COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii privind modalitatea de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare începând cu 1 ianuarie 2016, astfel cum aceasta este  reglementată de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/ 27.10.2015

 

Persoana cu sediul activităţii economice în Romania,  care nu este înregistrată în scopuri de TVA pentru operaţiuni în Romania , solicită înregistrarea specială în scopuri de TVA doar pentru operaţiuni intracomunitare, dacă se află în una din următoarele situaţii:

a). efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul de 10.000 euro în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară ;

b). prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , înainte de prestarea serviciului;

c). dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, înaintea primirii serviciilor respective.

Persoana impozabilă care are sediul activitătii economice în Romania, care nu este înregistrată în scopuri de TVA şi nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA poate solicita înregistrarea specială în scopuri de TVA, pentru operaţiuni intracomunitare în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare de bunuri de la plătitori de TVA din alte state membre, sub nivelul plafonului de 10.000 euro în cursul anului calendaristic.

Persoanele  înregistrate în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare declară pe decontul special de taxă achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile în Romania, precum şi serviciile pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Nu se declară pe decontul special de taxă prestările de servicii prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru care beneficiarul din alt stat membru este persoană obligată la plata taxei conform legislaţiei din acel stat.

Menţionăm că pe decontul special de taxă se declară şi achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi ,de produse accizabile  precum  şi bunurile care ies din regimurile sau situaţiile prevăzute la art.295, alin.(1),  lit. a). şi d). din Codul Fiscal. Termenul de depunere a decontului special de taxă este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor  menţionate mai sus .

Taxa pe valoarea adăugată  datorată pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile si achiziţiile intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei conform art.307, alin.(2) din Codul Fical se plăteşte de persoana impozabilă la bugetul de stat până la termenul de  depunere a  decontului  special de taxă pe valoarea adăugată.

Operaţiunile intracomunitare enumerate mai sus reprezentând achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în Romania şi prestări de servicii prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  se declară de persoana impozabilă  şi pe declaraţia recapitulativă  până la data de 25 a lunii următoare celei în care a apărut exigibilitatea TVA.

Înregistrarea specială în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, pentru a deduce şi colecta TVA în interiorul ţării,  acest cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.”

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti