PROCEDURI ADMINISTRATIVE COMISIA EUROPEANĂ CERERE DE PROPUNERI – EACEA/41/2015 în cadrul programului Erasmus „KA3 – Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii care se implică în programe de ucenicie” (2015/C 340/05)


PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMISIA EUROPEANĂ CERERE DE PROPUNERI – EACEA/41/2015 în cadrul programului Erasmus+

„KA3 – Sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii care se implică în programe de ucenicie” (2015/C 340/05)

1. Obiective și descriere

În contextul ratei ridicate a șomajului în rândul tinerilor și al necorelării competențelor, sunt necesare programe de ucenicie de înaltă calitate, care să asigure relevanța în raport cu nevoile pieței forței de muncă a cunoștințelor, a abilităților și a competențelor dobândite pe parcursul perioadei de formare profesională. Succesul inițiativelor de politică în privința uceniciilor depinde în mare măsură și de implicarea unui număr mai mare de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), inclusiv microîntreprinderi, în oferirea de stagii. Din informațiile obținute reiese că întreprinderile mari sunt mai înclinate să ofere stagii de ucenicie decât omoloagele lor mai mici ( 1 ). IMM-urile joacă un rol esențial în crearea de locuri de muncă și, prin urmare, ar putea să joace un rol mai important și în oferirea unor programe de ucenicie, sporind astfel capacitatea de inserție profesională a tinerilor. Prezenta cerere are drept scop atragerea de propuneri în vederea sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) care oferă stagii de ucenicie și care fie se implică într-o astfel de activitate pentru prima oară, fie își cresc substanțial oferta actuală de stagii. Subliniem faptul că această cerere nu oferă sprijin financiar pentru IMM-uri în mod direct. Prezenta cerere de propuneri are drept obiectiv să sporească oferta de stagii de ucenicie, ceea ce reprezintă una dintre cele cinci priorități europene în domeniul VET (învățământ profesional și tehnic) pentru perioada 2015-2020 și unul dintre obiectivele principale ale Alianței europene pentru ucenicii.

2. Solicitanți eligibili

Lotul 1: Solicitanții (coordonatorii) trebuie să fie organizații sau grupuri de organizații de următorul tip: — camere de comerț, industrie și meserii sau organizații profesionale/sectoriale relevante similare; — întreprinderi publice sau private; — furnizori de VET; — alte organizații care contribuie la sprijinirea IMM-urilor în vederea creșterii ofertei acestora de stagii de ucenicie. Entitățile din cadrul parteneriatului trebuie să provină din cel puțin două țări eligibile (dintre care una trebuie să fie o țară participantă la programul Erasmus+).

Lotul 2: Solicitanții (coordonatorii de proiect) trebuie să fie rețele sau organizații care au membri sau filiale în cel puțin 12 țări participante la programul Erasmus+, dintre care cel puțin șase să participe la proiect în calitate de parteneri. Printre organizațiile participante eligibile (lotul 1 și lotul 2) se numără: — ministerele; — partenerii sociali (organizații patronale și sindicale); ( 1 ) Good for Youth, Good for Business (Bine pentru tineri, bine pentru afacere), Comisia Europeană, broșură 2015, p. 19-20. C 340/4 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15.10.2015 — întreprinderile publice sau private; — camerele de comerț, industrie și meserii sau organizații profesionale/sectoriale relevante similare (de exemplu, organizații de meșteșugari); — serviciile publice de ocupare a forței de muncă; — autoritățile publice regionale și locale; — furnizorii de VET; — agențiile/centrele din domeniul VET; — școlile sau alte instituții de învățământ; — instituțiile de învățământ superior; — centrele de cercetare; — organizațiile internaționale; — organizațiile fără scop lucrativ (ONG-uri); — organizațiile de tineret; — asociațiile de părinți; — alte organisme relevante. Persoanele fizice și întreprinderile profesionale unipersonale nu sunt eligibile.

Țările eligibile sunt:

Pentru lotul 1 și lotul 2: Țările participante la programul Erasmus+: — cele 28 de state membre ale Uniunii Europene; — țările membre ale AELS/SEE: Islanda, Liechtenstein și Norvegia; — țările candidate pentru aderarea la UE: Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia. Pot fi selectate propuneri ale unor solicitanți din țările membre ale AELS/SEE sau din țările candidate sau asociate, cu condiția ca, la data atribuirii, să existe acorduri semnate de stabilire a modalităților de participare a țărilor respective la program. Următoarele țări partenere Erasmus+: — țările potențial candidate pentru aderarea la UE: Bosnia și Herțegovina și Kosovo.

3. Activități eligibile

Scopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor de nivel european care au drept obiectiv să ajute IMMurile să se implice în programe de ucenicie. Propunerile ar trebui prezentate în cadrul unuia dintre următoarele două loturi:

(a) Parteneriate încheiate în vederea consolidării capacității unor organisme intermediare sau parteneriate încheiate de mari întreprinderi pentru sprijinirea IMM-urilor (lotul 1) Proiectele sprijinite în cadrul acestui lot ar trebui să construiască parteneriate între întreprinderi, furnizori de VET și organizații intermediare, împreună cu autorități publice și cu parteneri sociali, după caz, cu scopul de a spori numărul IMM-urilor implicate în programe de ucenicie. Prin urmare, proiectele ar trebui să vizeze: — fie consolidarea capacității organismelor intermediare (cum ar fi camerele de comerț, industrie și meserii sau alte organizații profesionale) care sprijină stagiile de ucenicie în cadrul IMM-urilor; — fie stabilirea de parteneriate de către întreprinderi mai mari care utilizează lanțul propriu de aprovizionare pentru a sprijini eforturile IMM-urilor de a-și crește oferta de stagii de ucenicie. 15.10.2015 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 340/5

(b) Rețele și organizații europene de sprijinire a IMM-urilor prin intermediul membrilor sau filialelor lor naționale (lotul 2) Cererea susține, de asemenea, un număr limitat de proiecte prezentate de organizațiile și rețelele europene existente, pentru a sprijini activități strategice între organizația umbrelă la nivel european și membrii sau filialele lor naționale, în vederea consolidării ofertei de stagii de ucenicie în cadrul IMM-urilor. Aceste parteneriate ar trebui să includă cooperarea la nivel național, regional (transfrontalier și interregional) și/sau sectorial. Beneficiarii ar trebui să întreprindă următoarele activități:

Lotul 1 — consolidarea capacității organismelor intermediare (cum ar fi camerele de comerț, industrie și meserii sau alte organizații profesionale) sau utilizarea lanțului de aprovizionare al întreprinderilor mai mari pentru dezvoltarea și instituirea de structuri de sprijin pentru IMM-uri, în special pentru cele fără experiență anterioară în domeniul stagiilor de ucenicie;

Lotul 2 — acțiuni specifice de cooperare între organizația umbrelă a rețelelor și organizațiilor europene existente și membrii sau filialele lor naționale în vederea dezvoltării și creării de structuri de sprijin pentru IMM-uri, în special pentru cele fără experiență anterioară în domeniul stagiilor de ucenicie. În plus, beneficiarii ar trebui să desfășoare una dintre următoarele activități (atât în cadrul lotului 1, cât și în cadrul lotului 2): — identificarea de soluții pentru rezolvarea anumitor dificultăți pe care le întâmpină IMM-urile în aplicarea politicii de creare sau consolidare a programelor de ucenicie, de exemplu, analizarea și conceperea sistemelor de ucenicie în materie de guvernanță, elaborarea programelor de învățământ sau asigurarea calității; — dezvoltarea unor structuri de sprijin financiar și nefinanciar pentru IMM-uri (de exemplu, sprijinirea acreditării în cazul întreprinderilor care oferă cursuri, formarea și instruirea formatorilor din cadrul întreprinderii, proceduri administrative, evaluarea și certificarea ucenicilor) și crearea de modele de partajare a costurilor care să motiveze IMM-urile, furnizorii de VET și cursanții; — măsuri de sprijin care să ajute IMM-urile să crească într-o mai mare măsură calitatea formatorilor din cadrul întreprinderilor, precum și să îmbunătățească cooperarea cu furnizorii de VET; — promovarea excelenței în cadrul programelor de ucenicie și/sau integrarea categoriilor dezavantajate de cursanți în cadrul stagiilor de ucenicie; — dezvoltarea de strategii pentru înființarea unor centre de formare comune sau a unor sisteme de formare colaborative, care să poată fi utilizate de către un grup de IMM-uri în vederea colaborării pentru primirea ucenicilor; — producerea și difuzarea unor materiale informative și didactice sau a altor instrumente practice care se adresează IMM-urilor; — organizarea de campanii de sporire a atractivității programelor de ucenicie pentru a asigura implicarea IMM-urilor în acest tip de activități; — identificarea și dezvoltarea de strategii și structuri care să promoveze mobilitatea transfrontalieră a ucenicilor în cadrul IMM-urilor (dar care nu acoperă efectiv costurile mobilității); — alte activități relevante de sprijinire a eforturilor IMM-urilor în vederea creșterii ofertei de ucenicii.

4. Criterii de atribuire

Candidaturile eligibile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: (a) relevanța proiectului (maximum 40 de puncte – prag minim: 20 de puncte); (b) calitatea conceperii și punerii în aplicare a proiectului (maximum 20 de puncte – prag minim: 10 puncte); (c) calitatea consorțiului care propune proiectul și a acordurilor de cooperare avute în vedere (maximum 20 de puncte – prag minim: 10 puncte); (d) impactul și diseminarea (maximum 20 de puncte – prag minim: 10 puncte). Pragul minim pentru propunerile care urmează să fie prezentate comitetului de evaluare este de 60 puncte (din totalul de 100 de puncte). C 340/6 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 15.10.2015

5. Buget

Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la maximum 8,7 milioane EUR (5,2 milioane EUR pentru lotul 1 și 3,5 milioane EUR pentru lotul 2). Valoarea fiecărei subvenții va fi cuprinsă între 300 000 și 600 000 EUR pentru lotul 1 și, respectiv, între 600 000 și 800 000 EUR pentru lotul 2. Agenția are în vedere finanțarea a aproximativ 15 propuneri (până la 10 proiecte în cadrul lotului 1 și până la cinci proiecte în cadrul lotului 2). Agenția își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

6. Termen pentru depunerea candidaturilor

Candidaturile trebuie depuse până la data de 15 ianuarie 2016, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului). Candidaturile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: — să fie depuse exclusiv online, utilizând formularul oficial de candidatură corect; — să fie redactate în oricare dintre limbile oficiale ale UE. Nerespectarea cerințelor de mai sus va conduce la respingerea candidaturii.

7. Informații detaliate

Ghidul și formularul electronic de candidatură sunt disponibile la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/support-for-policy-reform-support-for-small-and-medium-sizedenterprises-engaging-in-apprenticeships_en

Candidaturile trebuie să îndeplinească toate cerințele ghidului.

 

Sursa: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (C 340/4 RO )15.10.2015