INFORMARE asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna septembrie 2015 de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj


 

 

 

INFORMARE

asupra principalelor actiuni si activitati derulate in luna septembrie 2015 de

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj

 

 

 

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj este unitate a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj – Napoca prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Cluj are in componenta activitati de colectare si inspectie fiscala la contribuabili mici si mijlocii, compartimente independente precum si serviciile fiscale municipale si orasenesti .

 

 Numărul  contribuabililor administraţi ……………………………………………………………….288757

 1. a) contribuabili PJ administrati pe baza de cod fiscal……………… ………….65262

                                                                          – activi ………….. ………….51281

                                                                          – inactivi fiscal  ……………13981

– contribuabili mijlocii…………………..986

 • contribuabili …………………64276
 1. b) persoane fizice cu – CUI  ..…………………………………………………. ..33188

 – asociaţii familiale    ……………………1246

 1. c) contribuabili inregistrati pe baza de CNP…………………………………………190307

 

 

 

                Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna curenta

                                 comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut:

 mil. lei

  Incasari sept. 2015 Incasari  sept. 2014 %
BUGET DE STAT (fara vama) 171,55 156,34 109,74
BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 129,17 116,87 110,52
BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 58,12 48,39 120,11
BUGET ASIGURARI SOMAJ 4,76 3,85 123,64
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 363,60 325,45 111,72

 

 1. Principalele activitati ale structurii de administrare venituri – colectare

 

 1. a) in domeniul executarii silite:
  Numar Suma
PF in executare silita la 30.09.2015 53.658 42082086
PJ in executare silita la 30.09.2015 17.955 270025139

– somatii emise :   11.774 cazuri cu suma de 87.760,98 mii lei;sume incasate:  31.962,30 mii lei;
– popriri infiintate :  4.620 cazuri cu suma de 55.201,34 mii lei; sume incasate: 15.966,29  mii lei;
– sechestre infiintate:   46 cazuri cu suma de 24.321,58 mii lei; sume incasate:          2,32 mii lei;

 

 1. b) activitatea de valorificare bunuri:

 

– valorificarea si incasarea la bugetul de stat a sumei de 62.851 lei, asigurandu-se preluarea, stabilirea preturilor si valorificarea bunurilor.

– prin magazinul propriu de desfacere a produselor confiscate au fost valorificate bunuri in valoare totala de 13.611 lei.

            Stocul scriptic de bunuri nevalorificate a fost de 152.619 lei.

 

 1. c) in domeniul servicii pentru contribuabili si cazier fiscal:

 

 • – s-au primit 89 solicitari scrise (adrese, e-mal-uri) de la contribuabili privind asistenta;
 • – au fost solutionate 54 de solicitari scrise;
 • – au fost asistati telefonic 670 persoane;
 • – au fost asistati la sediul institutiei 1.111 contribuabili;
 • – s-au inregistrate 68 cereri adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala primite prin SPV;
 • – au fost transmise prin SPV 47 adeverinte de venit si certificate de atestare fiscala;

–  s-au verificat listele privind persoanele ale caror bonuri fiscale au fost validate  la extragerea ocazionala a Loteriei bonurilor fiscale din 28.06.2015, privind corectitudinea datelor cuprinse in acestea comparativ cu cererile de revendicare.          

            Cazier fiscal:

– au fost eliberate un numar de 385 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 64 contribuabili;

 • – stergeri din cazierul fiscal 125 cazuri.

           

 1. În domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

– Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de

impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit,

declaraţii informative).. ………………………………………………………………………………………….55040

din care:  – depuse electronic :…………………………………………………………………………………43339

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate …………………………………………..4469

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………………………….978

–  Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată

cu opţiune de rambursare (depuse): ………………………………………………………………………….311

–  Sume TVA efectiv  restituite în luna  septembrie  2015………………………………….24383777 lei

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ………………………………………………….5889

–  Numar certificate de rezidenta emise:……………………………………………………………………….55

De asemenea:

 • S-au înregistrat si prelucrat 329 declaratii 070 pentru înregistrarea persoanelor fizice care desfasoară activitati independente, 65 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 37 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 24 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si de  prestari de servicii, 1475 cereri de înregistrare în/ radiere din/ Registrul operatorilor intracomunitari, declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind înregistrarea fiscală şi modificări în vectorul fiscal,  352  situatii  financiare anuale.
 1. In domeniul REGISTRU CONTRIBUABILI

 

             Persoane Fizice

 

Nr contribuabili persoane fizice administraţi                                                                              119.403

Declaratii fiscale depuse                                                                                                            8.980

 • Decizii de impunere privind plăţile anticipate emise 754
 • Decizii de impunere anuală emise                                                                                      488
 • Decizii de impunere anuală emise pentru venituri din transferul 834 proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

Contracte de Inchiriere inregistrate                                                                                           12.875

Decizii taxă pe poluare/emisii/timbru de mediu  emise – cumulat                                            63.912

Declaratii privind veniturile realizate,cod 200 depuse pentru anul 2014                                21.221

Cereri 230 pentru sponsorizare entităţi nonprofit depuse pentru anul 2014                        62.442

Număr dosare preluate de la CASA DE ASIGURARI DE SANATATE                               47.991

Număr dosare preluate de la CASA DE PENSII                                                                       7.074

 

 

            Persoane Juridice

 

– incarcarea in baza de date a 34.495 declaratii fiscale , din care preluate la ghiseu 5.040

– inregistrarea, verificare si operarea in bazele de date a 1.327 declaratii de inregistrare fiscala

– operarea in evidenta fiscala a 2.812 notificari privind incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare (formular 097)

