ANAF: Raportările contabile pentru semestru I se vor depune până la 13 august 2010


Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a emis un ordin potrivit căruia raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, trebuie depuse cel mai târziu până pe 13 august 2010, a anunţat marţi ANAF.

<<Ministerul Finanţelor Publice a emis Ordinul nr.1879 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2010 a operatorilor economici.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr.447/01.07.2010

Întocmirea şi depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2010 este obligatorie pentru toţi operatorii economici, indiferent de forma de organizare şi forma de proprietate.

Nu depun raportări contabile la 30 iunie 2010 operatorii economici care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2010. Pentru aceşti operatori economici se depune o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care are obligaţia gestionării entităţii respective.

Raportările contabile la 30 iunie 2010 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, direct la registratură sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată.

Raportările contabile la 30 iunie 2010 vor cuprinde următoarele formulare:
a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
b) Contul de profit şi pierdere (cod 20);
c) Date informative (cod 30).

Raportările contabile la 30 iunie 2010 se depun pe suport magnetic împreună cu raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2010, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, care este pus la dispoziţia operatorilor economici gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

ATENŢIE! Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii” a datelor prevăzute conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că lucrarea nu a fost depusă, entitatea fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

TERMEN DE DEPUNERE
Raportările contabile la 30 iunie 2010, precum şi declaraţiile operatorilor economici care nu au desfăşurat activitate sau se află în curs de lichidare, potrivit legii, se vor depune până cel mai târziu la data de 13 august 2010.

ATENŢIE! Nedepunerea raportărilor contabile listate, semnate şi ştampilate sau a declaraţiilor menţionate, după caz, pentru data de 30 iunie 2010 se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată.

Informaţii detaliate se pot obţine la:
– birourile pentru asistenţa contribuabililor din cadrul administraţiilor finantelor publice;
– telefonic, la Centrul de asistenţă a contribuabililor, la nr. 0314.039.160;
– accesând pagina de Internet, www.mfinante.ro.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. În cadrul ANAF se organizează şi funcţionează Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV), direcţiile generale ale finanţelor publice (DGFP) judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC).>>

Sursa: NewsIn