Flash Feed Scroll Reader

Clasificat | Economic - Financiar

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

A- A A+

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

,,Reducerea normei de venit  în cazul  pierderilor datorate fenomenelor meteorologice  sau  animalelor sălbatice”

 

,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în M.O. nr.684/09.09.2015 a fost publicat OPANAF nr.2204/2015 privind aprobarea  Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare.

Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2015.

Potrivit acestui act normativ, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

  1. a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
  2. b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
  3. c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită conform art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”.

Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal competent formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, la care se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.

În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.

Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează   în termen de 45 de zile de la înregistrare”

 

Sursa:

 

                                       Gligor GAVRIS                                                        

        Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Related Posts with Thumbnails