Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE PRESA

A- A A+

COMUNICAT DE PRESA
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95,  ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală pot utiliza, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil/plătitor, persoană fizică, deciziile de impunere (prevăzute la art. 131 alin. 4), pentru diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare.
Prezentul proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice are în anexe modelul, conţinutul şi caracteristicile de tipărire următoarelor formulare:
– formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”
– formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”.

Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul formularelor de mai sus, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului.
– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, ca urmare deciziile de impunere emise la finalizarea inspecţiei fiscale cuprind numai diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare, fără calculul obligaţiilor fiscale accesorii. Ca urmare, aceste decizii vor avea ca anexă o situaţie privind termenul scadent al diferenţelor de obligaţii fiscale principale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în care vor fi stabilite, pentru fiecare obligaţie fiscală principală, în baza prevederilor art. 154 şi 155 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, componenţa debitelor suplimentare si termenele scadente aferente acestora, prevăzute de Codul fiscal sau alte legi care le reglementează, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale accesorii datorate, de către organul fiscal de administrare competent.
– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcusul inspecţiei fiscale  organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală verificată. Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare.             Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ şi se regularizează în formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice” şi în formularul „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice”.

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de  Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului deciziilor de impunere întocmite în cadrul inspecţiilor fiscale la persoane fizice, ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 2016.

   
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails