12+1 CURSURI GRATUITE ADRESATE CONSTRUCTORILOR CLUJENI


  • Director divizie informatica, cod COR 123605.
  • Manager/Management strategic, cod COR 121029.
  • Manager inovare, cod COR 241941.
  • Manager/Management logistic, cod COR 121029.
  • Tehnician mecanic întreţinere si reparaţii, cod COR 311535.
  • Specialist în domeniul calitaţii, cod COR 241301.
  • Expert aplicare legislaţie armonizata în domeniul industriei si comerţului, cod COR 241935.
  • Expert achiziţii publice/achiziţii ecologice, cod COR 241940.
  • Auditor energetic pentru cladiri, COR
  • Izolator termic”, cod COR 713405.

Pentru informatii si inscrieri va rugam sa ne contactati:

Camera de Comert si Industrie Cluj

Str. Horea, Nr. 3, Cam. 203, Et. 2, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel: 0364-730.980, Fax: 0364-730.991

E-mail: edith.kovacs@ccicj.ro, aurelia@ccicj.ro

Asociaţia Producatorilor de Materiale pentru Construcţii din România în parteneriat cu Cobaty România, Camera de Comerţ si Industrie a Municipiului Bucuresti si Siveco România implementeaza începând cu data de 01.02.2011 proiectul cu titlul „Formarea profesionala si cresterea adaptabilitaţii angajaţilor si întreprinzatorilor din sectorul producţiei de materiale pentru construcţii prin promovarea utilizarii noilor tehnologii”.

Asociaţia Producatorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR) este o asociaţie profesionala constituita în 1997, membra a Consiliului European al Producatorilor de Materiale pentru Construcţii (CEPMC), ce reprezinta interesele comune ale membrilor sai, principalii producatori de materiale pentru construcţii, în faţa autoritaţilor publice, în raporturile cu instituţiile publice ţi profesionale din ţara ţi din strainatate. În calitate de reprezentant profesional al producatorilor din România, APMCR are misiunea de a adauga valoare afacerilor membrilor sai, prin informare pentru creţterea permanenta a calitaţii produselor lor, perfecţionarea profesionala a angajaţilor ţi prin diseminarea inovarii din domeniul sau de activitate, într-un climat de libera concurenţa, nepierzând nici un moment din vedere principiile dezvoltarii durabile.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 3 ani si este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitaţii lucratorilor si a întreprinderilor, Domeniul Major de Intervenţie,  3.2. – Competenţe pentru competitivitate. Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunataţirea competenţelor profesionale ale angajaţilor din sectorul producţiei materialelor pentru construcţii (ocupaţi în funcţii de management, asigurarea calitaţii, producţie si dezvoltare) si a persoanleor fizice autorizate din acest domeniu, atât în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii, al organizarii si eficientizarii activitaţii, cât si în domeniile comunicarii si utilizarii TIC. Grupul ţinta este format din angajaţi, persoane fizice autorizate si manageri la toate nivelurile. Principala activitate consta în derularea de cursuri de formare profesionala în domeniul producţiei de materiale pentru construcţii.

1. SISTEME INFORMATICE DE MANAGEMENT

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Director divizie informatica”, cod COR 123605.

Din tematica abordata:

ÎNTREPRINDEREA ÎN CONTEXTUL NOII SOCIETAŢI INFORMATIONALE BAZATE PE CUNOASTERE. FACTORI DE INFLUENŢA ASUPRA MANAGEMENTULUI FIRMEI MODERNE. MANAGEMENTUL CUNOASTERII ÎN SOCIETATEA INFORMAŢIONALA GLOBALIZATA

1. O scurta incursiune în istorie

2. Sisteme moderne de producţie

3. Arhitectura aplicaţiilor întreprinderii în noua economie digitala

4. Integrarea activitaţilor întreprinderii pe baza de calculator

5. Tehnologiile Internet. Evoluţie si perspective

6. Medii de comunicare în societatea informaţionala

7. Caracteristici ale societaţii informaţionale ca societate bazata pe cunoastere

8. Managementul cunoasterii în cadrul întreprinderii

9. Sisteme de management al conţinutului

10. Concluzii privind factorii de influenţa asupra managementului firmei moderne si managementul cunostinţelor în contextul noii economii digitale, globalizate, bazata pe cunoastere

