Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "directia generala a finantelor publice cluj"

D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII


În data 30 ianuarie 2015, ora 11, va avea loc la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Cluj, etajul 2, camera 219, o întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, având ca tema:

Prezentarea modificărilor intervenite în legislația fiscală, aplicabile începând cu data de 1 februarie 2015, în ceea ce privește înregistrarea în scopuri de TVA.

Având în vedere faptul că numărul de locuri este limitat la 40, persoanele interesate își pot anunța participarea prin e-mail la adresa: Ramona.Soptirean.CJ@mfinante.ro. Pentru înscriere, trebuie să transmiteți prin e-mail numele și prenumele persoanei participante, precum și denumirea și codul de înregistrare ale societății reprezentate.

sursa: D.G.R.F.P. Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru D.G.R.F.P Cluj-Napoca – ÎNTÂLNIRE CU CONTRIBUABILII

Comunicat – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca


,,Reglementări contabile  privind situaţiile  financiare – modificari”

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu data de  1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate.

Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare/verificare, potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, Planul de conturi general, precum şi conţinutul şi funcţiunea conturilor contabile.

Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate.

Entităţile prevăzute de prezentele reglementări , în funcţie de criteriile de mărime, se grupează în trei categorii ,astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi mari.

Microentităţile sunt entităţile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 350 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 700 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10.

Entităţile mici sunt entităţile care, la data bilanţului, nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Entităţile mijlocii şi mari sunt entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 8 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

În funcţie de criteriile de mărime, GRUPURILE se împart în două categorii, astfel: grupuri mici şi mijlocii, respectiv grupuri mari.

Grupurile mici şi mijlocii sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Grupurile mari sunt grupurile constituite din societăţile-mamă şi filialele care urmează să fie incluse în consolidare şi care, pe bază consolidată, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii la data bilanţului societăţii-mamă:

a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 48 000 000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250.

Fiecare entitate analizează permanent, pentru fiecare dată a bilanţului, dacă a depăşit, respectiv a încetat să depăşească criteriile de mărime corespunzătoare.

Entitatea schimbă categoria în care se încadrează doar dacă în două exerciţii financiare consecutive depăşeşte sau încetează să depăşească criteriile de mărime. Ca urmare, modificarea criteriilor de mărime nu determină automat încadrarea entităţii într-o nouă categorie.

Prin două exerciţii financiare consecutive se înţelege exerciţiul financiar precedent celui pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale şi exerciţiul financiar curent, pentru care se întocmesc situaţiile financiare anuale.

Situaţiile financiare anuale ale entităţilor mijlocii şi mari, precum şi ale societăţilor/companiilor naţionale, societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat şi regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulţi auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entităţile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii:

a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;

b) cifra de afaceri netă: 7.300.000 EUR;

c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Obligaţia de auditare pentru entităţile de mai sus se aplică atunci când acestea depăşesc limitele respective în două exerciţii financiare consecutive.

Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile prezentului ordin de la începutul primului exerciţiu financiar astfel ales, care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.

Menţionăm faptul  că, potrivit prevederilor art.V din OUG nr.79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

sursa: DGRFP Cluj-Napoca

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Comunicat – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca

Prin Legea nr. 168/2013 au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj  informează că, prin Legea nr. 168/2013 au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România.

Începând cu 1 iulie 2013, o persoană juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin pentru calculul, declararea şi plata impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut din activitatea desfăşurată în România.

La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine.

Aceste sedii permanente închid perioada impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv.

Sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin privind impozitul pe profit pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.

Pierderile fiscale înregistrate până la 30 iunie 2013 de sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine, nerecuperate până la această dată, se transmit sediului permanent desemnat şi se recuperează în funcţie de perioada în care acestea au fost înregistrate, astfel:

– pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;

– pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, rămasă nerecuperată la 30 iunie 2013, se recuperează, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează acestei date, pe perioada de recuperare rămasă din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 ani, în ordinea înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.

În situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile fiscale privind taxa pe valoarea adăugată constituie şi sediu permanent, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin în legătură cu impozitul pe profit.

Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună, în perioada 1 – 31 iulie 2013, declaraţia de înregistrare fiscală.

Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista celorlalte sedii permanente.

Pentru fiecare sediu permanent se menţionează datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de înregistrare fiscală.

La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident, se anulează codul de înregistrare fiscală a sediului permanent care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

Obligaţiile fiscale ale sediilor permanente înregistrate fiscal până la 30 iunie 2013 şi neachitate până la această dată se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit Titlului II „Impozitul pe profit” din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este noul debitor al acestor obligaţii fiscale.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Prin Legea nr. 168/2013 au fost introduse prevederi referitoare la profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

Contribuabilii care au obligaţii fiscale restante pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora


Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor care au obligaţii fiscale restante, că pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora.

Procedura de acordare a esalonarii (depunerea cererii de eşalonare şi a documentatiei anexă, condiţiile ce trebuie  să le indeplinească contribuabilul pentru a putea solicita eşalonarea la plată, perioada de eşalonare şi condiţiile pentru menţinerea valabilitaţii eşalonării) este prevăzută în OUG nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordarii eşalonarilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre obligaţiile fiscale pentru care nu se acorda eşalonare la plată menţionam:

– obligaţii fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice si 1500 lei în cazul persoanelor juridice;

– obligaţii fiscale care au mai facut obiectul unei eşalonări acordate în baza OUG nr. 29/2011 care şi-a pierdut valabilitatea.

Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.

Subliniem faptul ca nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Menţionăm că, prin OUG nr. 50/29.05.2013 au fost aduse modificări ordonanţei de urgenţă nr. 29/2011, dintre care amintim:

– extinderea cazurilor când se poate modifica decizia de eşalonare la plată în perioada de valabilitate a eşalonării, prin includerea în eşalonare a obligaţiilor fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală prin decizie de impunere, cu termene de plată după data comunicării deciziei de eşalonare la plată;

– majorarea de la 30, respectiv 90 de zile, la 180 de zile a termenului condiţie stabilit pentru achitarea obligaţiilor transmise spre recuperare Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care nu intră în sfera de acordare a eşalonarii la plată;

– completarea criteriilor în funcţie de care un contribuabil se incadrează în categoria de contribuabil cu risc fiscal mic, prin introducerea condiţiei ca persoanele juridice să fi fost înfiinţate cu minimum 12 luni înainte de data depunerii cererii;

– reglementarea situaţiei în care organul fiscal constată că ulterior emiterii unei decizii de eşalonare la plată în cazul contribuabililor cu risc fiscal mic, datele şi informaţiile prezentate de aceştia nu corespund realităţii.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Contribuabilii care au obligaţii fiscale restante pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora

ANAF- ACORDARE ESALONĂRI LA PLATĂ


Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor care au obligaţii fiscale restante, că pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora.

Procedura de acordare a esalonarii (depunerea cererii de eşalonare şi a documentatiei anexă, condiţiile ce trebuie  să le indeplinească contribuabilul pentru a putea solicita eşalonarea la plată, perioada de eşalonare şi condiţiile pentru menţinerea valabilitaţii eşalonării) este prevăzută în OUG nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordarii eşalonarilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre obligaţiile fiscale pentru care nu se acorda eşalonare la plată menţionam:

– obligaţii fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice si 1500 lei în cazul persoanelor juridice;

– obligaţii fiscale care au mai facut obiectul unei eşalonări acordate în baza OUG nr. 29/2011 care şi-a pierdut valabilitatea.

Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.

Subliniem faptul ca nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF- ACORDARE ESALONĂRI LA PLATĂ

ANAF – Informatii fiscale


1. Direcţia Generală  a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor care au obligaţii fiscale restante, că pot beneficia de eşalonarea la plată a acestora.

Procedura de acordare a esalonarii (depunerea cererii de eşalonare şi a documentatiei anexă, condiţiile ce trebuie  să le indeplinească contribuabilul pentru a putea solicita eşalonarea la plată, perioada de eşalonare şi condiţiile pentru menţinerea valabilitaţii eşalonării) este prevăzută în OUG nr. 29/20.03.2011 privind reglementarea acordarii eşalonarilor la plată, cu modificările şi completările ulterioare şi OMFP nr. 1853/05.04.2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 29/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre obligaţiile fiscale pentru care nu se acorda eşalonare la plată menţionam:

– obligaţii fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice si 1500 lei în cazul persoanelor juridice;

– obligaţii fiscale care au mai facut obiectul unei eşalonări acordate în baza OUG nr. 29/2011 care şi-a pierdut valabilitatea.

Eşalonarea se poate acorda pe o perioada de cel mult 5 ani.

Subliniem faptul ca nu este necesară constituirea de garanţii pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată de până la 5.000 de lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, 20.000 de lei în cazul persoanelor juridice.

2. De asemenea, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj reaminteşte contribuabililor că în conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă (respectiv reţinerea şi nevirarea la buget a impozitului pe salarii, contribuţiei individuale de asigurări sociale, contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor sociale pentru şomaj).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Modificări ale Codului Fiscal privind contribuţiile sociale


1.Conform prevederilor OUG 125/2011 de modificare a Codului Fiscal , începând cu data de 1 iulie, persoanele fizice care realizează venituri din activităţi  independente, activităţi agricole şi  asocieri fără personalitate juridică vor achita contribuţiile sociale la organele fiscale teritoriale.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate – CASS-  se face trimestrial  în baza deciziei de plăţi anticipate  emisa de organul fiscal  ca urmare a depunerii de către contribuabili a declaraţiei estimative de venit, urmând să se facă regularizarea după depunerea declaraţiei anuale de venit. Pentru semestrul al doilea din 2012, plăţile se fac la organul fiscal în baza deciziei emisă de Casa Judeţeana de Asigurări de Sănătate Cluj.

Plata contribuţiei de asigurări sociale – CAS-  se face trimestrial în baza declaraţiei  de venit asigurat depusă de către contribuabil la Casa Judeţeană de Pensii Publice şi alte drepturi de asigurări sociale Cluj.

2.Începând cu data de 1 iulie 2012 pentru veniturile realizate în baza convenţiilor civile, a drepturilor de proprietate intelectuală şi alte venituri cu reţinere la sursă care se impozitează cu 10% plata anticipată sau 16% impozit final,  se vor reţine contribuţiile sociale de către plătitorul de venit.

Plătitorul de venit va reţine CASS şi CAS în cazul veniturilor realizate în baza convenţiilor civile. CAS nu se reţine dacă persoana fizică este asigurată  în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

Veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală se supun impozitării şi sunt exceptate de la plata CAS şi CASS dacă persoana fizică este asigurată în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii..

3.Persoanele care realizează alte venituri, precum şi persoanele care nu realizează venituri vor plăti contribuţia de asigurări sociale de sănătate astfel :

– pentru venituri din cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi alte surse, în baza deciziei emisă de organul fiscal, pentru contribuabilii care au realizat numai venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din investiţii,  sau au realizat numai venituri care sunt declarate prin declaraţia 205,  dacă  nu sunt asiguraţi în sistemul de asigurări sociale de pensii sau dacă nu beneficiază de pensii acordate în sistemul public de pensii;

– persoanele care nu realizează venituri, pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obligaţia plăţii contribuţiei lunare de asigurări sociale de sănătate, calculată la valoarea salariului minim brut pe ţara ( 700 *5,5%= 39 lei /luna).

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificări ale Codului Fiscal privind contribuţiile sociale

Noutăţi privind plata contribuţiilor sociale


Persoanele care au obtinut venituri anterior datei de 1 iulie 2012, pentru care aveau obligaţia să depună declaraţia de asigurare la casele de asigurări, vor depune declaraţia de asigurare tot la casele teritoriale de asigurări.

Contribuabilii care se înfiinţează după data de 1 iulie 2012, vor depune la organul fiscal teritorial declaraţia privind venitul asigurat, D600 pentru plata CAS (contribuţia de asigurări sociale) şi declaraţia estimativă D220 în baza căreia se calculează plăţile anticipate în contul  impozitul pe venit şi CASS (contribuţia de asigurări sociale de sănătate).

Contributiile sociale se achită la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în raza cărora sunt luaţi în administrare contribuabilii, în conturi de venituri bugetare distincte, codificate cu codul de identificare fiscală al contribuabililor.

Plata contribuţiilor sociale  obligatorii precum  şi a celorlalte impozite, contribuţii, taxe sau alte venituri către bugetul general consolidat poate fi efectuată fără perceperea de comisioane bancare şi  în contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice la următoarele bănci ai căror clienţi trebuie să fie persoanele fizice:

C.E.C. BANK S.A.,

B.C.R. S.A.,

BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ,

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK.

De altfel, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj menţionează că în zilele de 2 si 3 iulie va fi preluată baza de date de la casele de asigurări şi nu se vor efectua  operaţiuni privind înregistrarea şi plata contribuţiilor sociale de la contribuabili persoane fizice. Contribuabilii pot efectua plăţi în această perioadă la unităţile bancare de mai sus.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noutăţi privind plata contribuţiilor sociale