Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | ianuarie, 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.80/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României nr.906 din 12 decembrie 2014, au fost modificate dispoziţiile art.160 alin.(2) lit.e) din Codul fiscal privind aplicarea taxării inverse asupra livrării de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă.

Prin noile dispoziţii s-a reglementat şi situaţia comercianţilor persoane impozabile cumpărători de energie electrică obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în perioada 1 – 31 decembrie a unui an calendaristic şi care trebuie să depună la organul fiscal competent o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că au avut un consum propriu de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada din luna decembrie în care a deţinut licenţa de furnizare, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic în care se depune această declaraţie.

Având în vedere că formularul de declaraţie utilizat de comercianţii persoane impozabile cumpărători de energie electrică este aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”, s-a considerat că este necesară modificarea acestui formular, a instrucţiunilor de completare şi a procedurii de gestionare a declaraţiei şi completarea lor cu informaţii referitoare la persoanele impozabile care obţin licenţa de furnizare a energiei electrice în luna decembrie.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC-,,Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA”

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 februarie  2015  va intra  în vigoare o nouă procedură  privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Prin OMFP nr.17/2015 se stabilesc  criteriile pe baza cărora se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, in urmatoarele situatii:

1.solicită  înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societăţii la oficiul registrului comerţului, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, conform prevederilor art .153 alin (1) lit. a) din Codul fiscal . În această situaţie, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare a societatii.

2. solicită  înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societăţii , dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art.153 alin.1 lit.c) din Codul fiscal.În această situaţie, societatea va depune la organele fiscale competente declaratia de mentiuni  (formular 010).

3. solicită  înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin.9^1 din Codul fiscal , persoanele impozabile al  căror cod de înregistrare în scopuri de TVA  a fost anulat din oficiu de către organele fiscale competente . În această situaţie, persoanele impozabile  vor depune la organele fiscale competente     formularul 099

Criteriile în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfăşura activităţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilă însăşi în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) şi alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenţiei şi a capacităţii persoanelor impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.

Pentru evaluarea criteriilor în funcţie de care se condiţionează înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente  şi documentele prevazute la art.4 din ordin.

Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA   , vor depune la organul fiscal competent formularul (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

Modelul şi conţinutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr.112/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat in Monitorul Oficial nr.40/16.01.2015.

Dintre informaţiile  care trebuie  completate în  formularul 088 , menţionăm urmatoarele:

-dacă există asociaţi şi /sau administratori*) care au deţinut în ultimii 3 ani fiscali încheiaţi anterior depunerii acestei declaraţii, calitatea de asociat şi/sau administrator la societăţi care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepţia impozitelor şi taxelor locale, potrivit evidenţei financiar-contabile;

-dacă există deschis/deschise în ţară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile ;

-veniturile brute realizate de asociaţi şi administratori*) persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

-studiile / profesiile pe care le au administratorii persoane fizice şi ce ocupaţii au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declaraţia;

-la câte societăţi deţin sau au deţinut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declaraţii, administratorii şi asociaţii persoanei impozabile.

Soluţionarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA”.

sursa: D.G.R.F.P. Cluj-Napoca

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC-,,Criterii privind înregistrarea în scopuri de TVA”

Rapoarte de monitorizare presa

Consultati rapoartele de monitorizare a presei:

Raport de monitorizare 29 ianuarie 2015, ora 13.00


Raport de monitorizare 29 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport de monitorizare 30 ianuarie 2015, ora 13.00

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare presa

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si modificarea actelor normative

Descarcati aici spre consultare propunerea legislativa.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Propunere legislativa pentru modificarea si completarea legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si modificarea actelor normative

Protocol de colaborare între CCI Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Camera de Comerț si Industrie Cluj a semnat un Protocol de Colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj pentru dezvoltarea orientarii scolare si formarii profesionale.
Pentru informatii suplimentare accesati urmatoarele documente:

