Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 25.05.2015 este termenul limită pentru  depunerea declaraţiei D200 – „Declaraţie privind veniturile realizate din România,   pentru veniturile realizate în anul 2014 , a formularului D220 ’’Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit ’’ şi a formularului 230 ,, Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor ’’.

Contribuabilii au posibilitatea de transmitere on-line a formularelor menţionate şi prin utilizarea serviciului Spaţiul Privat Virtual ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro,, Spaţiul Privat Virtual’’).

Pentru depunerea formularelor D200, D220 sau D230 prin Spaţiul Privat Virtual nu este necesară deţinerea unui certificat digital calificat, singura condiţie fiind ca persoana să fie înregistrată ca utilizator SPV.

În vederea înregistrării ca utilizator SPV, contribuabilul  accesează www.anaf.mfinante.gov.ro « Spaţiul privat virtual»  pagina „Inregistrare utilizatori” şi completează informaţiile solicitate.  Sunt necesare doar datele de identificare, numărul de telefon, adresa e-mail şi numărul uneia dintre decizile de impunere emise de ANAF începând cu anul 2013.

Contribuabilii care nu deţin un act administrativ  fiscal, se vor adresa oricărei adminisraţii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării în Spaţiul Privat Virtual  pentru verificarea datelor care s-au completat , cu BI/CI în originial şi numărul de înregistrare generat pe site-ul  A.N.A.F.

În scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei datei de 25.05.2015, D.G.R.F.P.Cluj-Napoca recomandă contribuabililor să utilizeze serviciul Spaţiul Privat Virtual, având astfel posibilitatea să îşi îndeplinească la timp şi fără costuri, obligaţiile declarative.

Menţionăm că formularele menţionate mai sus se pot depune de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora,  şi în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin completarea formularului electronic şi semnarea cu certificatul digital calificat ( instrucţiuni detaliate se găsesc la www.anaf.ro.mfinante.gov.ro pagina ,, Servicii online Declaraţii electronice’’).

Declaraţia D200 se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din Româniaprovenind din:

1. Activităţi independente (venituri comerciale, venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectuală);

2. Cedarea folosinţei bunurilor;

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:

4. Silvicultură şi piscicultură;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepția contribuabililor care au depus declarații privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

b) venituri din : drepturi de proprietate intelectuală, contracte /convenţii civile, contracte de agent, expertiză contabilă şi tehnică, judiciară sau extrajudiciară şi au optat pentru impunerea finală a acestora;

b^1) venituri din cedarea folosinței bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală;

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor cu chiria stabilită în lei şi nu au optat pentru deducerea cheltuielilor aferente în sistem real sau în cursul anului 2014 nu au avut mai mult de 5 camere închiriate în scop turistic cu excepţia celor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie și pentru care nu s-au stabilit plăți anticipate, conform legii;

d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor;

e) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6,  precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;

f) venituri din pensii;

g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală;

h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;

i) venituri din alte surse.

Declaraţia D220 ’’Declaraţie privind venitul estimat / norma de venit ’’ pentru anul în curs  se depune de către contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi , de cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi de cei care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul fiscal anterior. ’’

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Gligor GAVRIS

Compartiment  Comunicare Cluj

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Related Posts with Thumbnails