Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Comunicat de presă ANAF- referitor preţuri de transfer

A- A A+
Comunicat de presă Referitor preţuri de transfer

În primul semestru al anului 2015 au fost înregistrate creşteri semnificative ale sumelor suplimentar stabilite în cadrul inspecţiilor fiscale ce au vizat verificarea preţurilor de transfer practicate de către contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu persoanele afiliate.

Astfel, în perioada de referinţă au fost înregistrate următoarele rezultate, obţinute exclusiv din verificarea respectării principiului valorii de piaţă:

obligaţii fiscale de plată stabilite suplimentar de aproximativ 136 mil. lei (reprezentând 31 mil. Euro);

diminuarea pierderii fiscale: aproximativ 207 mil. lei (reprezentând 47 mil. Euro);

baza impozabilă stabilită suplimentar: aprox. 614 mil. lei (reprezentând 138 mil. Euro).

Astfel, per ansamblu, rezultatele aferente preţurilor de transfer în perioada ce a făcut obiectul analizei au adus direct la bugetul de stat venituri suplimentare şi au creat premisele pentru venituri fiscale viitoare, prin viitorul impozit pe profit aferent diminuării pierderii fiscale.

Cu titlu de exemplu, sumele suplimentare aferente primului semestru al anului 2015 sunt cu cca. 130 % mai mari decât obligaţiile fiscale de plată stabilite suplimentar, aferente întregului an 2012, ceea ce demonstrează viabilitatea modului de reorganizare şi regândire a derulării activităţii A.N.A.F., inclusiv pe problematica preţurilor de transfer, ce au intervenit la nivelul anului 2013.

Totodată, se poate remarca o tendinţă la nivelul contribuabilor de intrare în zona de rezultate pozitive, respectiv de creştere a gradului de conformare voluntară. Astfel, constatările recente aferente inspecţiilor fiscale în cadrul cărora au fost verificate preţurile de transfer vizează preponderent stabilirea de obligaţii fiscale de plată suplimentare şi mai puţin diminuarea pierderii fiscale.

Din punct de vedere al structurilor regionale ale A.N.A.F., cele mai mari sume suplimentare generate de ajustări ale preţurilor de transfer au fost înregistrate la nivelul direcţiilor regionale ale finanţelor publice Cluj-Napoca, cu aproximativ 29,7 mil. lei (reprezentând 6,7 mil. Euro), Timişoara, cu aproximativ 19,8 mil. lei (reprezentând 4,36 mil. Euro) şi Ploieşti (cu aproximativ 17 mil. lei, reprezentând 3,8 mil. Euro). De asemenea, în cadrul Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili s-au stabilit sume suplimentare de aproximativ 59,7 mil. lei, reprezentând 13,4 mil. Euro.

Cu titlu de exemplu, precizăm că numai în cadrul unei singure inspecţii fiscale s-au stabilit sume suplimentare de aproximativ 27 mil. lei (reprezentând 6 mil. Euro), respectiv a fost diminuată pierderea fiscală cu aproximativ 21 mil. lei (reprezentând 4,7  mil. Euro). Societatea verificată desfăşoară activităţi de producţie şi comercializează produsele rezultate din activitatea de producţie preponderent către părţi afiliate.

În perioada 2014 – iunie 2015 s-au depus eforturi susţinute în sensul consolidării şi creşterii capacităţii administrative şi profesionale a personalului inspecţiei fiscale implicat în verificarea preţurilor de transfer, activităţile derulate în acest sens constând în:

a)        crearea premiselor unei abordări unitare şi uniforme prin elaborarea unei metodologii de control şi a unui ghid de utilizare a aplicaţiilor informatice, special dedicate inspecţiei fiscale a dosarului preţurilor de transfer;

b)        implementarea şi dezvoltarea analizei de risc fiscal aferentă preţurilor de transfer;

c)        dezvoltarea unei aplicaţii informatice pentru monitorizarea, calitativă şi cantitativă, în timp real a inspecţiilor fiscale în cadrul cărora s-a solicitat întocmirea şi prezentarea dosarului preţurilor de transfer.

Totodată, în vederea creşterii performanţelor profesionale şi adâncirea gradului de cunoaştere pe problematica preţurilor de transfer, au fost organizate, în perioada 2014 – iunie 2015 cursuri specializate de pregătire profesională, dedicate exclusiv inspecţiei fiscale a dosarului preţurilor de transfer pentru un număr total de 261 inspectori fiscali (inclusiv pentru personalul cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor depuse de către contribuabilii).

Personalul activităţii de inspecţie fiscală din cadrul A.N.A.F. a beneficiat şi de seminarii susţinute de experţi ai Băncii Mondiale, participând şi la un schimb de experienţă cu reprezentanţi ai administraţiei fiscale din Marea Britanie, exclusiv pe problematica preţurilor de transfer.

Direcţia Preţuri de Transfer şi Soluţii Fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală are ca principale atribuţii:

emiterea de acorduri de preţ în avans (pentru soluţionarea cererilor contribuabililor, referitoare la stabilirea condiţiilor şi modalităţilor în care urmează să fie determinate, pe parcursul unei perioade fixe, preţurile de transfer, în cazul tranzacţiilor efectuate între persoane afiliate);

emiterea de soluţii fiscale individuale anticipate (pentru soluţionarea cererilor contribuabililor referitoare la reglementarea unor situaţii fiscale de fapt viitoare);

coordonarea metodologică şi procedurală a activităţii de inspecţie fiscală ce implică verificarea preţurilor de transfer practicate de către contribuabili în cadrul tranzacţiilor derulate cu persoane afiliate (elaborarea de metodologii, ghiduri şi proceduri interne, organizarea de sesiuni de pregătire profesională pe problematica preţurilor de transfer, participarea la elaborarea şi implementarea analizei de risc fiscal aferentă preţurilor de transfer);

derularea procedurii amiabile în vederea soluţionării cazurilor de dublă impunere fiscală, iniţiate în baza convenţiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, respectiv în baza Convenţiei de arbitraj;

asigurarea colaborării cu organismele internaţionale pe aspecte ce vizează preţurile de transfer prin participarea la reuniunile şi întâlnirile de lucru ale instituţiilor europene (Forumul comun al preţurilor de transfer, organizat la nivelul Comisiei Europene), Banca Mondială şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică.

Notă: în calcularea valorii echivalente în Euro a fost avut în vedere un curs mediu de referinţă de 4,45 Lei/Euro.

Sursa:
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Related Posts with Thumbnails