COMUNICAT DE PRESA


COMUNICAT DE PRESA

Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive
Prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 655 din 31 august 2015, s-a reglementat regimul fiscal aplicabil restituirii, pe cale administrativă, a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor până la data plăţii integrale .
Potrivit art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea, verificarea, colectarea, inclusiv soluţionarea contestaţiilor privind taxa datorată de contribuabili, se realizează de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, conform dispoziţiilor art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, procedura de efectuare a plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale, se aprobă prin ordin comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 45 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015.
Totodată, în temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, contribuabilului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, i se restituie, la cererea acestuia, integral taxa plătită şi nu diferenţe dintre taxa plătită la momentul înmatriculării autovehiculului, mai mare, şi timbrul de mediu pentru autovehicule, mai mic.
Având în vedere faptul că dispoziţiile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.9/2013, au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015, prevederile Ordinului comum nr. 490/407/2013 al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, nu mai sunt aplicabile, astfel că acestea se abrogă.
Precizăm totodată că, în paralel cu dispoziţiile proiectului de ordin supus aprobării, organele fiscale vor aplica, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, şi prevederile Ordinului comum al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr.741/365/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile, dat în aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.
Faţa de cele de mai sus, s-a elaborat prezentul proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al         preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule,  cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti