COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

 
Proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul
Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatul inspecţiei fiscale se consemnează, în scris, într-un raport de inspecţie fiscală, în care se prezintă constatările organului de inspecţie fiscală din punctul de vedere faptic şi legal şi consecinţele lor fiscale.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice”, după cum urmează:
– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale. Drept urmare, pentru fiecare obligaţie fiscală la care s-au constatat diferenţe suplimentare de către organele de inspecţie fiscală se anexează o situaţie privind termenele scadente, în vederea calculării şi comunicării ulterioare a obligaţiilor fiscale accesorii datorate.
– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcursul inspecţiei fiscale organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte un alt raport de inspecţie fiscală, emiterea acestei decizii provizorii fiind menţionată în raportul de inspecţie fiscală.
– potrivit art. 181 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale, organele de inspecţie fiscală stabilesc aplicarea sau, după caz, neaplicarea penalităţii de nedeclarare.
În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost elaborat prezentul proiect de Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală privind modelul şi conţinutul Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice, ale cărui prevederi vor fi aplicabile pentru inspecţiile fiscale începute după data de 01 ianuarie 2016.

       

 
*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •    Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti