Actiuni si activitati derulate in luna ianuarie 2013 de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Cluj


Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Cluj este unitate teritoriala cu personalitate juridica a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin care se realizeaza, in mod unitar, strategia si programul Guvernului in domeniul finantelor publice si se aplica politica fiscala a statului.

Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Cluj are in componenta activitatea de metodologie si administrarea veniturilor statului, activitatea de trezorerie si contabilitate publica, activitatea de inspectie fiscala, serviciile independente si, in subordine, administratiile finantelor publice municipale ( municipiul resedinta de judet Cluj Napoca si municipiile: Turda, Dej si Gherla ), administratia finantelor publice oraseneasca (Huedin).

Număr contribuabili administraţi in luna ianuarie 2013……………178.726, din care:

a) contribuabili administrati pe baza de cod fiscal….………….. …… …………62.748

– activi ………….. …..52.530

– inactivi fiscal …….10.218

persoane fizice ……………………………………. ………...24.548

-altii+af……………………………………………………. ….. …...1.334

b) contribuabili inregistrati pe baza de CNP.………………………………………….90.174

Obiectivele Directiei Generale a Finantelor Publice a judetului Cluj:

1. Incurajarea conformarii voluntare pentru asigurarea unei colectari rapide, la costuri reduse.

2. Cresterea eficientei si dinamicii colectarii concomitent cu reducerea costului unui leu colectat;

3. Combaterea evaziunii si fraudei fiscale, precum si a oricaror alte forme de evitare a declararii si platii obligatiilor fiscale;

Situatia incasarilor la bugetul general consolidat in luna ianuarie 2012 comparativ                                              cu aceeasi perioada din anul 2011:

mil.lei

Incasari ianuarie

2013

Incasari  ianuarie

2012

%
I. BUGET DE STAT (fara vama) 156,80 202,56 77,41
II. BUGET ASIGURARI SOCIALE DE STAT 108,98 94,95 114,78
III. BUGET FOND NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SANATATE 47,29 45,61 103,68
IV. BUGET ASIGURARI SOMAJ 3,85 3,43 112,24
TOTAL BUGET CONSOLIDAT 316,92 346,55 91,45

Scaderea sumelor incasate la bugetul de stat in ianuarie 2013, fata de aceeasi perioada a anului precedent, se datoreaza in primul rand datorita faptului ca prin modificarile aduse Codului fiscal, contribuabilii nu mai au obligatia declararii si platii impozitului pe profit pentru trimestrul IV 2012 pana in 25 ianuarie 2013, impozitul pe profit fiind datorat in cuantumul stabilit in declaratia anuala care se depune pana la 25.03. 2013.

1)     Principalele activitati ale structurii de metodologie si administrare a veniturilor statului

a) in domeniul asistentei contribuabililor:

s-au emis 93 raspunsuri la intrebarile formulate in scris de agentii economici, institutiile publice sau persoanele fizice, pe linie de legislatie fiscala;

– s-au transmis 8 anunturi in presa locala si s-au acordat 9 interviuri radio/tv cu diverse noutati legislative;

– s-a colaborat cu Asociatia Patronilor si Meseriasilor prin transmiterea de articole cu tematica fiscala la revista Tribuna Afacerilor;

– 2 persoane acorda asistenta prin call center la contribuabilii din toata tara;

b) in domeniul autorizarilor si gestionarea cazierului fiscal:

– s-au preluat, inregistrat si arhivat de la agentii economici de pe raza judetului, un numar de 899 memorii fiscale ;

– au fost acordate 329 numere de ordine pentru detinatorii de case de marcat si au fost anulate 91, aferente firmelor care si-au incetat activitatea.

