Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "comunicat"

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad, Asociația Intreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu Mare, Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad și SC Edukado SRL anunță finalizarea cu succes a proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”, ID proiect 150381.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 3 ” Creșterea  adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, domeniul major de intervenție 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”, proiectul s-a desfasurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 5.810.378 lei.

Obiectivele proiectului, de dezvoltare a competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor cu vârsta peste 18 ani din regiunile Nord-Vest și Vest, care doresc să dezvolte o activitate independentă și de sprijinire a înființarii de noi întreprinderi au fost atinse, proiectul contibuind astfel la creșterea sustenabilă a ratei de ocupare, în acord cu sectoarele competitive menționate in direcțiile de politică industrială cuprinse in Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020.

Principalele rezultate ale proiectului, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 sunt:

 • furnizarea de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri și cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale pentru 460 de persoane;
 • organizarea a 10 seminarii de informare și conștientizare a publicului larg privind importanța și avantajele antreprenoriatului;
 • dezvoltarea a 2 centre și înființarea a 4 centre noi, pentru sprijin în inițierea afacerilor;
 • furnizarea de cursuri de dezvoltare a competențelor manageriale pentru 146 de persoane;
 • acordarea a cate 80.000 lei subventie pentru inițierea a 46 de afaceri noi, selectate in urma unui Concurs de Planuri de Afaceri deschis publicului larg;
 • crearea a 96 de locuri de muncă în cadrul întreprinderilor nou înființate.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe websit-ul: http://posdru31.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

Publicat in : EvenimenteComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Antreprenoriat sustenabil pentru tinerii din regiunile NV și V”

Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”


COMUNICAT DE PRESĂ

Finalizarea proiectului

”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

            Camera de Comerț și Industrie Cluj, în parteneriat cu Camera de Comerț,  Industrie și Agricultura Arad,  Colegiul Economic Arad, Asociația întreprinzătorilor Privați din Regiunea Vest și SC Edukado SRL anunta finalizarea cu succes a proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”, ID proiect 150380.

Cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, în cadrul axei prioritare 2 ” Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziția de la școală la viața activă”, proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 10 luni,  Februarie 2015 – Noiembrie 2015 beneficiind de un buget în valoare de 2.458.428 lei.

Obiectivul proiectului, facilitarea inserției pe piața muncii a elevilor înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar din Regiunile Nord Vest și Vest, prin măsuri de sprijin și instrumente inovative, a fost atins prin crearea unor firme de exercițiu și prin activități de consiliere și orientare profesională, respectiv consultanță antreprenorială și managerială oferită elevilor, contribuind la creșterea gradului de ocupare și la reducerea șomajului în rândul tinerilor.

Principalele rezultate ale proiectul, care atesta contributia acestuia la obiectivul general al Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, sunt:

 • asistarea a 648 de elevi în tranziția de la școală la viața activă prin măsuri integrate de informare, conștientizare, consiliere, orientare, consultanță pentru antreprenoriat și management;
 • organizarea a 10 seminarii de informare pentru elevi care au contribuit la creșterea gradului de informare și conștientizare privind avantajele inițierii și administrării unei afaceri și adaptării la cerințele actuale de pe piața muncii;
 • înființarea a 10 Centre de antreprenoriat in cadrul a zece colegii din regiunile NV si V (Colegiul Economic Partenie Cosma Oradea, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei, Colegiul National Silvania Zalau, Colegiul National George Baritiu Cluj-Napoca, Colegiul National Andrei Muresanu Bistrita, Colegiul Tehnic Anghel Saligny Baia Mare, Colegiul National Sabin Dragoi Deva, Colegiul National Traian Lalescu Resita, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentara Timisoara, Colegiul Economic Arad) in cadrul  carora activitatile continua si dupa finalizarea proiectului;
 • realizarea platformei Business Game- instrument software inovator care permite simularea unei afaceri, facilitand elevilor utilizarea conceptelor și practicilor specifice mediului de business (www.ecognito.ro);
 • înființarea a 131 firme de exercițiu;
 • acordarea de subventii pentru 110 elevi, ca premiu pentru activitatile desfasurate in cadrul firmelor de exercitiu;
 • crearea unui cadru adecvat dezvoltarii abilităților elevilor (încrederea în sine, auto-controlul, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele specifice unei firme, abilitatea de a înțelege complexitatea vieții profesionale, conștientizarea importanței dobândirii unei experiențe practice) care le vor fi foarte utile în momentul angajării sau demarării unei afaceri.

Detalii despre proiect puteți obține la numărul de telefon 0364-730980, la adresa de e-mail: office@ccicj.ro și pe website-ul proiectului: http://posdru21.ccicj.ro/

 

Ing. Ștefan-Florea DIMITRIU

Președinte

Camera de Comerț și Industrie Cluj

 

Elisabeta DUMITRESCU

Manager proiect

 

 

Publicat in : Evenimente, UncategorizedComentariile sunt închise pentru Comunicat de presa- Finalizarea proiectului ”Pregătirea elevilor pentru demararea și administrarea unei afaceri”

COMUNICAT DE PRESĂ


Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.160 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal privind aplicarea taxării inverse asupra livrării de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.

Prin noile dispoziţii s-a reglementat şi situaţia comercianţilor persoane impozabile cumpărători de energie electrică obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic şi care trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că au avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.

