Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE INTERES PUBLIC"

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca informeaza:

                                   În atenţia contribuabililor persoane fizice

 

„ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca  şi structurile fiscale din subordine informează persoanele fizice  că în data de 04.01.2016  din cauza nefunctionarii programelor informatice, unele activitati cu publicul nu se desfăşoară.’’

 

                                  

Sursa:

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

Direcţiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj Napoca informeaza:

 

În atenţia contribuabililor persoane fizice

„ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca  şi structurile fiscale din subordine informează persoanele fizice  că în data de 04.01.2016 nu se desfăşoară activităţi cu publicul.’’

    Sursa:                     

                                         Gligor GAVRIS                                                      

        Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că  prin Ordinul A.N.A.F.  nr. 2963/2015 s-a aprobat procedura de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 2/ 2015 precum şi a modelului şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor”

Persoanele fizice care nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile obţinute din cedarea folosinţei bunurilor, potrivit Deciziei Comisiei fiscale centrale nr.2/2015 , aprobată prin Ordinul MFP nr.837/2015, sunt:

– persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării. Persoanele fizice în cauză au obligaţia de a prezenta organului fiscal competent documente justificative eliberate de instituţia competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea;

– persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se  încadrează în una dintre situaţiile menţionate mai sus  depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, însoţită de documente care atestă faptul că se încadrează în una din situaţii , cum sunt:

a). Document portabil A1 care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă , în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială ;

b).TR / R1 – Formular privind legislaţia aplicabilă;

c). PM / RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă;

d). MD / RO101 – Certificat privind legislaţia aplicabilă etc.

Declaraţia pe propria răspundere – formularul 602  se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poştă cu  scrisoare recomandată cu confirmare de primire, odată cu înregistrarea contractului privind cedarea folosinţei bunurilor  la organul fiscal competent sau la data când acesta îndeplineşte condiţiile legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi face dovada acestui fapt.

La declaraţia pe propria răspundere se anexează documentele justficative    (document portabil A1 sau formularul privind legislaţia aplicabilă în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa acordurilor în domeniul securităţii sociale la care Romania este parte, completat de instituţia competentă a statului respectiv), în copie şi original . Documentele justificative emise în limbi străine vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul” , iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii cererii prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.

Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului/contractelor de închiriere şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de specialitate nu stabileşte obligaţii de plată şi nu emite decizii de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor.

Pentru contribuabilii care solicită exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate ulterior înregistrării contractului/contractelor de închiriere, compartimentul de specialitate desfiinţează total sau parţial, după caz, deciziile de impunere prin care au fost stabilite obligaţii de plată privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate, de la data la care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru exceptare. “

 

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

„Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii privind modalitatea de înregistrare specială în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare începând cu 1 ianuarie 2016, astfel cum aceasta este  reglementată de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/ 27.10.2015

 

Persoana cu sediul activităţii economice în Romania,  care nu este înregistrată în scopuri de TVA pentru operaţiuni în Romania , solicită înregistrarea specială în scopuri de TVA doar pentru operaţiuni intracomunitare, dacă se află în una din următoarele situaţii:

a). efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul de 10.000 euro în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară ;

b). prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , înainte de prestarea serviciului;

c). dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, înaintea primirii serviciilor respective.

Persoana impozabilă care are sediul activitătii economice în Romania, care nu este înregistrată în scopuri de TVA şi nu este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA poate solicita înregistrarea specială în scopuri de TVA, pentru operaţiuni intracomunitare în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare de bunuri de la plătitori de TVA din alte state membre, sub nivelul plafonului de 10.000 euro în cursul anului calendaristic.

Persoanele  înregistrate în scopuri de TVA pentru operaţiuni intracomunitare declară pe decontul special de taxă achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile în Romania, precum şi serviciile pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Nu se declară pe decontul special de taxă prestările de servicii prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru care beneficiarul din alt stat membru este persoană obligată la plata taxei conform legislaţiei din acel stat.

Menţionăm că pe decontul special de taxă se declară şi achiziţiile intracomunitare de mijloace de transport noi ,de produse accizabile  precum  şi bunurile care ies din regimurile sau situaţiile prevăzute la art.295, alin.(1),  lit. a). şi d). din Codul Fiscal. Termenul de depunere a decontului special de taxă este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea operaţiunilor  menţionate mai sus .

Taxa pe valoarea adăugată  datorată pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri taxabile si achiziţiile intracomunitare de servicii pentru care persoana impozabilă este obligată la plata taxei conform art.307, alin.(2) din Codul Fical se plăteşte de persoana impozabilă la bugetul de stat până la termenul de  depunere a  decontului  special de taxă pe valoarea adăugată.

Operaţiunile intracomunitare enumerate mai sus reprezentând achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile în Romania şi prestări de servicii prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  se declară de persoana impozabilă  şi pe declaraţia recapitulativă  până la data de 25 a lunii următoare celei în care a apărut exigibilitatea TVA.

Înregistrarea specială în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, pentru a deduce şi colecta TVA în interiorul ţării,  acest cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art.278 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.”

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică cotele de TVA   astfel cum sunt reglementate de  Legea nr. 227 /8.09. 2015 privind Codul Fiscal , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015

 

„- Cota standard de TVA se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este:

 1. a) 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi până la data de 31 decembrie 2016;
 2. b) 19% începând cu data de 1 ianuarie 2017.

Cota redusă de TVA de 9% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele prestări de servicii şi/sau livrări de bunuri:

 1. a) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice conform legislaţiei specifice, cu excepţia protezelor dentare scutite de TVA;
 2. b) livrarea de produse ortopedice;
 3. c) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar;
 4. d) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
 5. e) livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc codurile NC corespunzătoare acestor bunuri;
 6. f) serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;
 7. g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură.

Cota redusă de TVA de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:

 1. a) manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii;
 2. b) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite de TVA.
 3. c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei. În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
 4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi de pensionari;
 5. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, destinate a fi utilizate drept case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap;
 6. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2 , exclusiv anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în momentul vânzării pot fi locuite ca atare şi dacă terenul pe care este construită locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol a locuinţei, în cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două locuinţe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de 250 m2 , inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinţe. Orice persoană necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%, respectiv:

(i) în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;

(ii) în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;

 1. 4. livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenţionată unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile pieţei.

            În cazul schimbării cotei de TVA se va proceda la regularizare pentru a se aplica cota în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii, pentru cazurile prevăzute la art. 282 alin.(2)  din Codul Fiscal, când se emit facturi şi înainte de data livrării de bunuri/prestării serviciilor, sau se încasează avansuri înainte de data la care are loc livrarea bunului/prestarea serviciului,  precum şi în cazul operaţiunilor supuse sistemului TVA la încasare menţionate la art. 291 alin.(5) din Legea nr.227/2015 „

                       

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105;   021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 21.12.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

           „ Persoanele fizice care realizează venituri din : activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare,  venituri din activităţi agricole impuse în sistem real  precum şi venituri din silvicultură şi piscicultură sunt obligate să achite impozitele şi contribuţiile aferente trimestrului IV  tot până la data de 21.12.2015 inclusiv.

Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole,  impuse pe bază de norme de venit sunt obligate să plătească cea de-a doua tranşă din impozitul anual şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorate pentru aceste venituri, până la data de 15.12.2015  inclusiv.

 

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

–  Efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin decontare bancară. ’’                                         

 

                                          Gligor GAVRIS                                                      

        Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105, 021.3199857
presa.anaf@mfinante.ro
str Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227 /8.09. 2015 , modificată prin O.U.G. nr. 50/27.10.2015 în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor din dividende

 

O persoană juridică română care plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat.Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, în cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte, după caz, până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal modificat, următor anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale. Aceste prevederi nu se aplică pentru dividendele distribuite şi neplătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, dacă în ultima zi a anului calendaristic sau în ultima zi a anului fiscal modificat, după caz, persoana juridică română care primeşte dividendele îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 43, alin. (4). din Legea nr.227/2015 din Codul Fiscal.

La art.43, alin.(4) din Legea nr.227/2015 se menţionează că prevederile referitoare la reținerea, declararea şi plata impozitului pe dividende nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă persoana juridică română care primeşte dividendele deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv.

Sunt neimpozabile la calculul impozitului pe profit dividendele primite de un contribuabil plătitor de impozit pe profit de la o persoană juridică română indiferent de  cota de participare la capitalul social al societãții care distribuie dividende .

 

Veniturile din investiţii realizate de persoanele fizice  cuprind şi veniturile din dividende. Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Plătitorii de venituri din dividende sunt obligați sa  declare impozitul reţinut la sursă, până la termenul de plată a acestuia inclusiv.Totodatã, plătitorii de venituri din dividende au obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din dividende, se stabileşte de organul fiscal în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie de asigurãri sociale de sãnãtate de 5,5%  asupra venitului brut. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din dividende nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri din salarii, din pensii, din activităţi independente, din asocierea cu o persoană juridica – contribuabil potrivit Titlulul II sau III din Codul Fiscal rescris ,  din activităţi agricole, din alte surse, indemnizaţii de şomaj, pentru creşterea copilului, ajutor social acordat potrivit Legii nr.416/2001, indemnizaţii pentru incapacitate temporară de munca drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale, aşa cum sunt enumerate  la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l) din Legea nr.227/2015, cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din dividende şi se datoreazã contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aceasta se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz. Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul din dividende pentru care se calculează contribuţia este singurul venit realizat.

Pentru veniturile din dividende realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară  de calcul a CASS  nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut  în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

Contribuţia anuală de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal, prin aplicarea cotei individuale de 5,5 % asupra bazei anuale de calcul, determinată ca sumă a bazelor lunare de calcul asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, aferente veniturilor prevăzute la art.179 alin. (1) din Legea nr.227/2015 (unde sunt cuprinse şi veniturile din dividende) . Baza anuală de calcul a contribuţiei de asigurări de sănătate nu poate fi mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni.

 

Gligor GAVRIS , Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj, Tel. fix: 0264 593.328 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 „ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr. 227/ 2015 , în ceea ce priveşte deducerea TVA  şi  a  cheltuielilor  aferente vehiculelor rutiere motorizate utilizate de persoanele impozabile atât în scopul desfăşurării afacerii cât şi în scop personal ”

Conform art. 25, alin. (3), lit. l). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la calculul profitului impozabil sunt deductibile limitat în cotã de 50% ,cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţa contribuabilului, plãtitor de impozit pe profit.

Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul profitului impozabil pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 1. 1. vehiculele sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. vehiculele sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii ;
 3. vehiculele sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. 4. vehiculele sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 5. vehiculele sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial. Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferenţe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenţei nefavorabile dintre veniturile din diferenţe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanţelor şi datoriilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora şi cheltuielile din diferenţe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

Potrivit art. 68, alin.(7), lit.k). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, la persoanele care realizeazã venituri din activitãți independente şi determinã venitul net anual în sistem real  sunt nedeductibile la calculul venitului net anual, în cotã de 50%, cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile la calculul venitului net anual la persoanele care desfãşoarã activitãți independente, pentru situaţiile în care vehiculele se înscriu în una dintre  categoriile enumerate mai sus  la  pct.1 – pct.5. Cheltuielile care intră sub incidenţa limitãrii dreptului de deducere  nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei care desfãşoarã activitãți independente, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

La art.76, alin.(4), lit.ţ). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal se menționeazã cã, nu sunt impozabile la calculul impozitului pe veniturile din salarii, avantajele  sub forma utilizării în scop personal de cãtre salariați a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cota de 50% la angajatori conform prevederilor art. 25 alin. (3) lit. l).  şi art. 68 alin. (7) lit. k). din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Nu se cuprinde în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii ( a CAS, contribuției de asigurãri sociale de sãnãtate, contribuției de asigurãri pentru şomaj,  contribuției pentru concedii şi indemnizații de asigurãri sociale de sãnãtate, contribuției de asigurare pentru accidente de muncã şi boli profesionale, a fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale) avantajele salariale constȃnd în utilizarea în scop personal de cãtre salariați a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile în cotã de 50% la angajatori, avantaje prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ţ) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.

Se limitează la 50% dreptul de deducere a taxei pe valoarea adãugatã aferente cumpărării, achiziţiei intracomunitare, importului, închirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate şi a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate în proprietatea sau în folosinţa persoanei impozabile, în cazul în care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice. Restricţia  nu se aplică vehiculelor rutiere motorizate având o masă totală maximă autorizată care depăşeşte 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

Nu se limiteazã dreptul de deducere al TVA pentru următoarele categorii de vehicule rutiere motorizate:

 1. a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 2. b) vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 3. c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 5. e) vehiculele utilizate pentru închiriere sau a căror folosinţă este transmisă în cadrul unui contract de leasing financiar ori operaţional;
 6. f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

În cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitării dreptului de deducere al TVA deoarece sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, precum şi a celor exceptate de la limitarea deducerii  TVA întrucȃt sunt utilizate pe destinațiile enumerate mai sus la lit. a).- f). , se vor aplica regulile generale de deducere a TVA, stabilite la art. 297 şi art. 299 – 301 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.”                                                                                              

Gligor GAVRIS 

Purtator de Cuvant FinanteCluj            

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

„  Contribuţia de asigurări  sociale datorată de persoanele care realizează  venituri din  activităţi independente în anul  2016 „ 

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că începând cu 1 ianuarie 2016 se aplică prevederile  Legii nr.227/ 2015 , modificată prin O.U.G. nr.50/2015 în ceea ce priveşte stabilirea, plata şi declararea  contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente.

           

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activităţi independente au obligaţia asigurării  în sistemul public de pensii , dacă se încadrează în următoarele situaţii:

a). venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real ;

b). venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) de către contribuabilii care încep în cursul anului o activitate impusa în sistem real, sau de către cei care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real,   depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut,

c). valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art.69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit.

Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente.

În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,  în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.

Pentru persoanele cu venituri din activităţi independente , impuse în sistem real, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se efectuează definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.

Persoanele fizice cu venituri din activităţi independente, impuse la normă de venit sau în sistem real , obligate sa se asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent , până la data de 31 ianuarie  inclusiv a anului  pentru care se stabilesc plăţi anticipate cu titlul de C.A.S., declaraţia  cu venitul asigurat la sistemul public de pensii. Cei care încep o activitate în cursul anului fiscal, depun declaraţia cu venitul asigurat la sistemul public de pensii în termen de 30 de zile  de la data începerii activităţii.

Persoanele care realizează venituri din activităţi independente impuse în sistem real, care în anul fiscal precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim ( 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale) nu au obligaţia depunerii declaraţiei cu venitul asigurat la sistemul public de pensii pentru anul fiscal următor şi nu datorează pentru anul  următor plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale.

Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care persoanele impuse în sistem real  au realizat venituri  sub nivelul plafonului minim,  nu se restituie , acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare.

Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii impuşi în sistem real sau la normă de venit  este cota pentru contribuţia individuală, care de exemplu, pentru condiţii normale de muncă  este de 10,5%. Totuşi, contribuabilii menţionaţi mai sus pot opta pentru cota integrală de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă în cotă de 26,3%.

Opţiunea pentru cota integrală de contribuţie de asigurări sociale se exercită prin declaraţia cu venitul asigurat la sistemul public de pensii cu termen de depunere 31 ianuarie inclusiv  a anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, pentru cei ce au desfăşurat activitate în anul precedent , respecţiv în termen de 30 de zile de la începerea acţivităţii, pentru cei care încep activitatea în cursul anului fiscal.

            Opţiunea prevăzută mai sus  este obligatorie pentru contribuabili pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota individuală de contribuţie de asigurări sociale.

Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declaraţiei privind venitul realizat care se depune până la 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a  venitului.”                                 

 

                                         Gligor GAVRIS                                                      

        Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


   

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

   „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre punerea la dispoziţie de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  a  două ghiduri privind documentele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente / emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabilii, persoane fizice şi juridice.

Astfel, aceste ghiduri  sunt:

      -,,Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili-persoane fizice’ şi

        -,,Ghid privind actele justificative necesare eliberării diverselor categorii de documente/emiterii autorizaţiilor solicitate de contribuabili-persoane juridice’’.

În ghiduri se regăsesc informaţii cu privire la următoarele tipuri de solicitări:

obţinerea  următoarelor documente  : Adeverinţă de venit , Certificat de atesare fiscală,  Certificat de cazier fiscal,  Adeverinţă prin care se atestă restituirea/nerestituirea taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule sau a valorii reziduale a timbrului,Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport ;

eliberarea certificatului privind rezidenţa fiscală privind aplicarea Convenţiei/ Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi …..persoane fizice rezidente/persoane juridice rezidente/ persoane rezidente/ persoane rezidente în România care desfăşoară activităţi independente;

eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente , respectiv de persoane juridice străine;

-Rectificarea datelor înscrise în cazierul fiscal;

-Eliberarea certificatului de înregistrare fiscală pentru asociaţii de proprietari, asociaţii, fundaţii, sindicate, federaţii sau alte organizaţii non-profit, instituţii publice;

-Radierea persoanelor juridice fără scop patrimonial , instituţiilor publice;

-Schimbarea sediului social/domicililui fiscal;

-Înregistrarea /încetarea activităţii sediilor secundare ;

-Obţinerea numărului de identificare fiscală (NIF) pentru persoanele fizice care nu  au cod numeric personal ;

-Înregistrarea fiscală a a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în

mod independent sau exercită profesii libere şi a altor persoane;

– Declararea modificărilor  survenite ulterior înregistrării fiscale  de către   persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în   mod independent sau exercită profesii libere şi a altor persoane;

-Solicitarea regimului de declarare derogatoriu;

-Aparate de marcat electronice fiscale;

-Obţinerea / revocarea dreptului de utilizare a serviciului ’’ Depunere declaraţii on-line’’

-Obţinerea / revocarea dreptului de utilizare a serviciului acces controlat la informaţiile cuprinse în dosarul fiscal;

-Stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule;

-Înregistrarea/ rezilierea contractelor de închiriere;

din punct de vedere a TVA : înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 din    Codul fiscal sau înregistrarea pentru operaţiuni intracomunitare, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA, reînregistrarea în scopuri de TVA după anularea codului de TVA, utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul, înregistrarea în /radierea din Registrul operatorilor intracomunitari, Autorizaţia de funcţionare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, Autorizarea magazinelor care efectuează vânzarea de bunuri cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană şi restituire TVA aferentă bunurilor vândute în propria unitate, Restituirea TVA  cumpărătorilor nestabiliţi în Comunitatea Europeană, Eliberarea certificatului de amânare a TVA potrivit prevederilor art.157 alin.(4) din Codul fiscal;

Ghidurile au fost publicate pe site-ul A.N.A.F. în secţiunea ,, Asistenţă contribuabili’’/ ,,Ghiduri curente’’ şi pot fi vizualizate accesând următorul link:

htpps://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ghiduri_curente                ’’

Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 „  Impozitul  pe veniturile microintreprinderilor în anul 2016 „

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în Monitorul Oficial nr.817/3.11.2015 a apărut O.U.G. nr.50/ 2015 prin care au fost aduse  modificări şi la   Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal. Astfel, coroborând prevederile acestor acte normative, referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderilor  se precizează următoarele:

            O microintreprindere este o persoana juridică română care îndeplineşte cumulativ  următoarele condiţii:

 1. a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor, prevăzute la art. 48 alin. (6) din Legea nr.227/2015 ( respectiv activităţi în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, în domeniul jocurilor de noroc,  activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale);
 2. b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în proporţie de peste 80% din veniturile totale;
 3. c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
 4. d) capitalul social al acesteia este deţinut de persoane, altele decât statul şi unităţile administrativ-teritoriale;
 5. e) nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.

Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor sunt:

a). 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi,  inclusiv ;

b). 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat;

c).  3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.”

Pentru persoanele juridice române nou-înfiinţate, care au cel puţin un salariat şi sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acţionarii/asociaţii lor nu au deţinut titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este 1% pentru primele 24 de luni de la data înregistrării persoanei juridice române, potrivit legii. Cota de impozitare se aplică până la sfârşitul trimestrului în care se încheie perioada de 24 de luni. Aceste prevederi se aplică dacă, în cadrul unei perioade de 48 de luni de la data înregistrării, microîntreprinderea nu se află în următoarele situaţii:

– lichidarea voluntară prin hotărârea adunării generale, potrivit legii;

– dizolvarea fără lichidare, potrivit legii;

– inactivitate temporară, potrivit legii;

-declararea pe propria răspundere a nedesfăşurării de activităţi la sediul social/sediile secundare, potrivit legii;

-majorarea capitalului social prin aporturi efectuate, potrivit legii, de noi acţionari/asociaţi;

-acţionarii/asociaţii săi vând/cesionează/schimbă titlurile de participare deţinute.

