Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "contribuţii"

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – „Declaraţia anuală privind impozitul pe profit – modificări”


Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principale modificări şi completări introduse prin O.P.A.N.A.F. nr. 4024/2014 pentru modificarea şi completarea O.P.A.N.A.F nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, aplicabile începând cu anul 2015:

Astfel, prin actul normativ de mai sus, s-a modificat modelul formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04. Noul formular se utilizează începând cu declararea obligaţiilor anuale privind impozitul pe profit, aferente anului fiscal 2014.

Contribuabilii care au optat, în conformitate cu legislaţia contabilă în vigoare, pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic pot opta ca anul fiscal să corespundă exerciţiului financiar. Aceşti contribuabili au obligaţia să depună declaraţia privind impozitul pe profit până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.

Reamintim contribuabililor că termenul de depunere al acestei declaraţii este de:

–       până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pentru organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice şi a cartofului, pomicultură şi viticultură;

–       până la data de 25 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alţii decât cei enumeraţi mai sus.

De asemenea, s-a modificat conţinutul declaraţiei 100 „Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs, cu urmatoarele obligaţii de plată la bugetul de stat:

– Contribuţia trimestrială datorată pentru contractele cost- volum/cost-volum-rezultat – art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

Contribuţia datorată pentru volume de medicamente consumate care depăşesc volumele stabilite prin contracte – art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru contribuţiile prevăzute mai sus, termenul de depunere al declaraţiei 100 este până la data de 25 a celei de-a doua luni următoare încheierii trimestrului pentru care se datorează contribuţiile.

sursa: AJFP Cluj

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – „Declaraţia anuală privind impozitul pe profit – modificări”

ANAF – Plata obligaţiilor la buget efectuată de către persoanele fizice


Persoanele fizice care realizează venituri din activitati independente si alte venituri îsi vor achita contribuţiile sociale obligatorii la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora îsi au domiciliul.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de încasare/plată, respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale, reamintim ca plata contribuţiilor sociale obligatorii precum si a celorlalte impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri către bugetul general consolidat poate fi efectuată, de câtre persoanele fizice, fără perceperea de comisioane bancare în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la următoarele bănci, ai căror clienţi trebuie sa fie persoanele fizice:

– C.E.C. Bank SA

– B.C.R. SA

– Banca Comerciala Feroviara

– Romanian Internaţional Bank.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Plata obligaţiilor la buget efectuată de către persoanele fizice

Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013


Aducem la cunoştinţa contribuabililor că data de 25 martie 2013 reprezintă scadenţa pentru depunerea următoarelor declaraţii:

–         D300, D394 si D390( D390 numai daca s-au făcut operaţiuni intracomunitare) pentru plătitorii lunar de  TVA;

–         D112 pentru plătitorii lunar de impozit pe salarii si contribuţii;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent anului 2012;

–         D101 privind impozitul pe profit aferent lunii ianuarie pentru persoanele juridice romane care sunt obligate începând cu data de 1 februarie la plata impozitului pe venit pentru microîntreprinderi ;

–         D 301, D307, D 311, declaraţii speciale care se depun de către neplătitorii de TVA care au obligatii de plată a TVA;

–          D 010 pentru modificarea vectorului fiscal de la impozit pe profit la impozit pe veniturile microîntreprinderii.

In vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de preluare/depunere a declaraţiilor  – respectiv evitarea aglomeraţiei la ghişee, DGFP a jud. Cluj, recomandă contribuabililor să utilizeze metoda depunerii on-line, cu excepţia D 010 care se depune la ghişeu, precum şi depunerea declaraţiilor în zilele anterioare datei de 25 martie 2013.

De asemenea reamintim persoanelor fizice care desfăşoară activităţi independente că data de 25 martie reprezintă scadenţa pentru plata impozitului pe venit ca plată anticipată şi a contribuţiilor sociale.

Nedepunerea la organul fiscal a declaraţiilor prevăzute de lege, se sancţionează cu amendă de la 500 la 1000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la 1000 la 5000 lei pentru persoanele juridice, conform Codului de Procedură Fiscală art. 219 alin.2 lit d).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Obligaţii fiscale cu scadenţa la data de 25 martie 2013

Noutăți legislative – informații fiscale


Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare


Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuabilii persoane fizice care datorează contribuţii sociale obligatorii, conform capitolului II şi III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost preluaţi în administrare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate.

Stabilirea obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii sociale se face pe baza veniturilor declarate de contribuabili, prin “Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”(formular 610) şi  “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”(formular 620).

Având în vedere modificările legislative sus menţionate, precum şi în vederea simplificării procesului de administrare a contribuţiilor sociale, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– modificarea modelului şi conţinutului formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, prin introducerea unor informaţii care să permită stabilirea bazei de impunere pentru contribuţiile sociale, în funcţie de categoria de venit realizată;

– unificarea titlurilor de creanţă privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prin includerea informaţiilor referitoare la plăţile anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele referitoare la obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în formularul „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

Astfel, printr-un singur titlu sunt stabilite şi individualizate obligaţiile fiscale datorate de o persoană fizică, pe categorii şi surse de venit.


Publicat in : Acte normative, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noutăți legislative – informații fiscale