Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiectul de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă
Ca urmare a prevederilor Codului fiscal, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2013, a apărut necesitatea actualizării modelului şi conţinutului formularelor utilizate în prezent pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cât şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe profit:

– posibilitatea unor categorii de contribuabili de a opta pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial;

– modalitatea de stabilire a plăţilor anticipate, efectuate trimestrial, în cazul contribuabililor care au optat pentru declararea şi plata impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate, efectuate trimestrial sau care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară;

– modalitatea de stabilire şi declarare a impozitului pe profit şi a plăţilor anticipate, precum şi modalitatea de recuperare a pierderii, în cazul persoanelor juridice supuse unor operaţiuni de reorganizare la nivel naţional sau implicaţi în operaţiuni transfrontaliere (divizări, fuziuni, transferuri de active etc.);
– modalitatea de definitivare a impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică.

Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propun următoarele:

– modificarea instrucţiunilor formularului 100 “Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” privind modul de declarare şi stabilire a impozitului pe profit pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2013, precum şi definitivarea impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2012, în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

– modificarea conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” prin introducerea unor rânduri suplimentare, pentru evidenţierea unor indicatori specifici cuprinşi la elemente similare veniturilor/cheltuielilor, în cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, precum şi pentru evidenţierea pierderii transferate în cazul operaţiunilor de reorganizare;

– modificarea formularului 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”, prin includerea unei secţiuni C „Date privind definitivarea impozitului pe profit” care va cuprinde informaţii privind definitivarea impozitului pe profit anual în cazul persoanelor juridice străine şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate în România într-o asociere cu sau fără personalitate juridică;

– introducerea metodei de declarare on-line, pentru formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”;

– modificarea denumirii unor obligaţii din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat  şi din formularul 120 „Decont de accize” .

Totodată, având în vedere faptul că Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.101/2008 prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul unor formulare utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă a fost modificat şi completat în mod substanţial în perioada 2008-2012, ca urmare a modificărilor legislative introduse la nivelul Codului fiscal şi Codului de procedură fiscală, pentru eliminarea dificultăţilor cu care se confruntă contribuabilii şi organele fiscale operative, generate de existenţa mai multor acte normative care reglementează domeniul şi de existenţa unor referinţe legislative repetate, care conferă un caracter greoi aplicării actelor normative, se propune cuprinderea, în prezentul proiect de ordin, a dispoziţiilor integrale, în vigoare, privind formularele de declaraţii şi instrucţiunile de completare şi nu numai a modificărilor prezentate mai sus.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.