A.N.A.F. – Buletin informativ nr. 26/2012


BULETINUL INFORMATIV nr. 26/2012 privind actele normative cu incidenţă în materie fiscală publicate în Monitorul Oficial  în perioada 3 decembrie – 14 decembrie  2012

1. Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune (M.O.808 din 3 decembrie 2012);

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O.827 din 10 decembrie 2012);

3. Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar – contabil, pentru accesul la stagiu în baza titlului de doctor în domeniul contabilităţii (M.O.829 din 10 decembrie 2012);

4.  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare (M.O.845 din 13 decembrie 2012);

5. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operaţiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului şi a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale, specifice unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului (M.O.818 din 5 decembrie 2012);

6. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice nr. 1662/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011(M.O.842 din 13 decembrie 2012);

7.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1822/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.731/2010 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

8.   Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  1823/2012 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.730/2010 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili (M.O.809 din 3 decembrie 2012);

9. Ordinul preşedintelui Agenţiei  Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 4763/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009 (M.O.837 din 12 decembrie 2012).