–  au fost eliberate un numar de 429 certificate de cazier fiscal;

– au fost intocmite fise de inscriere a faptelor in cazierul pentru un numar de 2.407 contribuabili;

–  s-au efectuat verificari privind existenta faptica a spatiului afarent agentilor economici care solicita inregistrarea in scopuri TVA  (OMF 2.795/2011) pentru un numar de 95 cazuri.

c) in domeniul registrului contribuabililor si al declaratiilor fiscale:

–  Total declaraţii gestionate, pe fiecare tip de formular (declaraţii de impozite, taxe şi contribuţii, declaraţii privind impozitul pe venit, declaraţii informative):80.887, din care depuse electronic :…………………………………………………………………..69.284.

–  Număr decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate ………………………..2306;

–  Număr de decizii de impunere anuală emise …………………………………………3838;

– Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare (depuse): …………………………………………………………………………….379;

–  Sume TVA restituite: ……………………………………………………………..25.946.627 lei;

–  Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi: ………………………………..2.619;

–  Numar certificate de rezidenta emise:……………………………………………………… 45.

De asemenea:

– s-au înregistrat si prelucrat 453 declaratii 070 pentru inregistrarea persoanelor fizice care desfasoara activitati independente, 83 declaratii 092 pentru schimbarea perioadei fiscale la TVA, 40 declaratii 091 pentru inregistrare în scopuri de TVA pentru achizitii intracomunitare, 25 declaratii 020 ale persoanelor fizice beneficiare de contract de mandat si  de  prestari de servicii,   3268 declaratii/cereri de inregistrare / mentiuni privind vectorul fiscal, 90  situatii financiare anuale.

d) in domeniul executarii silite:

– au fost instituite masuri de executare silita pentru creante restante in suma de 35.357.000 lei, incasandu-se prin formele de executare silita aplicate suma de 29.966.000 lei.

2)  Principalele activitati desfasurate si rezultate obtinute in domeniul controlului financiar si al inspectiei fiscale

In perioada de raportare, organele de control din cadrul structurilor cu atributii de inspectie fiscala, avind un efectiv de 134 persoane cu atributii de inspectie fiscala, au efectuat un numar de 230 actiuni de verificare din care 210 la contribuabili persoane juridice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 6.129 mii lei si 20 actiuni de verificare la contribuabili persoane fizice, in urma carora au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare in suma de 82 mii lei.

Unul din obiectivele dispuse prin programul de activitate a fost  verificarea realitatii si legalitatii sumelor negative din deconturile de TVA cu optiune de rambursare primite pentru inspectie fiscala, precum si solutionarea acestora. Astfel, in cursul lunii ianuarie 2013 au fost solutionate un numar de 89 cereri de rambursare TVA cu control anticipat, reprezentind 22.946 mii lei TVA solicitat la rambursare.

Un alt obiectiv al activitatii de inspectie fiscala in perioada de raportare a fost si efectuarea de actiuni de control cu caracter operativ in vederea sprijinirii activitatii de impulsionare a colectarii veniturilor bugetare. Astfel, au fost cuprinsi in aceasta activitate, prin rotatie, toti  inspectorii din cadrul A.I.F. Cluj, care au efectuat un numar de 93 controale operative la contribuabilii persoane juridice si fizice de pa raza judetului Cluj, incasindu-se la bugetul general consolidat ca urmare a acestor actiuni suma de  10.111 mii lei.

In conditiile si cerintele Programului lunar de activitate aprobat de catre D.G.C.I.F., s-au desfasurat actiuni urmare a unor solicitari sau protocale cu I.T.M., I.P.J., Parchete, G.F., A.N.R.M .

Solicitarile conducerii ANAF, ale  D.G.C.I.F. transmise prin circulare, tematici, pentru actiuni de control pe diverse domenii au fost finalizate si raportate la termenele stabilite.

De asemenea, ca urmare a activitatii desfasurate pe linia combaterii evaziunii fiscale, au fost transmise organelor in drept in vederea continuarii cercetarilor, un numar de 9 sesizari penale, valoarea prejudiciului potential fiind de  1.016  mii lei, un numar de 5 contribuabili au fost propusi a fi declarati inactivi, in conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificarile ulterioare si au fost instituite masuri asiguratorii la 5 contribuabili, suma estimata potrivit acestora fiind de 12.011 mii lei.

