Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "declaraţie"

27 mai 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit


Obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200, revine contribuabililor persoane fizice,  care în anul 2012 au realizat în România, în mod individual sau în asociere, următoarele categorii de venituri:

–         venituri din activităţi independente pentru care venitul se determina în sistem real ( activităţi comerciale, profesii libere,  drepturi de proprietate intelectuala si  mai mult de 5 contracte de închiriere);

–         venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

–         venituri din cedarea  folosinţei  bunurilor  stabilite în valuta si cei care au încheiat contracte de închiriere în lei în decembrie ;

–         venituri din arenda impozitate în sistem real;

–         venituri din investiţii (câştiguri din tranzacţionarea titlurilor de valoare altele decât părtile sociale si titluri de valoare la societăţile închise, câştiguri  din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen).

Persoanele fizice romane cu domiciliul in România, care au  realizat venituri din străinătate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate , sunt obligate sa depună declaraţia anuala de venit D201 pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii si jocuri de noroc, pensii si altele . Se depune cate o declaraţie pentru fiecare tara si pentru fiecare categorie de venit.    Persoanele fizice care au plătit impozit  în străinătate vor face dovada plaţii impozitului in străinătate,  iar în România obligaţia de plata se va reduce corespunzător .

Nu  depun  declaraţii de venit persoanele care au realizat următoarele categorii de venituri:

–         numai venituri din salarii ;

–         venituri din chirii stabilite in lei, mai puţin de 5 contracte de închiriere;

–         venituri din pensii;

–         din salarii din străinătate;

–         din activităţi independente impuse pe baza de norme de venit;

–         din premii sportive si jocuri de noroc;

–         din dividende si dobânzi;

–         din agricultura, cu excepţia arendei si a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;

–         din transfer imobiliar,din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate, şomaj, etc.

Persoanele fizice, care realizează, în mod individual, venituri din România, din activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de norme de venit  provenind din:

a) cultivarea produselor agricole vegetale (cereale, plante oleaginoase, cartofi, sfeclă de zahăr, tutun, hamei pe rod, legume în câmp, legume în spaţii protejate, leguminoase pentru boabe)

b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole si altele asemenea(pomi pe rod, vie pe rod, flori şi plante ornamentale)

c) creşterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala (vaci şi bivoliţe , ovine şi caprine, porci pentru îngrăşat , albine ,păsări de curte )

au obligaţia de a depune anual la organul fiscal competent, pentru anul în curs, formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”.

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 si/sau  D201 se pot adresa administraţiei fiscale în a cărei raza teritoriala isi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie în mod gratuit sau formularul poate fi descărcat de pe pagina web a MFP- ANAF, la secţiunea Asistenta contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde veţi găsi si instrucţiuni de completare a acestora.

Termenul limita pentru depunerea declaraţilor anuale de venit  D 200 ,  D 201 si D221 este data de 27 mai 2013.

Tot pana la aceasta data se vor depune si Cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat, a entităţilor nonprofit si unităţilor de cult.

Declaraţia anuala de venit D200 si Cererea de sponsorizare cod 230, pot fi transmise si on –line.

In scopul evitării aglomeraţiei la ghişeele administraţiilor fiscale, invitam contribuabilii sa se prezinte din timp la sediul unităţilor  fiscale de domiciliu pentru depunerea declaraţiilor de venit sau transmiterea acestora prin posta.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru 27 mai 2013- Termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiect de ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”

