Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Monitorul"

MONITORUL OFICIAL 435 din 22 mai 2020


Consultand MONITORUL OFICIAL 435 din 22 mai 2020 puteti afla detalii despre:

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE Decizia nr. 125 din 10 martie 2020 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 134 pct. 2 și ale art. 135 alin. (1) și (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE 79/988.

— Ordin al ministrului afacerilor interne și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor privind măsuri și reguli în domeniul transporturilor, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19

— Ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 

— Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă 

— Ordin al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcașele de cult, distanța minimă de siguranță și măsuri sanitare specifice pentru desfășurarea activităților religioase 

— Ordin al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației naționale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020—2021 

Consultati aici documentul integral

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru MONITORUL OFICIAL 435 din 22 mai 2020

Important – Modificari aduse Legii Nr. 31/1990 privind societatile comerciale


Legea Nr. 31/1990 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1.Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 17. – (1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).

(3) La inmatricularea societatilor comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a). documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a carui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinatie de sediu social;

b). un certificat emis de organul fiscal prevazut la lit. a). care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document ce atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existent altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinta asupra aceluiasi imobil, dupa caz;

c). in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b). rezulta ca sunt deja inregistrate la organul fiscal alte documente care atesta cedarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevazute la alin. (4).

(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spatii distinct partajate. Numarul societatilor comerciale ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si indeplinirea conditiilor privind sediul social se inregistreaza in registrul comertului pe cheltuiala solicitantului.”

2. La articolul 202, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate (2.1.) – (2.4), cu urmatorul cuprins:

“(2.1) Hotararea adunarii asociatilor, adoptata in conditiile alin. (2), se depune in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionata in registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV – a.

(2.2) Oficiul registrului comertului va transmite de indata, pe cala electronica, hotararea prevazuta la alin. (2.1) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

(2.3) Creditorii sociali si orice alte personae prejudiciate prin hotararea asociatilor privitoare la transmiterea partilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si daca este cazul atragerea raspunderii civile a asociatului care intentioneaza sa isi cedeze partile sociale.Dispozitiile art. 62 se aplica in mod corespunzator.

(2.4) Transmiterea partilor sociale va opera, in lipsa unei opozitii, la data expirarii termenului de opozitie prevazut la art. 62., iar daca a fost formulate o opozitie, la data comunicarii hotararii de respingere a acesteia.”

3. La articolul 203, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

“(3) Actul de transmitere a partilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse inregistrarii in registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204  alin. (4)”.

Sursa: Monitorul Oficial al Romaniei – Partea I Nr. 421/23.06.2010

Publicat in : Acte normative, Economic - Financiar, LegiComentariile sunt închise pentru Important – Modificari aduse Legii Nr. 31/1990 privind societatile comerciale

Norme metodologice de aplicare a codului fiscal


Sub ingrijirea Monitorului Oficial a aparut ediţia martie 2010 care conţine ultimele modificări aduse Normelor prin H.G. nr. 1.620/2009. Aceste clarificări vizează în principal regimul TVA, al accizelor şi impozitul pe profit

* condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul realizării veniturilor pentru a putea fi deduse

* venitul brut

* cheltuielile deductibile

* operaţiunile impozabile

* calculul plafonului de achiziţii intracomunitare

* persoanele impozabile şi activitatea economică

* implementarea grupului fiscal

Se adresează atât celor cu atribuţii în domeniul financiar-contabil, cât şi oricărei persoane interesate.

Mai multe informatii pe: www.monitoruloficial.ro

Publicat in : Acte normative, Economic - Financiar, Hotarari de GuvernComentariile sunt închise pentru Norme metodologice de aplicare a codului fiscal

Monitorul Oficial 30 octombrie-19 noiembrie 2008


Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 octombrie-19 noiembrie 2008
1.Legea nr. 218/2008 pentru modificarea şi completarea legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 738 din 31 octombrie 2008)
2.Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1498/2008 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) “Decont special de taxă pe valoare adăugată” (M.Of. nr. 743 din 3 noiembrie 2008). Decontul special de taxă pe valoare adăugată se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.
3.Ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7579/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare şi tipărire a declaraţiei sumare şi a documentului administrativ unic (M.Of. nr. 745 din 4 noiembrie 2008).
4.Legea nr. 264/2008 pentru modificarea Ordonenţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utilize aparate de marcat electronice fiscale (M.Of.nr. 767 din 14 noiembrie 2008). Se exceptează de la prevederile art.1. alin.(1) din O.U.G. nr. 29/1999:
a).comerţul ocazional cu produse agricole autohtone efectuate de către producătorii agricoli individuali deţinători de autorizaţie în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, servicile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum şi activităţiile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bacnote sau monede; abroga art.4 alin.(6) lit.e) din O.U.G. nr.28/1999, prin care, utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale erau obligaţi “să înregistreze banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de adeministratorul unităţii într-un registru special întocmit în acest sens şi să introducă, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul clientului”; a fost redefinită contravenţia prevăzută la art. 10, lit. l) din O.U.G. nr. 28/1999 astfel:”l) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raporul fiscal de închidere zilnică şi registrul special prevăzut la art. 1, alin. (4),cu excepţia activităţii de transport în regim de taxi”.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 30 octombrie-19 noiembrie 2008

Monitorul Oficial 17- 29 iulie 2008


Acte normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial în perioada 17- 29 iulie 2008 ( M.O f. nr. 539- 569)

1. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
1.057/2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi Funcţionare al Comisiei de disciplină din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.71/2008 (M. Of. nr. 539 din 17 iulie 2008).
2. Hotărârea Guvernului nr. 742/2008 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003 (M .O f. nr. 541 din 17 iulie 2008).
3. Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică (M .O f. nr.542 din 17 iulie 2008).
4. Ordonanţa Guvernului nr. 18/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M. Of. nr. 551 din 22 iulie 2008).
5. Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.688/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice (M .O f. nr. 552 din 22 iulie 2008).
6. Hotărârea Guvernului nr. 29/2008 pentru aprobarea Normei nr. 16/2008 privind sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2008 a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private ( M. Of. nr.552 din 22 iulie 2008).
7. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.816/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare finanţării Programului PHARE cu sume din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi cu sume de la bugetul de stat ( M.O f. nr. 556 din 23 iulie 2008).
8. Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă (M. Of. nr.559 din 24 iulie 2008).
* a se vedea art.7 şi urm. din lege.
9. Ordonanţa Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă (M .Of.nr.559 din 24 iulie 2008).
*a se vedea pct. 12 şi urm. din ordonanţă.
10. Ordinul ministrului economie şi finanţelor nr. 2.212/2008 pentru aprobarea precizărilor de aplicare a unor prevederi în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 referitoare la achiziţionarea documentelor administrative de însoţire, documentelor de însoţire simplificate şi aprobarea notelor de comandă aferente marcajelor utilizate pentru marcarea produselor accizabile (M .O f. nr. 562 din 25 iulie 2008).
11. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2159/2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Ajutor pentru sprijinirea intreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei”, aferentă operaţiunilor 3.3.1. ” Sprijin pentru sistemele TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri” şi 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”, domeniul major de intervenţie 3.3 „Susţinerea economiei”, axa prioritara 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului
operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice („M . Of. nr. 562 din 25 iulie 2008).
12. Ordin al ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex – ISPA (M. Of. nr. 564 din 25 iulie 2008).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 17- 29 iulie 2008

Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008


Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 15 mai – 6 iunie 2008 (M.Of.nr. 370-428)

Hotărârea Guvernului nr. 231/2008 privind aprobarea modi fi cării Normelor de finanţare cu do bândă subvenţională a operato ri lor economici, în numele şi în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0) (M.Of.nr. 380 din 20 mai 2008). Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi ( M.Of. nr. 404 din 29 mai 2008). Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 880/2008 privind intrarea în vigoare a unor tra tate internaţionale (M.Of. nr. 416 din 3 iunie 2008) Ordin prin care se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor in ternaţionale încheiate de România cu alte state, constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale. A se vedea art.17, art.24, art.25 şi art.28: La data de 30 octombrie 2007 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Republica Islamică Iran pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital. La data de 1 ianuarie 2007 au intrat în vigoare: Acordul dintre România şi Jersey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Guernsey privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; Acordul dintre România şi Insula Man privind impunerea veniturilor din economii, convenit prin schimb de scrisori; La data de 15 august 2007 au intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru Antilele Olandeze privind schimbul automat de informaţii referitoare la veniturile din economii sub forma plăţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; Convenţia dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos pentru  Aruba privind schimbul automat de informaţii referitoare la venitu – rile din economii sub forma plă – ţilor de dobânzi, convenită prin schimb de scrisori; La data de 11 februarie 2008 a intrat în vigoare: Convenţia dintre România şi Republica San Marino pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi protocolul la acesta.

Publicat in : Acte normative, Hotarari de GuvernComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 15mai-16iunie 2008