Amendarea cadrului legislativ existent, referitor la constituirea si functionarea societatilor, reprezentat de Legea 31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare


Camera de Comerț și Industrie a României transmite adresa CCIR nr. 3267 din 3.08.2021 privind amendarea cadrului legislativ existent, referitor la constituirea si functionarea societatilor, reprezentat de Legea 31 / 1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Urmare  corespondentei  intercamerale   din  luna  mai  a.c.  raportata  la   adresa  CCIR nr. 2007/06.05.2021, a fost tnaintata Secretariatului General al Guvernului adresa nr. 2355/26.05.2021 (atasata), privind amendarea cadrului legislativ existent referitor la constituirea si functionarea societatilor reprezentat de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In acest context, se propune reanalizarea punctului de vedere exprimat si in masura in care sunt elemente de noutate privind aplicarea legii in discutie care trebuie completate si/sau alte propuneri de imbunatatire a cadrului legal actual sa le transmiteti la adresa juridic@ccir. ro pana la data de 01.10.2021.

Redăm mai jos răspunsul adresat domnului Secretar General Adjunct al Guvernului,

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) este cea mai importantă entitate neguvernamentală, care reprezintă mediul dc afaceri românesc, postură din care a mediat permanent dialogul acestuia cu autoritățile centrale, locale, precum și cu organizațiile europene și internaționale, cu scopul promovării lntei’eselor economice ale României.

Răspundem    astfel    adresel    dumneavoastră    înregistrată    la    CCIR    sub  nr. 1961/CP/05.05.2021, transmlsă în contextul analizării necesității amendării cadrului legislativ existent privind constituirea și funcționarea societăților, reprezentat de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ultelioare, cu referire la disfuncționalitățile generale de aplicarea acestei legi, precum și propunerile de îmbunătățire a cadtvlui legal.

CCIR a procedat la consultarea Camerelor de Comerț și Industrie Județene, organizații conectate direct la viața agenților economici, concluzille fiind  cuprinse în prezentul material.

  1. Dezideratul principal al mediului de afacerl constă adoptarea de măsuri concrete în vederea reducerii birocrației și a volumului mare de documente necesare în vederea constituirii societăților.
  1. O primă problemă cu care se confruntă  societățile  se referă  la dispozițiile art. 237 alin. (1) lit. c)’. În practică apare sltuațla în care societățile sunt radlate din oficiu, bară ca asociații/reprezentanții legali să aibă posibilitatea de a corecta problema apărută, fapt ce are un impact socio-economie, dat fiind că aceste societăți au personal angajat, contracte  semnate cu partenerii de afaceri,  bunuri ce se află în patrlmoniul societății etc. În acest context, propunem  institulrea  unui mecanisin care să permită societății să corecteze probleme și, pe cale de consecință, să-și continue activitatea pentru care s-a înființat.
  2. Abrogarea  prevederilor  art.   14   din   Legea   nr.   31/1990   prin   Legea nr. 102/2020 a permis înființarea de către aceeaşi persoană a unui  număr nelimitat de societăți. Această situație, în care răspunderea asociatului cu răspundere  llmitată  a  devenit  nelimitată,  în  condițiile  art.  2371       alin.  (4)  din Legea nr. 31/1990, ca efect al abrogării art. 14, nu are prevăzut  un mecanism  care să contrabalanseze diluarea răspunderii personale, în  detrimentul creditorilor, și care să asigure recuperarea creanțelor, în mod echitabil, de către credltoril aceleiași societăți, dar și de către creditorii unor socletățl diferite cu acelaşi asociat unic.
  3. Introducerea cerințelor obligatorii ca administratorii societăților să fie cel puțin absolvenți de liceu, cu diplomă de bacalaureat și administrarea propi’iei activități să fie certificată prin obținei’ea unui certificat de competență acordat reprezentantului legal al acestuia, ca persoană fizică împuternicită să îl reprezinte în raporturile cu terții și în justițle. Certificatul de competență va fi eliberat de către camera de comerț județeană din județul în care îșl £ffO Sediul profesionistul, ca urmare a îndeplinlrii, de către repi’ezentantul legal, a unor condiții precum:
  4. să fie apt din punct de vedere psihologic, atestat prin certificat medical dc specialitate;
  5. să fie absolvent al învățământului obligatoriu;

‘ Art. 237

(1) La cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății în cazurile în care: (. , .)

  • nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul dc folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României

Direcția Relatii International si ICC Romania

Blvd: Octavian Goga nr.2 , Sector 3
Bucuresti, Romania
telefon: +4021 319 18 85
cristina.mihai@ccir.ro
www.ccir.rowww.snia.rowww.tnf.ro