Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESĂ

A- A A+

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: acorduri de preț în avans

La nivelul anului 2014/primele 4 luni ale anului 2015, Agenţia Naţională de    Administrare Fiscală a emis un număr total de 6 acorduri de preţ în avans     unilaterale, respectiv a respins emiterea a 2 cereri de acord de preţ în avans (solicitările în cauză neîntrunind condiţiile legale necesare emiterii). Totodată, au fost     depuse primele 3 cereri pentru emiterea de acorduri de preţ în avans       bilaterale, preconizându-se ca, la nivelul anului 2015, acestea să fie emise în comun de    către autoritatea competentă din România şi autoritatea competentă din Elveţia.

În acest context, precizăm că s-a constatat existenţa unei tendinţe crescătoare spre             conformare voluntară a contribuabililor ce derulează tranzacţii cu entităţi afiliate. Astfel, începând cu anul 2013, s-a înregistrat o creştere semnificativă, constantă, a numărului          cererilor depuse pentru emiterea acordurilor de preţ în avans, atât unilaterale, cât şi   bilaterale (în perioada noiembrie 2013-mai 2015 fiind depuse un număr total de 13 cereri    de emitere de acord de preţ în avans).

Legislaţia în vigoare nu limitează posibilitatea solicitării emiterii unui acord de preț în        avans doar în cazul tranzacţiilor derulate între persoane afiliate române şi persoane          afiliate străine, fiind permisă solicitarea emiterii acordului şi pentru tranzacţiile derulate între două persoane afiliate române.

Acordul de preţ în avans este un act administrativ emis de Agenţia Naţională de    Administrare Fiscală, prin care se stabilesc condiţiile şi modalităţile pentru determinarea             preţurilor de transfer aferente tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate, pentru o          perioadă fixă de timp.

În vederea obţinerii acestui act administrativ, contribuabilii interesaţi în stabilirea în        avans, de comun acord cu administraţia fiscală, respectând prevederile legale în vigoare,       a preţurilor de transfer practicate în cadrul tranzacţiilor cu persoanele afiliate, pot solicita      Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emiterea unui acord de preţ în avans.      Detaliile privind conţinutul documentaţiei solicitate de autoritatea fiscală emitentă,           precum şi condiţiile emiterii acestui act administrativ sunt incluse în legislaţia relevantă, în speţă Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a          soluţiei fiscale individuale anticipate şi a acordului de preţ în avans.

Ca tipologie, acordul de preţ în avans poate fi unilateral, bilateral sau multilateral. Acordul unilateral este emis de autoritatea competentă din România. Acordul bilateral        sau multilateral este emis în comun de către autoritatea competentă din România şi           autorităţile fiscale competente din statele în a căror jurisdicţie se află entităţile afiliate       contribuabilului solicitant. Acordul bilateral/multilateral poate fi emis numai pentru           tranzacţiile dintre contribuabilii afiliaţi care provin din ţări cu care România are încheiate      convenţii pentru evitarea dublei impuneri.

Acordul de preţ în avans oferă titularului acestuia avantajul opozabilităţii şi obligativităţii             faţă de organele fiscale, pentru tranzacţiile derulate în perioada acoperită de acord, ce fac        obiectul acestuia. Totodată, acordul de preţ în avans bilateral sau multilateral prezintă            avantajul eliminării dublei impuneri generate de ajustări ale preţurilor de transfer,          acestea fiind stabilite în avans, de comun acord între cele administraţiile fiscale şi   contribuabilii afiliaţi implicaţi. Se impune a se preciza că titularul unui acord de preţ în            avans nu mai are obligativitatea întocmirii şi prezentării dosarului preţurilor de transfer,         pentru tranzacţiile şi perioadele acoperite de acord. Actul administrativ în cauză este             opozabil şi obligatoriu faţă de organele fiscale numai în situaţia respectării, de către           titularul acestuia, a termenilor şi condiţiilor în care acesta a fost emis.

A.N.A.F. apreciază şi totodată încurajează, conformarea voluntară a             contribuabililor. Acordul de preţ în avans vine astfel în sprijinul             contribuabilului, fiind unul din instrumentele prin care legislaţia fiscală creează           premisele conformării voluntare, asigurând certitudinea, sub aspect fiscal,     privind condiţiile şi modalităţile pentru stabilirea preţurilor de transfer la     care se desfăşoară tranzacţiile cu persoane afiliate, pentru o perioadă de 5 ani      sau mai mult, după caz.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Related Posts with Thumbnails