Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Informare CCIR referitoare la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

A- A A+

Informare CCIR referitoare la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Informare CCIR referitoare la reuniunea Comitetului de Monitorizare (CM) pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

Camera de Comert si Industrie a României  (CCIR) transmite minuta  reuniunii  Comitetului  de Monitorizare  POCU  din data de 15 mai 2023,în variantă finală, urmare primirii observatiilor/completrilor reprezentantilor  Comisiei   Europene,   Directia   General   Ocupare,   Afaceri   Sociale   si Incluziune  (DG EMPL).

In  contextul   analizei  programului,   reprezentantii   DG  EMPL   au  subliniat   că accentul trebuie pus pe finalizarea proiectelor, cresterea absorbtiei si atingerea indicatorilor.

In cadrul reuniunii  au fost discutate aspecte specifice  stadiului  implementării POCU  de la ultimul CM până in prezent, detalii privind Raportul anual de implementare POCU aferent anului 2022 si au fost prezentate  propunerile  de modificare  a programului.

Pentru  informatii  suplimentare   vă puteti  adresa  Directiei  Strategii,  Politici  si  Proiecte, director Cristina Ionescu, cristina.ionescu@ccir.ro, 021.319.01.00.

Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare a

Programului Operational Capital Uman 2014 – 2020

Data:  15 mai 2023

Locul desfăsurării:  online

Participanti:  la reuniune au participat domnul Bogdan  – Eduard SIMCEA, secretar de stat ăn

cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene,  reprezentantii Comisiei

Europene, precum si un număr de 26 membri / supleanti si 7 observatori reprezentănd:

•    Directia   General   Programe   Europene   Capital   Uman       Ministerul   Investitiilor   si Proiectelor Europene

•    Directia   Generală   Programare   si   Coordonare   Sistem   –    Ministerul   Investitiilor   si Proiectelor Europene

•    Organisme Intermediare Regionale – Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

•    Directia Politici Servicii Sociale – Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale

•    Autoritatea National pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităti – Ministerul Muncii si

Solidaritătii Sociale

•    Directia Generală lnvătămănt Universitar – Ministerul Educatiei

•    Organismul Intermediar POCU  – Ministerut Educatiei

•    Autoritatea de Management PNDR  – Ministerul Agriculturii si Dezvoltării  Rurale

•    Autoritatea   de  Management   POCA    –   Ministerul   Dezvoltării,   Lucrărilor   Publice   $i

Administratiei

•    Autoritatea   de  Management   POR     –    Ministerul   Dezvoltării,   Lucrărilor   Publice   si Administratiei

•    Ministerul Sănătătii

•    Fundatia World Vision Romania

•    Fundatia pentru Dezvoltarea Societtii Civile

•    Romani Criss

•    Camera de Comert si  Industrie a Romăniei

•    Patriarhia Romănă

•    Institutul Economic Romăn

•    Asociatia Patronatut Tinerilor Intreprinzători din Romania

Minuta reuniunii  ordinare a CM POCU 2014 2020,  Bucuresti,  15  mai 2023

•    Consiliul National al intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romănia

•    Autoritatea de Management POAT  – Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

•    Serviciul Evaluare Programe – Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

•     Directia  Implementarea Programului PNRR  – Ministerul  Familiei, Tineretului si Egalitătii de Sanse

•    Autoritatea de Certificare si Plată – Ministerul Finantelor

•    Autoritatea de Audit –  Curtea de Conturi

•    Autoritatea Natională pentru Calificări – Ministerul Educatiei

•    Asociatia pentru Dezvoltare Intracomunitară ITl  „Delta Dunării”

Evenimentul  online  a fost  prezidat  de domnul Vladimir ROVINTESCU,  director  general  alDirectiei Generale  Programe Europene  Capital  Uman, presedintele CM POCU.

La începutut intălnirii  presedintele CM POCU a anuntat intrunirea cvorumului prevăzut de ROF pentru desfăsurarea reuniunii.

ASPECTE DISCUTATE

1.Cuvânt introductiv

Domnul  Bogdan  – Eduard  SIMCEA,  secretar  de stat  ăn   cadrut Ministerului  Investitiilor  si Proiectelor Europene  a precizat că ăn contextul conditiilor socio-economice schimbate, in anul2022 au fost modificate o serie de tinte ale indicatorilor precum si faptul c a fost introdusă AP

În acest an se are in vedere, de asemenea, utilizarea unei noi flexibilităti pusă la dispozitie de CE, prin introducerea AP 10 – SAFE. A fost subliniat ăn acest sens sprijinul acordat de către Comisia Europeană si colaborarea membrilor CM POCU.

Domnul Vladimir ROVINTESCU,  director general al Directiei Generale Programe Europene Capital Uman, presedintele CM POCU a mentionat faptul că se fac pregătiri de ănchidere, toate modificările de program fiind aliniate cu situatia actuală,  subliniind importanta lucrărilor unui CM activ si eficient.

Doamna  Emanuelle  GRANGE,   sef al  unitătii  geografice  Romănia  si  Bulgaria,  –  Directia Generală Ocupare, Afaceri Sociale si  Incluziune – Comisia  Europeană  (DG  EMPL)  a precizat că trebuie pus accent pe finalizarea proiectelor, cresterea absorbtiei si atingerea indicatorilor. Referitor  la realocări a amintit  că este  esential  să  nu  se  piardă  din  vedere angajamenteleinitiale.  A mentionat  că războiul din Ucraina,  pandemia COVID si criza energetică reprezintă factori de flexibilitate pentru program care pot fi  folositi in sprijinul grupurilor defavorizate. Totodată dumneaei a adus ăn discutie faptul că timpul rămas pentru implementare este scurt $i trebuie utilizat eficient.

Presedintele CM POCU a anuntat cvorumul (25 membri), subliniind faptul că deciziile care vor fi  luate sunt statutare.

2. Aprobarea agendei reuniunii a fost realizată prin consens.

Minuta reuniunii ordinare a CM PCU 2014 – 2020,  Bucuresti,  15 mai 2023

3. Prezentarea  stadiului  implementării  POCU de la ultimul CM pănă fn prezent

Reprezentantul  DGPECU  a  prezentat  stadiul  implementării  POCU  pentru  perioada noiembrie 2022 –  mai 2023, mentionănd faptut  că:

✓   a fost  lansat  un apel de propuneri de proiecte,  cu o valoare de 118,43  mil.  euro;

Au fost verificate  3562 dosare de achizitii  publice/private;

Totodată s-a mentionat că valoarea cumulativă a plătilor a insumat 17,07 mld.  lei pentru 2825 proiecte.

Referitor  la cererile de rambursare  a  subliniat ca POCU  s-a  dovedit  un program sustenabil, valoarea prefinantărilor  la acest  moment,  ajungănd  s fie mai mică  decăt a cea a cererilor derambursare,   context  fn   care  nu  mai  există   risc  de  dezangajare. Tinta   pentru   anu   2023 însumează  1,2  mld.  euro, la luna mai gradut de ăndeplinire al tintelor fiind de 110%.  S-a amintit faptul  că AP 1   incă ridică  probleme,  desi progresul a fost semnificativ anut trecut.  Au existat o serie de facilităti care au creat posibilitatea ca economiile să fie redirectionate,  cu reale sanse ca absorbtia  FSE să ajung  la 100%.

ReprezentantuWorld Vision   a  felicitat colegii  din  OIR  si  din AM, subliniind  că  dincolo  de numărul de cereri si de sumele procesate, calitatea procesului de verificare s-a eficientizat $i profesionalizat foarte  mult. A fost formulată o ăntrebare cu privire  la modu! ăn care beneficiarii ar putea  să  sustină  procesul  pe următoarele  sase  luni  si  cum ar  putea  facilita acest  lucru membrii CM.

Presedintele CM  POCU  a precizat că se fac eforturi sustinute avăand ăn  vedere că urmează  o perioadă   mai  dificilă.   Sprijinul  care   poate   fi  acordat  constă  fn   urgentarea   proceselor specificăndu-se  că dacă există  cheltuieli  pe  care  beneficiarii  stiu  că  nu le vor efectua,  se recomandă să ănstiinteze OIR.  Există beneficiari care nu vor putea acoperi valoarea intreagă a cheltuielilor,  iar toate  economiile   care se vor face trebuie dezangajate.

Un alt aspect  important abordat a fost pregătirea cererii de rambursare finale. Avănd în vedere estimarea că se vor depune multe cereri  simultan,  se preconizează că va fi dificilă procesarea si identificarea economiilor. Se impune totodată urgentarea depunerii raportărilor unora dintre beneficiari,  care au decalaje chiar de sase luni.

Reprezentantul DG EMPL a evidentiat progresele fată de CM POCU anterior.  Executia financiară de  70%  se   apropie  de  media  UE  care ănregistrează  72,5%.  Cu  toate  acestea  există  risc  de dezangajare  de  130  mil.   euro  datorită  nivelului   scăzut  de absorbtie  pe AP   1  (23%)   si   se înregistrează  fntărzieri  si pe AP 2, situatia fiind remediată prin realocări.  Rmăne o prioritate finalizarea   implementării   proiectelor   strategice  ANOFM   (care   contribuie   la  fndeplinirea conditiilor favorizante).

În  ceea ce  priveste AP   5  (Dezvoltare  locală  plasată  sub responsabilitatea  comunitătii)  s-a exprimat ingrijorarea cu privire  la selectia grupului tintă, care ingreunează implementarea $i poate duce la intărzieri in atingerea obiectivelor,  absorbtia fiind de numai 33%.  Pentru a facilita progresele  suplimentare,  DG  EMPL sugerează organizarea unei întălniri  online dedicate,  cu AM si părtile interesate relevante.

Minuta reuniunii ordinare a CM P0CU 2014  2020, Bucuresti,  15 mai 2023

A  fost  de asemenea salutat  semnarea  contractului  fn cadru AP  9  –  CARE,  exprimăndu-se fncrederea că se va asigura absorbtia integrală.

Presedintele CM POCU a mentionat că pe AP 1   s-a ănregistrat un progres in contextul in care rata de absorbtie a crescut de la 5%  la 23%. A subliniat faptul că beneficiarii vor fi sprijiniti in continuare in  implementare,  chiar dacă identificarea  si  mentinerea  grupului  tintă  rămăne o problemă.

În ceea ce priveste conditiile favorizante,  au fost organizate intălniri cu Agentia Natională pentru  Ocuparea  Fortei  de Muncă  si  alte  entităti  implicate,  in  special  pentru  proiectul ReCONECT, care se doreste a fi implementat pănă ăn tuna decembrie, printr-un efort de echipă.

S-a adus în discutie ăngrijorarea reprezentantilor Federatiei GAL-urilor urbane cu privire  la selectia grupului tintă pe AP 5  Si s-a amintit că blocajele nu sunt generate de către AM sau de regulile de implementare. Totodată s-a specificat că se caut solutii tehnice in vederea acordării de flexibilităti.

Referitor  la AP 9 s-a specificat  că nu vor fi probleme,  avănd in vedere că estimarea  alocării pentru cetătenii ucraineni care au intrat ăn  Romania insumează peste 250 milioane euro.

Reprezentantul FDSC  a precizat că angajarea tinerilor ănregistrează cel mai scăzut nivel din UE,  specificănd că ăn contextul in care ghidurile nu mai pot fi modificate se impune ănvătarea de lectii pentru viitor.

Presedintele CM POCU a subliniat că Autoritatea de Management nu este promotor de politici, dar urmăreste in permanentă mbunătătirea ghidurilor, cu implicarea activă a membrilor CM POCU, existănd si un grup de lucru ăn acest sens.

Reprezentantul World Vision Romănia a precizat importanta instruirii  beneficiarilor ăn scopul implementării cu succes a proiectelor.  S-a  recomandat identificarea   exemplelor  de bună practică si diseminarea acestora.

Presedintele CM  POCU  a  mentionat că există  suport pe asistent tehnică din partea Băncii Mondiale in elaborarea unui livrabil cu rot de ndrumar pentru beneficiari.  Exemplele pozitive pot fi diseminate fn cadrul CM POCU si se pot utiliza la elaborarea ghidurilor PEO.

4. Prezentarea Raportulu1 anual de implementare  POCU aferent anului 2022

Reprezentantul  DGPECU  a prezentat  Raportut  anual de implementare  al  POCU  pentru  anul 2022 evidentiind următoarele rezultate:

cea mai mare valoare a apelurilor lansate s-a ănregistrat pe AP 3 si a însumat 109,79 mil. euro;

pe AP 8 suma totală a contractelor semnate a fost de 249,39 mil.  euro, reprezentăndcea mai ridicată  valoare dintre  toate  axele  prioritare  conform  acestui  criteriu  de clasificare;

–  cea mai ridicată valoare a plătilor,  respectiv 246,39 mil.  euro s-a înregistrat pe AP 6.

S-a făcut referire la schimbarea conditiilor socio-economice,  migratia generată de agresiunea militară a Federatiei Ruse ăn Ucraina,  precum si recuperarea ăntărzierilor ăn  implementarea AP

1,  2 si  5.  S-a  precizat că toate economiile  vor finanta AP 10  –  SAFE, în  vederea acordării. Măsurile  luate  au constat în:  analiza modificrilor  contextuale  intervenite  de la initierea programului si ajustarea acestuia pentru a răspunde noilor realităti,  utilizarea flexibilitătii  UE in ceea ce priveste sprijinul acordat migrantilor din Ucraina in sensul introducerii AP 9 – CARE, accelerarea ritmului de implementare a AP 1,  2 si 5. în  urma prezentării  raportului,  reprezentantul  DG  EMPL   a  mentionat  că in  procesul  de aprobare a  RAI,  Comisia  European va examina  raportul  si,  dacă va fi  cazul,  va formula observatii   detaliate  in  vederea  (uării  măsurilor  care  se   impun.   Pe   lăngă    provocările implementării ridicate anterior,  implementarea financiară a REACT  EU constituie o preocupare deosebită.

Reprezentantul  World Vision  Romania  a  multumit  pentru  maniera  transparentă  privind prezentarea raportului mentionănd că există progres, dar si riscuri.

In  urma supunerii  la vat,  Raportul anual de implementare  POCU a fost aprobat prin consens, cu mentiunea că se vor aduce amendamente conform recomandărilor primite din partea UE referitoare la: corectare de erori materiale,  includerea de informatii in cadrul sectiunilor care necesitau detalii suplimentare, eliminarea sectiunilor considerate mai putin relevante pentru RAI 2022.

Totodată, au fast abordate alte aspecte relevante cu privire la implementarea programului.

ln acest sens, a fost pusă in discutie necesitatea luării unor măsuri de sprijinire a beneficiarilor, astfel ăncăt să se asigure executia financiară a proiectelor cat mai aproape de valoarea stabilită fn contractul de finantare.

Presedintele CM  POCU  a precizat că au loc intălniri  periodice cu colegii de la OIR in vederea sprijinirii  beneficiarilor,  cu scopul  de a  urgenta  implementarea  proiectelor  cu accent  pe componenta de preventie si de sprijin. Se efectuează vizite la beneficiari care pe lngă scopul verificării  au si  un caracter  de indrumare,  astfel ăncăt  să existe informatii  privind gradut de executie a bugetului proiectelor anterior depunerii cererii finale de rambursare.

Reprezentantul World Vision Romănia a emis recomandarea ca POCU să fie evaluat si calitativ prin calculul  unui impact  real al programului,  solicitănd  detalii  privind  modul in  care a fost îmbunătătită situatia grupurilor tintă.

Presedintele CM POCU a precizat că ăn raportu! final de implementare se vor regăsi concluziile asupra impactului care vor cuprinde si o serie de elemente calitative de analiză.

Reprezentantul  Serviciului  Evaluare  Programe   –  MIPE,  fn  calitate de observator,  a  făcut următoarele precizări:

Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul MIPE  a  demarat 4 exercitii de evaluare de impact macro –  economic ăn  domeniile:  ocupare, educatie,  incluziune, asistentă  tehnică.  Rapoartele vor contine analize privind rata  sărăciei,  a ocupării si productivitatea muncii fiind disponibilein  perioada  octombrie  –  noiembrie  2023. Ulterior  se  va face  si   evaluarea impactului  pe cooperare teritorială.

Reprezentantul FDSC  a solicitat lămuriri cu privire la situatia rambursărilor si  fntărzierile la plata  finală  precum si  la  modul ăn  care  sunt  sprijiniti  refugiatii  din  Ucraina  (respectiv organizatiile care au centre pentru refugiati).  De asemenea  a cerut clarificri referitoare la  AP5.