11. Concepte de baza privind informaţia si cunoasterea în management

12. Sistemele informaţionale si managementul

INFRASTRUCTURA INFORMAŢIONALA SI DE COMUNICAŢII A ÎNTREPRINDERII

1. Elemente de baza ale infrastructurii clasice a SIM

2. Reţelele de calculatoare element suport al întreprinderii moderne

3. Reţele virtuale: o soluţie eficienta pentru organizatia moderna

4. Protejarea, utilizarea si securitatea reţelei si a datelor firmei

5. Definirea si realizarea unui plan de integritate a datelor la nivelul firmei

6. Platforma Internet-Intranet-Extranet

7. Concluzii privind infrastructura suport pentru dezvoltarea SIM

8. Infrastructura informationala si de comunicaţii pentru integrarea aplicaţiilor în SIM

9. Organizarea generala a unui sistem teleinformatic

SISTEMUL INFORMAŢIONAL SI PROCESELE DECIZIONALE ÎN MANAGEMENT-DEZVOLTAREA SI REALIZAREA SIM

1. Arhitectura sistemelor informaţionale si modelarea în management

2. Tehnologii noi în realizarea si dezvoltarea sistemelor informaţionale

3. Realizarea sistemelor informaţionale pentru management

4. Strategia organizaţiei moderne

5. Impactul social si etic al sistemelor informaţionale pentru management

6. Up-datari ale sistemelor informatice de management în ultimii 5 ani

7. Arhitectura sistemelor informaţionale si modelarea în management

INSTRUMENTE, METODOLOGII, TEHNICI DE REALIZARE SI EVALUARE A SIM

1. Metodologie unificata, orientata obiect si instrumente CASE (Computer Aided Software/System Engineering)

2. Mediu CASE integrat (IBM-RR) bazat pe UML

3. Tehnici si instrumente de realizare a SIM

4. Evaluarea SIM

5. Mediul de afaceri modern: exemple

6. Mediul de afaceri modern: exemplu de selecţie a partenerilor într-o alianza dinamica

7. Concluzii privind selecţia, realizarea, evaluarea, utilizarea si evoluţia SIM

2. MANAGEMENT STRATEGIC

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager”/Management strategic”, cod COR 121029.

Din tematica abordata:

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI – STIINŢA SI ARTA

1.Abordarea pe funcţii ale managementului

2.Abordarea pe subsisteme/componente ale managementului

3.Managerii si prestaţia lor.Leadership

STRATEGIA ORGANIZAŢIEI – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI SCHIMBARILOR

1.Definire si componente

2.Tipologie

3.Determinanţi/rolul stakeholderilor

4.Instrumente în realizarea strategiei. Planul de afaceri

MANAGEMENTUL STRATEGIC

1.Fundamentarea strategiei

2.Elaborarea strategiei

3.Implementarea strategiei

4.Rolul managerilor în managementul strategic

5. Modele de schimbare prin reengineering

3. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager proiect”, cod COR 241919.

Din tematica abordata:

STABILIREA SCOPULUI SI CERINţELOR DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI

1. Stabilirea obiectivelor strategice ale proiectului

2. Identificarea si selectarea opţiunilor pentru proiect

3.Argumentarea necesitaţii si fezabilitaţii proiectului

4.Pregatirea propunerii de proiect

PLANIFICAREA ACTIVITAŢILOR SI REALIZAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIŢII PENTRU PROIECT

1. Planificarea activitilor si jaloanelor proiectului

Identificarea si prioritizarea activitaţilor si evenimentelor-cheie ale proiectului

-Elaborarea planului detaliat al proiectului

-Monitorizarea si adaptarea planului proiectului pentru corectarea devierilor

-Propunerea de soluţii pentru rezolvarea problemelor aparute

2. Gestiunea utilizarii costurilor si resurselor operaţionale pentru proiect

Planificarea resurselor si costurilor necesare proiectului

-Recomandarea modalitaţilor de procurare a resurselor proiectului

-Stabilirea modalitaţilor de asigurare a resurselor pentru proiect

-Asigurarea managementului financiar al proiectului

3. Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect

Elaborarea documentelor necesare contractelor de achiziţii pentru proiect

-Selectarea furnizorilor

-Realizarea negocierii

-Verificarea contractelor

MANAGEMENTUL FACTORILOR IMPLICATI

1. Managementul riscurilor

Identificarea riscurilor ce pot afecta proiectul

-Implementarea masurilor de proiect al riscurilor

-Controlul eficacitaţii masurilor adoptate pentru minimizarea riscurilor

2. Managementul echipei de proiect

Stabilirea condiţiilor de recrutare si angajare a membrilor echipei de proiect

-Elaborarea planurilor si metodelor de lucru pentru echipa de proiect

-Repartizarea sarcinilor, monitorizarea si controlul performanţelor echipei de proiect

-Evaluarea performanţelor echipei si asigurarea feedback-ului necesar

3. Managementul comunicarii în cadrul proiectului

Identificarea si stabilirea cerinţelor de comunicare în cadrul organizaţiei

-Asigurarea comunicarii cu toate persoanele interesate în proiect

-Asigurarea unui sistem de monitorizare si raportare a progresului proiectului

4. Managementul calitii proiectului

Identificarea cerinţelor de calitate în cadrul proiectului

-Stabilirea procedurii de planificare, urmarire si control a calitaţii

-Evaluarea calitaţii rezultatelor proiectului

4. MANAGEMENTUL INOVARII

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager inovare”, cod COR 241941.

Din tematica abordata:

ELABORAREA STRATEGIEI DE INOVARE A FIRMEI

– Realizarea analizei diagnostic a procesului de inovare a firmei

– Stabilirea obiectivelor strategiei de inovare

– Proiectarea scenariilor si politicilor de inovare

– Elaborarea programelor si masurilor pentru realizarea obiectivelor

– Verificarea concordanţei între politicile stabilite si programele de inovare

– Propunere de structuri organizatorice inovative

– Constituirea unei reţele externe inovative

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE REALIZARE A STRATEGIEI DE INOVARE AL FIRMEI

– Planificarea activitaţilor de inovare ale firmei

– Coordonarea procesului de selectare a variantelor de implementare a produselor/proceselor inovative

– Colaborarea cu compartimentele specifice pentru elaborarea temelor de cercetare proiectare

– Colaborare la stabilirea planului de realizare a prototipurilor

– Urmarirea realizarii produselor/ tehnologiilor/ serviciilor noi, conform temelor elaborate

– Schiţarea procedeelor de lansare a produselor/serviciilor noi pe piaţa

COORDONAREA DEZVOLTARII PROFESIONALE A ECHIPEI

– Identificarea nevoilor de dezvoltare profesionala ale echipei

– Elaborarea planului de dezvoltare profesionala al echipei

– Implementarea planului de dezvoltare profesionala al echipei

– Monitorizarea dezvoltarii profesionale a echipei;

– Dezvoltarea de instrumente de motivare a personalului din colectivul managerului de inovare /din firma

COORDONAREA CULEGERII DE IDEI CREATIVE

– Identificarea surselor si metodelor de informare

– Organizarea activitaţilor de informare

– Analizarea reclamaţiilor si observaţiilor primite de la clienţi

– Organizarea repartizarii ideilor creative identificate

– Evaluarea ideilor inovative

– Valorificarea ideilor creative

– Organizarea stacarii datelor privitoare la ideile inovative

– Elaborarea planului de comunicare catre salariaţi

CREAREA UNUI SISTEM DE GESTIUNE A DATELOR PRIVIND IDEILE DE INOVARE

– Stabilirea echipamentelor si accesoriilor necesare realizarii bazei de date

– Organizarea achizitionarii de echipamente si programe

– Asigurarea instruirii la locul de munca a utilizatorilor sistemului

– Asigurarea protecţiei si securitaţii datelor privind inovarea

ELABORAREA METODELOR CARE PERMIT VALORIFICAREA CAPITALULUI INTELECTUAL AL FIRMEI

– Organizarea portofoliului proceselor de inovare parcurse

– Evaluarea direcţiilor de dezvoltare ale capitalului de cunostinţe existent si acumulat

– Identificarea metodelor care permit valorificarea potenţialului intelectual al firmei

– Identificarea formelor de protecţie a proprietaţii intelectuale

– Valorificarea capitalul intelectual

– Coordonarea selecţiei informaţiilor pentru cazurile de colaborarea cu alte firme

EVALUAREA PROCESULUI DE INOVARE

– Elaborarea metodologiei de evaluare a procesului/ proceselor de inovare

– Elaborarea metodologiei de evaluare a proiectelor de inovare

– Efectuarea evaluarii procesului/ proceselor de inovare

– Gestionarea disponibilitaţilor banesti / ritmul de realizare a unor venituri noi

– Efectuarea evaluarii proiectelor de inovare

– Întocmirea/prezentarea rapoartelor în urma evaluarilor efectuate

ASIGURAREA CONTINUITII PROCESULUI DE INOVARE

– Inregistrarea rezultatelor procesului de inovare parcurs

– Analiza rezultatelor rezultatele procesului de inovare parcurs

– Elaborarea metodologiei pentru managementul inovarii în cadrul firmei

– Dezvoltarea activitaţii de informare privind managementul inovarii

– Elaborare de masuri de stimulare a creativitaţii

5. MANAGEMENT LOGISTIC

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Manager”/Management logistic”, cod COR 121029.

LANŢURILE LOGISTICE – SCM

– Lanţurile logistice si fluxurile financiare, de materiale si de informaţii

– Lanţurile logistice si operaţiile sale

– Funcţiile logistice

– Deciziile logistice

– Lanţuri logistice integrate

– Lanţuri logistice si globalizarea

MANAGEMENTUL PROIECTELOR LOGISTICE

– Organizarea proiectelor –scop, obiective, echipa

– Particularitaţile si avantajele organizarii lanţurilor logistice tip proiect

– Cadrul financiar si comercial

– Planificarea proiectului –analiza lanţului, programarea resurselor, analiza si

managementul riscurilor

– Planificarea activitaţilor

– Bugetul proiectului

– Planul asigurarii calitaţii proiectului

– Implementarea proiectelor logistice

– Monitorizarea si controlul proiectelor logistice

PREVIZIONAREA

– Principiile previzionari

– Tehnicile de previzionare

– Metodele de previzionare calitative

– Metodele de previzionare extrinseci

– Metodele de previzionare intrinseci

– Tendinţa

– Sezonabilitatea

– Erorile de previzionare

APROVIZIONAREA, SUBCONTRACTAREA SI EXTERNALIZAREA

– Raportul dintre aprovizionare si profit

– Obiectivele aprovizionarii

– Ciclul de aprovizionare

– Politica si strategia de aprovizionare

– Sisteme de evaluare si alegere a furnizorilor

– Determinarea preţului optim. Negocierea preţului

– Subcontractarea

– Externalizarea (outsourcing)

PROCESELE LANţURILOR LOGISTICE

– Tipuri de procese si rolul lor în eficienţa economica

– Organizarea tip proces a reţelelor logistice

– Flexibilitatea, adaptabilitatea, proceselor logistice

– Reprezentarea prin diagrame si logigrame a proceselor

– Evaluarea si îmbunataţirea performanţei proceselor

METODE SI SISTEME LOGISTICE DE PRODUCţIE MODERNE

– Evoluţia sistemelor logistice de producţie: Taylorismul, Fordismul, Toyota

– Sisteme logistice de producţie moderne: Sistemul Lean, Kaizen, Hoshin, Poka Yoke,Kanban.

– Conceptul de Întreprinde Lean, Producţia „la timp ( just in time)”. Producţia cu „stocuri zero”. Maximizarea productivitaţii reducerea risipei, Flexibilitatea producţiei

DISTRIBUŢIA FIZICA

– Politica de distribuţie

– Activitaţile sistemului de distribuţie

– Elementele componente al distribuţiei

– Funcţiile distribuţiei

– Canalele de distribuţie

– Strategii de distribuţie

– Expediţia si transportul

TRANSPORTUL

– Organizarea transportului

– Tipuri si mijloace de transport: auto, feroviar, aerian, maritim, fluvial, conducte

– Alegerea mijlocului de transport

– Transportul containerizat

– Tehnici multimodale de transport

– Alegerea traseelor optime de transport

– Costurile de transport

6. MENTENANŢA UTILAJELOR DIN INDUSTRIA MATERIALELOR PENTRU CONSTRUCŢII (IMC)- PRINCIPII, PROCEDURI SI MODALITAŢI DE URMARIRE AUTOMATA A PROCESULUI

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Tehnician mecanic întreţinere si reparaţii’’, cod COR 311535.

MENTENANŢA SISTEMELOR MECANICE COMPLEXE

– Mentenanţa-concept, evoluţie, misiuni, comentarii, terminologie

– Politici de mentenanţa

– Mentenanţa corectiva

– Mentenanţa preventiva

– Alegerea tipului de mentenanţa

– Nivelurile mentenanţei

– Funcţiile, sarcinile si interfeţele operaţionale ale mentenanţei

– Formele de comunicare ale serviciului de mentenanţa

– Funcţia metode

– Funcţia ordonantare

– Funcţia execuţie (realizarea intervenţiilor)

– Costurile mentenanţei

– Furnituri pentru mentenanţa

– Externalizarea mentenanţei

SUPRAVEGHEREA SI DIAGNOSTICAREA SISTEMELOR MECANICE COMPLEXE

– Supraveghere si diagnosticare-concepte, terminologie specifica

– Supravegherea în funcţionare a echipamentelor

– Diagnosticarea echipamentelor

– Controlul nedistructiv al echipamentelor statice

– Controlul echipamentelor dinamice

STUDIU DE CAZ: MODERNIZAREA CENTRALELOR DE BETON

– Cerinţe ce trebuie îndeplinite de centralele de beton moderne

– Sisteme moderne de comanda si monitorizare a centralelor de beton

– Sisteme moderne de dozare

– Sisteme moderne de masurare a umiditaţii agregatelor

– Controlul consistenţei betonului

– Malaxoare utilizate la centralele de beton moderne

– Modernizarea centralelor de beton cu comanda manuala, aflate în exploatare

– Concluzii

7. SISTEMUL DE CALITATE PENTRU PRODUSELE DE CONSTRUCŢII-INTRODUCEREA PE PIAŢA SI MARCAJUL C.E.

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire

recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Specialist în domeniul calitaţii”, cod COR 241301.

Din tematica abordata:

– Prezentarea informaţiilor referitoare la libera circulaţie a produselor pentru construcţii în UE ţi în special în România

– Prezentarea conceptului general privind Marcajul CE

– Prezentarea liniilor Directivei 89/106 ţi arhitectura acesteia

– Prezentarea Regulamentul UE nr. 305/2011 al Parlamentului European al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii

– Prezentarea conceptului de asigurarea calitaţii comparativ Directiva 89/106 si Regulamentul UE nr. 305/2011

– Prezentarea cerinţelor esenţiale ale construcţiilor

– Prezentarea sistemelor de evaluare a conformitaţii produselor pentru construcţii

– Prezentarea sistemelor de certificare a conformitaţii produselor pentru construcţii si a sistemelor de standarde europene armonizate

– Prezentarea Agrementelor Tehnice Europene vs prevederile Regulamentului 305/2011

– Prezentarea Agrementelor Tehnice în Construcţii

– Prezentarea conţinutului declaraţiei de conformitate

– Referinţe la standardele europene armonizate

– Prezentarea declaraţiei de performanţa

– Prezentarea prevederilor din Anexa 4 a Directivei cu privire la competenţa personalului

– Prezentarea Anexei 5 a HG 622/2004 republicat privind condiţiile ce trebuiesc îndeplinite de organismele notificate

– Prezentarea sistemelor de atestare a conformitaţii produselor pentru construcţii la care este necesara intervenţia laboratoarelor notificate

– Prezentarea sistemelor de atestare a conformitaţii produselor pentru construcţii la care nu este necesara intervenţia laboratoarelor notificate

– Moduri de asigurare a confidentialitaţii rezultatelor

8. CERINŢELE ESENŢIALE ALE PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII REFLECTATE ÎN STANDARDELE EUROPENE, ARMONIZATE, DE PROFIL

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Expert aplicare legislaţie armonizata în domeniul industriei si comerţului”, cod COR 241935.

Din tematica abordata:

CONDIŢII ARMONIZATE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

– Legislaţia la nivel european (DPC 89/106/CEE si RPC 305/2011/UE)

– Legislaţia la nivel naţional

– Declaraţia de performanţa si marcajul CE (conform RPC 305/2011/UE)

– Specificaţii tehnice armonizate

STANDARDIZAREA ÎN DOMENIUL CONSTRUCţIILOR

– Standardizarea în general

– Sistemele de standardizare

– Standarde

– Elaborarea standardelor

– Diferitele categorii de standarde si aplicaţiile acestora

– Efecte (impact)

– Specificaţii europene armonizate

– Mandate si grupe de produse pentru construcţii

EUROCODURI SI ANEXE NAŢIONALE

– Prezentare generala

– Implementarea standardelor EUROCOD

CERINŢELE ESENŢIALE ALE DPC CORELAREA CU PARŢILE ARMONIZATE ALE STANDARDELOR EUROPENE STUDII DE CAZ PENTRU PRINCIPALELE FAMILII DE PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII

– Ciment, var, ipsos –ASRO/CT 111

– Materiale pentru acoperisuri, izolaţii termice, fonice si pentru hidroizolaţii –ASRO/CT 113

– Placi si obiecte sanitare ceramice – ASRO/CT 114

– Lemn si produse finite si semifinite de lemn, masini si utilaje pentru prelucrarea lemnului

– ASRO/CT 118

– Sticla pentru construcţii – ASRO/CT 122

– Usi, ferestre, elemente de închidere si accesorii pentru construcţii – ASRO/CT 318

– Beton si prefabricate de beton –ASRO/CT 321

– Zidarie si structuri pentru zidarie – ASRO/CT 347

9. PRODUSELE DE CONSTRUCŢII ECOLOGICE-DEFINIRE, CARACTERISTICI, CICLU DE VIAŢA

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Expert achiziţii publice/achiziţii ecologice”, cod COR 241940.

Din tematica abordata:

ÎMBUNATAŢIREA EFICIENŢEI PERSONALE ÎN CONCORDANŢA CU EFICIENŢA ORGANIZAŢIONALA

– Comunicarea interpersonala

– Coordonarea muncii în echipa

– Perfecţionarea pregatirii profesionale

ACHIZIţIILE PUBLICE DE LA INIţIERE LA FINALIZARE

– Legislaţie

– Planificarea achiziţiilor publice

– Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire

– Elaborarea documentelor de specialitate

– Derularea procedurilor de atribuire

– Finalizarea procedurilor de atribuire

CADRUL LEGISLATIV AL ACHIZIţIILOR PUBLICE ECOLOGICE ÎN CONTEXTUL ACQUIS-ULUI COMUNITAR

– Analiza legislaţiei aplicabile specifice

– Analiza criteriilor ecologice ce se pot introduce în pricedura de achizitii publice

ACHIZIŢII PUBLICE ECOLOGICE ÎN DOMENIUL PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCŢII

– Produsele construcţii; principalele particularitaţi, clasificari funcţionale, alcatuirea generala a cladirilor, elemente ale evoluţiei materialelor de lucru

– Conceptul de dezvoltare durabila; aspecte generale si de evoluţie; modalitaţi de aplicare în domeniul produselor de construcţii

– Abordarea în termeni de performanţa a concepţiei, proiectarii si realizarii produselor cladiri si diviziunilor fizice ale acestora. Exemplificari

– Cerinţe si parametrii de performanţa referitoare la calitatea ecologica a materialelor si produselor de construcţii

– Analiza critica a materialelor si produselor de construcţii utilizate in prezent, sub aspectul performanţelor ecologice

– Materiale si produse ecologice posibil sa fie utilizate în mod efectiv în activitatea de construcţii viitoare

10. CERINŢE PENTRU CLADIRILE EFICIENTE ENERGETIC CONFORM LEGISLAŢIEI EUROPENE-STUDII DE CAZ SI BUNE PRACTICI

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Auditor energetic pentru cladiri

Din tematica abordata:

CADRUL LEGAL PRIVIND PERFORMANţA ENERGETICA A CLADIRILOR

1. Legislaţia europeana si legislaţia româneasca privind performanţa energetica a cladirilor

– directivele si actele normative adoptate la nivel european privind cresterea

performanţei energetice a cladirilor, reabilitarea termica a cladirilor, utilizarea

eficienta a energiei, încurajarea producerii de energie din surse regenerabile

– regulamentele, actele normative, specificaţiile si reglementarile tehnice, privind

cresterea performanţei energetice a cladirilor

– obiectivele si masurile Programului de Guvernare relativ la domeniul de activitate

al auditorului energetic, privind politicile în domeniul lucrarilor publice si

construcţiilor legate de eficienţa energetica a cladirilor

2. Metodologia româneasca pentru efectuarea auditului energetic si elaborarea

certificatului de performanţa energetica pentru cladiri

– metodologiile de efectuare a auditurilor energetice pentru cladiri si apartamente,

de elaborare a Certificatelor de Performanţa energetica a cladirilor

– procedurile de lucru specifice desfasurarii auditului energetic

– metodele de culegere si documentare a informaţiilor

– metode de expertizare, masurare, înregistrare, verificare si validare a datelor si

informaţiilor culese

MODELE/CONCEPTE DE CASE EFICIENTE ENERGETIC

1. Concepte de case eficiente energetic:

– casa pasiva sau cu consumuri foarte reduse de energie

– casa activa sau energie-plus

– casa ecologica sau naturala

2. Studii de caz de cladiri eficiente energetic existente în România

– descrieri si analize de case tipice pentru consumuri reduse de energie

11. ANVELOPAREA CLADIRILOR DE LOCUIT-VARIANTE CONSTRUCTIVE SI GRESELI FRECVENTE APARUTE LA REALIZARE

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Izolator termic”, cod COR 713405.

Din tematica abordata:

– Anvelopa cladirilor. Elemente de limbaj. Terminologie

– Reglementari tehnice în construţcii în relaţie cu anvelopa cladirilor

– Agenţi naturali si antropici. Acţiuni exercitate asupra anvelopei cladirilor

– Elemente minimale de fizica construcţiilor

– Alcatuiri de principiu pentru subansambluri ale anvelopei: faţade

– Alcatuiri de principiu pentru subansambluri ale anvelopei: acoperisuri

– Piatra naturala; defecte la placajele din piatra

– Sisteme de finisaje din lemn, metal, plastic, compozit; posibile degradari si deteriorari

– Izolaţii termice; conformarea incorecta a sistemelor de faţade cu componenta

termoizolatoare

– ETICS / EIFS. Defecte ale sistemelor

– Sticla naturala; defecte ale sticlei

– Pereţi cortina; deteriorari ale sistemelor

– Ferestre si usi; cauze si degradari

12. MATERIALE PENTRU RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE-CONCORDANţA DINTRE PRINCIPIILE DE RESTAURARE SI OBŢINEREA MATERIELELOR SPECIFICE CU CARACTERISTICI ECOLOGICE

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Cursul se finalizeaza cu examen, în urma caruia absolvenţii primesc certificat de absolvire recunoscut C.N.F.P.A. pentru ocupaţia “Restaurator bunuri culturale”, cod COR 243107.

Din tematica abordata:

– Notiuni introductive si terminologie în domeniul restaurarii cladirilor monument isoric

– Legislatia europeana si româneasca în domeniul restaurarii cladirilor monument isoric

– Materiale folosite în restaurarea monumentelor – prezentare generala a acelor materiale care fac

obiectul cursului : lemn, materiale ceramice, sticla, piatra, metale, lianti, mortare

– Anamneza

– Mecanismele si formele de degradare a monumentelor istorice

– Investigaţiile necesare stabilirii diagnosticului, mijloace de investigare

– Evaluarea si interpretarea rezultatelor investigarii

– Documentaţia necesara

– Stabilirea diagnosticului

LEMNUL

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Structura, proprietaţi fizico-chimice, specii lemnoase

– Factori si forme de degradare

– Investigaţii pentru identificarea factorilor/formelor de degradare

2. Curaţarea si consolidarea elementelor din lemn

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Pastrarea patinei

– Ceruri, rasini naturale, rasini sintetice, substanţe de consolidare

– Completarea lacunelor

– Toxicitatea materialelor folosite si protejarea sanataţii restauratorului

3. Refacerea starii monumentului istoric

– Principii de restaurare

– Operaţiuni de restaurare

– Deontologie profesionala

4. Masuri de protecţie a lemnului restaurat

– Mijloace si materiale de protecţie a lemnului

5. Masuri de protecţie post restaurare

– Masuri de protecţie împotriva factorilor de degradare post intervenţie

METALELE

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Metale folosite în construcţii

– Proprietaţi fizico-chimice

– Factori de degradare

– Forme de degradare

2. Stabilirea tipului intervenţiilor de efectuat

– Investiigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului

– Tipuri de intervenţii

3. Degresare, eliminarea substantelor nocive, eliminarea coroziunii

– Substanţe indicate pentru realizarea operaţiunilor

– Stabilizarea materialului

4. Protejarea obiectului restaurant, masuri de protecţie

– Factori care pot destabiliza starea de conservare a obiectelor restaurate

– Substanţe de protecţie, substanţe reversibile, neutralizarea factorilor nocivi

CERAMICA, STICLA, PIATRA

1. Identificarea factorilor/formelor de degradare

– Structura, categorii, proprietaţi fizico-chimice

– Patologii

– Factori si forme de degradare

– Investigaţii pentru identificarea factorilor/formelor de degradare

2. Stabilirea diagnosticului si a tipurilor de intervenţie

– Investiigaţiile necesare pentru stabilirea diagnosticului

– Tipuri de intervenţii

3. Curaţarea si consolidarea elementelor din ceramica folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Pastrarea patinei

4. Curaţarea si consolidarea elementelor din sticla folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

5. Curaţarea si consolidarea elementelor din piatra folosite la cladirile monument istoric

– Procedee mecanice

– Procedee chimice si biochimice

– Alte procedee

6. Masuri de conservare a obiectelor din piatra dupa restaurare

– Factori care pot destabiliza starea de conservare a obiectelor restaurate

– Prevenirea degradarilor

LIANŢI, MORTARE

1. Dezvoltarea cunostinţelor proprii : Lianţi folosiţi în lucrari de construcţii si restaurare: mortare ;

betoane. Permisivitaţi si limite.

– Generalitaţi

– Clasificarea lianţilor

– Descriere, folosire a lianţilor

– Mortare, pietre artificiale, produse pentru construcţii pe baza de lianţi :

– mortare de zidarie

– tencuieli

– calitaţi ale materialelor componente ale mortarelor

– pietre artificiale si produse pe baza de lianţi

– Forme de degradare

– Betoanele si limitarea folosirii lor în restaurarea monumentelor istorice

2. Aplicarea N.P.M. si N.P.S.I.

– Identificarea cauzelor, a factorilor care pot genera un focar în timpul intervenţiilor de

restaurare, pe tipuri de materiale

– Substanţe chimice folosite pentru tratamente si intervenţiile de restaurare care pot genera

focare

*** MENţIUNI IMPORTANTE:

Cursurile au o durata de 30 de ore, înglobând orele de instruire practica cât ţi teoretica ţi se

vor desfaţura în Bucureţti dar ţi în oraţele: Iaţi, Cluj, Constanţa, Craiova, Ploieţti, Sighiţoara

ţi Timiţoara.

Costurile cu transportul ţi cazarea participanţilor care nu sunt din oraţele unde se vor ţine

cursurile sunt acoperite din bugetul proiectului.

Un membru al grupului ţinta din rândul celor menţionaţi (angajaţi, persoane fizice autorizate si

manageri la toate nivelurile) poate participa doar la un curs de perfecţionare dintre cele

prezentate de la 1-12. Având în vedere faptul ca cele 12 programele de perfecţionare

prezentate se desfaţuara având ca suport o platforma de tip e-learning pentru a carei utilizare

sunt necesare cunoţtinţe minime de utilizare a calculatorului, suplimentar, un participant la unul

dintre cursurile 1-12 poate participa si la cursul 13 “Iniţiere ţi utilizare IT” (de asemena,

acreditat CNFPA). O scurta descriere a cursului de “Iniţiere ţi utilizare IT” gasiţi mai jos.

Locurile sunt limitate iar înscrierile se vor efectua în ordinea primirii formularelor de înregistrare.

13. INIŢIERE ŞI UTILIZARE IT

Program de perfecţionare profesionala autorizat de:

Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei Sociale

Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor-C.N.F.P.A.

Din tematica abordata:

MODULUL 1-Prezentarea noţiunilor de baza

– Recunoasterea si utilizarea componentelor hard si soft ale calculatorului

– Utilizarea sistemului Windows XP Professional

– Utilizarea operaţiilor de gestionare a fisierelor

– Aplicarea practica a gestionarii fisierelor – evaluare

MODULUL 2 – Utilizarea elementelor Multimedia

– Utilizarea aplicaţiilor multimedia

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 3 – Utilizarea procesorului de texte – WORD

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare prelucrarii unui text

– Utilizarea operaţiilor de baza în procesarea textului

– Aplicarea diferitelor modalitaţi de formatare a textului

– Utilizarea avansata a editorului de texte

– Formatarea finala a unui document

– Descrierea si aplicarea corecta a modului de tiparire a unui document

– Realizarea unor aplicaţii practice- evaluare

MODULUL 4 – Utilizarea unor mijloace moderne de comunicare – reţeaua Internet si World Wide Web

– Enumerarea serviciilor oferite în Internet si descrierea acestora

– Clasificarea si folosirea modului de adresare în Internet

– Utilizarea posibilitaţilor de cautare a informaţiilor

– Aplicarea modalitaţilor de folosire a serviciului de e-mail

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 5 – Utilizarea aplicaţiilor specializate pentru realizarea Prezentarilor – PowerPoint

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare realizarii unei Prezentari

– Aplicarea elementelor de baza în procesarea textului

– Utilizarea operaţiilor de baza necesare pentru realizarea unei Prezentari – copiere, mutare,

stergere

– Aplicarea modalitaţilor de formatare a unei Prezentari

– Utilizarea elementelor grafice în Prezentare

– Utilizarea diagramelor

– Inserarea imaginilor si altor obiecte într-o Prezentare

– Realizarea animaţiei într-o Prezentare

– Derularea unei Prezentari

– Crearea, salvarea si lansarea unei Prezentari

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 6 – Utilizarea foilor de calcul tabelar – Excel

– Aplicarea operaţiilor elementare si a conceptelor de baza ale aplicaţiei Excel

– Utilizarea opţiunilor de formatare si gestionare a datelor din foile de calcul

– Realizarea de grafice si diagrame

– Importarea obiectelor

– Formarea deprinderilor de utilizare a formulelor si funcţiilor

– Tiparirea unei foi de calcul

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

MODULUL 7 – Utilizarea elementelor de baza ale limbajului HTML

– Utilizarea operaţiilor de baza necesare realizarii unei pagini HTML

– Folosirea elementelor de baza pentru inserarea în pagina a elementelor: text, imagine

– Folosirea elementelor de baza pentru inserarea în pagina a listelor

– Realizarea unor aplicaţii practice – evaluare

– Aplicarea modalitaţilor de realizare hiper-legaturilor

– Utilizarea tabelelor într-o pagina WEB

– Realizarea paginilor Web utilizând Front Page

– Aplicarea operaţiilor de baza necesare pentru realizarea unei pagini – copiere, mutare,stergere