1. Protocol de colaborare
2. Analiza proiectului planului de scolarizare pentru clasa a IX-A invatamant liceal cu frecventa-zi in anul scolar 2015-2016 in judetul Cluj
3. Dispozitie responsabil
4. Dispozitie grup de lucru

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Protocol de colaborare între CCI Cluj și Inspectoratul Școlar Județean Cluj

Ofertă -sare de mare

EIC for EXPORT, una dintre companiile egiptene lider în exportul de sare de toate tipurile, comercializează următoarele tipuri de sare:

1. Sare de mare rafinată iodată de masă (Metoda spălării).

2. Sare de mare ultra-vacuum – PDV (Metoda evaporării).

3. Tablete de sare ultra-vacuum pentru apă dură.

4. Sare de mare industrială (Metoda evaporării).

5. Sare de rocă (Sare rutieră) (Metoda evaporării).

Pentru detalii puteți contacta compania egipteană la următoarele date de contact:

Adresa: 135 F Pyramids Garden, gate A, Giza, Egypt
www.rocksalteic.com
info@rocksalteic.com
Yahoo Id: hesham_eic
SkyPe: hesham_ouf
YouTube Channel: http://www.YouTube.com/EICRockSalt
FaceBook: http://www.Facebook.com/EICRockSalt
Direct Cell & WhatsApp: +2-12-2 281 44 48
Google+: https://plus.google.com/+EICRockSalt

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Ofertă -sare de mare

Rapoarte de monitorizare a presei

Consultați rapoartele de monitorizare a presei:

Raport de monitorizare 26 ianuarie 2015, ora 17.00
Raport de monitorizare 27 ianuarie 2015, ora 13.00
Raport de monitorizare 27 ianuarie 2015, ora 17.00

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare a presei

Rapoarte de monitorizare a presei

Raport de monitorizare 23 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport de monitorizare 26 ianuarie 2015, ora 13.00

Raport saptamanal Energie 19-25 ianuarie 2015

Raport saptamanal Fiscalitate 19-25 ianuarie 2015

Raport saptamanal Sistem Bancar 19-25 ianuarie 2015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare a presei

D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII

În data 30 ianuarie 2015, ora 11, va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj, etajul 2, camera 219, o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, având ca tema:

Prezentarea modificărilor intervenite în legislația fiscală, aplicabile începând cu data de 1 februarie 2015, în ceea ce privește înregistrarea în scopuri de TVA.

Având în vedere faptul că numărul de locuri este limitat la 40, persoanele interesate își pot anunța participarea prin e-mail la adresa: Ramona.Soptirean.CJ@mfinante.ro. Pentru înscriere, trebuie să transmiteți prin e-mail numele și prenumele persoanei participante, precum și denumirea și codul de înregistrare ale societății reprezentate.

sursa: D.G.R.F.P. Cluj-Napoca

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII

Târguri și expoziții Bulgaria 2015

Descărcați spre consultare lista și catalogul târgurilor organizate în Bulgaria în anul 2015:

LISTA TARGURILOR SI EXPOZITIILOR ORGANIZATE IN BULGARIA IN 2015

Catalogul târgurilor și expozițiilor

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Târguri și expoziții Bulgaria 2015

Rapoarte de monitorizare a presei

Raport de monitorizare 15 ianuarie 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 15 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport de monitorizare 16 ianuarie 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 16 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport de monitorizare 19 ianuarie 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 19 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport saptamanal Energie 12-18 ianuarie 2015

Raport saptamanal Fiscalitate 12-18 ianuarie 2015

Raport saptamanal Legislatie Economica 12-18 ianuarie 2015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare a presei

Rapoarte de Monitorizare a presei

Raport de monitorizare 14 ianuarie 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 14 ianuarie 2015, ora 17.00

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de Monitorizare a presei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna ianuarie TVA în valoare de 878,63 milioane lei

COMUNICAT

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează în luna ianuarie suma de 878,63 mil. lei aferentă deconturilor de TVA cu opţiune de rambursare pentru care există decizie de rambursare aprobată.

