Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Inactivitate temporara. Cum efectuam procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu ?

A- A A+

Inactivitate temporara.

Cum efectuam procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu ?

Redăm mai jos documentarul fiscal privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, urmare a declarării inactivităţii temporare la Oficiul Registrului Comerţului.

Menţionam astfel că societăţile comerciale care işi inregistrează inactivitatea temporară la Oficiul Registrului Comerţului (ORC), pot opta pentru regimul de declarare derogatoriu. Regimul de declarare derogatoriu se solicită de contribuabili, prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a cărei evidenţă fiscală aceştia sunt inregistraţi ca plătitori de impozite, taxe şi contribuţii. Odată cu cererea se depune dovada inscrierii inactivităţii temporare, respectiv o copie a extrasului de registru emis de catre ORC privind starea societăţilor comerciale, referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestora.

Pot opta pentru regimul derogatoriu şi contribuabilii persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale. Odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu se depune dovada inscrierii inactivităţii temporare la ORC sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare in baza cărora persoanele respective işi desfăşoară activitatea, după caz.

  1. Procedura de aprobare, perioada, condiţii

In caz de inactivitate temporară, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale pentru impozitele, taxele şi contribuţiile administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Depunerea declaraţiilor fiscale poate fi aprobată pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi.

Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, contribuabilii trebuie să indeplinească, cumulativ, urmatoarele condiţii:

– să nu desfăşoare nici un fel de activitate;

– să nu obţină venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare şi/sau alte elemente similare veniturilor;

– să nu dispună de personal angajat şi să nu plătească venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului;

– să figureze, in evidenţa fiscală, cu toate obligaţiile declarative şi de plată indeplinite;

– să nu aibă in curs de soluţionare un decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor;

– să nu facă obiectul unei acţiuni de inspecţie fiscală, in curs de derulare;

– să nu fie inscrişi in lista contribuabililor declaraţi inactivi.

In cerere, contribuabilul declară pe propria răspundere că indeplineşte condiţiile enumerate mai sus şi menţionează perioada pentru care solicită regimul de declarare derogatoriu.

Cererea se soluţioneaza de organul fiscal in termen de 30 de zile de la data depunerii. Pentru cererile aprobate, decizia va cuprinde atât perioada pentru care regimul de declarare derogatoriu a fost aprobat, cât şi condiţiile in care acesta a fost aprobat.

Decizia privind aprobarea/respingerea cererii de acordare a regimului de declarare derogatoriu se comunică potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe perioada de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal poate face oricând cercetări privind respectarea condiţiilor menţionate mai sus. In situaţia in care, in perioada aprobată pentru aplicarea regimului de declarare derogatoriu, organul fiscal constată neindeplinirea condiţiilor, contribuabilul va reintra in regimul normal de declarare. in aceasta situaţie, organul fiscal competent va notifica contribuabilul cu privire la incetarea regimului de declarare derogatoriu.

Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu se menţin.

  1. Sfera de aplicare, termen de depunere

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaraţii:

– formularul 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea intre asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, cod 14.13.01.01/dv, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţă nominală a persoanelor asigurate”, aprobat prin OMFP nr. 1.045/2012;

– formularul 120 „Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”, cod 14.13.01.05, aprobat prin OPANAF nr. 1.950/2012;

– formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adaugată”, cod 14.13.01.02, aprobat prin OPANAF nr. 1.790/2012.

Regimul de declarare derogatoriu se solicită pentru toate obligaţiile de declarare cuprinse in formularele menţionate mai sus şi care sunt inscrise in vectorul fiscal al contribuabilului.

Pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligaţia depunerii declaraţiilor prevazute mai sus, cu urmatoarea excepţie:

– pentru fracţiunea de an fiscal aflată in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii următoarelor declaraţii la termenele prevăzute de lege:

101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”;

120 „Decont privind accizele”;

130 „Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă”.

3. Administrare

Informaţia privind aplicarea regimului de declarare derogatoriu şi cea privind incetarea regimului de declarare derogatoriu se inscriu in vectorul fiscal al contribuabilului.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii pentru o fracţiune de an a Declaraţiilor 101, 120 şi 130, după caz, sunt supuşi procedurilor curente de notificare pentru nedepunerea in termen a declaraţiilor de impunere din oficiu.

Pentru celelalte obligaţii fiscale sau declaraţii informative, altele decât cele menţionate mai sus, pentru care contribuabilii au, potrivit legii, obligaţia depunerii la organele fiscale, termenele de depunere şi procedurile de administrare aplicabile sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală in vigoare.

*Baza legală: Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificările şi completările ulterioare.

Rödl & Partner este o companie multinațională ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse umane, consultanță fiscală şi juridică. Mai mult decât atât, compania oferă servicii în domeniul consultanței în afaceri şi în domeniul sistemelor informaționale (IT).

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania, Rödl & Partner s-a extins prin 91 de birouri în 40 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul solicitărilor clienţilor noştri.

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 5 în rândul companiilor care oferă servicii contabile şi pe locul 16 în topul celor mai mari companii de consultanță juridică.

Rödl & Partner s-a implicat pe piața românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experiență pe piață, susținută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienților, am deschis birourile din Bucureşti, Timişoara şi Cluj-Napoca . Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocați, auditori, consultanți fiscali şi experți contabili.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail: cluj@roedl.pro sau la tel.+40 364 401 891.

Sursa: Rödl & Partner

Related Posts with Thumbnails