Condiţia privitoare la salariat se consideră îndeplinită dacă angajarea se efectuează în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării persoanei juridice respective. Definirea termenului de salariat se regăseşte la art.51, alin.(4) din Legea nr.227/2015.

În cazul în care în cursul anului , numărul de salariaţi se modifică , cotele de impozitare de mai sus se aplica în mod corespunzător , începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. Limitele fiscale prevăzute mai sus se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal.”

Contribuabilul, persoană juridică nou înfiinţată precum si cea care depăşeşte plafonul de 100.000 euro/ ponderea veniturilor din consultanţă şi management  este de peste 20%,  are obligaţia să comunice organelor fiscale competente aplicarea/iesirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor  , prin completarea şi depunerea Declaraţiei de înregistrare fiscală/declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice şi alte asocieri fără personalitate juridică, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora.  Prevederile Legii nr.227/2015, modificată prin OUG nr.50/2015 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

 

 Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

 

,,Reducerea normei de venit  în cazul  pierderilor datorate fenomenelor meteorologice  sau  animalelor sălbatice”

 

,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că în M.O. nr.684/09.09.2015 a fost publicat OPANAF nr.2204/2015 privind aprobarea  Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare.

Dispoziţiile prezentului ordin se aplică pentru veniturile realizate începând cu 1 ianuarie 2015.

Potrivit acestui act normativ, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o formă de asociere, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de venit;
 2. b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau din animalele deţinute, pe fiecare categorie de produse vegetale sau categorie de animale, prevăzută la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale;
 3. c) persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică a depus formularul 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit”. În declaraţie contribuabilii înscriu suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale şi efectivele de animale, fără a se lua în considerare pierderea înregistrată, ca urmare a evenimentelor prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se fac, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică, de o comisie numită prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul „Cerere pentru constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor produse de calamităţile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, se depune de persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai scurt timp de la data producerii acestuia, în cazul distrugerii ori vătămării culturilor agricole, plantaţiilor ori a rodului viilor, plantaţiilor pomicole, de hamei şi de arbuşti fructiferi, pieirii animalelor, păsărilor şi familiilor de albine.

În cazul pagubelor care privesc efective de animale, păsări sau familii de albine, la cerere se anexează şi certificatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit, în care se precizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de evenimentele prevăzute la art. 73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea se depune pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pierite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale.

După constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor, comisia constituită conform art. 73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte formularul „Proces-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor”.

Pentru a solicita reducerea venitului anual, persoana fizică/asocierea fără personalitate juridică depune la organul fiscal competent formularul „Cerere privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit”, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, la care se anexează procesul-verbal/procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor, din care rezultă pierderea înregistrată, pe categorii de produse vegetale/categorii de animale şi pe localităţi.

Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se depune pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a impozitului pe veniturile agricole, aferent anului pentru care s-au înregistrat pierderile.

În situaţia în care activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, însoţită de documentele justificative, se depune la organul fiscal la care asocierea este înregistrată în evidenţa fiscală.

Cererea privind reducerea venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază de norme de venit, se soluţionează   în termen de 45 de zile de la înregistrare”

 

Sursa:

 

                                       Gligor GAVRIS                                                        

        Purtator de Cuvant FinanteCluj              

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

 

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


 COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

  „  Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor,  că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a pus, în mod gratuit,  la dispoziţia persoanelor fizice identificate prin cod numeric personal (CNP), o platformă on-line „Spaţiul privat virtual” (SPV), disponibilă 24 de ore din 24.

