COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ


COMUNICAT DE PRESĂ AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art.316 alin.(9) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului. Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În aplicarea acestor prevederi legale a fost elaborat formularul 088 “Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1966/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.580/03.08.2015.
Formularul 088 se completează și se depune de persoanele impozabile, pentru care, potrivit legii, înregistrarea în scopuri de TVA este condiționată de justificarea intenţiei şi a capacității de a desfăşura activitate economică.
Acest formular este utilizat, exclusiv, pentru analiza și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice, potrivit procedurilor elaborate de Direcția generală de informații fiscale.
Urmare evaluării propunerilor mediului de afaceri şi a personalului angajat în cadrul structurilor de informaţii fiscale teritoriale, Direcția generală de informații fiscale a elaborat un nou model de formular prin care, în principal, au fost introduse modificări care, pe de o parte, să aducă clarificări, iar pe de altă parte să faciliteze atingerea obiectivelor strategice ale Agenţiei.
În acest sens, s-au efectuat următoarele modificări şi adăugiri la formularul 088 “Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”:
–  la punctul 9 s-a inclus Norvegia în lista ţărilor pentru care nu este necesară viza;
– la punctul 11 s-a introdus o notă suplimentară care face trimitere la prevederile Directivei 2005/60/CE privind spălarea banilor, cu modificările şi completările ulterioare
– la punctul 15 s-a introdus posibilitatea declarării veniturilor persoanelor fizice având calitatea de asociat/administrator la persoana impozabilă şi comunicării documentelor justificative, prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual”.
– la punctul 17 s-a modificat nota *1)  în sensul că, în cazul documentele emise de autorităţi străine, care nu îndeplinesc condiţiile de supralegalizare sau care nu au aplicată apostila, conform Convenţiei adoptată la Haga, acestea pot să nu fie luate în considerare la evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie aprobat modelul şi conţinutul formularului (088) „Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1966/2015, cu modificările și completările ulterioare.

COMUNICAT DE PRESA

Proiect de ordin al preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

Prin Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor modificate ale art.316 alin. (9) din Codul fiscal, criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăților cu sediul activității economice în România înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Pentru aplicarea acestor prevederi legale a fost aprobat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA .
Pe baza acestor criterii, organele fiscale competente stabilesc dacă persoana impozabilă justifică intenția și are capacitatea de a desfășura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
Având în vedere cele de mai sus, este necesară elaborarea unui ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie stabilite criteriile pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015, cu modificările și completările ulterioare.

*  *  *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

 

Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti