COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala


COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003 transparenta decizionala

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” și a formularului “Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor urmează regulile de impunere aplicabile veniturilor de la capitolul II al Titlului IX2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin urmare, persoanele fizice care realizează aceste categorii de venituri, sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, iar stabilirea obligaţiilor de plată se face în cursul anului de către organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat/declaraţiei privind venitul realizat, potrivit regulilor prevăzute la art. 82 din Codul fiscal.
De asemenea, potrivit art.296^25 alin.(4) şi alin.(4^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea obligaţiilor anuale de plată se realizează de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza căreia se regularizează sumele datorate cu titlu de plăţi anticipate.
Totodată, potrivit prevederilor de la lit.E pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr.367/ 27.05.2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, date în aplicarea art. 296^25 alin.(4^1) din Codul fiscal, în vederea acordării deducerii potrivit prevederilor Titlului III „Impozitul pe venit” din Codul fiscal, pentru stabilirea obligaţiilor anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru încadrarea în plafonul maxim prevăzut la art. 296^22 alin. (2^1) şi (2^2) din Codul fiscal, baza anuală de calcul se determină ca sumă a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate.
În vederea acordării deducerii potrivit prevederilor titlului III „Impozitul pe venit”, contribuția anuală datorată se alocă venitului corespunzător fiecărei surse, proporțional cu ponderea în baza de calcul a bazelor de calcul anuale aferente fiecărei surse.

În același timp, precizăm că, în procesul de administrare a contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate, poate să apară situația în care este necesară corectarea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, stabilite persoanelor fizice care se încadrează în excepțiile specifice prevăzute de cap.2 și 3 ale Titlului IX din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru care, la data stabilirii obligațiilor de plată, organele fiscale nu dețineau informațiile necesare aplicării respectivelor excepții.
Ca urmare, în astfel de situații, organul fiscal competent, în temeiul art.47 din Codul de procedură fiscală, va desființa total  sau parțial, decizia de impunere anuală emisă și comunicată.

Astfel, ca urmare a celor menţionate, în vederea derulării în mod unitar a procesului de stabilire şi de regularizare a obligaţiilor reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:
– modificarea corespunzătoare a formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”,
– aprobarea modelului şi conţinutului  formularului 632 “Decizie pentru desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti