Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

LEGE privind participarea salariatilor la profit, precum pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal

A- A A+

LEGE privind participarea salariatilor la profit, precum pentru modificarea Legii nr.127/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art.1 Prevederile prezentei legi reglementeaza cadrul general privind participarea salariatilor la profitui net al angajatorului.

Art.2 In sensul prevederilor prezentei legi, termenii expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) angajator – societate functionand pe baza Legii 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, regie autonoma functionand pe baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau alt tip de persoana juridica ce realizeaza venituri din activitati economics:

b) salariat – persoana fizica angajata de catre un angajator cu contract individual de munca, de orice tip, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii;

c) profit – diferenta Tntre veniturile obtinute din vanzari de bunuri, prestari de servicii, efectuare de iucrari sau alte asemenea operatiuni economics, si cheltuielile aferente obtinerii respectivelor venituri, conform prevederilor Legii nr.82/1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si celelalte norms legale specifics aplicabiie m domeniul contabilitatii.

d) profit net realizat – profitui contabil ramas dupa deducerea din profit, dupa caz, a impozitului pe profit, reglementat de titiul II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor, reglementat de titiul III din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau impozitului specific anual reglementat de Legea nr.170/2016 privind impozitui specific unor activitati. e) participare la profit- acordarea de venituri salariatilor in temeiul prezentei iegi, reprezentand 0 parte din profitui net realizat de angajator.

Art. 3 (1) Din profitui net realizat pentru un anumit exercitiu financier anual, conform situatiilor financiare anuale aprobate, angajatorul are obligatia de a distribui salariatilor, cu titiul de participare la profit, suplimentar salariului si celorlaltor drepturi banesti prevazute de lege si de contractele individuals si colective de munca aplicabiie o parte din acel profit net realizat. (2) Cand angajatorul este structurat pe sucursale sau alte unitati constituite in centre de profit, pentru care sunt evidentiate si calculate veniturile si cheltuieliie si prin urmare si profitui si profitui net realizat, distinct fata de valorile totale calculate pe ansamblul angajatorului ca persoana juridica, participarea la profit a salariatilor se poate calcula in functie de indicatorii pentru respectivul centru de profit in care acestia au activat, daca s-a convenit astfel prin contractul colectiv de munca aplicabil. De participarea la profit prevazuta la alin.(1) beneficiaza numai salariatii care au vechime de minimum 12 luni in relatia de munca cu acel angajator, neintrerupta sau intrerupta numai de suspendarea temporara a contractului individual de munca din motive de concediu pentru incapacitate temporara de munca, concediu pentru ingrijirea copilului sau alte motive neimputabiie salariatului. (3) Prin contractele colective de munca aplicabile se poate stabiii o perioada minima mai lunga sau mai scurta decat cea prevazuta la alin.(3) dar care nu poate fi mai mare de 24 de luni. (4) (5) Partea din profitui net realizat care se aloca participarii la profit a salariatilor in sensul alin.(l) este de 7,5% din profitui net realizat. (6) Prin contractele colective de munca aplicabile se poate stabiii o cota procentuaia diferita de cea prevazuta la alin.(5), dar care nu poate fi mai mica de 7.5%, si nici mai mare de 25%. (7) Din cota stabilita conform alin.{5) si (6), o cota de 80% este destinata impartirii tuturor salariatilor eiigibili conform prevederilor aiin. (3) sau (4) Tn mod egal pentru perioade egale lucrate in unitate, iar 20% este destinata impartirii numai salariatilor mai performanti sau tuturor dar in cote diferentiate in functie de performantele profesionale ale salariatilor asa cum au rezultat din evaluarile profesionale periodice efectuate conform prevederilor Codului Muncii sau din propunerile facute de superiorii ierarhici, conform prevederilor contractelor colective de munca aplicabile, a contractelor individuale de munca si regulamentului intern ai unitatii. (8) Sumele acordate salariatilor cu titiul de participare la profit reprezinta venituri asimilate salariilor, conform art. 76 aiin.(2) lit.e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si se declara si acorda la data stabilita pentru plata salariilor sau ultimei transe a salariilor aferente luniiin care este prevazut de lege termenul pentru depunerea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financier in cauza. (9) Sumele acordate salariatilor cu titiul de participare la profit sunt supuse impozitului pe venit conform prevederilor titiului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu facilitatile fiscale prevazute la titiul V din aceeasi lege Tn ce priveste contributiile sociale obligatorii. Sumele acordate salariatilor cu titiul de participare la profit conform prezentului articol sunt pentru angajatorii piatitori de impozit pe profit cheltuieii deductibile limitat pentru determinarea rezultatului fiscal, conform art.25 aiin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. (10)

Art. 4. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa art.22*1 se introduce un nou articol, art. 22”2, cu urmatorul cuprins: ”Art.22’^2 Scutirea de impozit a sumelor acordate salariatilor ca participare la profit Prevederile art.22 se aplica in mod corespunzator si sumelor acordate de angajatorii platitori de impozit pe profit salariatilor ca participare la profit, conform prevederilor legii speciale, pentru sumele efectiv acordate, ce nu pot depasi 25% din profitui net contabil, conform prevederilor din normele metodologice. ” 2. La art. 139, alin.(l) lit.h) se abroga. 3. La art.142, dupa lit.t) se introduce o noua litera, litera u), cu urmatorul cuprins: ” u) sumele reprezentand participarea salariatilor ia profit, potrivit legii;” 4. La art. 157, alin.(l) lit.j) se abroga. 5. La art. 157, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Nu se cuprind Tn baza iunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanitate sumele prevazute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) si art. 142 .si nici sumele reprezentand participarea salariatilor la profit, potrivit legii;” 6. La art.220M, alin.(l) lit.f) se abroga. 7. La art. 220M, alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ”(2) Nu se cuprind in baza Iunara de calcul al contributiei asiguratorie pentru munca sumele prevazute la art. 142 si nici sumele reprezentand participarea salariatilor ia profit, potrivit legii;”

Art.5 La data intraril in vigoare a prezentului act normativ se abroga art.1, alin.(l), lit.e) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societajile nationale, companiile nationale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum §i la regiiie autonome, aprobata prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6 Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie a anului urmator publicarii ei in Monitorul Oficial al României

Descărcati aici:

Sursa:

www.senat.ro

Related Posts with Thumbnails