Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "modificari"

Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”


Potrivit dispoziţiilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea rambursării, de către autoritatea de management a programelor operaţionale, a cheltuielilor cu TVA, eligibile pentru toate programele operaţionale finanţate din instrumente structurale, beneficiarii au obligaţia depunerii, a unei declaraţii pe propria răspundere privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

Declaraţia privind nedeductibilitatea TVA, ca anexă la cererea de rambursare, trebuie să fie certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Potrivit modificărilor aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.1135/2011, prevederile art. 111 se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Pentru certificarea declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „C

ertificat privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”, a fost emis Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, prin care s-a prevăzut, de asemenea, că procedura se aplică proiectelor depuse după data de 1 ianuarie 2012.

Prin modificările aduse Hotărârii Guvernului nr.759/2007, prin Hotărârea Guvernului nr.831/2012, s-a prevăzut că, în cazul proiectelor de grant/strategice finanţate prin Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, prevederile art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică proiectelor aflate în derulare la data de 10 august 2012, precum şi celor depuse după această dată.

Având în vedere această modificare, este necesară modificarea dispoziţiilor art.7 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr.33/2012, precum şi cele ale pct.4 din Procedura de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, aprobată prin Anexa nr.1 la acest ordin.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr.33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaraţiei privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, precum şi a modelului şi conţinutului formularului “Certificat privind nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare”

Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale


Prin Hotărârea nr. 363/2012, Consiliul local a aprobat criteriilor de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora în regim de închiriere, a formularelor de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe sociale, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a dosarelor, precum şi modul de comunicare a acestor informaţii către solicitanţi.

Pentru obţinerea punctajului privind vechimea în muncă, conform criteriilor, aceasta se probează printr-o adeverinţă eliberată de către Agenţia Judeţeană de prestaţii sociale.

Printr-o adresă înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca, Casa judeţeană de Pensii Cluj, Biroul Evidenţă contribuabili, a adus la cunoştinţa autorităţii locale faptul că instituţia nu poate emite adeverinţe privind vechimea totală pentru solicitanţii de locuinţe sociale, ci doar poate remite pentru fiecare solicitant adeverinţă privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu cu perioadele lucrate după 01.04.2001.

Prin urmare, Comisia mixtă de repartizare a locuinţelor fond de stat a luat act de această adresă şi a promovat un proiect de hotărâre privind modificarea anexelor Hotărârii nr. 363/2012, în sensul că vechimea în muncă se poate  proba   cu orice document care atestă acest lucru, cum ar fi: copie a cărţii de muncă, adeverinţă eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj, adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice, etc.

Astfel, Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 456/14.12.2012 privind modificarea anexelor 1,2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 363/27.09.2012 au fost modificate:

– cap. V din Anexa nr. 1 la HCL nr. 363/2012

– pct. 12 din Anexa nr. 2 la HCL nr. 363/2012

– pct. 11 din Anexa nr. 3 la HCL nr. 363/2012.

Aşadar, solicitanţii de locuinţe sociale trebuie să ştie că modificările anterior menţionate se referă la: „Vechimea în muncă poate fi probată prin orice document care atestă acest lucru, cum ar fi:

– copie a cărţii de muncă

– adeverinţă eliberată de angajator

– extras Revisal eliberat de Inspectoratul teritorial de Muncă al Judeţului Cluj

– adeverinţă eliberată de Casa Naţională de Pensii Publice etc…”

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Modificări criterii de punctare pentru soluţionarea cererilor de locuinţe sociale