Presedintele  CM  POCU   a specificat  că  procesarea  cererilor  finale  presupune o serie  de activităti  suplimentare  (vizită la fata  locului si verificri complexe),  astfel incăt este  necesar să fie depuse in timp util. Totodată, dacă nu există informatii cu privire la executia bugetară a proiectului  păn  la depunerea cererii  finale,  există  riscul să  rezulte o serie de economii din proiecte care să nu mai poată fi alocate in timp util către alte investitii.  S-a precizat că există căteva  OIR-uri  care au ăntărzieri,  precum si  faptul  că plătile  la nivel  de proiect  trebuie efectuate pănă la 31  decembrie a.c..

În continuare a fost abordată problema finantării organizatiilor care detin centre de refugiati, precizăndu-se că  rambursarea  cheltuielilor  se  face retrospectiv.  Mecanismul se bazează  pe facilitatea  pusă la dispozitie  de Comisia  Europeană.  Actuala perioadă de programare include sprijin pentru refugiati pe noile apeluri.

Referitor la AP  5  s-a  readus in discutie subiectul GAL-uri  urbane precizăndu-se că rata de executie si indicatorii atinsi vor fi mult mai mari.

5. Prezentarea propunerilor  de modificare  a POCU

Reprezentantul DGPECU a prezentat următoarele propuneri de modificare:

✓    introducerea OS 9.21n cadrul AP 9- CARE;

✓    introducerea AP 10 – SAFE;

realocare fonduri din economiile realizate ăn cadru AP 2, 3, 4 si  6 cătreAP 9 – CARE si 10-  SAFE;  ajustare indicator 4S27 din cadrul AP 4 ca urmare a realocării.

Reprezentantu!  DG EMPL consideră binevenită decizia de introducere a unei noi axe prioritare, considerănd că  se permite canalizarea resurselor ăn  mod corespunzător, cu precizarea că acest lucru nu ar trebui să fie in detrimentul proiectelor aflate in derulare care au posibilitatea de ase finaliza înainte de sfărsitul anului 2023.

Reprezentantul World Vision a exprimat opinia că ar putea exista indicatori care vor avea de suferit ăn urma realocării, cu impactarea unor sume, mntrebănd dacă acestia pot fi identificatii care este rolul CM în procesul de elaborare al ghidurilor.

Presedintele CM POCU a precizat că este dificil să se identifice indicatorii care vor avea de suferit,  cei care au fost ajustati făcănd parte din modificarea de program.

Executia bugetară spre 100% va implica ajustări pe toate axele urmănd a se face economii  si din apelurile competitive.

Avănd în vedere că tuna septembrie este  ultima  (un  de modificare  a POCU,  va fi  nevoie de sprijinut CM fntrucăt se vor efectua realocări. Proiectele REACT EU ar putea inregistra economii fiind posibil să fie stabilită o nouă AP 11, tot în domeniut SAFE.

După aprobarea modificării se va lansa si Ghidul solicitantului conditii specifice (prin transpunerea 0UG 166/2022,  privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului  la energie,  suportat  partial  din fonduri externe nerambursabile),  fără a se putea interveni pe mecanism.

A fost supusă la vot Propunerea de modificare a POCU  care a fost aprobată prin consens.

6. Concluzii

fn incheierea reuniunii,  reprezentantul DG EMPL a precizat că elementele discutate au fost de un mare interes,  cu recomandarea de accelerare a implementării din partea beneficiarilor. Au fost apreciate eforturile ăn evitarea dezangajării ăn contextul crizei energetice si a migrantilor.

Presedintele  CM  POCU    a   comunicat  că versiunea  finală  a  textelor  Raportului  anual  de implementare si a Propunerii de modificare a POCU, aprobate cu amendamente,  prin consens, vor fi transmise membrilor CM.

S-a reiterat  angajamentut AM POCU  de a  intensifica  sprijinul acordat beneficiarilor  si  s-a exprimat aprecierea pentru sprijinul membrilor CM POCU ăn diseminarea informatiilor.

Acest document a fost redactat de reprezentantii Secretariatului  Permanent al CM POCU.

Sursa:

Camera de Comert si Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: +4021 319 18 85
Fax: +4021 319 01 56
www.ccir.ro; www.snia.ro; www.tnf.ro

Related Posts with Thumbnails