Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "cursuri"

Cursuri ale Institutului Diplomatic Român pentru perioada septembrie – octombrie 2014


Accesând link-ul de mai jos găsiți oferta de cursuri a Institutului Diplomatic Român pentru perioada septembrie – octombrie 2014

Anunt cursuri

Sursa: Institutul Diplomatic Român

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cursuri ale Institutului Diplomatic Român pentru perioada septembrie – octombrie 2014

Cursuri Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și Expert achiziții publice


Camera Națională prezintă oportunitatea promovării cursurilor autorizate Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și Expert achiziții publice, organizate de Camera Națională, în perioada 19 – 20 februarie 2014 respectiv 27 februarie – 2 martie 2014, Sala Transilvania, din incinta Palatului Camerei Naționale.

Tariful de participare pentru membrii Camerei de Comerț și Industie Cluj este de 999 lei pentru cursul de Expert accesare fonduri structurale și de coeziune, respectiv 1.199 lei pentru cursul Expert Achiziții publice. Tarifele sunt scutite de TVA conform O.G 129/2000.

Persoana de contact din cadrul Camerei Naționale este Dna. Iuliana Călin, Consilier proiecte, Centrul Național de Informații de Afaceri, Direcția Reprezentare Camerală, tel: 021.311.75.34, fax: 021.311.21.10, e-mail: drc@ccir.ro.

Data limită pentru înscrieri și plata tarifului de participare este 17 februarie 2014, orele 12.00.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Cursuri Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene și Expert achiziții publice

12+1 CURSURI GRATUITE ADRESATE CONSTRUCTORILOR CLUJENI


 • Director divizie informatica, cod COR 123605.
 • Manager/Management strategic, cod COR 121029.
 • Manager inovare, cod COR 241941.
 • Manager/Management logistic, cod COR 121029.
 • Tehnician mecanic întreţinere si reparaţii, cod COR 311535.
 • Specialist în domeniul calitaţii, cod COR 241301.
 • Expert aplicare legislaţie armonizata în domeniul industriei si comerţului, cod COR 241935.
 • Expert achiziţii publice/achiziţii ecologice, cod COR 241940.
 • Auditor energetic pentru cladiri, COR
 • Izolator termic”, cod COR 713405.

Pentru informatii si inscrieri va rugam sa ne contactati:

Camera de Comert si Industrie Cluj

Str. Horea, Nr. 3, Cam. 203, Et. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: 0364-730.980, Fax: 0364-730.991

E-mail: edith.kovacs@ccicj.ro, aurelia@ccicj.ro

Asociaţia Producatorilor de Materiale pentru Construcţii din România în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucuresti si Siveco România implementeaza începând cu data de 01.02.2011 proiectul cu titlul „Formarea profesionala si cresterea adaptabilitaţii angajaţilor si întreprinzatorilor din sectorul producţiei de materiale pentru construcţii prin promovarea utilizarii noilor tehnologii”.

Asociaţia Producatorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR) este o asociaţie profesionala constituita în 1997, membra a Consiliului European al Producatorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezinta interesele comune ale membrilor sai, principalii producatori de materiale pentru construcţii, în faţa autoritaţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice ţi profesionale din ţara ţi din strainatate. În calitate de reprezentant profesional al producatorilor din România, APMCR are misiunea de a adauga valoare afacerilor membrilor sai, prin informare pentru creţterea permanenta a calitaţii produselor lor, perfecţionarea profesionala a angajaţilor ţi prin diseminarea inovarii din domeniul sau de activitate, într-un climat de libera concurenţa, nepierzând nici un moment din vedere principiile dezvoltarii durabile.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 3 ani si este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitaţii lucratorilor si a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie,  3.2. – Competenţe pentru competitivitate. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunataţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul producţiei materialelor pentru construcţii (ocupaţi în funcţii de management, asigurarea calitaţii, producţie si dezvoltare) si a persoanleor fizice autorizate din acest domeniu, atât în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii, al organizarii si eficientizarii activitaţii, cât si în domeniile comunicarii si utilizarii TIC. Grupul ţinta este format din angajaţi, persoane fizice autorizate si manageri la toate nivelurile. Principala activitate consta în derularea de cursuri de formare profesionala în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii.

1. SISTEME INFORMATICE DE MANAGEMENT

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Director divizie informatica”, cod COR 123605.

Din tematica abordata:

ÎNTREPRINDEREA ÎN CONTEXTUL NOII SOCIETAŢI INFORMATIONALE BAZATE PE CUNOASTERE. FACTORI DE INFLUENŢA ASUPRA MANAGEMENTULUI FIRMEI MODERNE. MANAGEMENTUL CUNOASTERII ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALA GLOBALIZATA

1. O scurta incursiune în istorie

2. Sisteme moderne de producţie

3. Arhitectura aplicaţiilor întreprinderii în noua economie digitala

4. Integrarea activitaţilor întreprinderii pe baza de calculator

5. Tehnologiile Internet. Evoluţie si perspective

6. Medii de comunicare în societatea informaţionala

7. Caracteristici ale societaţii informaţionale ca societate bazata pe cunoastere

8. Managementul cunoasterii în cadrul întreprinderii

9. Sisteme de management al conţinutului

10. Concluzii privind factorii de influenţa asupra managementului firmei moderne si managementul cunostinţelor în contextul noii economii digitale, globalizate, bazata pe cunoastere

11. Concepte de baza privind informaţia si cunoasterea în management

12. Sistemele informaţionale si managementul

INFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALA SI DE COMUNICAŢII A ÎNTREPRINDERII

1. Elemente de baza ale infrastructurii clasice a SIM

2. Reţelele de calculatoare element suport al întreprinderii moderne

3. Reţele virtuale: o soluţie eficienta pentru organizatia moderna

4. Protejarea, utilizarea si securitatea reţelei si a datelor firmei

5. Definirea si realizarea unui plan de integritate a datelor la nivelul firmei

6. Platforma Internet-Intranet-Extranet

7. Concluzii privind infrastructura suport pentru dezvoltarea SIM

8. Infrastructura informationala si de comunicaţii pentru integrarea aplicaţiilor în SIM

9. Organizarea generala a unui sistem teleinformatic

SISTEMUL INFORMAŢIONAL SI PROCESELE DECIZIONALE ÎN MANAGEMENT-DEZVOLTAREA SI REALIZAREA SIM

1. Arhitectura sistemelor informaţionale si modelarea în management

2. Tehnologii noi în realizarea si dezvoltarea sistemelor informaţionale

3. Realizarea sistemelor informaţionale pentru management

4. Strategia organizaţiei moderne

5. Impactul social si etic al sistemelor informaţionale pentru management

6. Up-datari ale sistemelor informatice de management în ultimii 5 ani

7. Arhitectura sistemelor informaţionale si modelarea în management

INSTRUMENTE, METODOLOGII, TEHNICI DE REALIZARE SI EVALUARE A SIM

1. Metodologie unificata, orientata obiect si instrumente CASE (Computer Aided Software/System Engineering)

2. Mediu CASE integrat (IBM-RR) bazat pe UML

3. Tehnici si instrumente de realizare a SIM

4. Evaluarea SIM

5. Mediul de afaceri modern: exemple

6. Mediul de afaceri modern: exemplu de selecţie a partenerilor într-o alianza dinamica

7. Concluzii privind selecţia, realizarea, evaluarea, utilizarea si evoluţia SIM

2. MANAGEMENT STRATEGIC

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager”/Management strategic”, cod COR 121029.

Din tematica abordata:

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI – STIINŢA SI ARTA

1.Abordarea pe funcţii ale managementului

2.Abordarea pe subsisteme/componente ale managementului

3.Managerii si prestaţia lor.Leadership

STRATEGIA ORGANIZAŢIEI – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI SCHIMBARILOR

1.Definire si componente

2.Tipologie

3.Determinanţi/rolul stakeholderilor

4.Instrumente în realizarea strategiei. Planul de afaceri

MANAGEMENTUL STRATEGIC

1.Fundamentarea strategiei

2.Elaborarea strategiei

3.Implementarea strategiei

4.Rolul managerilor în managementul strategic

5. Modele de schimbare prin reengineering

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager proiect”, cod COR 241919.

Din tematica abordata:

STABILIREA SCOPULUI SI CERINţELOR DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

1. Stabilirea obiectivelor strategice ale proiectului

2. Identificarea si selectarea opţiunilor pentru proiect

3.Argumentarea necesitaţii si fezabilitaţii proiectului

4.Pregatirea propunerii de proiect

PLANIFICAREA ACTIVITAŢILOR SI REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PENTRU PROIECT

1. Planificarea activitilor si jaloanelor proiectului

Identificarea si prioritizarea activitaţilor si evenimentelor-cheie ale proiectului

-Elaborarea planului detaliat al proiectului

-Monitorizarea si adaptarea planului proiectului pentru corectarea devierilor

-Propunerea de soluţii pentru rezolvarea problemelor aparute

2. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operaţionale pentru proiect

Planificarea resurselor si costurilor necesare proiectului

-Recomandarea modalitaţilor de procurare a resurselor proiectului

-Stabilirea modalitaţilor de asigurare a resurselor pentru proiect

-Asigurarea managementului financiar al proiectului

3. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

Elaborarea documentelor necesare contractelor de achiziţii pentru proiect

-Selectarea furnizorilor

-Realizarea negocierii

-Verificarea contractelor

MANAGEMENTUL FACTORILOR IMPLICATI

1. Managementul riscurilor

Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul

-Implementarea masurilor de proiect al riscurilor

-Controlul eficacitaţii masurilor adoptate pentru minimizarea riscurilor

2. Managementul echipei de proiect

Stabilirea condiţiilor de recrutare si angajare a membrilor echipei de proiect

-Elaborarea planurilor si metodelor de lucru pentru echipa de proiect

-Repartizarea sarcinilor, monitorizarea si controlul performanţelor echipei de proiect

-Evaluarea performanţelor echipei si asigurarea feedback-ului necesar

3. Managementul comunicarii în cadrul proiectului

Identificarea si stabilirea cerinţelor de comunicare în cadrul organizaţiei

-Asigurarea comunicarii cu toate persoanele interesate în proiect

-Asigurarea unui sistem de monitorizare si raportare a progresului proiectului

4. Managementul calitii proiectului

Identificarea cerinţelor de calitate în cadrul proiectului

-Stabilirea procedurii de planificare, urmarire si control a calitaţii

-Evaluarea calitaţii rezultatelor proiectului

4. MANAGEMENTUL INOVARII

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager inovare”, cod COR 241941.

Din tematica abordata:

ELABORAREA STRATEGIEI DE INOVARE A FIRMEI

– Realizarea analizei diagnostic a procesului de inovare a firmei

– Stabilirea obiectivelor strategiei de inovare

– Proiectarea scenariilor si politicilor de inovare

– Elaborarea programelor si masurilor pentru realizarea obiectivelor

– Verificarea concordanţei între politicile stabilite si programele de inovare

– Propunere de structuri organizatorice inovative

– Constituirea unei reţele externe inovative

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REALIZARE A STRATEGIEI DE INOVARE AL FIRMEI

– Planificarea activitaţilor de inovare ale firmei

– Coordonarea procesului de selectare a variantelor de implementare a produselor/proceselor inovative

– Colaborarea cu compartimentele specifice pentru elaborarea temelor de cercetare proiectare

– Colaborare la stabilirea planului de realizare a prototipurilor

– Urmarirea realizarii produselor/ tehnologiilor/ serviciilor noi, conform temelor elaborate

– Schiţarea procedeelor de lansare a produselor/serviciilor noi pe piaţa

COORDONAREA DEZVOLTARII PROFESIONALE A ECHIPEI

– Identificarea nevoilor de dezvoltare profesionala ale echipei

– Elaborarea planului de dezvoltare profesionala al echipei

– Implementarea planului de dezvoltare profesionala al echipei

– Monitorizarea dezvoltarii profesionale a echipei;

– Dezvoltarea de instrumente de motivare a personalului din colectivul managerului de inovare /din firma

COORDONAREA CULEGERII DE IDEI CREATIVE

– Identificarea surselor si metodelor de informare

– Organizarea activitaţilor de informare

– Analizarea reclamaţiilor si observaţiilor primite de la clienţi

– Organizarea repartizarii ideilor creative identificate

– Evaluarea ideilor inovative

– Valorificarea ideilor creative

– Organizarea stacarii datelor privitoare la ideile inovative

– Elaborarea planului de comunicare catre salariaţi

CREAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE A DATELOR PRIVIND IDEILE DE INOVARE

– Stabilirea echipamentelor si accesoriilor necesare realizarii bazei de date

– Organizarea achizitionarii de echipamente si programe

– Asigurarea instruirii la locul de munca a utilizatorilor sistemului

– Asigurarea protecţiei si securitaţii datelor privind inovarea

ELABORAREA METODELOR CARE PERMIT VALORIFICAREA CAPITALULUI INTELECTUAL AL FIRMEI

– Organizarea portofoliului proceselor de inovare parcurse

– Evaluarea direcţiilor de dezvoltare ale capitalului de cunostinţe existent si acumulat

– Identificarea metodelor care permit valorificarea potenţialului intelectual al firmei

– Identificarea formelor de protecţie a proprietaţii intelectuale

– Valorificarea capitalul intelectual

– Coordonarea selecţiei informaţiilor pentru cazurile de colaborarea cu alte firme

EVALUAREA PROCESULUI DE INOVARE

– Elaborarea metodologiei de evaluare a procesului/ proceselor de inovare

– Elaborarea metodologiei de evaluare a proiectelor de inovare

– Efectuarea evaluarii procesului/ proceselor de inovare

– Gestionarea disponibilitaţilor banesti / ritmul de realizare a unor venituri noi

– Efectuarea evaluarii proiectelor de inovare

– Întocmirea/prezentarea rapoartelor în urma evaluarilor efectuate

ASIGURAREA CONTINUITII PROCESULUI DE INOVARE

– Inregistrarea rezultatelor procesului de inovare parcurs

– Analiza rezultatelor rezultatele procesului de inovare parcurs

– Elaborarea metodologiei pentru managementul inovarii în cadrul firmei

– Dezvoltarea activitaţii de informare privind managementul inovarii

– Elaborare de masuri de stimulare a creativitaţii

5. MANAGEMENT LOGISTIC

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager”/Management logistic”, cod COR 121029.

LANŢURILE LOGISTICE – SCM

– Lanţurile logistice si fluxurile financiare, de materiale si de informaţii

– Lanţurile logistice si operaţiile sale

– Funcţiile logistice

– Deciziile logistice

– Lanţuri logistice integrate

– Lanţuri logistice si globalizarea

MANAGEMENTUL PROIECTELOR LOGISTICE

– Organizarea proiectelor –scop, obiective, echipa

– Particularitaţile si avantajele organizarii lanţurilor logistice tip proiect

– Cadrul financiar si comercial

– Planificarea proiectului –analiza lanţului, programarea resurselor, analiza si

managementul riscurilor

– Planificarea activitaţilor

– Bugetul proiectului

– Planul asigurarii calitaţii proiectului

– Implementarea proiectelor logistice

– Monitorizarea si controlul proiectelor logistice

PREVIZIONAREA

– Principiile previzionari

– Tehnicile de previzionare

– Metodele de previzionare calitative

– Metodele de previzionare extrinseci

– Metodele de previzionare intrinseci

– Tendinţa

– Sezonabilitatea

– Erorile de previzionare

APROVIZIONAREA, SUBCONTRACTAREA SI EXTERNALIZAREA

– Raportul dintre aprovizionare si profit

– Obiectivele aprovizionarii

– Ciclul de aprovizionare

– Politica si strategia de aprovizionare

– Sisteme de evaluare si alegere a furnizorilor

– Determinarea preţului optim. Negocierea preţului

– Subcontractarea

– Externalizarea (outsourcing)

PROCESELE LANţURILOR LOGISTICE

– Tipuri de procese si rolul lor în eficienţa economica

– Organizarea tip proces a reţelelor logistice

– Flexibilitatea, adaptabilitatea, proceselor logistice

– Reprezentarea prin diagrame si logigrame a proceselor

– Evaluarea si îmbunataţirea performanţei proceselor

METODE SI SISTEME LOGISTICE DE PRODUCţIE MODERNE

– Evoluţia sistemelor logistice de producţie: Taylorismul, Fordismul, Toyota

– Sisteme logistice de producţie moderne: Sistemul Lean, Kaizen, Hoshin, Poka Yoke,Kanban.

– Conceptul de Întreprinde Lean, Producţia „la timp ( just in time)”. Producţia cu „stocuri zero”. Maximizarea productivitaţii reducerea risipei, Flexibilitatea producţiei

DISTRIBUŢIA FIZICA

– Politica de distribuţie

– Activitaţile sistemului de distribuţie

– Elementele componente al distribuţiei

– Funcţiile distribuţiei

– Canalele de distribuţie

– Strategii de distribuţie

– Expediţia si transportul

TRANSPORTUL

– Organizarea transportului

– Tipuri si mijloace de transport: auto, feroviar, aerian, maritim, fluvial, conducte

– Alegerea mijlocului de transport

– Transportul containerizat

– Tehnici multimodale de transport

– Alegerea traseelor optime de transport

– Costurile de transport

6. MENTENANŢA UTILAJELOR DIN INDUSTRIA MATERIALELOR PENTRU CONSTRUCŢII (IMC)- PRINCIPII, PROCEDURI SI MODALITAŢI DE URMARIRE AUTOMATA A PROCESULUI

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Tehnician mecanic întreţinere si reparaţii’’, cod COR 311535.

MENTENANŢA SISTEMELOR MECANICE COMPLEXE

– Mentenanţa-concept, evoluţie, misiuni, comentarii, terminologie

– Politici de mentenanţa

– Mentenanţa corectiva

– Mentenanţa preventiva

– Alegerea tipului de mentenanţa

– Nivelurile mentenanţei

– Funcţiile, sarcinile si interfeţele operaţionale ale mentenanţei

– Formele de comunicare ale serviciului de mentenanţa

– Funcţia metode

– Funcţia ordonantare

– Funcţia execuţie (realizarea intervenţiilor)

– Costurile mentenanţei

– Furnituri pentru mentenanţa

– Externalizarea mentenanţei

SUPRAVEGHEREA SI DIAGNOSTICAREA SISTEMELOR MECANICE COMPLEXE

– Supraveghere si diagnosticare-concepte, terminologie specifica

– Supravegherea în funcţionare a echipamentelor

– Diagnosticarea echipamentelor

– Controlul nedistructiv al echipamentelor statice

– Controlul echipamentelor dinamice

STUDIU DE CAZ: MODERNIZAREA CENTRALELOR DE BETON

– Cerinţe ce trebuie îndeplinite de centralele de beton moderne

– Sisteme moderne de comanda si monitorizare a centralelor de beton

– Sisteme moderne de dozare

– Sisteme moderne de masurare a umiditaţii agregatelor

– Controlul consistenţei betonului

– Malaxoare utilizate la centralele de beton moderne

– Modernizarea centralelor de beton cu comanda manuala, aflate în exploatare

– Concluzii

7. SISTEMUL DE CALITATE PENTRU PRODUSELE DE CONSTRUCŢII-INTRODUCEREA PE PIAŢA SI MARCAJUL C.E.

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Specialist în domeniul calitaţii”, cod COR 241301.

Din tematica abordata:

– Prezentarea informaţiilor referitoare la libera circulaţie a produselor pentru construcţii în UE ţi în special în România

– Prezentarea conceptului general privind Marcajul CE

– Prezentarea liniilor Directivei 89/106 ţi arhitectura acesteia

– Prezentarea Regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii

– Prezentarea conceptului de asigurarea calitaţii comparativ Directiva 89/106 si Regulamentul UE nr. 305/2011

– Prezentarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor

– Prezentarea sistemelor de evaluare a conformitaţii produselor pentru construcţii

– Prezentarea sistemelor de certificare a conformitaţii produselor pentru construcţii si a sistemelor de standarde europene armonizate

– Prezentarea Agrementelor Tehnice Europene vs prevederile Regulamentului 305/2011

– Prezentarea Agrementelor Tehnice în Construcţii

– Prezentarea conţinutului declaraţiei de conformitate

– Referinţe la standardele europene armonizate

– Prezentarea declaraţiei de performanţa

– Prezentarea prevederilor din Anexa 4 a Directivei cu privire la competenţa personalului

– Prezentarea Anexei 5 a HG 622/2004 republicat privind condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de organismele notificate

– Prezentarea sistemelor de atestare a conformitaţii produselor pentru construcţii la care este necesara intervenţia laboratoarelor notificate

– Prezentarea sistemelor de atestare a conformitaţii produselor pentru construcţii la care nu este necesara intervenţia laboratoarelor notificate

– Moduri de asigurare a confidentialitaţii rezultatelor

8. CERINŢELE ESENŢIALE ALE PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII REFLECTATE ÎN STANDARDELE EUROPENE, ARMONIZATE, DE PROFIL

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Expert aplicare legislaţie armonizata în domeniul industriei si comerţului”, cod COR 241935.

Din tematica abordata:

CONDIŢII ARMONIZATE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

– Legislaţia la nivel european (DPC 89/106/CEE si RPC 305/2011/UE)

– Legislaţia la nivel naţional

– Declaraţia de performanţa si marcajul CE (conform RPC 305/2011/UE)

– Specificaţii tehnice armonizate

STANDARDIZAREA ÎN DOMENIUL CONSTRUCţIILOR

– Standardizarea în general

– Sistemele de standardizare

– Standarde

– Elaborarea standardelor

– Diferitele categorii de standarde si aplicaţiile acestora

– Efecte (impact)

– Specificaţii europene armonizate

– Mandate si grupe de produse pentru construcţii

EUROCODURI SI ANEXE NAŢIONALE

– Prezentare generala

– Implementarea standardelor EUROCOD

CERINŢELE ESENŢIALE ALE DPC CORELAREA CU PARŢILE ARMONIZATE ALE STANDARDELOR EUROPENE STUDII DE CAZ PENTRU PRINCIPALELE FAMILII DE PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII

– Ciment, var, ipsos –ASRO/CT 111

– Materiale pentru acoperisuri, izolaţii termice, fonice si pentru hidroizolaţii –ASRO/CT 113

– Placi si obiecte sanitare ceramice – ASRO/CT 114

– Lemn si produse finite si semifinite de lemn, masini si utilaje pentru prelucrarea lemnului

– ASRO/CT 118

– Sticla pentru construcţii – ASRO/CT 122

– Usi, ferestre, elemente de închidere si accesorii pentru construcţii – ASRO/CT 318

– Beton si prefabricate de beton –ASRO/CT 321

– Zidarie si structuri pentru zidarie – ASRO/CT 347

9. PRODUSELE DE CONSTRUCŢII ECOLOGICE-DEFINIRE, CARACTERISTICI, CICLU DE VIAŢA

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Expert achiziţii publice/achiziţii ecologice”, cod COR 241940.

Din tematica abordata:

ÎMBUNATAŢIREA EFICIENŢEI PERSONALE ÎN CONCORDANŢA CU EFICIENŢA ORGANIZAŢIONALA

– Comunicarea interpersonala

– Coordonarea muncii în echipa

– Perfecţionarea pregatirii profesionale

ACHIZIţIILE PUBLICE DE LA INIţIERE LA FINALIZARE

– Legislaţie

– Planificarea achiziţiilor publice

– Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

– Elaborarea documentelor de specialitate

– Derularea procedurilor de atribuire

– Finalizarea procedurilor de atribuire

CADRUL LEGISLATIV AL ACHIZIţIILOR PUBLICE ECOLOGICE ÎN CONTEXTUL ACQUIS-ULUI COMUNITAR

– Analiza legislaţiei aplicabile specifice

– Analiza criteriilor ecologice ce se pot introduce în pricedura de achizitii publice

ACHIZIŢII PUBLICE ECOLOGICE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

– Produsele construcţii; principalele particularitaţi, clasificari funcţionale, alcatuirea generala a cladirilor, elemente ale evoluţiei materialelor de lucru

– Conceptul de dezvoltare durabila; aspecte generale si de evoluţie; modalitaţi de aplicare în domeniul produselor de construcţii

– Abordarea în termeni de performanţa a concepţiei, proiectarii si realizarii produselor cladiri si diviziunilor fizice ale acestora. Exemplificari

– Cerinţe si parametrii de performanţa referitoare la calitatea ecologica a materialelor si produselor de construcţii

– Analiza critica a materialelor si produselor de construcţii utilizate in prezent, sub aspectul performanţelor ecologice

– Materiale si produse ecologice posibil sa fie utilizate în mod efectiv în activitatea de construcţii viitoare

10. CERINŢE PENTRU CLADIRILE EFICIENTE ENERGETIC CONFORM LEGISLAŢIEI EUROPENE-STUDII DE CAZ SI BUNE PRACTICI

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Auditor energetic pentru cladiri

Din tematica abordata:

CADRUL LEGAL PRIVIND PERFORMANţA ENERGETICA A CLADIRILOR

1. Legislaţia europeana si legislaţia româneasca privind performanţa energetica a cladirilor

– directivele si actele normative adoptate la nivel european privind cresterea

performanţei energetice a cladirilor, reabilitarea termica a cladirilor, utilizarea

eficienta a energiei, încurajarea producerii de energie din surse regenerabile

– regulamentele, actele normative, specificaţiile si reglementarile tehnice, privind

cresterea performanţei energetice a cladirilor

– obiectivele si masurile Programului de Guvernare relativ la domeniul de activitate

al auditorului energetic, privind politicile în domeniul lucrarilor publice si

construcţiilor legate de eficienţa energetica a cladirilor

2. Metodologia româneasca pentru efectuarea auditului energetic si elaborarea

certificatului de performanţa energetica pentru cladiri

– metodologiile de efectuare a auditurilor energetice pentru cladiri si apartamente,

de elaborare a Certificatelor de Performanţa energetica a cladirilor

– procedurile de lucru specifice desfasurarii auditului energetic

– metodele de culegere si documentare a informaţiilor

– metode de expertizare, masurare, înregistrare, verificare si validare a datelor si

informaţiilor culese

MODELE/CONCEPTE DE CASE EFICIENTE ENERGETIC

1. Concepte de case eficiente energetic:

– casa pasiva sau cu consumuri foarte reduse de energie

– casa activa sau energie-plus

– casa ecologica sau naturala

2. Studii de caz de cladiri eficiente energetic existente în România

– descrieri si analize de case tipice pentru consumuri reduse de energie

11. ANVELOPAREA CLADIRILOR DE LOCUIT-VARIANTE CONSTRUCTIVE SI GRESELI FRECVENTE APARUTE LA REALIZARE

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Izolator termic”, cod COR 713405.

Din tematica abordata:

– Anvelopa cladirilor. Elemente de limbaj. Terminologie

– Reglementari tehnice în construţcii în relaţie cu anvelopa cladirilor

– Agenţi naturali si antropici. Acţiuni exercitate asupra anvelopei cladirilor

– Elemente minimale de fizica construcţiilor

– Alcatuiri de principiu pentru subansambluri ale anvelopei: faţade

– Alcatuiri de principiu pentru subansambluri ale anvelopei: acoperisuri

– Piatra naturala; defecte la placajele din piatra

– Sisteme de finisaje din lemn, metal, plastic, compozit; posibile degradari si deteriorari

– Izolaţii termice; conformarea incorecta a sistemelor de faţade cu componenta

termoizolatoare

– ETICS / EIFS. Defecte ale sistemelor

– Sticla naturala; defecte ale sticlei

– Pereţi cortina; deteriorari ale sistemelor

– Ferestre si usi; cauze si degradari

12. MATERIALE PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE-CONCORDANţA DINTRE PRINCIPIILE DE RESTAURARE SI OBŢINEREA MATERIELELOR SPECIFICE CU CARACTERISTICI ECOLOGICE

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Restaurator bunuri culturale”, cod COR 243107.

Din tematica abordata:

– Notiuni introductive si terminologie în domeniul restaurarii cladirilor monument isoric

– Legislatia europeana si româneasca în domeniul restaurarii cladirilor monument isoric

– Materiale folosite în restaurarea monumentelor – prezentare generala a acelor materiale care fac

obiectul cursului : lemn, materiale ceramice, sticla, piatra, metale, lianti, mortare

– Anamneza

– Mecanismele si formele de degradare a monumentelor istorice

– Investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului, mijloace de investigare

– Evaluarea si interpretarea rezultatelor investigarii

– Documentaţia necesara

– Stabilirea diagnosticului

LEMNUL

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Structura, proprietaţi fizico-chimice, specii lemnoase

– Factori si forme de degradare

– Investigaţii pentru identificarea factorilor/formelor de degradare

2. Curaţarea si consolidarea elementelor din lemn

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Pastrarea patinei

– Ceruri, rasini naturale, rasini sintetice, substanţe de consolidare

– Completarea lacunelor

– Toxicitatea materialelor folosite si protejarea sanataţii restauratorului

3. Refacerea starii monumentului istoric

– Principii de restaurare

– Operaţiuni de restaurare

– Deontologie profesionala

4. Masuri de protecţie a lemnului restaurat

– Mijloace si materiale de protecţie a lemnului

5. Masuri de protecţie post restaurare

– Masuri de protecţie împotriva factorilor de degradare post intervenţie

METALELE

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Metale folosite în construcţii

– Proprietaţi fizico-chimice

– Factori de degradare

– Forme de degradare

2. Stabilirea tipului intervenţiilor de efectuat

– Investiigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului

– Tipuri de intervenţii

3. Degresare, eliminarea substantelor nocive, eliminarea coroziunii

– Substanţe indicate pentru realizarea operaţiunilor

– Stabilizarea materialului

4. Protejarea obiectului restaurant, masuri de protecţie

– Factori care pot destabiliza starea de conservare a obiectelor restaurate

– Substanţe de protecţie, substanţe reversibile, neutralizarea factorilor nocivi

CERAMICA, STICLA, PIATRA

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Structura, categorii, proprietaţi fizico-chimice

– Patologii

– Factori si forme de degradare

– Investigaţii pentru identificarea factorilor/formelor de degradare

2. Stabilirea diagnosticului si a tipurilor de intervenţie

– Investiigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului

– Tipuri de intervenţii

3. Curaţarea si consolidarea elementelor din ceramica folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Pastrarea patinei

4. Curaţarea si consolidarea elementelor din sticla folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

5. Curaţarea si consolidarea elementelor din piatra folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Alte procedee

6. Masuri de conservare a obiectelor din piatra dupa restaurare

– Factori care pot destabiliza starea de conservare a obiectelor restaurate

– Prevenirea degradarilor

LIANŢI, MORTARE

1. Dezvoltarea cunostinţelor proprii : Lianţi folosiţi în lucrari de construcţii si restaurare: mortare ;

betoane. Permisivitaţi si limite.

– Generalitaţi

– Clasificarea lianţilor

– Descriere, folosire a lianţilor

– Mortare, pietre artificiale, produse pentru construcţii pe baza de lianţi :

– mortare de zidarie

– tencuieli

– calitaţi ale materialelor componente ale mortarelor

– pietre artificiale si produse pe baza de lianţi

– Forme de degradare

– Betoanele si limitarea folosirii lor în restaurarea monumentelor istorice

2. Aplicarea N.P.M. si N.P.S.I.

– Identificarea cauzelor, a factorilor care pot genera un focar în timpul intervenţiilor de

restaurare, pe tipuri de materiale

– Substanţe chimice folosite pentru tratamente si intervenţiile de restaurare care pot genera

focare

*** MENţIUNI IMPORTANTE:

Cursurile au o durata de 30 de ore, înglobând orele de instruire practica cât ţi teoretica ţi se

vor desfaţura în Bucureţti dar ţi în oraţele: Iaţi, Cluj, Constanţa, Craiova, Ploieţti, Sighiţoara

ţi Timiţoara.

Costurile cu transportul ţi cazarea participanţilor care nu sunt din oraţele unde se vor ţine

cursurile sunt acoperite din bugetul proiectului.

Un membru al grupului ţinta din rândul celor menţionaţi (angajaţi, persoane fizice autorizate si

manageri la toate nivelurile) poate participa doar la un curs de perfecţionare dintre cele

prezentate de la 1-12. Având în vedere faptul ca cele 12 programele de perfecţionare

prezentate se desfaţuara având ca suport o platforma de tip e-learning pentru a carei utilizare

sunt necesare cunoţtinţe minime de utilizare a calculatorului, suplimentar, un participant la unul

dintre cursurile 1-12 poate participa si la cursul 13 “Iniţiere ţi utilizare IT” (de asemena,

acreditat CNFPA). O scurta descriere a cursului de “Iniţiere ţi utilizare IT” gasiţi mai jos.

Locurile sunt limitate iar înscrierile se vor efectua în ordinea primirii formularelor de înregistrare.

13. INIŢIERE ŞI UTILIZARE IT

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Din tematica abordata:

MODULUL 1-Prezentarea noţiunilor de baza

– Recunoasterea si utilizarea componentelor hard si soft ale calculatorului

– Utilizarea sistemului Windows XP Professional

– Utilizarea operaţiilor de gestionare a fisierelor

– Aplicarea practica a gestionarii fisierelor – evaluare

MODULUL 2 – Utilizarea elementelor Multimedia

– Utilizarea aplicaţiilor multimedia

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 3 – Utilizarea procesorului de texte – WORD

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare prelucrarii unui text

– Utilizarea operaţiilor de baza în procesarea textului

– Aplicarea diferitelor modalitaţi de formatare a textului

– Utilizarea avansata a editorului de texte

– Formatarea finala a unui document

– Descrierea si aplicarea corecta a modului de tiparire a unui document

– Realizarea unor aplicaţii practice- evaluare

MODULUL 4 – Utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet si World Wide Web

– Enumerarea serviciilor oferite în Internet si descrierea acestora

– Clasificarea si folosirea modului de adresare în Internet

– Utilizarea posibilitaţilor de cautare a informaţiilor

– Aplicarea modalitaţilor de folosire a serviciului de e-mail

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 5 – Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea Prezentarilor – PowerPoint

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare realizarii unei Prezentari

– Aplicarea elementelor de baza în procesarea textului

– Utilizarea operaţiilor de baza necesare pentru realizarea unei Prezentari – copiere, mutare,

stergere

– Aplicarea modalitaţilor de formatare a unei Prezentari

– Utilizarea elementelor grafice în Prezentare

– Utilizarea diagramelor

– Inserarea imaginilor si altor obiecte într-o Prezentare

– Realizarea animaţiei într-o Prezentare

– Derularea unei Prezentari

– Crearea, salvarea si lansarea unei Prezentari

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 6 – Utilizarea foilor de calcul tabelar – Excel

– Aplicarea operaţiilor elementare si a conceptelor de baza ale aplicaţiei Excel

– Utilizarea opţiunilor de formatare si gestionare a datelor din foile de calcul

– Realizarea de grafice si diagrame

– Importarea obiectelor

– Formarea deprinderilor de utilizare a formulelor si funcţiilor

– Tiparirea unei foi de calcul

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 7 – Utilizarea elementelor de baza ale limbajului HTML

– Utilizarea operaţiilor de baza necesare realizarii unei pagini HTML

– Folosirea elementelor de baza pentru inserarea în pagina a elementelor: text, imagine

– Folosirea elementelor de baza pentru inserarea în pagina a listelor

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

– Aplicarea modalitaţilor de realizare hiper-legaturilor

– Utilizarea tabelelor într-o pagina WEB

– Realizarea paginilor Web utilizând Front Page

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare,stergere

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru 12+1 CURSURI GRATUITE ADRESATE CONSTRUCTORILOR CLUJENI

CCI Cluj organizeaza cursul „Strategii de dezvoltare a micilor afaceri. Metode interactive pentru cresterea profitului”


Camera de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să participaţi la cursul GRATUIT organizat de Operations Research în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Cursul este adresat micilor antreprenori, managerilor din microintreprinderi şi este organizat în cadrul proiectului “Cityaudit.ro – sistem on-line interactiv de formare şi informare în marketing şi instrumente de afaceri pentru antreprenori”, proiect co-finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013 “Învesteşte în oameni !”

STRATEGII DE DEZVOLTARE A MICILOR AFACERI.

METODE INTERACTIVE PENTRU CREŞTEREA PROFITULUI.

22-23-24 februarie 2013

Durata cursului: 3 zile, între orele 09:00 – 18:00

Taxa de participare: GRATUIT !

Catering: Pauză de cafea şi prânz asigurat de organizatori

Tipul diplomei: Diplomă de participare

Locul de desfăşurare: Camera de Comerţ şi Industrie Cluj, Str. Horea, Nr. 3,

Cluj-Napoca, Clubul Oamenilor de Afaceri.

Lectori: Profesori ai Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Informatii suplimentare: Tel: 0364-730.980, Fax: 0364-730.991

E-mail: edith.kovacs@ccicj.ro, aurelia.reut@ccicj.ro, rares.iancu@ccicj.ro

Beneficii şi tematică:

 • Participanții vor putea să beneficieze de studii de piață specifice propriei afaceri, precum şi de analize de piaţă dedicate realizate în baza datelor și informațiilor culese din piața locală.
 • Aprofundarea conceptelor de marketing şi utilizarea instrumentelor de afaceri.
 • Ateliere de lucru cu realizarea de planuri de afaceri şi de marketing în vederea dezvoltării  afacerilor.
 • Abilităţi de utilizare a serviciului creat Cityaudit.ro in vederea dezvoltării afacerilor.

TALON DE ÎNSCRIERE

Denumirea societăţii: ………….…………………………………………………………………..………..……………………

Tel: …………………………… Fax: …………………….……………………….…… E-mail: ………….…..………….……

Obiect de activitate: ………………………..……………………………………………………………………………….……

Confirmăm participarea la curs a D-lui/D-nei: …………………………………………………………..…………….………

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru CCI Cluj organizeaza cursul „Strategii de dezvoltare a micilor afaceri. Metode interactive pentru cresterea profitului”

Program de cursuri oferit de CCI Cluj in luna ianuarie 2013


ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING

Perioada: 16 – 18 ianuarie 2013, orele 16.00 – 20.00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj, 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 15 ianuarie 2013

CONTABILITATE PRIMARĂ

Perioada: 22 – 24 ianuarie 2013, orele 16.00 – 20.00

Tematica: Generalităţi. Definiţii. Contabilitatea capitalului social. Contabilitatea cheltuielilor de costituire. Contabiltatea mijloacelor fixe. Înregistrarea aprovizionărilor cu materii prime. Contabilitatea mărfurilor. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind asigurarea şi protecţia socială. Contabilitatea rezultatelor execuţiului. Registrele de contabilitate. Dezbateri şi seminarii.

Taxa de înscriere: 240 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj, 264 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 21 ianuarie 2013

DOCUMENTAŢIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Perioada: 29 – 31 ianuarie 2013, orele 16.00 – 20.00

Tematica: Conştientizarea importanţei documentaţiei SMC. Se ştie că nu e uşor să se formeze o documentaţie corespunzătoare într-un sistem de management al calităţii. Paşii necesari pentru a avea o documentaţie eficientă şi nu sperietoare într-un sistem de management al calităţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj, 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 28 ianuarie 2013

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.II,   tel:0364-730989,email:rares.iancu@ccicj.ro;aurelia@ccicj.roedith.kovacs@ccicj.ro

Publicat in : CCICJ, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Program de cursuri oferit de CCI Cluj in luna ianuarie 2013

Activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj in trimestrul IV


EVENIMENTE

1 OCTOMBRIE

La invitaţia Rectorului Universităţii “Babeş-Bolyai” (UBB), acad. prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop şi a preşedintelui Senatului Universităţii, prof. univ. dr. Ioan Chirilă reprezentanţii CCI Cluj au participat la festivitatea de deschidere a noului an academic 2012 – 2013. Camera a încheiat un acord de colaborare cu noua conducere a UBB, care are în vedere dezvoltarea de proiecte comune între mediul academic şi cel universitar şi implicarea în dezvoltarea economico-socială durabilă a judeţului Cluj.

18 OCTOMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a primit vizita oficială a domnului Gabriel Eduardo Puente, Consilier economic al Ambasadei Republicii Argentina la Bucureşti. Reprezentând CCI Cluj, directorul general doamna Elisabeta Dumitrescu, a subliniat importanţa revenirii României pe piaţa sud americană şi realizarea unor proiecte de investiţii comune în domenii în care România deţine “know-how” cum ar fi: cercetare şi dezvoltare în industria IT&C, în industria cosmetică şi farmaceutică, respectiv industria prelucrătoare sau echipamente şi servicii în domeniul energetic.

Consilierul economic al Ambasadei Republicii Argentina la Bucureşti, dl Gabriel Eduardo Puente, a realizat o prezentare a ţării pe care o reprezintă, punând accentul pe importanţa acesteia ca destinaţie strategică de investiţii corelată cu tendinţele economice internaţionale. Domnul consilier a insistat asupra a patru mari sectoare strategice pentru investiţii: sectorul agro-alimentar şi al băuturilor, energiile regenerabile, outsourcing-ul în producerea de bunuri şi servicii, cercetarea şi dezvoltarea.

22 OCTOMBRIE

Reprezentanţii CCI Cluj  au luat parte la recepţia prilejuită de Sărbătoarea Naţională a Republicii Ungare organizată de Consulatul General de la Cluj. Evenimentul este unul important pentru antreprenori deoarece în Cluj sunt înregistrate peste 1000 de firme cu patronat maghiar. Însumate, investiţiile magiare sunt cele mai mari investiţii străine din judeţ, ca şi capital social, respectiv în ce priveşte cifra de afaceri realizată anual. De asemenea, CCI Cluj a sprijinit înfinţarea şi este membru activ al Camerei Bilaterale de Comerţ Româno-Maghiare Carpatia.

23 OCTOMBRIE

Editia a XIX-a a Topului Judeţean al Firmelor a fost organizată într-o atmosferă festivă la Grand Hotel Napoca, în prezenţa a peste 250 de reprezentanţi importanţi ai mediului de afaceri clujean, personalităţi publice, oameni politici şi înalţi reprezentanţi diplomatici. Cel mai important eveniment de business al anului a avut loc în data de 23 octombrie, iar cu acest prilej Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a premiat 1022 de firme pentru performanţele obţinute.

Domeniul cu cel mai mare număr de laureaţi este cel al Industriei, de unde provin 336 de firme. Acesta este urmat de Servicii cu 314 companii, Comerţ şi Turism cu 194 de premianţi, Cercetare şi Dezvoltare cu 80 de societăţi, Construcţii cu 67 de premianţi şi Agricultură cu 31.

Ne bucurăm că Topul Firmelor este si rămâne fără îndoială, locul de întâlnire pentru cele mai prestigioase firme şi cei mai importanţi antreprenori din judeţul Cluj.

Sponsorii festivităţii au fost MARFIN BANK (ROMANIA) SA, o bancă care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri, DELOITTE ROMANIA, una dintre cele mai mari firme de consultanţă şi servicii financiare la nivel mondial şi  MODPACK SYSTEM, o firmă cu capital românesc specializată în producţia şi comerţul ambalajelor de lemn şi în servicii de ambalare la cheie.

În plan organizatoric la ediţia din acest an a fost introdusă o metodă inovativă de contactare a firmelor eligibile pentru a intra în cadrul clasamentului final, prin utilizarea, cu preponderenţă a mijloacelor online de comunicare. Astfel, s-au îmbunătăţit procesele de colectare şi actualizare a datelor.

Totodată, pentru această ediţie a fost modificat designul şi conţinutul catalogului prin inserarea de informaţii pertinente, care au transformat Catalogul Topului Firmelor Clujene într-un veritabil instrument de business şi networking.

Prezenţa unui număr peste aşteptări de invitaţi este încă o dovadă a faptului că evoluţia mediului de afaceri ne preocupă pe toţi, indiferent de organizaţia din care facem parte. Convingerea noastră este că în viitor, colaborarea între firmele clujene şi Camera de Comerţ şi Industrie va fi mai strânsă, iar bunele relaţii vor conduce la o mai bună reprezentare a drepturilor şi intereselor mediului de afaceri.

25 OCTOMBRIE

Cu ocazia „Zilei Armatei Române” reprezentanţii CCI Cluj au participat la ceremonialul militar şi religios, depunând o coroană la Monumentul „Glorie Ostaşului Român” din centrul municipiului Cluj-Napoca. Mediul de afaceri clujean respectă instituţia armatei române şi comemorează anual faptele de vitejie şi jertfa ostaşilor noştri pentru realizarea idealurilor naţionale.

26 OCTOMBRIE

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj, dl. ing. Ştefan Dimitriu a fost desemnat Consul Onorific al Ambasadei Republicii Elene la Cluj-Napoca. Ceremonia depunerii jurământului şi semnarea Protocolului de Jurământ, desfăşurată la sediul ambasadei elene, a fost patronată de Excelenţa Sa, Georgios Poukamisas Ambasador al Republicii Elene în România.

31 OCTOMBRIE

CCI Cluj în colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţului Cluj serviciile deconcentrate aflate în subordinea acestei instituţii, Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi toate celelalte primării din judeţ au semnat un protocol pentru sprijninirea mediului de afaceri şi atragerea investitorilor străini. Astfel s-a creat un grup de lucru care a realizat, ca o primă măsură, în cadrul website-ului Instituţiei Prefectului o secţiune specială, în limba engleză, destinată investitorilor străini. Organizaţiile partenere postează periodic informaţii actualizate pentru a îmbogăţii baza de cunoştinţe necesare celor care doresc să investească în economia clujeană.

13 NOIEMBRIE

În data de 13  noiembrie 2012 conducerea Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj a primit vizita ambasadoarei Republicii Tunisiene la Bucuresti, Mahbouba Chebbi.

În cadrul întâlnirii, la care au participat directorul general al Camerei, doamna Elisabeta Dumitrescu si doamna Lucia Boariu director consultanţă, au fost discutate aspecte privind reluarea colaborarii dintre CCI Cluj şi Camerele de Comert Tunisiene şi au fost expuse oportunităti şi direcţii pentru dezvoltarea relaţiilor de  afaceri, între firmele clujene şi cele tunisiene.

Camera de Comert şi Industrie Cluj va susţine si încuraja dezvoltarea relaţiilor economice şi va promova cooperarea între companiile tunisiene şi antreprenorii locali, în special membrii CCI Cluj.

15 NOIEMBRIE

CCI Cluj a primit vizita Excelenţei sale, domnul Raymundo Santos Rocha Magno ,Ambasador al Braziliei în România.

Ambasadorul Republicii Federale a Braziliei la București, Excelenţa Sa Doamnul Raymundo Santos Rocha Magno, recomandă oamenilor de afaceri clujeni să-și lărgească orizontul pentru a explora piaţele din America de Sud

În cadrul întâlnirii desfăşurate la sediul Camerei de Comerţ şi Industreie Cluj, în data de 15 noiembrie 2012 au fost trecute în revistă relaţiile comerciale existente între cele 2 state. Comerţul între Brazilia şi Romania a crescut cu 47% în ultimul an. Domnul Ambasador a punctat faptul că ţara pe care o reprezintă are o politică comercială deschisă către Africa, Asia şi Europa, menţinând totodată parteneriatele strategice cu Statele Unite şi ţările din America Latină. Relaţiile comerciale cu Romania s-au apreciat, iar reprezentanţii diplomatici ai Braziliei sunt pregătiţi să faciliteze pătrunderea firmelor româneşti pe pieţele din această ţară.

Clujul este un centru strategic pentru relaţiile româno-braziliene, aici funcţionând şi un Centru de Studii Braziliene, în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai”.

În anul 2010 Romania a semnat un acord comercial cu Brazilia, care urmează să fie ratificat cât mai curând. Acesta presupune promovarea comerţului, întâlniri interguvernamentale şi de afaceri anuale, desfăşurate alternativ în fiecare dintre cele două state.

Întrebat care sunt obiectivele strategice pe termen scurt în România, diplomatul a menționat strângerea legăturilor culturale și comerciale. „Sunteţi o ţară bogată, aveţi multe de oferit, noi cumpărăm de la dumneavoastră piese de automobile, produse chimice, dar putem face mult mai multe împreună. Exportul nostru în România este de circa 475 milioane de dolari anul trecut, iar România a exportat către noi în valoare de 210 milioane dolari. Sunt convins că putem face mai mult decât atât şi trebuie făcut mai mult”, a conchis reprezentantul diplomatic al Braziliei.

Vorbind despre legăturile dintre România și Brazilia, ambasadorul Rochas Magno a enumerat cele câteva prezențe româneșți din istoria civilizației braziliene. „Dacă vorbim despre România, cunoaşteţi statuia lui Isus din Rio? Sigur aţi auzit de ea. Faţa figurii lui Isus a fost făcută de un român, desenată de un român. Industrializarea din Brazilia s-a bazat pe cărţi de Manoilescu. Modernismul din Brazilia a fost foarte mult influenţat de Tristan Tzara. Deci putem spune că avem multe elemente în comun, în special având în vedere faptul că suntem amândouă ţări latine. Dar principalul este că trebuie să ne dezvoltăm mai mult relaţiile”, a spus ambasadorul brazilian. „Putem facem mai multe lucruri împreună”, cconsideră diplomatul.

Vizita ambasadorului Braziliei s-a încheiat cu promisiunea acestuia că va reveni la Cluj, cu o delegaţie de oameni de afaceri pentru a realiza un “cap de pod” în afaceri în judeţul nostru.

Din partea CCI Cluj au participat la întrevedere doamna Elisabeta Dumitrescu, Director General şi domnul Horea Cămărăşan, Şeful Biroului de Comunicare Protocol şi Marketing.

1 DECEMBRIE

Preşedintele CCI Cluj, dl. Ştefan Dimitriu alături de personalul executiv au luat parte la manifestările dedicate ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI.

Evenimentul solemn a debutat printr-o slujbă religioasă la Catedrala Mitropolitană Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, urmată de depunerea unor jerbe de flori la Monumentul lui Avram Iancu.

Au urmat intonarea IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI, alocuţiuni, defilarea Gărzii de Onoare şi retragerea cu torţe. Festivităţile s-au închiat la ora 20.30 cu un program impresionant de focuri de artificii.

