EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CAMEREI PE ANUL 2010


Onorat Auditoriu,

În conformitate cu prevederile statutare care guvernează activitatea  Camerei supunem astăzi, spre dezbatere şi aprobare, Adunării Generale a Reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, proiectul Bugetului de Venituri şi  Cheltuieli pe anul 2010.La baza propunerilor pentru acest an stau realizările prezumate ale anului 2009 şi posibilităţile reale ale anului 2010 în conjunctura actuală de criză puternică economico-financiară. Pe cale de consecinţă Colegiul şi-a propus să acţioneze astfel încât întreaga activitate să se desfăşoare în mod normal, fără perturbări sau întreruperi, iar mediul de afaceri şi în mod deosebit membri Camerei să beneficieze de servicii cât mai utile şi performante.Înainte de a  prezenta lucrarea sub forma ei cifrică daţi-mi voie să subliniez câteva elemente de principiu, definitorii, care au stat la baza elaborării şi fundamentării bugetului cu ajutorul căruia dorim să ne ducem la bun sfârşit sarcinile, să ne îndeplinim atribuţiile ce ne revin.În primul rând, cu toate că vorbim despre viitor se cuvine să subliniem un aspect, important după părerea noastră, referitor la exerciţiul bugetar prezumat.Anul 2009 a început sub auspiciile crizei economice financiare care a influenţat puternic pe tot parcursul anului în primul rând mediul de afaceri şi apoi activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj în toate compartimentele şi departamentele ce o compun.Reducerea drastică a veniturilor firmelor la care Camera este acţionară a făcut ca în bugetul aprobat pe anul 2009, capitole întregi cu valori semnificative să  fie anulate.Astfel nu s-a putut conta pe nici un fel de dividend şi nici plata pentru prestaţii angajate. În acest fel goluri semnificative valoric s-au resimţit în activitate şi au trebuit să fie compensate cu alte servicii şi prestaţii care să permită realizarea programului şi bugetului aprobat pe întregul an 2009. Diminuarea veniturilor la capitole principale, precum dividendele sau prestaţii pentru alte activităţi au condus la un gol de peste 2,5 miliarde lei vechi ceea ce reprezintă 17 % din bugetul aprobat pe anul 2009. În aceste noi condiţii au fost necesare măsuri şi acţiuni care să compenseze în timp lipsa veniturilor condiţionate de criza economico-financiară.Am acţionat în acest sens pe mai multe direcţii principale care în final au condus la compensarea şi chiar depăşirea valorilor neasigurate prin programul prim aprobat. Astfel implementarea proiectului aprobat „ Formare Profesională a angajaţilor la nivel european” ne-a permis ca încă din a doua parte a anului să avem asigurate fonduri pentru definirea pe de o parte a menirii noastre principale de susţinere şi perfecţionare a personalului comunităţii de afaceri şi în acelaşi timp realizarea unor valori majore compensatorii de peste 1,5 miliarde lei vechi.Angajarea în prestarea de servicii pentru atragerea de noi expozanţi la ROMEXPO S.A. Bucureşti a condus la asigurarea unor comisioane îndreptăţite cu valori de aproape 500 milioane lei vechi.Misiunile economice efectuate în afara ţării ca şi în ţară au avut menirea să ne asigure pe de o parte creditarea pe termen scurt şi pe de altă parte asigurarea unor beneficii sporite. Şi nu în ultimul rând angajarea prin Curtea de Arbitraj Comercial la soluţionarea unor divergenţe între partenerii de afaceri au condus la încasări suplimentare pentru prestaţiile realizate.În acest context, putem spune că şi în anul 2009 cu toate vicisitudinile etapei, Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a găsit soluţiile pentru realizarea în totalitate a veniturilor cu încadrarea riguroasă în cheltuielile programate astfel ca pe sold să avem beneficiu.În al doilea rând bugetul a fost conceput ca un instrument de sprijin pentru a ne atinge ţintele clare unde trebuie să ajungem. El asigură, prin prevederile sale, mijloacele financiare necesare funcţionării Camerei în condiţii optime, pe toată durata anului şi realizarea atribuţiilor conferite prin legea de organizare şi Statut. Cu ajutorul mijloacelor preconizate şi a strategiilor urmărim să definim mai bine rolul Camerei ca centru al iniţiativei private de implementare a legilor economice vizând dezvoltarea şi consolidarea mediului de afaceri, că punem la dispoziţia celor interesaţi mai multe servicii şi informaţii utile, să oferim consultanţă şi acţiuni de consiliere, acum în această perioadă de criză financiar-economică.Ca şi în anii precedenţi sunt prevăzute fonduri pentru continuarea acţiunilor de întocmire a programelor aducătoare de fonduri nerambursabile sau granturi.Totodată proiectul de buget conţine prevederi acoperitoare cerinţelor pentru dezvoltarea şi diversificarea formelor de pregătire (conversie) a forţei de muncă, pentru organizarea de târguri, expoziţii, simpozioane, parteneriate.Putem spune că fiecare departament (compartiment) al Camerei va avea la dispoziţie, odată cu votarea proiectului de buget, mijloacele băneşti necesare unei bune desfăşurări a activităţii.Imperativul autodeclarat, acela de a gestiona în această perioadă grea cât mai raţional mijloacele băneşti ne-a determinat să aplicăm şi pentru anul acesta  o politică de prudenţă şi chibzuinţă la toate capitole de cheltuieli.Astfel, cheltuielile lunare şi cele anuale cu salariile au fost dimensionate în strictă concordanţă cu numărul de persoane existente precum şi posibilitatea racordării acestora la prevederile din proiecte aprobate.Fără a mai detalia şi alte elemente definitorii ale bugetului subliniem doar că, în mod firesc, construcţia sa are în vedere cu precădere asigurarea veniturilor necesare şi ponderarea costurilor, în raport cu necesităţile etapei care o parcurgem. În acest context, se propune aprobarea bugetului strict pentru activitatea Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj fără a adăuga bugetul pentru S.C. ASCONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca care va avea un buget separat.În toată construcţia bugetului prezentat azi pentru aprobare am avut în vedere situaţia de criză la nivel global care fără îndoială ne va afecta şi pe noi în cursul anului 2010.

Onorat auditoriu,

Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 ce se prezintă azi dezbaterii şi aprobării acestuia de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj are în vedere realizările prezumate ale anului 2009 şi propunerile făcute de fiecare departament în parte ţinând seamă de criza economico-financiară şi mutaţiile produse în serviciile pe care le putem realiza.La baza acestora stau valorile echilibrate între venituri şi cheltuieli atât pe compartimente cât şi în ansamblul lor.Trăsătura principală a proiectului de buget supus aprobării îl reprezintă adaptarea acestuia la condiţiile impuse de criză şi mai ales de natura serviciilor şi valoarea acestora estimată a fi posibil de realizat. La capitolul venituri numai din potenţialul Camerei fără alte firme aparţinătoare acestea sunt de 1.414.000 lei, iar cheltuielile se înscriu în suma de 1.400.000 lei. În acest mod propunem un buget echilibrat care ţine seamă atât de cerere, cât şi de ofertă astfel încât potenţialul Camerei şi a personalului angajat al acesteia să nu fie diminuat.Convingerea noastră este că printr-o activitate concentrată şi bine condusă, prevederile prezentului proiect de buget pe anul 2010, atât la venituri cât şi la cheltuieli este posibil a fi realizat ţinând seamă şi de prezumatul anului 2009 şi mai ales de structura posibil a fi realizată într-un an cu condiţionări noi datorită crizei economico-financiare. Diferenţa majoră a acestui concept de programare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2010 o reprezintă adaptarea acestuia la trendul cererii de servicii manifestate în anul 2009 pe departamente, precum şi la influenţa situaţiei prezente şi de perspectivă a dezvoltării economico-financiare a judeţului nostru. Pentru considerentele evidenţiate şi motivările cuprinse în prezenta expunere, vă rugăm a aproba, proiectul de buget al Camerei pe anul 2010,  în forma şi la nivelele propuse.

Ing. Ştefan DIMITRIU

PREŞEDINTE