Obiectivul Programului Național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii vizează îmbunătățirea nivelului de cunoştinţe/ competențe/ aptitudini ale angajaților, aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform Strategiei nationale pentru competitivitate 2015–2020 (SNC), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare şi Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020 (SNCDI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă identificate conform SNCDI.

Valoarea Programului Național Competenţe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii alocată în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este de 20.000.000 euro, iar durata de implementare a acestuia este până la data de 31 decembrie 2023.

Printre solicitanții eligibili în cadrul Programului Național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii se numără și Camerele de Comerţ şi Industrie.

Activitățile eligibile în cadrul Programului sunt: Furnizarea de programe de formarprofesională în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor; Evaluareșcertificarea competenţelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației şi comunicațiilor; Sprijin acordat întreprinderilor pentru organizarea de programe de învăţare la locul de muncă, în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației şi comunicațiilor; Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau a angajatorilor care intenționează să–şi adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior, privind importanţa și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Consultati aici Hotararea de Guvern

Sursa:

Camera de Comerț și Industrie a României

Directia Relatii Interne si ICC Romania