CONFERINŢE, SEMINARII ŞI WORKSHOPURI


18 OCTOMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj a sprijinit realizarea simpozionului ”Campioni În Business 2012”, organizat de Grupul Mediafax. În cadrul dezbaterii, reprezentanţii firmelor clujene au discutat cu analiști, investitori și consultanți de top despre cele mai recente prognoze macro economice și despre succesul în vreme de criză. Campionii business-ului românesc din Transilvania și Banat în 2012 s-au întâlnit la Hotelul Opera Plaza.

30 OCTOMBRIE

Reprezentanţii Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj au luat parte la conferinţa anuală „POSDRU – Principalul instrument pentru formare, ocupare şi incluziune socială din România”, care a avut loc la Sinaia. CCI Cluj este atât membră a Pactului Teritorial Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, cât şi beneficiară a programului pentru dezvoltarea resurselor umane, urmărind cu interes evoluţia acestuia în Romania. Având deja 2 proiecte implementate cu succes, care au fost finanţate prin POS DRU 2007-2013, Camera se implică activ în vederea optimizării conţinutului şi modului de implementare a acestui program, având în vedere atât situaţia actuală, cât şi pregătirea pentru perioada 2014-2020 şi strategia Europa 2020. CCI Cluj a fost reprezentată la această conferinţă de doamna Elisabeta Dumitrescu, Director General.

30 OCTOMBRIE

Şeful Biroului de Comunicare, Protocol şi Marketing al CCI Cluj, dl. Horea Cămărăşan a participat în calitate de invitat la seminarul „SMART SEE privind spre viitor prin ochii experienţei acumulate” organizat  de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Direcţia Generală Cooperare Teritoarială Europeană. Evenimentul,  care s-a desfăşurat la Timişoara a reunit o serie de organizaţii publice şi private române şi străine, implicate în derularea Programului de Cooperare Transnaţională în Sud-Estul Europei. Întărirea relaţiilor cu partenerii strategici din zona de sud-est a Europei şi în special cu ţările din bazinul dunărean se înscrie în strategia de cooperare pe termen lung a CCI Cluj.

15 NOIEMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci Bucureşti au organizat la Cluj-Napoca, seminarul cu titlul „Protecţia Mărcii Comunitare şi a Desenului Comunitar”. Prin temele abordate în cadrul seminarului s-a urmărit atât explicarea metodologică, dar mai ales practică a etapelor care trebuie parcurse în demersul de a pătrunde cu produse şi servicii în spaţiul comunitar, recunoscut ca fiind foarte competitiv şi în acelaşi timp bine monitorizat. Au participat reprezentanţii a 38 de companii.

16 NOIEMBRIE

CCI Cluj în colaborare cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca şi Consulatul General al Republicii Ungare au organizat cel mai important forum de afaceri desfăşurat în această toamnă la Cluj.

Aflat la prima ediţie „Forumul de afaceri româno-maghiar” s-a bucurat de prezenţa a peste 250 de persoane.

Au fost reprezentate 120 de firme din ambele tări, din domeniile principale de interes, în care se urmăreşte dezvoltarea economică comună: agricultură, energie, inclusiv energie regenerabilă şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Gazda evenimentului a fost Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca. Agenda forumului a cuprins o sesiune plenară de deschidere şi 3 panel-uri de discuţii şi networking, pe fiecare din domeniile de interes.

Dezbaterile primei ediţii s-au încheiat cu o recepţie oficială, care a oferit participanţilor încă un motiv de a strânge legăturile între ei şi de a crea noi parteneriate.

Recepţia a avut loc în clărirea Casino din Parcul Central Cluj-Napoca, recent renovată şi transformată într-un centru urban de afaceri şi cultură.A fost un eveniment încununat de succes, care va fi repetat şi în anii care urmează.

22 NOIEMBRIE

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj în colaborare cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord în România au organizat în data de 22 noiembrie 2012 un seminar de afaceri, care s-a desfăşurat în Amfiteatrul Facultăţii de Business  a Universităţii Babeş – Bolyai.

Delegaţia oficială britanică a fost condusă de Excelenţa Sa, domnul Martin Harris, Ambasador al Marii Britanii în România. Agenda zilei a cuprins o conferinţă de presă comună a preşedintelui CCI Cluj alături de domnul ambasador, urmată de seminarul, la care au participat reprezentanţii a peste 60 de firmele membre al CCI Cluj şi societăţi mixte româno-britanice. Evenimentul s-a încheiat cu un prânz de afaceri, oferit de Ambasada Marii Britanii şi Camera de Comerţ şi Industrie Cluj.

29 NOIEMBRIE

CCI Cluj, cu sprijinul DGFP Cluj, a organizat seminarul “TVA – masuri care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2013”. Tema propusă a avut în vedere prevederile OG NR.15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal. Dezbaterile s-au axat pe subiecte ca: sistemul TVA la încasare, reguli noi privind facturarea, regimul TVA aferent bunurilor lipsă din gestiune, prelungirea termenului de aplicare a măsurii privind amânarea plăţii TVA în vamă precum şi alte probleme ridicate de către participanţii la seminar. Au participat reprezentanţii a 46 de firme.

CURSURI

Departamentul de Formare Profesională, Perfecţionare şi Resurse Umane a organizat un curs pentru specializarea: Responsabil cu gestiunea deşeurilor la care au participat reprezentanti ai societatilor comerciale din judetul Cluj, Salaj si Alba. Cursul a apărut ca o necesitate datorată modificării legii 211.

De asemenea, în cursul lunii octombrie Departamentul de RU a promovat şi diseminat în rândul firmelor clujene proiectul “Securitatea si sanatatea în muncă – o premisă pentru competitivitate”, adresat lucrătorilor şi managerilor din domeniul HoReCa.

MISIUNI ECONOMICE

În perioada 03 – 18 decembrie 2012 directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Cluj, doamna Elisabeta Dumitrescu, a condus o misiune economică în sud estul Asiei.

Realizată la insistenţele mediului de afaceri clujean această misiune este compusă din reprezentanţii a peste 20 de firme, din domenii precum IT&C, construcţii civile şi materiale de construcţii, farmacie, medicină şi chirugie, servicii financiare, etc.

Prima destinaţie a acestei delegaţii a fost Vietnam, unde au avut loc primele întrevederi de afaceri la Camera de Comerţ naţională cu sediul la Saigon.

De asemenea, traseul a inclus Cambodgia şi Thailanda. La Bangkok au avut loc mai multe întâlniri de afaceri între delegaţia română şi antreprenori locali.

Reprezentanţiii firmelor clujene au revenit în Romania cu un număr mare de oferte de parteneriat, pe care le vor analiza şi le vor da curs în lunile care urmează.

Publicat in : CCICJ, Conferinte, Economic - Financiar, Evenimente, Misiuni economiceComentariile sunt închise pentru Activitatea Camerei de Comert si Industrie Cluj in trimestrul IV

Program de cursuri oferit de CCI Cluj în luna decembrie 2012


DOCUMENTATIA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII

Perioada: 5 decembrie 2012, orele 15,00 – 20,00

Tematica: Conştientizarea importanţei documentaţiei smc. Se ştie că nu e uşor să se formeze o documentaţie corespunzătoare într-un sistem de management al calităţii.

Paşii necesari pentru a avea o documentaţie eficientă şi nu sperietoare într-un sistem de management al calităţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 4 decembrie 2012

COMUNICAREA IN AFACERI

Perioada: 10 decembrie – 11 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Procesul comunicării. Comunicarea activă. Critica versus feedback. Interpretarea mesajelor verbale şi nonverbale. Managementul conflictelor. Comunicare orală. Comunicare scrisă.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 7 decembrie 2012

ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING

Perioada: 12 decembrie – 14 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 11 decembrie 2012

TEHNICI DE PREZENTARE

Perioada: 19 decembrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Scopul trainingului este ca participanţii să-şi însuşească etapele pregătirii şi livrării unei prezentări şi tehnicile care se pot folosi în fiecare etapă pentru creşterea impactului asupra publicului.

Grupul ţintă este reprezentat de manageri de orice nivel ierarhic, specialişti cu studii superioare, specialişti din compartimentul de resurse umane, antreprenori, freelanceri, manageri de proiect sau orice persoană care se poate afla în situaţia de a vorbi în faţa unui public mai restrâns sau mai larg.Trainingul prezintă paşii ce trebuie parcurşi pentru a pregăti şi a livra o prezentare de succes care să aibă impact asupra publicului şi tehnici care se pot utiliza în fiecare etapă pentru asigurarea rezultatului dorit.

Taxa de înscriere: 190 lei + tva

Data limită de înscriere: 18 decembrie 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302,  tel:0364-730989, email:rares.iancu@ccicj.ro;aurelia@ccicj.ro; edith.kovacs@ccicj.ro

Publicat in : CCICJ, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Program de cursuri oferit de CCI Cluj în luna decembrie 2012

OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA OCTOMBRIE


MANAGEMENTUL PROCESELOR.NOŢIUNI DE BAZĂ

Perioada: 4  octombrie  2012, orele 15,00 – 20,00

Se adresează managerilor, şefilor de departamente, tuturor celor interesaţi.

Tematica: Introducere. Prezentarea pe scurt a standardului ISO 9001 : 2000. Definiţie. Detalii. PDCA. Peisajul de procese. Fazele în managementul proceselor. Diagrama Ishikawa (7M). Exerciţiu, discuţii.

Taxa de înscriere: 90 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 99 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 3 octombrie 2012

RESPONSABIL CU GESTIUNEA DEŞEURILOR

Perioada: 9 octombrie – 10 octombrie 2012, orele 9,00 – 17,00

Scopul cursului este de a instrui persoanele desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmei Dvs.,astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu. In conformitate cu prevederile Legii 211/25.11.2011, art.22 alin.3, deţinătorii/producătorii de deşeuri,, persoane juridice, comercianţii, precum şi operatorii economici autorizaţi din punct de vedere al protecţiei mediului pentru efectuarea operaţiunilor de colectare şi transport deşeuri „au obligaţia să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.Persoanele desemnate trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate. Nedesemnarea unei persoane cf.art.22 alin. (3), constituie contravenţie şi se sancţioneată cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei.

Tematica cursului cuprinde legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului, fluxul gestiunii deşeurilor, transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici, soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor, evitarea sancţiunilor, studii de caz, etc.

Taxa de înscriere: 225 lei + TVA/participant – pentru membri CCI Cluj; 250 lei + tva/participant – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 8 octombrie 2012

ELABORAREA STRATEGIILOR DE MARKETING

Perioada: 16 octombrie – 18 octombrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 300 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 330 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 15 octombrie 2012

COMUNICAREA IN AFACERI

Perioada: 29 octombrie – 30 octombrie 2012, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Procesul comunicării. Comunicarea activă. Critica versus feedback. Interpretarea mesajelor verbale şi nonverbale. Managementul conflictelor. Comunicare orală. Comunicare scrisă.

Taxa de înscriere: 250 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 275 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 26 octombrie 2012

Informaţii cursuri la Centrul de Formare, Perfecţionare Profesională şi Resurse Umane al Camerei de Comerţ  şi  Industrie  Cluj (str.Horea nr.3, et.III, cam.302, tel:0364-730989, e-mail:aurelia@ccicj.ro).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OFERTA DE CURSURI A CAMEREI DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE CLUJ, PENTRU LUNA OCTOMBRIE

Vrei să te specializezi în responsabilitatea socială. Vezi ce cursuri gratuite poţi urma


Firmele clujene interesate să-şi dezvolte activitatea în domeniul responsabilităţii sociale pot participa la două cursuri de specializare şi informare, derulate prin fonduri europene

În acest sens, Transparency International România, împreună cu GDSI Ireland şi Softwin, organizează în perioada 30 mai – 5 iunie 2012 programul de formare “Promovarea integrităţii şi responsabilităţii sociale în România”. Sesiunea de training se adresează membrilor organizaţiilor, partenerilor sociali (sindicate, patronate), camerelor de comerţ, comitetelor sectoriale şi asociaţiilor de IMM-uri şi va fi organizat la sediul Transparency International România.

Respectivul curs se axează în principal pe fundamentele eticii în afaceri şi conţine o sesiune de training în sistem clasic, ce va dura 3 zile (30, 31 mai, 1 iunie),  acoperind teme din domeniul managementului eticii în organizaţii şi responsabilităţii sociale, compliance, dialog social si advocacy,  Ce de-a doua sesiune componentă a programului, în sistem eLearning, va dura 2 zile (4, 5 iunie), fiind desfăşurată prin intermediul unei platforme informatice dezvoltate de Softwin, care va aborda teme legate de codurile de etică în organizaţii şi conflictul de interese

Participarea este gratuită, transportul şi cazarea fiind decontate din bugetul proiectului.

Detalii suplimentare pot fi găsite pe site-ul proiectului: www.businessintegrity.ro

Totodată, proiectul ,,Întărirea capacității companiilor românești de dezvoltare a parteneriatelor sociale – Responsabilitate Socială Corporativă (RSC)” vine în sprijinul companiilor şi organizaţiilor cu instrumentele necesare pentru integrarea responsabilităţii sociale în activitatea lor prin organizarea unor cursuri de instruire. O astfel de sesiune de intruire va fi organizată la Cluj în perioada 25-26 octombrie.

Cursurile de instruire se adresează unui număr de 240 de persoane, reprezentând personal al asociaţiilor IMM-urilor şi asociaţiilor profesionale. De asemenea, aceste cursuri sunt gratuite şi se desfăşoară pe durata a două zile, cu susţinere în limba română.

Participanţilor li se oferă însuşirea de cunoştinţe despre responsabilitatea socială şi formarea unor abilităţi care vor contribui la creşterea şi dezvoltarea organizaţională prin integrarea strategică. Cursurile sunt structurate în două module, primul are în vedere competitivitatea companiilor româneşti, iar al doilea adaptabilitatea lor.

Persoană de contact pentru proiect: Alina-Nona Petric, Coordonator PR & Vizibilitate – UNDP, email: alina.petric@undp.org, tel: 021.201.7811.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vrei să te specializezi în responsabilitatea socială. Vezi ce cursuri gratuite poţi urma

Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii


Managementul proactiv al resurselor financiare ale afacerii

Perioada: 2 august – 4  august 2011, orele 16,00 – 20,00

Curs de perfecţionare autorizat

Tematica: Măsurarea stabilităţii financiare. Diagnosticul stabilităţii financiare. Identificarea oportunităţilor de finanţare. Planificarea pentru stabilitate financiară.

Taxa de înscriere: 300 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 330 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 1 august 2011

Iniţiere în contabilitate pentru manageri

Perioada:  10 august – 11 august 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica:  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicată si modificată. Reglementari contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene. Aria de aplicabilitate şi metode de raportare. Patrimoniul agentilor economici, obiect de studiu a contabilitătii. Structura patrimoniului agentilor economici.Situatiile financiare anuale. Formatul si continutul bilantului contabil. Continutul economic, functia contabilă şi importanţa conturilor din planul de conturi general aprobat prin Ordinul M.F.P. 3055/2009. Structura veniturilor şi cheltuielilor agentilor economici. Cifra de afaceri (definire si structura acesteia). Impozite, taxe si contribuţii datorate de agentii economici.Structura impozitelor si taxelor datorate de agentii economici. Contributii si taxe aferente salariilor. Termene de raportare si plată a impozitelor, contribuţiilor şi taxelor. Taxa pe valoarea adaugată (definire, faptul generator-exigibilitatea-tva, platitori de tva). Intrebări si raspunsuri.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 9 august 2011

Elaborarea strategiilor de marketing

Perioada: 17 august – 19  august 2011, orele 16,00 – 20,00

Tematica: Teoria şi practica elaborării unei strategii de marketing eficientă pentru firmă. Punctele cheie ale elaborării strategiilor de marketing, componenţa şi conducerea echipei de planificare, capcanele care duc la un eşec sigur. Etapele prin care ajungem la rezultatele dorite şi modul de implementare a planului prin programe de marketing. Scurtele prezentări teoretice vor fi urmate de activităţi practice apelîndu-se la jocuri situaţionale şi lucrul în echipă, pentru a fixa mai bine cunoştinţele dobândite.

Taxa de înscriere: 200 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 220 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 16 august 2011

Conducerea echipelor

Perioada: 23 august – 25 august  2011 orele 16,00 – 20,00

Tematica: Definirea echipelor. Cum se construiesc echipele. Ce distruge o echipă. Eficienţa echipei. Dinamica internă a echipei. Gestionarea emoţiilor echipei. Metode şi sisteme de motivare a echipei.

Taxa de înscriere: 300 lei/participant (preţul include TVA) – pentru membri CCI Cluj; 330 lei/participant (preţul include TVA) – pentru nemembri.

Data limită de înscriere: 22 august 2011

Adresa: str.Horea nr.3, et.III, cam.302, tel:0364-730989,

Persoană de contact – Aurelia Reut

Publicat in : CCICJ, Economic - Financiar, OportunitatiComentariile sunt închise pentru Departamentul Resurse Umane şi Formare Profesională al Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj vă invită să vă perfecţionaţi în următoarele domenii