Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.246 din 10 aprilie 2015 a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F nr.837/2015, prin care s-au adus modificări și completări la Ordinul A.N.A.F. nr.3392/2011 pentru aprobarea Procedurii de stabilire din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă .

Principalele prevederi ale Ordinelor de mai sus, sunt următoarele:

Pentru contribuabilii care au obligaţii de declarare la termenele stabilite de lege a impozitelor şi taxelor înscrise în vectorul fiscal şi nu realizează aceasta , organul fiscal  îl înştinţează despre acest fapt în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaraţiilor fiscale.

În termen de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor privind nedepunerea declaraţiilor fiscale, organul fiscal actualizează Lista contribuabililor care nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative, prin eliminarea celor care si-au îndeplinit între timp obligaţiile declarative.

Modul de analiză a dosarului contribuabilului în vederea stabilirii din oficiu a obligaţiilor fiscale diferă în funcţie de faptul că acesta este platitor de TVA sau neplatitor de TVA, perioada supusă analizei, documentele existente în dosarul fiscal, situaţii financiar-contabile, etc.

I. Referitor la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contributiilor, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată :

După expirarea termenului de 20 de zile de la data comunicării înştiinţărilor, organul fiscal verifică pentru fiecare contribuabil cuprins în listă şi pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie care urmează a fi supus(ă) impunerii din oficiu, existenţa a cel puţin 4 declaraţii fiscale în perioada supusă analizei.

Perioada supusă analizei este o perioadă anterioară de 24 de luni de la luna pentru care se efectuează impunerea din oficiu, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare lunar, respectiv 36 de luni, pentru obligaţiile fiscale cu termen de declarare trimestrial sau semestrial. Pentru contribuabilii la care sunt identificate cel puţin 4 declaraţii fiscale , procedura de impunere se realizează în sistem automat.

Contribuabilii la care nu au fost identificate cel putin 4 declaraţii, sau suma stabilita din oficiu e zero , precum și în cazul impozitului pe profit datorat de organizaţiile nonprofit și societăţile care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor și plantelor tehnice, pomicultură și viticultură, sunt cuprinşi în Lista contribuabililor care urmează a fi impuşi din oficiu pe baza analizei documentare, iar impunerea din oficiu se efectuează pe baza analizei documentare.

După stabilirea din oficiu a impozitelor ,se emite formularul (160) „Decizie de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele şi contribuţiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă” şi se comunică contribuabilului potrivit art.44 din O.G. nr.92/2003. În cazul în care, în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere din oficiu, contribuabilul depune declaraţia fiscală privind obligaţiile care au format obiectul acestei decizii, decizia de impunere din oficiu se desfiinţează la data depunerii declaraţiei fiscale, fiind aplicabile prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală. Prin Ordinul A.N.A.F. nr.837/2015 se precizează că Decizia de impunere din oficiu se desfiinţează şi din iniţiativa organului fiscal, potrivit dispoziţiilor art. 90 alin.(2) din Codul de procedură fiscală.Constatările organului fiscal se menţionează în referatul privind impunerea din oficiu.

II. Referitor la stabilirea din oficiu a taxei pe valoarea adăugată organul fiscal utilizează informaţiile privind taxa pe valoarea adăugată colectată din formularul (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, din decizia de corectare a erorilor materiale din decont, precum şi informaţiile din formularul (394) „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional” cuprinse în baza de date, pe o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare perioadei supuse impunerii din oficiu, şi se poate extinde analiza la 24 de luni.

În ipoteza în care, în perioada de 24 de luni supusă analizei, persoana impozabilă nu a depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată sau despre aceasta nu se regăsesc informaţii în nicio declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, analiza se extinde asupra informaţiilor existente în baza de date care cuprinde declaraţiile recapitulative (formularul 390 VIES) privind operaţiunile intracomunitare desfăşurate pe o perioadă de 24 de luni calendaristice anterioare.

Dispoziţiile privind actualizarea Listei contribuabililor care nu şi-au îndeplinit  obligaţiile declarative în cazul taxei pe valoarea adăugată sunt aceleaşi ca şi cele aplicabile  celorlalte  impozite, taxe şi contribuţii cuprinse în vectorul fiscal. Pe baza listei contribuabililor impuşi din oficiu pentru nedepunerea deconturilor de TVA , organul fiscal emite Decizia de impunere din oficiu – formularul (160), care se comunică contribuabilului.Totodată, vă rugăm sa asiguraţi transmiterea acestui comunicat către toate administraţiile judeţene ale finanţelor publice, în vederea difuzării acestuia în presa locală.”

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Cluj-Napoca

Related Posts with Thumbnails