În selecţia lunii curente au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date D.N.O.R. până la 08.12.2014.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)    Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 684,25 mil. lei, din care se compensează suma de 36,60 mil. lei şi se restituie suma de 647,65 mil. lei;

2)    Deconturi cu compensare integrală în valoare de 136,90 mil. lei;

3)    Deconturi cu compensare parţială în valoare de 57,48 mil. lei (iar suma de 561,73 mil. lei se va restitui în perioada următoare).

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 647,65 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (13 ianuarie): respectiv 176,53 mil. lei;

Tranşa IIl (29 ianuarie): respectiv 471,12 mil. lei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursează în luna ianuarie TVA în valoare de 878,63 milioane lei

Rapoarte de monitorizare a presei

Raport de Monitorizare – 12 ianuarie 2014, ora 17.00

Raport de monitorizare 13 ianuarie 2015, ora 17.00

Raport de Monitorizare – 12 ianuarie 2014, ora 17.00

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Rapoarte de monitorizare a presei

Posibiltate de promovare a firmelor româneşti în spaţiul CSI

Camera de Comerţ Bilaterală Româno-Rusă(CCBRR) în efortul său continuu de promovare a firmelor româneşti pe spaţiul Federaţiei Ruse şi ţărilor CSI, editează publicaţia INFOCAM RO-RU, în format electronic, lunară ( pentru spatiul CSI în limba rusă ), care se  difuzează la toate cele 165 de Camere de Comerţ teritoriale din Federaţia Rusă, asociaţii profesionale şi patronale ruse, la 30 de CCI teritoriale în Ucraina, la Liga Industriaşilor si Întreprinzătorilor din Ucraina(organizaţie care reuneşte toată industria ucraineană),  la CCI teritoriale în Belarus,  Kazahstan, Azerbaijan şi din alte ţări din spaţiul ex-sovietic.

În cadrul acestui buletin un loc important îl ocupă secţiunea care publică ofertele de afaceri ale fimelor româneşti. Deoarece buletinul se editeaza deja de aproape 6 ani, camere de comert din spatiul CSI il mediatizeaza in regiunile lor, il posteaza pe site-ul lor si primim din partea unor camere de comert liste cu potentiali parteneri pentru firme romanesti care si-au publicat ofertele, in vederea contactarii directe.Este singura publicatie care mediatizeaza oferta romaneasca in spatiul CSI.

Pentru mediatizarea ofertei de afaceri a firmei dumneavoastră, în spaţiul CSI, prin publicarea în buletinul de limba rusă INFOCAM RO-RU, din luna IANUARIE  2015 vă rugăm să completaţi: 2015 IANUARIE Formular mediatizarea ofertei romanesti şi să îl transmiteţi la CCBRR, în atentia dnei Tatiana Tihon-secretar general, pe e-mail :sgccirr@gmail.com sau Katerina Ciaus,  e-mail :katerina.ciaus@gmail.com – redactor, pana la data de 26.01.2015. De asemeni dacă doriţi puteţi să transmiteţi şi imagini care să însoţească anunţul dvs.

În cazul în care nu aveţi posibilitatea de a face oferta în rusă CCBRR va asigura traducerea la un tarif de 50 lei/1 pagina A4, 2000 caractere pe pagina.

Costul  de publicare a unui anunt este de 300 RON/o aparitie in 1 buletin.

Se pot face si abonamente pentru publicarea anuntului pentru mai multe luni(3, 6, 12 luni) beneficiind de o reducere de 10% din tariful de 300 RON/1 aparitie.

Membrii Camerei de Comerţ Bilaterale  Româno-Rusă beneficiază de o reducere de 50%.

Plata se face către Asociaţia Camera de Comerţ  Bilaterală Româno-Rusă, CUI 7005714, la BCR – Sucursala Lipscani, cont RO64RNCB0090000509050001.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Posibiltate de promovare a firmelor româneşti în spaţiul CSI

Austrian Business News – ianuarie 2015

Descărcaţi  spre consultare Newsletterul Austrian Business News , ediţia ianuarie 2015

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Austrian Business News – ianuarie 2015