Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

INFO: Lansarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.

A- A A+

Incepând cu 16 iunie 2014 se pot depune proiecte în cadrul: «Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale».

Prezentăm în continuare câteva din elementele importante ale acestui program, preluate din documentele de referinţă ataşate:

Activităţi eligibile

Art. 5. Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop creșterea competitivității produselor industriale prin sprijinul acordat operatorilor economici, de la bugetul de stat, pentru:

a)      implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management al mediului și/sau schema de management de mediu și audit — EMAS;

b)      implementarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și siguranței ocupaționale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială și de igienă alimentară și/sau a sistemelor de management al securității informației;

c)      dotarea și/sau modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare existente, precum și acreditarea acestora, după caz;

d)      certificarea voluntară a produselor și/sau obținerea etichetei ecologice pentru produse;

e)      asimilarea de tehnologii și produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obținute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri publice și aplicarea invențiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

f)       efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activități din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare a căror implementare va fi monitorizată;

g)      organizarea și amenajarea în incinta operatorilor economici, în spațiile existente, de expoziții și/sau standuri de prezentare a produselor industriale;

h)      înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industrial românești.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Art. 10. —

(1)   Pot beneficia de ajutorul de minimis operatorii economici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:………..

(2) Beneficiarii activităților de la art. 5 sunt următorii:

a) pentru activitățile de la lit. a) și d)  — întreprinderi mari și societăți cooperative mari;

b) pentru activitățile de la lit. b), e), g) și h) — micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari și societăți cooperative, indiferent de mărime;

c) pentru activitățile de la lit. c) —întreprinderi mari, societăți cooperative mari și entități din infrastructura conformității produselor industriale;

d) pentru activitățile de la lit. f) pot fi și asociații profesionale sau patronate de ramură, care îndeplinesc condițiile de la alin. (1).

Criterii de eligibilitate a proiectelor

Art. 12. — Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis  un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

a) să se încadreze în categoriile de activități prevăzute la art. 5;

b) să conțină etapele proiectului, precum și structura de finanțare pe etape;

c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanțare;

d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;

e) dimensiunea finanțării solicitate, pentru activitățile menționate la art. 5 trebuie să se încadreze în următoarele limite, din to talul cheltuielilor eligibile, respectiv:

— 50% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 50% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitățile prevăzute la art. 5 lit. a) — f);

—30% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 70% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);

—45% de la bugetul de stat, din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari, și 55% cofinanțare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h);

f) să se încadreze în condițiile specificate în contractul de finanțare.

Art. 16. — Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, așa cum este prevăzut la art. 12, este de 50% pentru activitățile prevăzute la art. 5 lit. a) —f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) și, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.

Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2014, este de 10.000.000 lei.

Suma maximă totală care poate fi acordată unui beneficiar de la bugetul de stat este egală cu echivalentul în lei a 200.000 euro. În ceea ce privește suma minimă alocată pentru un singur proiect, aceasta nu trebuie să fie mai mică de echivalentul în lei a 5.000 euro.

În funcție de categoria de activitate avută în vedere, se poate acorda finanțare într-un procent cuprins între 30% și 50%, urmând ca beneficiarul să contribuie cu un procent de 50% – 70%, la care se adaugă cheltuielile neeligibile.

Documentele pot fi depuse fie direct, fie prin poștă la Registratura generală a Ministerului Economiei. Acestea vor fi analizate conform principiului “primul venit, primul servit”, până la epuizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în acest an.

anunt important 06.06.2014

Ordinul 861- Cresterea competitivitatii

Ordin nr.2435 din 17.12.2013

Related Posts with Thumbnails