Având în vedere că formularul de declaraţie utilizat de comercianţii persoane impozabile cumpărători de energie electrică este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, s-a considerat că este necesară modificarea acestui formular, a instrucţiunilor de completare şi a procedurii de gestionare a declaraţiei şi completarea lor cu informaţii referitoare la persoanele impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în luna decembrie.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

Comunicat – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca


,,Reglementări contabile  privind situaţiile  financiare – modificari”

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.

Entităţile prevăzute de prezentele reglementări , în funcţie de criteriile de mărime, se grupează în trei categorii ,astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

În funcţie de criteriile de mărime, GRUPURILE se împart în două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Fiecare entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare.

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.

Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.

Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile de mai sus se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

Menţionăm faptul  că, potrivit prevederilor art.V din OUG nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

sursa: DGRFP Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Comunicat – program de Sărbători CCI Cluj


Camera de Comerț și Industrie Cluj anunță reprezentanții mediului de afaceri clujean și toți colaboratorii instituției, că în lunile decembrie 2014, respectiv ianuarie 2015, în perioada Sărbătorilor de Iarnă va avea următorul program de funcționare:

 • 24, 25 și  26 decembrie 2014 – LIBER
 • 29 și 30 decembrie 2014, între orele 08.00-16.30
 • 31 decembrie 2014 – LIBER
 • 01 și 02 ianuarie 2015 – LIBER

Vă dorim Crăciun fericit alături de cei dragi, iar Anul Nou să vă aducă multă sănătate, prosperitate și succes în afaceri.

La Mulți Ani!

Cu considerație,

Ing. ȘTEFAN FLOREA DIMITRIU

Președinte


Descarcati aici comunicatul original.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat – program de Sărbători CCI Cluj

Comunicat de presă CCIR – Provocări și oportunități privind TVA-ul


Provocari si oportunitati privind TVA-ul, discutate de mediul de afaceri cu reprezentantii PwC Romania la Camera de Comert si Industrie a Romaniei

Bucuresti, 23 mai 2014: Aspectele practice si cele mai interesante studii de caz privind TVA-ul, provocarile si oportunitatile pentru companii au facut subiectul unui seminar organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in parteneriat cu PricewaterhouseCoopers Romania in data de 23 mai 2014 la Amfiteatrul Albastru.

Expertii PricewaterhouseCoopers Romania au prezentat celor peste 40 de companii participante aspecte referitoare la principalele modificari ale Codului Fiscal, o cazuistica de mare interes din jurisprudenta nationala si internationala referitoare la deducerea TVA.

Modul de taxare al TVA in transporturile intracomunitare, implicatiile pentru industria de leasing, la fel ca si importanta verificarii documentatiei pentru evitarea penalitatilor generate de facturile intocmite eronat sau modalitatile de abordare a furnizorilor neinregistrati in scopuri de TVA, au suscitat un interes deosebit. Participantii au analizat cazurile din perspectiva legislatiei si jurisprudentei europene aduse in discutie de Valentina Radu, manager PwC Romania, din prisma conditiilor concrete cu care s-au confruntat in activitatea lor.

Provocarile in desfasurarea activitatii de export, generatoare de oportunitati de investitii pentru Romania, cu precadere in contextul valorificarii potentialului portului Constanta, au fost prezentate in cea de-a doua parte a seminarului, de Ludmila Leoniev, manager PwC Romania, care, la solicitarea participantilor, s-a oprit asupra modificarilor relevante din noul Cod Vamal.

Dna Leoniev a recomandat mediului economic din tara noastra sa faca demersurile pentru obtinerea Certificatului de origine pentru marfurile exportate, care permite eliminarea platii taxelor vamale, in anumite cazuri si reducerea semnificativa a costurilor. De asemenea, obtinerea autorizatiei AEO (Operator Economic Autorizat) pentru companiile care efectueaza operatiuni de import – export, prezinta o serie de avantaje importante, sub aspect vamal, Romania figurand printre statele cu un numar extrem de mic de AEO la nivel european – numai 52 de operatori, fata de 2000 de operatori autorizati in Olanda. Expertii PwC Romania au vorbit despre avantajele acestei autorizari, recunoscute in toate statele membre UE si in SUA, inclusiv pentru IMM-uri, o masura necostisitoare, care permite printre alte beneficii „vamuirea la domiciliu”, respectiv amanarea platii TVA.

Evenimentul s-a desfasurat intr-o atmosfera interactiva, participantii fiind interlocutori activi ai consultantilor PwC, pe tot parcursul evenimentului.

Biroul Relatii Publice

Camera de Comert si Industrie a Romaniei

tel.: 021 319 01 00,     fax: 021 319 01 56, e-mail: drc@ccir.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat de presă CCIR – Provocări și oportunități privind TVA-ul

Comunicat Asociația Formatorilor privați din România


Asociația Formatorilor privați din România organizează în perioada 2-3 iunie 2014 întâlnire de lucru pivind următoarele puncte pe ordinea de zi:

 • Cadrul Național al Calificărilor-necesitate pentu alinieea la normele Europene
 • Discuții si propunei privind codul COR și Nomenclatorul Calificărilor
 • Standarde ocupaționale-necesitate privind evizuirea sau înlocuirea acestora
 • Calitatea în formarea profesională
 • Propuneri privind îmbunătățirea activității de formare profesională

Întâlnirea va avea loc în Râmnicu Vâlcea, Sala conferință S.C. ARTOPROD S..L.,Aleea Parteberiatului nr.12, Jud. Vâlcea.

Atașat se pot consulta:

Comunicat

Regiuni

Regiuni 2

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat Asociația Formatorilor privați din România