Potrivit prevederilor art.77^3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, notarii publici au obligaţia să depună semestrial la organul fiscal o declaraţie informativă privind transferurile de proprietăţi imobiliare, pe beneficiari de venit.
Informaţiile privind transferurile de proprietăţi imobiliare se declară prin formularul 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 „Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal” şi 209 „Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”.
Declaraţia cuprinde o serie de informaţii referitoare la transfer, pe fiecare beneficiar de venit (părţile contractante, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea înscrisă în documentul de transfer, baza de calcul a impozitului, impozitul calculat şi încasat, etc.), informaţii utilizate în procesul de administrare fiscală.
Având în vedere faptul că, au fost identificate o serie de erori privind modul de completare a declaraţiilor informative, erori care conduc la denaturarea informaţiilor privind beneficiarii de venit, se propune introducerea în formular a unor elemente suplimentare care să permită verificarea de coerenţă a datelor.
Introducerea elementelor respective va permite, estimarea valorii impozitului şi corelarea sumei stabilită de notarul public cu valoarea bazei de impozitare (în mod automat, prin programul de asistenţă), fapt ce va conduce la diminuarea erorilor de completare a formularului.
Având în vedere necesităţile de administrare a impozitului, prin prezentul proiect de ordin, se propune introducerea în conţinutul formularului 208 a informaţiei referitoare la perioada de deţinere a proprietăţii imobiliare.
Corespunzător acestei modificări de conţinut, a fost necesară şi adaptarea corespunzătoare a  instrucţiunilor de completare şi transmitere pe cale electronică a formularului 208.

*
*      *
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:
· Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
· Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
· Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ

Atenţie! Se apropie termenul pentru depunerea declaraţiei pe venit. Cine şi ce obligaţii are


Persoanele fizice trebuie să depună până pe 25 declaraţiile anuale de venit pe anul 2011 la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj. Contribuabilii vor completa formularele D 200 şi D 201.

Obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200, revine contribuabililor persoane fizice,  care anul trecut au realizat în România următoarele categorii de venituri:

–          venituri din activităţi independente pentru care venitul se determină în sistem real (activităţi comerciale, profesii libere,  drepturi de proprietate intelectuală sau  mai mult de cinci contracte de închiriere);

–          venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

–          venituri din cedarea  folosinţei  bunurilor  stabilite în valută şi cei care au încheiat contracte de închiriere în lei în decembrie ;

–          venituri din investiţii (câştiguri din tranzacţionarea titlurilor de valoare altele decât parţile sociale şi titluri de valoare la societăţile închise, câştiguri  din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen).

Persoanele fizice române cu domiciliul în Romania, care au  realizat venituri din străinatate ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinatate, sunt obligate să depună declaraţia anuală de venit D 201 pentru următoarele categorii de venituri: venituri din activităţti comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinţei bunurilor, dividende, dobânzi, premii şi jocuri de noroc, pensii şi altele. Se depune câte o declaraţie pentru fiecare ţară în parte şi pentru fiecare categorie de venit.

Persoanele fizice care au plătit impozit în străinatate vor face dovada plăţii impozitului în altă ţară, urmând ca în românia obligaţia de plată să se reducă în mod corespunzător.

Nu  depun  declaraţii de venit persoanele care au realizat următoarele categorii de venituri:

–          numai venituri din salarii ;

–          venituri din chirii stabilite in lei, mai puţin de 5 contracte de închiriere;

–          venituri din pensii;

–          din salarii din străinatate;

–          din activităţi independente impuse pe bază de norme de venit;

–          din premii sportive şi jocuri de noroc;

–          din dividende şi dobânzi;

–          din agricultură, cu excepţia arendei şi a metodelor intensive, respectiv sere, solarii, pepiniere, etc.;

–          din transfer imobiliar,din moşteniri, donaţii, burse, alocaţii de maternitate ori şomaj

Persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit D 200 şi/sau  D201 se pot adresa administratiei fiscale în a cărei rază teritorială işi au domiciliul pentru a primi formularul  de declaraţie gratuit. De asemenea, formularul poate fi descărcat de pe pagina web a Ministerului Finanţelor Publice- ANAF, de la secţiunea Asistenţa contribuabililor, subsecţiunea persoane fizice – www.mfinante.ro, unde vor găsi şi instrucţiuni de completare a acestora.

Termenul limită pentru depunerea declaraţilor anuale de venit  D 200 şi D 201  este 25 mai 2012.

Tot până la această dată se vor depune şi Cererile cod 230 privind sponsorizarea cu 2% din impozitul datorat, a entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult.

Declaraţia anuală de venit D200 şi Cererea de sponsorizare cod 230, pot fi transmise şi on –line.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Atenţie! Se apropie termenul pentru depunerea declaraţiei pe venit. Cine şi ce obligaţii are