 • – stabilirea de sanctiuni pentru nerespectarea termenelor legale de depunere a declaratiilor          fiscale, de  inregistrare fiscala si bilanturilor contabile    581
 • – s-au emis si comunicat un numar total de 1.662 decizii de inregistrare in scopuri de TVA, de inregistrare in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule, de declarare in inactivitate, de reactivare, de aprobare/respingere  a regimului derogatoriu de depunere a declaratiilor fiscale, de indreptare a erorilor materiale din deconturile de TVA, de inregistrare, din oficiu, in scopuri de TVA (la reluarea activitatii, reactivare sau pe baza de RIF), de radiere, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA;
 • – radieri, din oficiu, din registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare  38
  • – 1145 decizii de radiere, din oficiu, din Registru Operatorilor intracomunitari pentru contribuabilii care nu au avut operatiuni in anul  20131
 • – generat si transmis 2.507 notificari pentru actualizarea evidentelor fiscale: notificari pentru nedepunerea declaratiilor fiscale, notificari pentru clarificarea neconcordantelor dintre datele inregistrate in vectorul fiscal si modul de depunere a declaratiilor fiscale;
 • – efectuat analiza de risc pentru un numar de 97 de deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare pentru o suma totala de 7.967.244 lei
 • – solitionat 126 deconturi de TVA cu sume negative si optiune de rambursare (emitere decizie, compensare si-sau restituire) pentru suma totala de 12.473.204 lei

 

 

 1. In domeniul EVIDENTEI PE PLATITOR

 

                Persoane fizice

 

– certificate de atestare :                                                                                                175

– cereri adeverinte:                                                                                                                            2779

– adeverinte politie:                                                                                                                              215

– certificate de evitarea dublei impuneri:                                                                                         47

– cereri de restituire, compensare, corectie eroare:                                                                 412

– cereri restituire taxa prima inmatriculare                                                                                        0

– cereri restituire taxa poluare                                                                                                               83

 

              Persoane juridice        

 

– intocmirea si eliberarea certificatelor de atestare fiscala: de transfer, curente, de rezidenta  nerezidenta fiscala, de esalonare la plata, pentru diferite institutii publice ale statului: 522

– eliberarea adeverintelor privind restituirea/nerestituirea taxei de poluare:301

– restituirea taxei de poluare in baza Hotararilor Judecatoresti: 9

– esalonari la plata cf. OG.29/2011: 628

–    intocmire documentatie pt. rambursare/compensare TVA:  308 deconturi

–    cereri de compensare din alte surse decat TVA: 105

 • cereri restituire: 8
 • compensari din oficiu: 66
 • compensari si restituiri din contul de popriri: 321
 • cereri restituire consuli:3
 • vize registru jocuri de noroc: 7
 • decizii de calcul accesorii: 286

– reglare evidenta fiscala ca urmare:a adreselor depuse de agenti economici, declaratii depuse cu intarziere de agenti economici, declaratii rectificative depuse de agenti economici, erori corectate din oficiu datorate aplicatiei informatice, sume prescrise, recalculare accesorii in urma preluarii in evidenta fiscala a deciziilor de impunere transmise de inspectia fiscala, declaratii operate in aplicatia DECIMP si nepreluate in aplicatia SACF, fuziuni dintre agenti economici, reglare ca urmare a indreptarii erorilor din documentele de plata intocmite de debitori, generarii eronate de accesorii ca urmare a rambursarii de TVA, deciziilor privind solutionarea contestatiilor si a sentintelor judecatoresti, radierii agentilor ec. din evidentele ORC Cluj : 242

-deschiderii procedurii de insolventa a agentilor economici: 3

 

 1. Principalele rezultate ale structurii de inspectie fiscala

 

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avand un efectiv de 108 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 135 actiuni de verificare din care 104 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 15.529 mii lei si 31 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 1.386 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii septembrie 2015 au fost solutionate un numar de 45 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentand 18.549 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, s-au efectuat un numar de 8 controale operative la contribuabilii persoane juridice de pe raza judetului Cluj, incasandu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de 59 mii lei.

Solicitarile conducerii ANAF, ale D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii, au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat si actiuni urmare unor solicitari ale altor institutii.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor un numar de 6  sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de 14.603  mii lei, un numar de 7 contribuabili au fost propusi pentru inactivare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare, au fost instituite masuri asiguratorii la 2 contribuabil, suma estimata potrivit acestora fiind de  1.693 mii lei si s-a diminuat pierderea fiscala declarata de contribuabili cu suma de 1.860 mii lei.

 

 

III        Activitati desfasurate  in domeniul serviciilor Independente

 

         Compartimentul comunicare aferent perioadei de raportare, a efectuat 44 lucrari catre/de la persoane juridice sau fizice si in jur de 14 interpelari telefonice.

Au  fost publicate / confirmate pe Portalul ANAF : acte administrativ fiscale, licitatii, valorificari bunuri si alte informatii fiscale de interes public.

S-au transmis la Mass-Media  23 comunicate de presa ( 9 Cluj si 14  ANAF/ MFP ) in urma carora au fost monitorizate 29 articole in presa locala.

Au fost solutionate 2 cereri in baza Legii 544/200 -1 pentru mass-media si 1 pentru un cetatean.

   

            Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– publicarea pe portalul ANAF a  169 acte administrativ fiscale,- s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 493 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii.

– actualizarea bazei de date pt. aplicatia de facturare a registrelor unice,  bazei de date locala de cod fiscal si  a bazei de date LEX.

 

 

 

 

Sursa: 

 Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant Cluj  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

COMPARTIMENT DE PRESA CLUJ

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro