Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

Poziţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu privire la proiectele de OUG aflate în dezbatere publică referitoare la suspendarea temporară şi reglementarea exportului de material lemnos

A- A A+

Poziţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu privire la proiectele de OUG aflate în dezbatere publică referitoare la suspendarea temporară şi reglementarea exportului de material lemnos

Opinii şi propuneri referitoare la administrarea şi gospodărirea  pădurilor în regim silvic

Amploarea tăierilor ilegale de păduri din ultimii 10 – 15 ani cu consecinţe dezastruoase asupra mediului naţional şi a sănătăţii oamenilor necesită măsuri urgente şi ferme din partea autorităţilor statului şi, deopotrivă din partea proprietarilor de drept.

Cele două Ordonanţe de Urgenţă iniţiate de Guvern sunt necesare ( nu şi suficiente) pentru oprirea abuzurilor săvârşite în comerţul cu masă lemnoasă. Cauzele ilegalităţilor constatate sunt însă mult mai profunde şi mai grave. Dintre acestea menţionăm:

a). Reconstituirea dreptului de proprietate foştilor proprietari de păduri, în mai multe etape, s-a făcut fără să se asigure, concomitent, cadrul organizatoric corespunzător pentru aplicarea regimului silvic pădurilor retrocedate, paza acestora împotriva tăierilor ilegale şi protecţia lor împotriva bolilor şi dăunătorilor biotici şi abiotic.

b). Acceptarea exploatării lemnului din pădurile retrocedate fără amenajamente silvice aprobate de autorităţile administraţiei silvice competente.

c). Accesul în pădure a unor agenţi economici de exploatarea lemnului fără să posede atestate de competenţă legală dată de autorităţile prevăzute de lege.

d). Transportul de produse lemnoase pe drumurile publice şi introducerea lemnului în circuitul comercial fără documente legale de provenienţă.

e). Deficienţe organizatorice şi administrative ale autorităţilor publice centrale şi locale privind asigurarea aplicării regimului silvic în toate pădurile indiferent de forma lor de proprietate şi lipsa controlului respectării acestora.

În prezent de gospodărirea şi administrarea pădurilor se ocupă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la nivel central, iar în teritoriu funcţionează 14 Inspectorate teritoriale de regim silvic şi vânătoare, structuri care nu pot acoperi, în mod corespunzător, cerinţa de aplicare a regimului silvic şi în pădurile private.

Din cele peste 6,4 milioane hectare păduri, mai mult de jumătate aparţin domeniului public aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ( ROMSILVA) care pe lângă Pădurile proprietatea publică pot administra potrivit legii şi păduri private pe bază de contracte, „de prestări servicii”. Până în prezent s-au încheiat astfel contracte pentru puţine suprafeţe de păduri private.

Pentru remedierea deficienţelor semnalate propunem următoarele:

  1. paza şi protecţia pădurilor împotriva bolilor şi a dăunătorilor să fie asigurate cu personal calificat şi atestat retribuit de la bugetul de stat. În acest scop pentru pădurile private să se înfiinţeze Ocoale de regim silvic cu personal calificat şi atestat la care să fie arondate teritorial pădurile asociaţiilor de proprietari în bugetul cărora cheltuielile privind paza şi protecţia împotriva bolilor şi a dăunătorilor să fie suportate din bugetul statului (modelul acesta a funcţionat cu bune rezultate în perioada interbelică pe baza Legii din 1930.
  1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) să fie susţinut financiar pentru realizarea activităţilor de maximă importanţă privind destinul pădurilor ţării, şi anume:

–         Inventarul Fondului Forestier Naţional prin reactualizarea continuă al acestuia

–         Sistemul de protecţie a pădurilor împotriva bolilor şi a dăunătorilor (monitoring) pe tot teritoriul împădurit al ţării.

  1. În ţară sunt semnalate cazuri când unii proprietari doresc să-şi vândă proprietatea dobândită. Propunem ca Departamentul Pădurilor să întreprindă demersuri pentru obţinerea de fonduri europene eligibile destinate creşterii fondului forestier al ţării.
  1. În contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior cu agenţii economici atestaţi să fie prevăzute distinct sumele necesare regenerării suprafeţei de pădure afectate şi să fie plătite anticipat pentru constituirea fondului de regenerare. Autorizaţia de tăiere să fie eliberată numai după achitarea sumei în cauză.
  2. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să reactualizeze şi să amplifice programele naţionale de combatere a eroziunii solului, alunecările de terenuri, surpările de maluri, de amenajare a albiilor cursurilor de ape şi corectarea torenţilor, inclusiv prin lucrări de împădurire pe terenurile degradate, inapte pentru folosinţe agricole.

Pădurile fiind o bogăţie inestimabilă, cu valenţe multiple se cuvine să fie folosite cu mai multă chibzuinţă, înţelepciune, responsabilitate civică şi nu în ultimul rând cu mai mult respect şi dragoste.

Related Posts with Thumbnails