Contribuabilii  care au acces la internet, prin SPV  dispun de o serie de servicii fără a mai fi nevoiţi să facă deplasarea la sediul unităţilor fiscale,astfel:

 • depunerea declaraţiilor fiscale (formular 200,220,230) fără a fi necesară printarea formularelor, deplasarea la sediul ANAF sau la oficiul poştal, achiziţionarea timbrelor sau a unei semnături digitale calificate;
 • solicitarea şi eliberarea adeverinţelor de venit electronice care constituie documente originale în formă elecronică;
 • solicitarea şi eliberarea certificatelor de atestare fiscală electronice care constituie documente originale în formă elecronică;
 • vizualizarea sumelor datorate de contribuabili în baza declaraţiilor şi încasărilor înregistrate , respectiv a deciziilor de impunere emise de ANAF. Tot aici contribuabilii vor găsi conturile de trezorerie unde se pot plăti aceste sume şi vor putea tipări şi Nota de plată către trezorerie;
 • sumele datorate către ANAF pot fi achitate astfel:
 1. a) cu ordin de plată , prin virament bancar, inclusiv prin intermediul serviciilor de plăţi on-line puse la dispoziţia contribuabililor de către băncile comerciale la care aceştia au  deschise conturile;
 2. b) în numerar, prin intermediul unităţilor de trezorerie de care aparţin contribuabilii, pe baza Notei de plată către trezorerie;
 3. c) în numerar, prin mandat poştal la oficiile poştale.

confirmarea încasării sumelor plătite de contribuabili după înregistrarea în  SPV , indiferent de modalitatea în care s-a făcut plata ( ordin de plată , numerar la ghişeul Trezoreriei, mandat poştal la oficiile Poştei Române, virament în contul tranzitoriu al MFP), precum şi a compensărilor şi restituirilor făcute de ANAF;

primirea deciziilor  de impunere emise de ANAF după data înregistrării contribuabililor în SPV, fără a mai fi necesară deplasarea la ghişeu sau la oficiul poştal;

  -verificarea sumelor aferente contribuţiilor de asigurări sociale declarate de    către anagajator;

  – registrul şi istoricul tuturor cererilor/solicitărilor /declaraţiilor transmise către ANAF prin SPV, respectiv al tuturor documentelor eliberate de către acesta prin SPV.

  -alte servicii, care vor fi adăugate treptat în perioada următoare.

 

Înregistrarea în  Spaţiul Privat Virtual se poate face accesând www.anaf.mfinante.gov.ro, secţiunea ,, Servicii Online’’- Serviciul înregistrare/ înrolare persoane fizice , parcurgând câţiva paşi simpli.

Pentru înregistrare, contribuabilii au nevoie de:

 • datele de identificare;
 • un număr de telefon mobil valabil;
 • o adresă de e-mail valabilă;
 • un număr de decizie de impunere emisă de ANAF începând cu anul 2013.

În cazul în care contribuabilii nu deţin o astfel de decizie, pot completa formularul

on –line şi cu codul de identificare, comunicat  on –line după completare şi actul de identitate pot merge la oricare dintre sediile ANAF din apropiere şi să se adreseze  ghişeului dedicat validării înregistrării acestora în SPV.

Atenţie, contribuabilii care au optat pentru varianta validării la ghişeu, codul eliberat pe portal în scopul validării este valabil doar 10 zile. Astfel, aceştia trebuie să se prezinte la sediul ANAF în acest interval, în caz contrar, trebuie să completeze din nou formularul de înregistrare.

Pentru detalii cu privire la înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual, contribuabilii pot accesa tutorialele video de pe pagina dedicată a  www.anaf.mfinante.gov.ro sau oricare dintre instucţiunile în format pdf.

 

Prin accesarea serviciilor puse la dispoziţie prin Spaţiul Privat VirtualSPV,  ANAF oferă contribuabililor  posibilitatea primirii de servicii  şi soluţionării problemelor de natură fiscală fără ca aceştia să mai facă deplasarea la sediile unităţilor fiscale.

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca recomandă persoanelor fizice înscrierea în SPV în vederea creşterii calităţii serviciilor oferite de unităţile fiscale din subordine.

Pentru orice detalii sau lămuriri suplimentare, contribuabilii pot apela numărul de telefon: (004)  031.403.91.60 sau pot completa formularul de asistenţă on-line la adresa:  https:// www.anaf.ro/arondare. ’’

                             

 Sursa: 

 Gligor GAVRIS                                                      

Purtator de Cuvant Cluj  

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

COMPARTIMENT DE PRESA CLUJ

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României nr. 509 din 09.07.2015, a fost publicat O.M.F.P. nr.773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 se aplică :

– persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate,  aprobate prin

O. M.F.P. nr. 1.802/2014, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

societăţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei;

operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic;

-subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European, indiferent de exerciţiul financiar ales,care verifică încadrarea  în plafonul cifrei de afaceri pe baza indicatorilor determinaţi conform raportării contabile anuale la 31 decembrie 2014;

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate reprezintă subunităţi fără personalitate juridică ce aparţin acestor persoane juridice. În situaţia în care persoana juridică cu sediul în străinătate îşi desfăşoară activitatea în România prin mai multe sedii permanente, raportările contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmesc de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În acest scop, sediul permanent desemnat procedează la însumarea informaţiilor corespunzătoare activităţii desfăşurate de fiecare sediu permanent.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se depun, până cel târziu la data de 17 august 2015, la organul fiscal teritorial sau se transmit prin poştă prin scrisoare cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau numai  în formă electronică,  pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Formatul electronic al raportărilor contabile depuse pe internet sau la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice constă într-un fişier PDF la care este ataşat un fişier xml.

Formatul electronic al raportărilor contabile la 30 iunie 2015, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice care   este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe portalul Ministerului Finanţelor Publice, de la adresa www.mfinante.ro.

Raportările contabile la 30 iunie 2015 se semnează de persoana care a întocmit raportările contabile ( directorul economic, contabilul-şef ori altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau de către persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România) precum şi de  către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării entităţii.

Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2015, cele care în tot semestrul I al anului 2015 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2015, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2015.

Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2015 în condiţiile prevăzute de ordin se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei ’’

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Compartiment  Comunicare Cluj

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca reaminteşte contribuabililor că data de 27.07.2015 este termenul limită pentru declararea şi efectuarea plăţilor obligaţiilor fiscale aferente perioadei fiscale precedente.

În vederea evitării aglomeraţiei la ghişeele organelor fiscale în zilele premergătoare scadenţei la plata şi declararea obligaţiilor fiscale, D.G.R.F.P. Cluj Napoca recomandă contribuabililor următoarele:

– Utilizarea metodei de depunere on-line a declaraţiilor, în vederea desfăşurării în condiţii optime a operaţiunilor de depunere/preluare a declaraţiilor;

– Contribuabilii care nu depun declaraţiile on-line sunt rugaţi să se prezinte din timp la ghişeele organelor fiscale;

–  Efectuarea plăţii obligaţiilor fiscale prin decontare bancară.

De asemenea, informăm agenţii economici că, în situaţia în care vor înregistra obligaţii fiscale restante la data de 31.07.2015, vor fi publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice – conform Legii nr. 161/2003 cu modificările şi completările ulterioare. ’’

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Compartiment  Comunicare Cluj

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC


COMUNICAT DE INTERES PUBLIC

,,Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii despre principalele modificări / completări ale  HG nr.44/2004 – Norme metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, introduse prin HG nr.367/2015 publicată în  Monitorul Oficial nr.373 din data de 28.05.2015.  

Principalele modificări / completări  sunt:

-deducerea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la calculul  impozitului pe  venitul din cedarea folosinţei bunurilor;

-aplicarea cotei de 24% la bacşişul  care rămâne  la dispoziţia  firmei;

-în cazul  cazării cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu ”all inclusive” , cota redusă de TVA se aplică asupra preţului total al cazării , care  poate  include şi băuturi alcoolice;

-au fost definite bunurile alimentare  pentru care se aplică  cota redusă de TVA de 9%.

Modificările/completările aduse  prin HG nr.367/2015  intră în vigoare începând cu data de 01.06.2015”.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Gligor GAVRIS

Compartiment  Comunicare Cluj

P-ţa Avram Iancu nr.19 Cluj Napoca, jud. Cluj

Tel. fix: 0264 593.328 mobil: 0752-028.310 fax:0264 596.854

mail: gligor.gavris.cj@mfinante.ro

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE INTERES PUBLIC