3)      Principalele activitati desfasurate si rezultate obtinute in domeniul trezoreriei statului  (nivel DGFP si unitati subordonate)

Trezoreria si contabilitatea publica judeteana desfasoara activitatea, ca sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea operatiunilor de incasari si plati privind fondurile publice si a altor operatiuni ale statului, in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Trezoreria judeteana, ca organ de specialitate a exercitat in mod curent controlul asupra eliberarii sumelor in numerar sau prin virari din conturile institutiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, respectarea incadrarii in creditele bugetare deschise si repartizate, organizarea si coordonarea activitatii celor cinci trezorerii operative, elaborarea situatiilor financiare zilnice, lunare si trimestriale.

Serviciul Administrarea si Contabilitatea Contului Curent al Trezoreriei a intocmit si

raportat  situatii zilnice si lunare privind executia de casa a bugetului de stat, a bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat:, asigurarilor pentru somaj si asigurarilor sociale de sanatate, a bugetului trezoreriei statului s a centralizat datele privind rambursarile si compensarile din TVA .

Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale pe langa raportarile si situatiile curente lunare, a coordonat  unitatile administrativ – teritoriale in elaborarea darii de seama anuale si a situatiilor financiare in conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr.71/22.01.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012.

Biroul  indrumarea si verificarea activitatii trezoreriilor locale a procedat la efectuarea de verificari asupra modului de derulare a operatiunilor cu numerar prin casieriile operative si casieriile tezaur din cadrul trezoreriilor locale: Trezoreria municipiului Cluj -Napoca, Trezoreria municipiului Dej, Trezoreria municipiului Gherla, Trezoreria municipiului Turda si Trezoreria oras Huedin.

În conformitate cu prevederile din  adresa MFP nr.384257/11.03.2011, în luna Noiembrie 2012 un salariat din cadrul B.I.V.A.T.L. a fost delegat la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca pentru monitorizarea operaţiunilor de numarare, sortare si reimpachetare a numerarului ce urmeaza a se depune la Banca Nationala a Romaniei.

4.    Activitati desfasurate si rezultate obtinute in domeniul serviciilor Independente

Compartimentul de presa aferent perioadei de raportare, a solutionat 82 cereri scrise prin care s-au solicitat/transmis diferite informatii conform Legii nr. 544/2001, adresate in scris de persoane juridice sau fizice si in jur de 17 interpelari telefonice.

S-au  publicat pe site-ul DGFP Cluj www.finantecluj.ro:acte administrativ fiscale, licitatii si diferite anunturi de interes fiscal pentru contribuabili (55 e-mailuri continand in total 88 atasamente).

Site-ul institutiei a fost vizitat de 22.361 persoane de la inceputul anului.

Compartimentul de relatii publice informeaza ca in perioada supusa raportarii in cadrul DGFP a judetului Cluj au fost inregistrate (inclusiv soldul), un numar de 27 petitii exclusiv sesizari si reclamatii.

Au fost solutionate in termenul legal 17 petitii, ramanand in curs de rezolvare 10 petitii, toate in termenul legal de solutionare.

Serviciul de Solutionare a contestatiilor aferent perioadei de raportare informeaza ca din totalul de 137 contestatii intrate inclusiv soldul, in suma totala de 17.577.424 lei, s-au solutionat un numar de 56 contestatii totalizand  3.668.415 lei, ramanand in sold 81                       contestatii in suma totala de 13.704.809 lei.

Activitatea desfasurata de serviciul tehnologia informatiei

– preluarea a 89 avize de garantii reale mobiliare,

– publicarea pe portalul ANAF a 155 acte administrativ fiscale,

– s-a asigurat asistenta tehnica la nivel ANAF privind problemele ridicate de contribuabili pe portalul admin.portal, aproximativ 520 de intrebari,

– centralizarea si raportarea lunara a datoriei publice pentru cele 82 de primarii,