Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Informatii fiscale"

Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013


(092) – Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la lună  – se depune de către persoanele impozabile înregistrate in scopuri de TVA care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri  în cursul lunii februarie şi sunt obligate să  schimbe perioada fiscală de la trimestru la lună- termen de depunere 07.03.2013;

D010( pentru persoane juridice) D070 (pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în  mod independent) D020 ( alte persoane fizice care desfăşoară activităţi economice şi  profesii liberale) , Declaraţia de înregistrare fiscală/ Declaraţiei de menţiuni, se depune de către persoanele impozabile care au depăşit cifra de afaceri de 65.000 euro în cursul lunii februarie şi sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA-  termen de depunere 11 martie 2013;

(096) Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, si care în cursul anului precedent nu au depăşit plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal (65.000 euro)  – termen 11 martie 2013;

(204) Depunerea  Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2012- termen de depunere 15.03.2013;

– (223) Depunerea  Declaraţiei estimative  de venit de câtre  asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice,  pentru anul 2013- termen de depunere 15.03.2013;

– (100) -Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat   – termen de depunere şi plată, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent anului 2012, se depune de  către toţi agenţii economici plătitori de impozit pe profit     –  termen de depunere şi plată a impozitului, 25.03.2013;

(101) Declaraţia privind impozitul pe profit anual aferent lunii ianuarie 2013, se depune  de către persoanele juridice romane care devin începând cu data de 1 februarie 2013, plătitoare de impozit pe venit microîntreprinderi     –  termen de depunere şi plată  a impozitului, 25.03.2013;

– (010) Declaraţie de menţiuni pentru modificarea vectorului fiscal- se depune de către persoanele juridice care sunt obligate să se înregistreze ca plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii începând cu data de 1 februarie 2013- termen de depunere 25.03.2013;

-(112) Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– (300) Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi plata TVA aferent lunii februarie –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(301) Decontul special de taxă pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă şi plata TVA – termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(390 VIES) Declaraţia recapitulativa privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna precedentă- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (394) Declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna februarie  ) -termen de depunere 25.03.2013;

(307) Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea TVA- se depune de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA şi au obligaţii de plata a TVA- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(311) – Declaraţie privind sumele de plata în  contul TVA de câtre persoanele impozabile care nu mai sunt înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a anularii din oficiu a înregistrării în  scopuri de TVA de câtre organul fiscal, în  condiţiile prevăzute de art. 153 alin.9 din Codul Fiscal- termen de depunere şi plată  25.03.2013;

(222) Declaraţie informativă privind începerea / încetarea activităţii persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România şi care obţin venituri sub formă de salarii din străinătate (OPANAF 52/2012)- termen de depunere 25.03.2013 ;

– (224) Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România,  pentru luna precedentă –  termen de depunere şi plată  25.03.2013;

– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente trim. I 2013 de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi  independente – termen- 25.03.2013;

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedura fiscală art. 219 alin.2 lit. d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Calendarul obligaţiilor declarative în luna martie 2013

Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 3 ianuarie – 15 ianuarie 2013


1.  Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M.O.7 din 4 ianuarie 2013);

2. Ordonanţa Guvernului nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale (M.O.18 din 9 ianuarie 2013);

3. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2013 privind reglementarea unor măsuri financiare (M.O.33 din 15 ianuarie 2013);


4. Rectificare referitoare la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 (M.O.34 din 15 ianuarie 2013);

5. Hotărârea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice (M.O.2 din 3 ianuarie 2013);

6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1545/2012 privind competenţa de exercitare a inspecţiei economico-financiare, soluţionarea conflictului de competenţă şi delegarea competenţei
(M.O.20 din  10 ianuarie 2013);

7. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1553/2012 privind condiţiile şi modalităţile de suspendare a acţiunii de inspecţie economico-financiară (M.O.20 din  10 ianuarie 2013);

8.  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 172 „Declaraţie-inventar privind redevenţele restante rezultate din contractele de concesiune, arendă şi din alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, aflate în sold la data de 15 noiembrie 2012 şi neachitate’’ 

(M.O.23 din  11 ianuarie 2013);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1985/2012 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locaţiune, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O.16 din 9 ianuarie 2013);

10. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O.17 din  9 ianuarie 2013);

11. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit (M.O.9 din 7 ianuarie 2013);

12. Ordinul  ministrului administraţiei şi internelor şi  al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 279 / 1736 / 2012 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de cooperare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi autorităţile administraţiei publice locale (M. Of. 32 / 15 ianuarie 2013.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 3 ianuarie – 15 ianuarie 2013

A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012


BULETINUL INFORMATIV nr. 26/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial  în perioada 3 decembrie – 14 decembrie  2012

1. Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (M.O.808 din 3 decembrie 2012);

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O.827 din 10 decembrie 2012);

3. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar – contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii (M.O.829 din 10 decembrie 2012);

4.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (M.O.845 din 13 decembrie 2012);

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului (M.O.818 din 5 decembrie 2012);

6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011(M.O.842 din 13 decembrie 2012);

7.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1822/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

8.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1823/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009 (M.O.837 din 12 decembrie 2012).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012

Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013


Pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la secţiunea “Informaţii publice – Informaţii privind agenţii economici”, a fost publicat, în forma provizorie, Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care conţine atât persoanele impozabile care au depus notificările prevăzute de lege, cât şi persoanele impozabile selectate, de organele fiscale, în vederea înregistrării din oficiu în registru.

Forma finală a Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, care va fi valabilă începând cu data de 1 ianuarie 2013 – data intrării în vigoare a sistemului TVA la încasare – urmează să fie publicată, pe pagina de internet a agenţiei, în data de 28 decembrie 2012.

Având în vedere importanţa informaţiilor înscrise în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA sunt rugate să semnaleze eventualele erori constatate în registrul provizoriu, organelor fiscale în a căror evidenţă sunt înregistrate în scopuri de TVA, astfel încât la data de 1 ianuarie 2013 registrul să cuprindă informaţii corecte şi complete privind contribuabilii care aplică sistemul TVA la încasare.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare cu data de 1 ianuarie 2013

21 decembrie – noul termen pentru declararea/ plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie


Pentru a veni în sprijinul contribuabililor care doresc să acorde personalului zile libere după 25 decembrie, prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului a fost completată Ordonanţa Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, în sensul că după art.111 din OuG nr.92/2003, a fost introdus art.111¹, potrivit căruia, creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25 decembrie, sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie.

Aceste prevederi se aplică pentru obligaţiile aferente lunii noiembrie 2012 al căror termen de declarare şi plată devine 21 decembrie 2012.

Informaţii detaliate se pot obţine la:

– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finanţelor publice

– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr.0314039160.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru 21 decembrie – noul termen pentru declararea/ plata creanţelor fiscale aferente lunii noiembrie