COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că  prin Ordinul A.N.A.F.  nr. 2963/2015 s-a aprobat procedura de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/ 2015 precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

Persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.2/2015 , aprobată prin Ordinul MFP nr.837/2015, sunt:

– persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

– persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se  încadrează în una dintre situaţiile menţionate mai sus  depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, însoţită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situaţii , cum sunt:

a). Document portabil A1 care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă , în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială ;

b).TR / R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă;

c). PM / RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;

d). MD / RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Declaraţia pe propria răspundere – formularul 602  se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă cu  scrisoare recomandată cu confirmare de primire, odată cu înregistrarea contractului privind cedarea folosinţei bunurilor  la organul fiscal competent sau la data când acesta îndeplineşte condiţiile legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi face dovada acestui fapt.

La declaraţia pe propria răspundere se anexează documentele justficative    (document portabil A1 sau formularul privind legislaţia aplicabilă în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa acordurilor în domeniul securităţii sociale la care Romania este parte, completat de instituţia competentă a statului respectiv), în copie şi original . Documentele justificative emise în limbi străine vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul” , iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, de la data la care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare. “

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti