Flash Feed Scroll Reader

Răspunsurile Domnului Ministru EUGEN TEODOROVICI, Ministrul Finanțelor Publice la întrebări adresate mediului de afaceri

A- A A+

Răspunsurile Domnului Ministru EUGEN TEODOROVICI, Ministrul Finanțelor Publice la întrebări adresate de reprezentantii mediului de afaceri clujean,

Referitor la punctul nr. 1, se precizează ca productia de produse din tutun, inclusiv productia de trabucuri, este reglementata la nivel european prin Directiva 2008/118/CE a Consiliului privind regimul general al accizelor si de abrogare a Directivei 92/12/CEE, Directiva 2011/64/UE a Consiliului privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, transpuse in legislatia nationala prin Titlul VIIl Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, respectiv Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative ale statelor membre in ceea ce priveste fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de abrogare a Directivei 2001/37/CE, transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 201/2016 privind stabilirea conditiilor pentru fabricarea, prezentarea si vanzarea produselor din tutun si a produselor conexe si de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun.

Autorizarea operatorilor economici pentru productia produselor din tutun, inclusiv cea de trabucuri, se realizeaza de catre organele abilitate din cadru! Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si comisiile teritoriale, cu verificarea indeplinirii conditiilor din actele normative europene/nationale mentionate anterior.

Referitor la punctul nr. 2, se precizează urmatoarele:

Regula generala privind stabilirea rezultatului fiscal pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit este prevazuta de Codul fiscal (aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare), in sensul ca acesta se calculeaza ca diferenta intre veniturile si cheltuielile inregistrate conform reglementdarilor contabile aplicabile, din care se scad veniturile neimpozabile si deducerile fiscale si la care se adaugad cheltuielile nedeductibile. La stabilirea rezultatului fiscal se iau in calcul si elemente similare veniturilor si cheltuielilor, potrivit normelor metodologice, precum si pierderile fiscale care se recupereaza in conformitate cu regimul prevazut in acest sens de Codul fiscal.

Rezultatul fiscal este profit impozabil, iar rezultatul fiscal negativ este pierdere fiscala.

Prin prezenta, se propune instituirea unei reguli noi in scopul diminudarii bazei de calcul a impozitului pe profit, respectiv o reducere a sarcinii fiscale pentru contribuabilii platitori

1 de impozit pe profit, fara a se indica in acest sens elemente concrete care sa sustina demersul de revizuire a actualului cadru legislativ fiscal de reglementare a bazei impozabile a contribuabililor platitori de impozit pe profit.

Potrivit principiului eficientei impunerii, prevazut la art. 3 lit. d) din Codul fiscal, trebuie sa se asigure niveluri similare ale veniturilor bugetare de la un exercitiu bugetar la altul prin mentinerea randamentului impozitelor, taxelor si contributiilor in toate fazele ciclului economic, atat in perioadele de avant economic, cat si in cele de criza.

Astfel, modificarile care se propun a fi aduse legislatiei existente in domeniul impunerii necesita o temeinica motivare, impunandu-se, asadar, a fi prezentata si in cazul dat, o motivare corespunzatoare, o expunere a elementelor de fapt si de drept pertinente ce prezinta interes pentru justificare, respectiv care conduc la concluzia ca este, prin urmare, necesar sau recomandabil sa fie luata masura prezentata.

Fata de cele de mai sus, urmeaza a ni se comunica informatii suplimentare, spre analiza.

Referitor la punctul nr. 5, va informează ca fiecare institutie de credit are norme proprii prin care calculeaza gradul de acoperire prin garantii in vederea acordarii creditelor solicitate.

Solicitarea de garantii reprezinta un impediment in creditarea activitatii economice, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 209/2018. Prin schema de garantare se instituie un program multianual de incurajare si stimulare a dezvoltarii IMM-urilor prin acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderillor mici si mijlocii.

In conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din OUG nr. 110/2017 programul consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program, dupa cum urmeaza:

este garantie de stat in procent de 80% pentru credite de investitii finantare proiecte de dezvoltare/inflintare centre de agrement, proiecte de investitii in activitati de productie, servicii si inovare, cu o valoare maxima a finantarii garantate de 1.250.000 lei.

este garantie de stat in procent de 50% pentru credite/linii de credit pentru finantarea capitalului de lucru cu o valoare maxima a finantarii garantate de 5.000.000 lei

este garantie de stat in procent de 50% pentru credite de investitii cu o valoare maxima a finantarii garantate de 10.000.000 lei.

Un beneficiar poate cumula facilitatile de garantare a finantarii cu incadrarea in valoarea maxima cumulata de 10.000.000 lei.

Durata maxima a finantarii este de 120 luni, in cazul creditelor pentru investitii si de maxim 24 luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maxim 24 luni.

Principalele avantaje ale Programului sunt:

eliminarea principalei constrangeri a beneficiarilor de tip IMM in accesarea creditelor, si anume lipsa garanitiilor;

stimularea institutiilor de credit in crearea de produse de finantare care sa se adreseze unui segment de IMM-uri cu profil de risc ridicat prin oferirea unui produs de garantare in nume si cont stat;

sprijinirea dezvoltarii sectorului IMM atat prin consolidarea societatilor existente cat si prin stimularea infiintarii de noi intreprinderi mici sau mijlocii. La data prezentei Ministerul Finantelor Publice a definitivat proiectul de norme metodologice si este transmis la institutiile avizatoare. Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice la rubrica transparenta decizionala.

Referitor la punctul nr. 11, se precizează urmatoarele:

in ceea ce priveste cheltuielile efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014- 2020, cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, daca este nerecuperabila in temeiul legislatiei nationale privind taxa pe valoarea addugata, astfel cum s-a prevazut prin Hotadrarea Guvernului nr. 399/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru aplicarea acestor prevederi legale, prin Instructiunile aprobate prin Ordinul comun al ministrului fondurilor europene si al ministrului finantelor publice nr. 698/1425/2016 s-a stabilit ca, la depunerea cererii de rambursare, beneficiarii /partenerii de finantare au obligatia depunerii la autoritatea de management sau organismul intermediar, dupa caz, a unei declaratii pe propria raéspundere din care sa rezulte caracterul nedeductibil al taxei pe valoarea adaugata aferente cheltuielilor eligibile cuprinse in cererea de rambursare, declaratie care trebuie certificaté de organul fiscal competent din subordinea ANAF. Certificarea declaratiei consta in emiterea formularului „Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare”.

Obligatia de certificare de către organele fiscale nu a fost solicitata de catre ANAF, ci de Ministerul Fondurilor Europene.

Potrivit instructiunilor mai sus mentionate, certificarea de c&tre organele fiscale a deciaratiei se face prin emiterea, de indata, a certificatului privind nedeductibilitatea, fara efectuarea vreunei inspectii fiscale, doar daca solicitantul nu a avut calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in intreaga perioada cuprinsa intre data emiterii facturilor inscrise in declaratia privind nedeductibililtatea TVA si data la care persoana impozabila a solicitat certificarea declaratiei.

in situatia in care solicitantul are/ a avut calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pe perioada efectuarii operatiunilor ale caror facturi sunt inscrise in declaratie, sau daca acesta a fost inregistrat in scopuri de TVA ulterior emiterii facturilor inscrise in declaratia privind nedeductibilitatea TVA, organul fiscal emite certificatul privind nedeductibilitatea dupa efectuarea unui control inopinat la domiciliul fiscal al solicitantului. Organul de inspectie competent verifica daca facturile inscrise in declaratie sunt inregistrate in evidenta contabila a solicitantului si daca pentru operatiunile inscrise in declaratie contribuabilul si-a exercitat dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata, prin inscrierea sumelor deductibile in randurile corespunzatoare din decontul de TVA.

in ceea ce priveste operatiunile cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014- 2020, precizam ca prin /nstrucfiunile de aplicare a prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operatiunilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime prin Programul operational pentru pescuit si afaceri maritime 2014 – 2020, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al minstrului finantelor publice nr. 835/2018/2214/2019 s-a eliminat obligatia organelor fiscale de a certifica deciaratiile privind nedeductibilitatea TVA. Prin acest act normativ s-a prevazut ca Autoritatea de management transmite, trimestrial, organului fiscal competent copiile declaratiilor depuse de contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA.

Totodata, potrivit acelorasi instructiuni, ANAF, prin structurile teritoriale, dispune controale la contribuabilii selectati pe baza analizei de risc in vederea verificarii corectitudinii datelor declarate pe propria raspundere de reprezentantul legal al persoanei inregistrate in scopuri de TVA.

Fata de cele de mai sus, Ministerul Finantelor Publice a transmis catre Ministerul Fondurilor Europene anumite propuneri pentru modificarea Ordinului comun al ministrului fondurilor europene si ministrului finantelor publice nr. 698/1425/2016, printre care se numara si eliminarea certificarii de catre organul fiscal competent a declaratiei pe propria raspundere depusa de beneficiari, respectiv „Declaratie privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunii finantate din FEDR, FSE si FC 2014 – 2020”.

Prin urmare, oportun ca asupra acestei propuneri a mediului de afaceri sa se pronunte Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de autoritate emitenta a acestui act normativ.

Referitor la punctul nr. 12, se precizează ca incepand cu luna iulie 2019, operatorii economici si alte entitati care, potrivit legislatiei in vigoare, au conturi deschise la unitatile trezoreriei statului isi pot vizualiza si descarca extrasele de cont in format electronic, aceasta posibilitate fiind reglementata prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2425/26.06.2019.

In acest context, pentru verificarea operatiunilor si a soldurilor conturilor, nu mai este necesara deplasarea operatorilor economici la unitatile Trezoreriei Statului.

Sursa: Ministerul Finanțelor Publice

Related Posts with Thumbnails