COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că  în M.O. nr.969 din 28.12.2015 s-a publicat Ordinul A.N.A.F. nr.3699/2015 pentru aprobarea procedurii de solutionare a deconturilor negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Prevederile ordinului ANAF nr.3699/2015 se aplică începând cu deconturile de TVA depuse după data de 1 ianuarie 2016. Deconturile cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare în curs de soluționare la data de 1 ianuarie 2016 vor fi rezolvate potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.

Se supun procedurii de soluţionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi după expirarea termenului legal de depunere vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se solutioneazã şi în anul 2016 in functie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabila, astfel:

a). în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic – prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA,  în termen maxim de 5 zile de la data depunerii decontului;

b). în cazul deconturilor de TVA, depuse de alti contribuabili decȃt marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, încadrate la risc fiscal mediu – cu analizã documentarã;

Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele ce trebuie prezentate, data, ora şi locul întȃlnirii, precum şi numele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupã de analizã. Documentele vor fi prezentate în original şi în copie şi trebuie sã se refere la perioada din care provine suma negativã de taxã pe valoarea adãugatã.                                           c). în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare– cu inspecţie fiscalã anticipatã.

Dupã efectuarea inspecției fiscale, compartimentul cu atribuţii în acest domeniu întocmeşte raportul de inspecție fiscalã. În cazul în care taxa colectatã şi taxa deductibilã se modificã fațã de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmeşte Decizia de impunere privind obligațiile principale aferente diferențelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecțiilor fiscale la persoane juridice sau fizice, dupã caz, care are rol de Decizie de rambursare a TVA. În cazul în care nu sunt stabilite diferențe fatã de suma solicitatã la rambursare, se întocmeşte. Decizia privind nemodificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de cãtre compartimentul de specialitate.

Organul fiscal  decide în condiţiile prevăzute de Ordinul ANAF nr 3699/2015 dacă efectuează inspecţia fiscală anterior sau ulterior aprobării rambursării, în baza unei analize de risc.

Prin excepţie , în cazul deconturilor  cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal central rambursează taxa cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.

Prevederile legate de rambursarea TVA  cu control ulterior a deconturilor negative cu opţiune de rambursare de până la 45.000 lei   nu se aplică:

  1. a) în cazul în care contribuabilul/plătitorul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
  2. b) în cazul în care organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite.

Deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, depuse de persoane impozabile , care au fapte înscrise în cazierul fiscal, sau se constată faptul că există riscul unei rambursări necuvenite, se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate.

Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspecţie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administraţia fiscală.

Standardul individual negativ  se  stabileşte trimestrial , având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA şi modul de îndeplinire a obligaţiilor fiscale în perioada de referinţă. Termenul de soluţionare a deconturilor negative cu opţiune de rambursare este de 45 de zile, cf. art.  art.77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.

În situaţiile în care, pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, este necesară administrarea de probe suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data solicitării probei şi data obţinerii acesteia, dar nu mai mult de:

  1. a) două luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la contribuabilul/plătitorul solicitant, termenul de două luni poate fi prelungit de organul fiscal la cererea contribuabilului/plătitorului.

b). 3 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorităţi sau instituţii publice ori de la terţe persoane din România, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul/plătitorul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii.

c). 6 luni, în cazul în care sunt solicitate probe suplimentare de la autorităţi fiscale din alte state, potrivit legii, organul fiscal are obligaţia să înştiinţeze contribuabilul/plătitorul cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii.

În situaţia în care, pe baza analizei de risc, soluţionarea cererii necesită efectuarea inspecţiei fiscale, termenul de soluţionare a cererii este de cel mult 90 de zile de la înregistrarea cererii. În acest caz contribuabilul/plătitorul este notificat cu privire la termenul de soluţionare aplicabil în termen de 5 zile de la finalizarea analizei de risc.”                                     

Gligor GAVRIS                                              

 Purtator de Cuvant FinanteCluj          

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti