Finalizarea proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404, implementat de Camera de Comerț și Industrie Cluj


This image has an empty alt attribute; its file name is ANTET-PUCU-143404.png
COD Apel: POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților
Cod Proiect: 143404
Titlul proiectului: Dezvoltarea sustenabilă a competentelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest
Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM
Axa prioritară: Locuri de muncă pentru toți
Operațiunea: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților

Finalizarea proiectului “Dezvoltarea sustenabilă a competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Nord Vest”, ID proiect 143404, implementat de Camera de Comerț și Industrie Cluj

ANEXA 9

RAPORT TEHNIC 6

Perioada de referință[1]: 01.12.2023 – 31.12.2023

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3:  Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Prioritatea de investiții: 10.iii Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Beneficiar: Camera de Comert si Industrie Cluj

Titlul proiectului: „Dezvoltarea sustenabila a competentelor digitale pentru angajatii IMM din Regiunea Nord Vest

Contract de finanțare nr. POCU/860/3/12/143404 (15351/23.09.2022)

Cod SMIS: 143404

Raport tehnic nr.6 FINAL

Titlul proiectului: Dezvoltarea sustenabila a competentelor digitale pentru angajatii IMM din Regiunea Nord Vest
Codul proiectului: 143404
Valoare: 3.965.291,36 lei
Data începerii proiectului: 26.09.2022
Data finalizării proiectului: 31.12.2023
   
Organism Intermediar Regional / Organism Intermediar OIR PECU REGIUNEA NORD VEST
Adresă: str. Alexandru Vaida Voevod nr. 51, Clădirea United Business Center Tower, et. 2, cod 400436, Cluj Napoca
Persoană de contact: Radu Totoian
Nr. telefon: 0746 669 500
Nr. fax: 0264 530191
E-mail: office@runv.ro; radu.totoian@runv.ro
   
[Beneficiar] Camera de Comert si Industrie Cluj
Adresă (sediu social +locații de implementare ale activităților proiectului): Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca
Persoană de contact: Georgescu Marius Bogdan
Nr. telefon: 0745315683
Nr. fax: 0364730980
E-mail: bogdan@ ccicj.ro office@ccicj.ro
   
Raport elaborat de: Georgescu Marius Bogdan
Semnătură / Data:     29.12.2023

1. REZUMATUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general: Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competentelor digitale si din domeniul TIC pentru un numar seminificativ de angajati (308) din Regiunea Nord Vest, care activeaza in sectoare economice/ domenii identificate conform SNC si SNCDI, prin formare profesionala, servicii de sprijin si instruire, respectiv prin furnizarea de instrumente, metode si practici inovative de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca, care sprijina direct 36 de IMM si implicit angajatii acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Cresterea gradului de constientizare a nevoii de formare profesionala continua in cadrul intreprinderilor si de adaptare continua la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI;

OS2. Dezvoltarea competentelor/abilitatilor profesionale digitale si in domeniul TIC pentru 308 persoane;

OS3. Dezvoltarea si implementarea unor programe de invatare la locul de munca in randul a 36 IMM pentru cresterea competitivitatii si sustenabilitatii afacerilor, pentru adaptarea la sectoarele competitive.

Tipul proiectului:

 • regional

Clasificarea domeniilor:

 • Urban si rural

Locaţia proiectului:

 • România
 • Regiunea/regiunile: Nord Vest
 • Judeţ/judeţe: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj.  
 • Altele: –

Indicatori atinşi:

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) Valori aprobate/ revizuite (conform CF)* Valoare raportată la ultimul RT (dacă este cazul)* Valoarea realizată în perioada de raportare* Valoare  în perioada curentă (agregată)*
Denumire ID UM Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei Total Bărbați Femei
Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeni ile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant 4S34 Nr 280 168 112 319 111 208 27 6 21 346 117 229
Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului 4S35 Nr 10 0 0 0 18 0 0 18 0 0
Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului, din care: IMM-uri 4S35.1 Nr 10 0 0 0 18 0 0 18 0 0
Angajați care beneficiază de programe de formare 4S36 Nr 308 183 125 366 128 238 0 0 0 366 128 238
Întreprinderi sprijinite 4S17 Nr 36 40 0 40
Întreprinderi sprijinite, din care: IMM-uri 4S17.1 Nr. 36 40 0 40

Anexam POCUForm.B în concordanță cu grupul tinta înregistrat și indicatorii atinși în cadrul proiectului.

În ceea ce privește raportarea indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung (CR06, CR07, CR08 si CR09), vă comunicăm următoarele: • În măsura în care GT selectat în cadrul proiectului va face obiectul raportării indicatorilor comuni FSE de rezultat pe termen mai lung, vom completa/ actualiza în cadrul POCUForm.B, pe parcursul RT-urilor viitoare, dar și după finalizarea proiectului (dacă este cazul), secțiunea C a Formularului de înregistrare individuală a participanților, la 6 luni de la încetarea calității de participant, pentru persoanele din GT al proiectului.

Grup ţintă în perioada raportată:

Categorie Grup ţintă   Total Categorie Grup ţintă Valoare prognozată[2] Valoare realizată până la ultimul RT aprobat[3] Perioada (26.09.2022 – 30.11.2023) Valoare realizată în perioada de raportare [4] Perioada 01.12.2023 – 31.12.2023
    Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi
Angajați 308 125 183 238 128 0 0

Notă: fiecare raport va avea anexat formularul de înregistrare a grupului ţintă pentru fiecare persoană nou introdusă în proiect și alte documente conform Ghidului Solicitantului.

2. PROGRESUL PROIECTULUI

2.1. Alte aspecte contractuale

 [notificari/acte adiţionale aprobate/respinse si o scurta descriere a modificarilor intervenite de la inceputul implementarii pana la sfarsitul perioadei de raportare]

[acte adiţionale]:

Actul aditional 1 din 06.12.2022 cu privire la modificarea capitolelor:

 • modificarea paragrafului “…Grupul tinta (GT) este format din angajati ai IMM din judetele Regiunii NV din sectoarele economice cu potential competitiv…” in “…Grupul tinta (GT) este format din angajati si IMM din judetele Regiunii NV din sectoarele economice cu potential competitiv…”.
 • Modificarea Anexei 2 – Cererea de finantare, secțiunea “Grup tinta” prin modificarea paragrafului “…In general, se vor identifica mai intai intreprinderile (IMM) cu minim un cod CAEN autorizat din Anexa 5 (baza de date ONRC), apoi vor fi identificati angajatii acestor intreprinderi care au nevoie de imbunatatirea competentelor digitale si in domeniul TIC. Pentru selectare si insrierea persoanelor in cadrul proiectului se va solicita: 1. Adeverinta de la angajator 2. Certificat constatator din care sa reiasa ca angajatorul/intreprinderea are minim un cod CAEN autorizat care sa se regaseasca in Anexa 5. 3. Documente care atesta incadrarea in categoria IMM a intreprinderii angajatoare. Pentru selectare si inscrierea entitatilor (IMM) in cadrul proiectului se va solicita un certificat constatator din care sa reiasa ca intreprinderea are minim un cod CAEN autorizat care sa se regaseasca in Anexa 5 si face parte din categoria IMM….
 • Modificarea Anexei 2 – Cererea de finantare, secțiunea “Resurse umane implicate” si a Formularului nr. 1 Tabel centralizator resurse umane implicate in proiect prin desemnarea expertului Cristutiu Marinela Aurora pentru functia de Expert identificare grup tinta de Expert identificare grup tinta 4, desemnarea expertului Chis George Sebastian pentru functia de Lectori/formatori cursuri Competente digitale, desemnarea expertului Ciot Lucian Mihai pentru functia de Lectori/formatori cursuri Competente.
 • Modificarea Anexei 2 – Cererea de finantare, secțiunea “Activitati previzionate” prin corelarea perioadei de implementare in functie de data semnarii Contractului de finantare – data demararii proiectului fiind 26.09.2022. De asemenea se solicita ca subactivitatile 2.2. Monitorizarea derularii programelor de formare profesionala si 3.1 Furnizarea serviciilor de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca sa demareze incepand cu luna Octombrie 2022 (in functie de data aprobarii prezentului Act aditional). Modificarea descrierii subactivitatii 2.1 – inlocuirea cursului Operator calculator electronic si retele (360 ore) cu furnizarea cursului subcontractat Operator introducere, validare si prelucrare date (autorizat nivel 3 – 720 ore) de 360 ore pentru 80 persoane.
 • Modificarea Anexei 2 – Cererea de finantare, sectiunea „Buget – activitati si cheltuieli” – modificarea cheltuielilor salariale cu expertii (bugetarea in functie de numarul total de ore/expert, cu respectarea valorilor totale initiale), generate de reducerea perioadei de implementare a activitatilor/subactivitatilor, modificarea incadrarii furnizarii cursurilor de calificare nivel 2 de la costuri unitare la cheltuieli cu servicii.

Actul aditional 2 din 04.10.2023 cu privire la modificarea:

 • Anexei 2 – Cererea de finantare, secțiunea “Activitati previzionate” prin modificarea descrierilor grupelor de cursanti, cu mentinerea numarului total al acestora. Avand in vedere faptul ca furnizorul cursului de calificare nivel 2 a funizat cursul pentru 25 (din totalul de 80) persoane se afla in imposibilitatea de a mai furniza cursul Operator introducere, validare si prelucrare date (nivel 3 – 720 ore) – furnizare 360 de ore deoarece standardul ocupational va fi arhivat de la 01.09.2023, iar alt curs de calificare in domeniul IT nu mai poate fi autorizat sau furnizat (Adresa furnizor 2597 din 20.07.2023 si Decizia ANC 258 din 21.06.2023) este necesar transferul celor 55 cursanti ramasi catre cursul de Competente digitale, cu mentinerea numarului toal de cursanti asumat (308).
 • Anexei 2 – Cererea de finantare, sectiunea „Buget – activitati si cheltuieli” – modificarea cheltuielilor privind: Furnizare cursuri calificare nivel 2, Cheltuieli salariale Salariu net Lectori/formatori, Contributii sociale aferente cheltuielilor salariale si cheltuielilor asimilate acestora (contributii angajati si angajatori Lectori/formatori, Examinatori cursuri si Cheltuieli indirecte.

[notificări]:

[înștiințări]:

2.2. Calendar de raportare

[Informații cu privire la rapoartele produse de la începutul proiectului şi până la sfârșitul perioadei de raportare – datele transmiterii, comentarii – după caz – numărul de versiuni]

In data de 05.12.2022 a fost transmis Raportul tehnic 1 pentru perioada 26.09.2022 – 30.11.2022.

In data de 03.03.2023 a fost transmis Raportul tehnic 2 pentru perioada 01.12.2022 – 28.02.2023.

In data de 07.06.2023 a fost transmis Raportul tehnic 3 pentru perioada 01.03.2023 – 31.05.2023.

In data de 04.09.2023 a fost transmis Raportul tehnic 4 pentru perioada 01.06.2023 – 31.08.2023.

In data de 05.12.2023 a fost transmis Raportul tehnic 5 pentru perioada 01.09.2023 – 30.11.2023.

Acesta este al 6-lea raport tehnic.

3. PROGRESUL PROIECTULUI ÎN PERIOADA RAPORTATĂ

Activităţi  implementate și rezultate obținute pe parcursul perioadei de raportare

PERIOADA DE RAPORTARE: 01.12.2023 – 31.12.2023

 • Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor

Subactivitatea 1.1 Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.1 Cresterea gradului de constientizare a nevoii de formare profesionala continua in cadrul intreprinderilor si de adaptare continua la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Resurse umane: Expert informare si constientizare, Expert organizare evenimente

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Conform analizei, angajatorii considera ca doar 42,93% angajati (din totalul de 382) au nevoie de dezvoltarea competentelor digitate/TIC, fapt care demonstreaza ca acestia nu constientizeaza importanta acestor competente pt asigurarea competitivitatii IMM, fiind necesare actiuni complexe de constientizare si motivare in acest sens.

Pt a asigura accesul egal al tuturor persoanelor care respecta conditiile de eligibilitate in vederea participarii la proiect, vor fi publicate anunturi in presa regionala si locala pt informarea opiniei publice, constientizarea/motivarea angajatorilor si grupului tinta (GT) pt a participa la activitatile proiectului in vederea imbunatatirii competentelor si abilitatilor.

Va fi creata o sectiune web pe site-ul CCICJ unde vor fi postate informatiile legate de proiect (evenimente, activitati si rezultate obtinute), iar continutul va fi actualizat permanent. Vor fi postate detalii privind formarea profesionala, conditiile de selectie pt GT, graficul de desfasurare al activitatilor. Sinteza acestora (avantajele participarii, activitati, conditii si metodologii) va fi integrata si in cadrul materialelor de promovare (in special pliante), care ulterior vor fi distribuite persoanelor interesate.

Reprezentantii intreprinderilor vor fi informati ca, pt a participa la proiect (angajatii si intreprinderile), trebuie sa-si desfasoare activitatea sau intentioneaza sa-si adapteze activitatea la cel putin unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv / domeniile de specializare inteligenta, intreprinderile care nu au un cod CAEN autorizat din Anexa 5 urmand a fi sprijinite pt autorizarea a minim un cod.

In prima parte a informarii (pana la identificarea si inregistrarea persoanelor interesate) – INFORMAREA GENERALA – mijloacele de comunicare vor fi: mass media (presa regionala si locala, materialele tiparite si Internetul, care sa asigure o acoperire cat mai mare si un acces facil al tuturor categoriilor de persoane interesate la datele privind proiectul si conditiile de participare la activitatile acestuia. Mesajele vor pune accent pe avantajele participarii la proiect (pt angajatori si angajati), modalitati de sprijin pt angajati si IMM, importanta dezvoltarii competentelor digitale si in domeniul TIC pt asigurarea competitivitatii angajatilor si intreprinderilor, oportunitatile oferite prin serviciile furnizate si principalele conditii pt a beneficia de aceste servicii.

Ulterior, dupa identificarea si inregistrarea persoanelor in GT, informarea (INFORMAREA SPECIALIZATA) va continua atat prin mijloacele mentionate mai sus, cat si prin mijloace mai specifice (social media, WhatsApp) in vederea asigurarii unui nivel optim de motivatie pt participarea la activitatile proiectului si pt a dezvolta cat mai eficient abilitatile si competentele digitale si in domeniul TIC ale persoanelor din GT pt dezvoltarea carierei profesionale si eficientizarea activitatii intreprinderilor in domenii competitive pt a facilita tranzitia la a patra revolutie industriala (Industria 4.0). Mijloacele de informare din a doua etapa vor fi: e-mailurile, crearea unui cont Facebook pt proiect la care sa aibe acces persoanele din GT, informarea telefonica, informarea permanenta in cadrul unor grupuri pe WhatsApp (in special pe grupe de curs) newsletter si organizarea seminariilor de informare si constientizare. In functie de situatie, seminariile se pot transforma in webinarii (derulate online) pt a respecta regulile cu privire la evitarea propagarii COVID 19.

Pe langa Expertul informare si constientizare si Expertul organizare evenimente (bugetati la 1.1), unele materiale si prezentari vor fi realizate de ceilalti experti ai proiectului bugetati la subactivitatea de formare profesionala 2.1 sau la subactivitatea de selectie si evidenta grup tinta 1.2. Temele care vor fi abordate in cadrul campaniei de informare/constientizare (prin materiale de specialitate si prezentari) sunt:

-Activitatile proiectului – programele de formare profesionala, serviciile specializate si sprijinul pt elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca – care sunt beneficiile programelor de formare profesionala pt GT si IMM (Expert informare si constientizare);

-Prezentarea sectoarelor economice cu potential competitiv/domeniilor de specializare inteligenta si a avantajelor derularii de activitati in aceste sectoare/domenii (Expert informare si constientizare);

-Prezentarea masurilor stabilite prin Strategia Nationala pt Competitivitate 2014-2020 si Strategia Nationala pt Cercetare Dezvoltare si Inovare 2014-2020 (inclusiv noile strategii in functie de publicarea acestora) si impactul lor asupra activitatii intreprinderilor (Expert informare si constientizare).

-Prezentarea masurilor stabilite prin Strategia de Imbatranire Activa si nevoia asigurarii participarii pe piata muncii a lucratorilor varstnici, inclusiv prin dezvoltarea/adaptarea competentelor profesionale (Expert informare si constientizare);

-Prezentarea masurilor stabilite prin Strategia Nationala privind Agenda Digitala pt Romania, detalierea celor 4 directii de actiune, prezentarea importantei domeniului IT care a devenit industrie trasversala si are impact asupra cresterii competitivitatii intreprinderilor din orice domeniu de activitate (Expert informare si constientizare);

-Importanta formarii si perfectionarii continue a resurselor umane din intreprinderi, transformarea formarii profesionale intr-un proces continuu pt a asigura adaptarea la schimbarile inregistrate in economie si o competitivitate ridicata (Experti formare profesionala 1 si 2);

-Prezentarea masurilor stabilite prin Strategia Nationala privind Invatarea pe tot Parcursul Vietii si impactul lor asupra dezvoltarii/adaptarii competentelor profesionale ale resurselor umane si asupra competitivitatii intreprinderilor (Experti formare profesionala 1 si 2);

-Nevoia stabilirii unei comunicari permanente intre angajatori si furnizorii de formare profesionala in vederea adaptarii continue a formarii profesionale la realitatile pietei si anticiparii schimbarilor (Experti formare profesionala 1 si 2);

-Schimbări în conținutul muncii si evolutiile pietei muncii, principalii factori generatori ai schimbarii (adaptarea la nevoile clientilor, cresterea competitiei si retehnologizarile) si implicatiile celei de-a 4-a revolutii industriale (Expert informare si constientizare);

-Promovarea conceptului de program flexibil, necesitatea concilierii vietii profesionale cu cea de familie, promovarea unor forme noi de organizare a muncii (de exemplu telemunca) si adaptarea structurilor rigide la nevoile angajatilor; schimbari generate de pandemie si nevoia urgenta a utilizarii mijloacelor TIC si a dezvoltarii competentelor digitale si in domeniul TIC (Expert informare si constientizare);

-Nevoia respectarii egalitatii de sanse, prevenirea si combaterea discriminarilor de orice fel – pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, handicap, varsta sau orientare sexuala; Nevoia respectarii principiilor egalitatii de sanse si de tratament egal intre femei si barbati; promovarea participarii egale a femeilor si barbatilor in activitatea profesionala; promovarea participarii active a femeii la luarea deciziilor; constientizarea persoanele din GT cu privire la modalitatile in care acestea pot fi discriminate si drepturile de care trebuie sa beneficieze; Egalitatea de sanse pe piata muncii, drepturile si obligatiile angajatilor conform legislatiei muncii si drepturile de acces la formare profesionala (Expert selectie si evidenta grup tinta);

-Necesitatea respectarii normelor de protectie a mediului, nevoia utilizarii rationale a resurselor naturale si respectarea bio-diversitatii in orice activitate derulata; Prezentarea pachetului de masuri stabilit de Comisia Europeana privind uniunea energetica si politicile climatice (impulsionarea tranzitiei Europei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon), avantajele utilizarii acestora pt cresterea competitivitatii intreprinderilor; Eficienta energetica si utilizarea resurselor regenerabile de energie in special pt imbunatatirea consumurilor de energie ale intreprinderii si pt asigurarea unei competitivitati ridicate (Expert organizare evenimente).

La evenimente vor fi invitati si alti factori interesati: asociatii ale intreprinderilor, sindicate, furnizori de formare profesionala, firme din domeniul resurselor umane, etc.

Subactivitatea va continua pana la finalul L18 prin organizarea unor seminarii de specialitate in domenii de interes pt participanti (relevate de interactiunile cu participantii pe parcursul implementarii proiectului) in vederea asigurarii aplicarii in practica a cunostiintelor si competentelor acumulate in urma participarii la activitatile proiectului. La finalul prezentarilor vor fi organizate discutii si dezbateri. Se va acorda o atentie suplimentara consultarii reprezentantilor comunitatilor (ONG si autoritati publice locale) cu privire la nevoile ce pot fi rezolvate prin initiative ale intreprinderilor si oportunitatile/domeniile in care aceste initiative se pot dezvolta (va fi subliniat rolul IMM in dezvoltarea comunitatilor locale). Ulterior, se vor cauta solutii inovatoare (printr-o abordare participativa pt toate partile implicate: comunitate, angajatori, angajati, experti) pt nevoile exprimate, ideile urmand a fi utilizate in cadrul viitoarelor planuri de dezvoltare.

In plus, pt a asigura organizarea optima a evenimentelor (inclusiv inchiriere sali si sprijin pt prezentari – direct sau online) si motivarea GT (prin furnizarea de hrana), este nevoie de subcontractarea serviciilor de organizare evenimente.

Subactivitatea va fi implementata de Expert informare si constientizare (realizarea materialelor de informare generala si specializata, completarea fiselor de informare, participarea la evenimentele de informare/constientizare) si Expert organizare evenimente (va organiza evenimentele, va mentine legatura permanenta cu persoanele din GT si va elabora/prezenta materiale de specialitate privind tema secundara a sprijinirii tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon … Contributie tema secundara Inovare sociala 30% din cheltuielile salariale ale Expertului informare si constientizare 46680 lei. Contributie tema secundara Sprijinirea tranzitiei … 80% din cheltuielile salariale ale Expertului organizare evenimente – 124747 lei.

Aspecte contractuale

Resurse Umane Expert informare si constientizare (Cociuba Beatrix), Expert organizare evenimente (Tibrea Meda Claudia).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare:

Expertii au continuat pregatirea materialelor de informare si constientizare si a documentelor de lucru (Emisiile de gaze cu efect de sera; Inteligenta artificiala; Reducerea emisiilor de gaze de catre antreprenori) care au fost prezentate angajatorilor/angajatilor.

18 fise de informare au fost actualizate cu adaugarea de noi servicii de informare.

A fost organizat un eveniment de informare online privind finalizarea implementarii proiectului la data de 14.12.2023.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 1.1. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Elaborare materiale de constientizare si promovare, documente de lucru, organizare un eveniment de informare.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 1.1.

 • Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor

Subactivitatea 1.2 Identificarea, selectionarea si evidenta persoanelor/entitatilor din grupul tinta

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.1 Cresterea gradului de constientizare a nevoii de formare profesionala continua in cadrul intreprinderilor si de adaptare continua la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI

Resurse umane: Expert selectie si evidenta grup tinta, Expert identificare grup țintă 1, 2 3 si 4, Responsabil protectia datelor.

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

In general, se vor identifica mai intai intreprinderile cu minim un cod CAEN autorizat din Anexa 5 (baza de date ONRC), apoi vor fi identificati angajatii acestor intreprinderi care au nevoie de imbunatatirea competentelor digitale si in domeniul TIC. De asemenea, daca sunt angajati interesati, se va verifica daca intreprinderea angajatoare are minim un cod CAEN autorizat din Anexa 5, iar daca exista intreprinderi care vor sa-si adapteze activitatea la sectoarele competitive, reprezentantii acestora vor fi incurajati si sprijiniti sa autorizeze minim un cod CAEN eligibil.

Avand in vedere chestionarele completate, faptul ca S mentine legatura si are solicitari de cursuri de formare profesionala din partea intreprinderilor din Regiunea NV carora le-a furnizat servicii de sprijin in cadrul proiectelor POSDRU si POCU, inclusiv din partea angajatilor din cadrul start-up-urilor finantate, este posibila identificarea si selectionarea a minim 100 de angajati si 15 IMM imediat dupa demararea proiectului, inca 120 de angajati si 15 IMM pana la finalul primului an de implementare, iar minim 88 angajati si 6 IMM in primele 4 luni din anul 2 de implementare. Persoanele si IMM vor fi identificate si in urma anunturilor din presa si de pe retelele de socializare, in urma cooperarii cu patronatele, sindicatele si specialistii din departamentele de resurse umane, cei 4 Experti identificare grup tinta avand in responsabilitate identificarea a aproximativ 77 persoane/expert.

Din analiza efectuata a rezultat faptul ca 48 angajati (12,56%) au varsta peste 55 de ani, fapt pentru care peste 10% din totalul grupului tinta (308) – 32 persoane vor fi angajati varstnici si peste 40% (125 persoane) vor fi femei, cei 4 experti urmand sa asigure respectarea acestor procente.

Pentru a asigura accesul tuturor persoanelor interesate sa participe la activitatile proiectului, vor fi publicate datele de contact pentru inscriere in fiecare din cele 6 judete ale Regiunii NV si regulile privind eligibilitatea grupului tinta din ghidul 3.12.

METODOLOGIA DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA

Principiul egalitatii de sanse va fi respectat in etapa de selectie a participantilor la proiect prin faptul ca nu vor fi realizate discriminari indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu asemanator.

A. Grupul tinta al proiectului este format din minim 308 persoanele fizicecare indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

– persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial);

– locul de munca ocupat este in regiunea de dezvoltare NV;

– persoana isi desfasoară activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Pentru selectare si insrierea persoanelor in cadrul proiectului se va solicita:

Pentru selectare si inscrierea entitatilor (IMM) in cadrul proiectului se va solicita un certificat constatator din care sa reiasa ca intreprinderea are minim un cod CAEN autorizat care sa se regaseasca in Anexa 5 si face parte din categoria IMM.

 Intreprinderile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

– numarul de angajati aferent anului anterior incheiat este mai mic de 250; 

– cifra de afaceri neta aferenta anului anterior incheiat este mai mica de 50 milioane euro;

– activele totale sunt mai mici de 43 milioane euro.

B. Daca numarul de persoane interesate si selectate este mai mare de 308 se va majora numarul de cursanti /grupa, numarul grupelor ramanand neschimbat.

C. Criteriile de selectie vizeaza motivarea si asigurarea grad de implicare a persoanelor in activitatile proiectului si asigurarea unor grupe de curs cat mai omogene (alcatuirea grupelor de curs in functie de nevoile specifice de formare, domeniul de activitate al cursantilor, domiciliul/locul de munca al cursantilor pentru asigurarea unei prezente ridicate). Criteriile primare de selectie se refera la respectarea conditiilor de la punctul A.

D. Conditii de eligibilitate pentru intreg grupul tinta – la selectie pot participa persoanele care respecta cumulativ conditiile de la punctul A.

E. Conditii de eligibilitate pentru cursanti – la selectia pentru un curs poate participa o persoana inregistrata in grupul tinta care nu a mai urmat acest curs in forma autorizata/furnizata de CCI CJ sau subcontractori.

F. Modalitati de selectie – persoanele din grupul tinta vor fi selectate din randul persoanelor interesate care:

– sunt angajati ai intreprinderilor interesate sa participe la proiect;

– au contactat CCI CJ pentru inscrierea in proiect in urma anunturilor din presa cu acoperire pentru intreaga regiune Nord Vest;

– au contactat CCI CJ pentru inscrierea in proiect in urma actiunilor de informare/constintizare si networkingului din mediul cameral si din cadrul organizatiilor sindicale si patronale.

G. Etape de realizare a procesului de selectie:

a. Lansarea selectiei – va fi realizata in cadrul subactivitatii de informare (1.1) prin publicarea anunturilor (presa scrisa), distribuirea de materiale de promovare si publicarea pe site-ul CCI CJ.

b. Depunerea dosarelor de candidatura – in urma participarii la actiunile de informare, persoanele interesate vor putea sa isi depuna candidatura in perioada imediat urmatoare. Dosarele se vor depune la sediul CCI CJ sau vor fi preluate direct de catre Expertii identificare grup tinta, iar apoi Expertul selectie si evidenta grup tinta va intocmi si Lista persoanelor inregistrate. Dosarele vor contine:

-Copie dupa CI/BI;

-Fisa de informare;

-Fisa/formular inscriere in grupul tinta;

-Acord de utilizare a datelor personale;

-Angajament de a respecta conditiile proiectului si de a participa la activitatile planificate;

-Declaratie pe propria raspundere pentru evitarea dublei finantari (pentru selectare in vederea participarii la curs/cursuri);

-Adeverinta si documente care atesta incadrarea in regulile grup tinta (pentru persoane sau entitati): adeverinta eliberata de angajator din care sa rezulte calitatea de angajat (persoana este incadrata cu contract individual de munca), faptul ca locul de munca ocupat este in Regiunea NV si persoana isi desfasoara activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, iar angajatorul face parte din categoria IMM; certificat constatator ONRC sau orice dovada că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, respectiv documente care atesta incadrarea intreprinderii in categoria IMM;

-Chestionar de analiza.

c. Verificarea dosarelor de candidatura se va realiza de catre Expertul selectie si evidenta grup tinta, care vor informa Expertii identificare grup tinta sau direct candidatii daca mai sunt necesare completari ale dosarului. Expertul selectie si evidenta grup tinta va verifica dosarele din perspectiva:

-Conditiilor de eligibilitate a candidatilor;

-Corectitudinii/completitudinii dosarului: acesta contine toate documentele in forma solicitata.

d. Analiza dosarelor si validarea selectiei – Expertul selectie si evidenta grup tinta va analiza dosarele si vor selecta persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus, iar in cazul in care exista neclaritati in privinta unor persoane vor fi solicitate documente suplimentare. Dupa finalizarea selectiei, rezultatele vor fi aduse la cunostiinta persoanelor. Se vor comunica motivele respingerii (care vor fi obiective – neindeplinirea conditiilor de eligibilitate) catre toti participantii respinsi, iar acestia vor putea contesta aceste motive, in termen de 5 zile lucratoare avand posibilitatea de a aduce justificari suplimentare.

e. Procesul de selectie descris mai sus asigura: transparenta (selectia se bazeaza pe reguli si proceduri clar stabilite si neechivoce, despre care sunt informati in prealabil toti participantii, fiind asigurata si comunicarea tuturor deciziilor), echidistanta (toate persoanele si toate dosarele depuse sunt tratate in mod egal, evaluate in mod impartial pe baza criteriilor stabilite in metodologie, indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizatasau orice alt criteriu asemanator) si obiectiva (criteriile sunt clare si obiective – conditiile pentru neselectare fiind cele din Ghidul POCU 3.12 Competente digitale pentru angajatii din IMM).

Dupa identificarea, selectarea si inregistrarea persoanelor in grupul tinta, vor fi derulate actiuni de motivare (in paralel cu actiunile de informare si constientizare de la subactivitatea 1.1) in vederea asigurarii unui nivel optim de interes pentru participarea la activitatile proiectului si pentru a dezvolta cat mai eficient abilitatile persoanelor din grupul tinta in vederea asigurarii unui nivel ridicat de competitivitate al intreprinderilor in care activeaza. Mijloacele de motivare: flexibilizarea programului in functie de disponibilitatea participantilor, comunicarea permanenta a programului, crearea conturilor Facebook, Google + dar si Linkedin pentru proiect la care sa aibe acces persoanele din grupul tinta.

Se va obtine permanent feedback de la participanti pentru a adapta programele de formare profesionala si serviciile specializate nevoilor specifice, dar mai ales nevoilor in continua schimbare a persoanelor din grupul tinta.

Astfel, vor fi realizate analize (prin aplicarea unor chestionare de catre Expertii identificare grup tinta) pentru 3 stadii: stadiul initial al nivelului de pregatire si competente pentru 308 persoane inregistrate in grupul tinta; stadiul intermediar al nivelului de pregatire si competente (dobandit in urma participarii la cursurile de formare profesionala si alte servicii specializate) cand va fi analizat si feedback-ul pentru a stabili masuri de imbunatatire a formarii profesionale si serviciilor specializate si stadiul final al nivelului de pregatire si competente, plus analiza feedback participanti si impact asupra nivelului individual de cunostiinte/competente si asupra intreprinderilor. Datele vor fi analizate de catre Expertii formare profesionala si Expertul monitorizare formare profesionala in cadrul subactivitatilor 2.1 si 2.2.

Persoanele participante la activitatile proiectului vor fi informate despre obligativitatea de a furniza datele lor personale si despre faptul că datele lor personale vor fi prelucrate in aplicatiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/ contractare/ implementare/ sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozitiilor legale. Respectarea cerintelor de protectie a datelor (Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale si protejarea confidentialitatii in sectorul comunicatiilor publice transpusa in legislatia nationala prin Legea nr. 506/2004, cu modificarile si completarile ulterioare) va fi asigurata de catre Responsabil protectia datelor, expertul urmand a asigura aplicarea prevederilor GDPR si a legislatiei nationale pentru toate persoanele inregistrate in grupul tinta. Expertul va implementa masurile adecvate pentru protectia datelor cu caracter personal, va documenta aceste procese prin politici si proceduri adecvate (registre, acorduri, consimtaminte documentate, informari catre persoane, etc). Activitatea se va baza pe respectarea celor 6 principii GDPR:  legalitate, echitate si transparenta (prelucrarea datelor legal si corect, oferirea de explicatii intr-un limbaj usor de inteles); limitarea scopului (datele nu trebuie folosite in alta maniera decat aceea prezentata persoanei fizice); minimizarea datelor (prelucrarea exclusiva a datelor utile); exactitate (pastrarea datelor actualizate); integritate si confidentialitate (protejarea datelor prin masuri adecvate); responsabilitate (documentarea proceselor si posibilitatea de demonstrare a respectarii tuturor principiilor de mai sus).

In cadrul tuturor etapelor de selectie vor fi evitate discriminarile de orice tip printr-o informare corecta si concreta a tuturor indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizatasau orice alt criteriu asemanator.

Expertul selectie si evidenta grup tinta va promova fata de toate persoanele inregistrate in grupul tinta tema nediscriminarii si va constientiza persoanele din grupul tinta cu privire la modalitatile in care acestea pot fi discriminate si drepturile de care trebuie sa beneficieze, in special drepturile si obligatiile angajatilor conform legislatiei muncii si drepturile de acces la formare profesionala.

Expertul selectie si evidenta grup tinta va organiza evidenta tuturor documentelor aferente fiecarei persoane inregistrate (si fiecarui IMM) in grupul tinta pe toata perioada de implementare a proiectului, inclusiv gestionarea POCUformB.

Contributie la tema secundara POCU Nediscriminare: total cheltuieli salariale Expert selectie si evidenta grup tinta 155934 lei.

Aspecte contractuale:

Resurse Umane Expert selectie si evidenta grup tinta (Domnita Sanda Janina), Responsabil protectia datelor (Tibrea Meda Claudia).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Expert selectie si evidenta grup tinta a realizat evidentierea tutor persoanelor si entitatilor inregistrate, a actualizat indeplinirea indicatorilor in POCUformB si a asigurat finalizarea implementarii subactivitatii 1.2 in conditii optime.

De asemenea, Responsabilul protectia datelor a finalizat documentele privind aplicarea normelor GDPR.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 1.2. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Finalizare evidentiere grup tinta si indicatori, aplicarea permanenta a principiului nediscriminarii in identificare si selectie, promovarea temei catre grupul tinta; evidenta permanenta dosare persoane inregistrate in grupul tinta.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 1.2.

 • Furnizarea de programe de formare profesionala

Subactivitatea 2.1 Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala

Perioada de deșfășurare 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.2 Dezvoltarea competentelor/abilitatilor profesionale digitale si in domeniul TIC pentru 308 persoane

Resurse umane: Expert formare profesionala 1, Expert formare profesionala 2, Lectori/formatori.

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Cursurile au fost stabilite in urma analizarii nevoilor de imbunatatire a competentelor profesionale ale angajatilor, venite din partea intreprinderilor chestionate si cele cu care se afla in legatura CCI CJ. Astfel, a fost stabilita lista cursurilor de formare profesionala:

Calificare nivel 2 (360 ore) Operator calculator electronic si retele (OCER) – 80 cursanti (aproximativ 4 grupe).

Curs Competente digitale de utilizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere – CDUTI (60 ore) – 11 grupe x 20-21 cursanti = 228 cursanti.

Total cursanti 308 persoane.

Programe de formare competente digitale avansate (si in domeniul Industriei 4.0) – subcontractate – curs Social Media (dezvoltarea competentelor digitale specifice schimbului electronic de informatii si managementului documentelor electronice, gestionării platformelor de Comunicare Sociala in scop profesional) 40 ore pentru 154 persoane  si curs Cloud (programe de formare dedicate utilizarii tehnologiei Cloud si a altor tehnologii/aplicatii de stocare de date si informatii) 40 ore pentru 154 persoane. Ofertele si descrierea cursurilor sunt atasate la Cererea de finantare.

Toate persoanele din grupul tinta (308) vor participa la un curs autorizat, iar din randul acestor 308 persoane, cate 154 persoane vor urma minim un curs (din cele 2) de formare a competentelor digitale avansate (si in domeniul Industriei 4.0). Persoanele participante la cursuri de competente digitale avansate (sunt bugetate 2 cursuri, fiecare pentru 154 persoane) vor dobandi aceste competente, care ii vor ajuta sa devina mai eficienti si competitivi la locul de munca, sa cunoasca si sa utilizeze tehnologii de ultima generatie, respectiv sa fie capabili sa adapteze si utilizeze tehnologiile in functie de activitatea specifica de la locul de munca, sa inoveze permanent si sa se perfectioneze continuu in functie de evolutiile acestor tehnologii.

In cadrul masurilor de sprijin pentru IMM (3.1) va fi subliniata legatura dintre inovatie si succes in afaceri, care nu a fost niciodata atat de puternica, IMM-urile fiind sustinute sa promoveze un mediu creativ, absolut necesar pentru dezvoltare, sa ofere angajatilor un spatiu in care acestia sa isi desfasoare creativitatea, stimuland implicarea si asigurandu-se ca recunoasterea eforturilor este personalizata pentru nevoile lor. Rolul inovatiilor la locul de munca nu a fost niciodata mai important ca acum si, pe masura ce dezvoltarile tehnologice schimba din ce in ce mai mult modul in care traim si lucram, intreprinderile care isi cultiva o cultura a creativitatii se dezvolta cu pasi rapizi. In acelasi timp, intreprinderile care nu vor reusi sa foloseasca la maxim potentialul angajatilor lor vor intampina dificultati in a supravietui.

Cursurile au fost alese astfel incat sa asigure dezvoltarea competentelor digitale si in domeniul TIC pentru toate categoriile de angajati, cu accent pe dezvoltarea competentelor digitale si TIC de baza (cursurile autorizate), apoi pe dezvoltarea competentelor avansate (cursurile subcontractate), care si ele se adreseaza unei plaje largi de domenii in care activeaza angajatii (in contextul in care domeniul TIC a devenit un domeniul transversal) si nu sunt specializari de nisa. Din discutiile purtate cu angajatorii s-au desprins doua concluzii principale: 1. majoritatea angajatorilor nu constientizeaza pe deplin nevoia dezvoltarii  competentelor digitale si TIC in randul tuturor angajatilor (iar angajatii nu dispun de aceste competente) si 2. angajatorii cu activitate specializata in domeniul TIC fie au asigurat formarea/specializarea propriilor angajati (in cazul intreprinderilor mijlocii, care dispun de fonduri in acest sens), fie doresc cursuri foarte specializate si diversificate (care de altfel sunt si foarte costisitoare), care nu pot fi asigurate in cadrul unui proiect pentru nevoile specifice ale fiecarei intreprinderi si fiecarui angajat datorita multitudinii de specializari. In acest sens, va fi asigurat sprijin specializat astfel incat IMM-urile sa fie capabile sa evalueze nevoia de competente si sa dezvolte propriile programe de invatare (subactivitatea 3.1) deoarece in societatea actuala (si Industria 4.0) bazată pe cunoastere, cunostintele se multiplica si isi pierd valoarea mai repede decat oricand, rezultand schimbari extrem de dinamice in procese si in mediile de lucru.

Selectia pentru un anumit curs se va realiza in functie de nevoile individuale ale fiecarei persoane. Pentru cursurile furnizate in cadrul proiectului se va lua in calcul in special nevoia individuala de dezvoltare a competentelor digitale si in domeniul TIC, care va fi determinata atat prin identificarea decalajului personal de competente (factor principal), cat si prin raportarea la cerintele locului de munca (factor secundar). Selectarea cursurilor a avut in vedere dezvoltarea de competente transversale, astfel incat fiecare angajat sa se poata reorienta si spre alte domenii de activitate.

Grupele de cursanti vor fi organizate de Expertii formare profesionala 1 si 2 (fiecare pentru aproxiamtiv 154 cursanti si apoi pentru 50% din cursantii de la cursurile de competente digitale avansate), care vor fi stabili orarul de desfasurare (planificat in conformitate cu disponibilitatea cursantilor si formatorilor) atat in functie de numarul disponibil de persoane selectate (1.2), cat si in functie de interesele comune identificate in urma analizei chestionarelor pt a asigura grupe de curs cat mai omogene (in special dupa criteriul domeniului de activitate). Expertii vor pregati, coordona si adapta derularea formarii profesionale (inclusiv a cursurilor subcontractate) si vor asigura complementaritatea intre cunostiintele predate la curs si serviciile de sprijin de la subactivitatea 3.1, astfel incat toti cursantii sa-si dezvolte competentele, care ulterior sa fie puse in practica in activitatea intreprinderilor din care provin, respectiv sa permita inovarea – dezvoltarea de noi solutii sau servicii digitale adaptate nevoilor intreprinderilor. Inainte de demararea efectiva a furnizarii formarii profesionale, expertii vor instrui formatorii/lectorii cu privire la obiectivele cursurilor, nevoia asigurarii interactivitatii, stimularea inovarii si asumarii riscului in randul cursantilor. Sesiunile de formare vor fi avea un orar flexibil, in functie de disponibilitatea cursantilor, si vor fi organizate in spatii proprii sau inchiriate. Formatorii vor sustine cursul intr-un mod interactiv, cu solutii practice, studii de caz, folosind metode participative, astfel incat cursantii sa inteleaga conceptele predate si sa le aplice. Dupa finalizarea predarii cursului pt fiecare grupa, vor fi organizate examene de absolvire, iar absolventii vor primi certificate de absolvire recunoscute la nivel national (de catre ANC), respectiv diplome de participare pentru cursurile neautorizate ANC. Daca exista restrictii, cursurile pot fi furnizate online.

Actiunile inovative vor fi utilizate atat pentru motivarea grupului tinta pentru cresterea participarii la programele de formare, cat si pentru sustinerea invatarii si dezvoltarea competentelor si vor fi aplicate diferentiat in functie de caracteristicile individuale ale fiecarei persoane, respectiv in functie de specificul fiecarei grupe de curs:

Pentru furnizarea cursurilor in conditii optime va fi infiintat un Centru de Formare Digitala (CFD) intr-o sala a CCI CJ  din Cluj Napoca (centrul va fi dotat cu: 10 laptop-uri pt experti si prezentari, 20 laptop-uri pt cursanti, 10 desktop si 1 multifunctionala, plus 40 licente), fiind necesara si achizitionarea unui sistem inteligent de protectie a valorilor umane si materiale – sistem de detectie si avertizare incendiu pentru salile de curs si sala pentru evenimente de informare/constientizare, precum si spatiile aferente acestora (arhiva, birourile expertilor, camera tehnica, casa scari). Aceste dotari sunt necesare pentru furnizarea cursurilor, iar sistemul de detectie si avertizare incendiu este necesar pentru protejarea valorilor umane si materiale avand in vedere echipamentele TIC ce vor fi utilizate. De asemenea, pentru a motiva participantii la cursurile CDUTI si pentru a asigura un nivel calitativ optim, vor fi achiztionate materiale consumabile pentru cursanti (detaliate la Buget).

Cursurile furnizate si echipamentele TIC achizitionate si utilizate vor asigura contributia directa la tema secundara TIC: cost cursuri calificare (105920 lei), cursuri CDUTI (68065,80 lei), cost cursuri subcontractate (271224,80 lei), echipamente TIC (167000 lei) si licente (43680 lei). Total contributie TIC 655890,60 lei.

Aspecte contractuale: – AA2 privind transferul a 55 cursanti alocati initial la cursul Operator introducere, validare si prelucrare date (nivel 3 – 720 ore) – furnizare 360 de ore catre cursul de Competente digitale, cu mentinerea numarului toal de cursanti asumat (308).

Resurse Umane Expert formare profesionala 1 (Szabo Ibolya) si Expert formare profesionala 2 (Revnic Lucia), Lectori CDUTI (Ciot Lucian Mihai).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Expertii formare profesionala 1 si 2 au derulat activitati de pregatire a furnizarii formarii profesionale.

In perioada de raportare au fost continuate urmatoarele cursuri:

Furnizare curs Social media grupa 2 (15.11-07.12.2023) pentru 91 persoane, 91 persoane au finalizat cursul si au obtinut diplome de participare.

Furnizare curs Cloud Computing grupa 2 (04-15.12.2023) pentru 136 persoane, 105 persoane au finalizat cursul si au obtinut diplome de participare.

 • Numar participanti 27 si numar persoane certificate 27.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 2.1. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: 27 persoane certificate; furnizare curs Social media pentru 91 persoane (91 diplome eliberate) si Cloud pentru 136 persoane (105 diplome eliberate).

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 2.1.

 • Furnizarea de programe de formare profesionala

Subactivitatea 2.2 Monitorizarea derularii programelor de formare profesionala

Perioada de deșfășurare: 01.11.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.2 Dezvoltarea competentelor/abilitatilor profesionale digitale si in domeniul TIC pentru 308 persoane

Resurse umane: Expert monitorizare formare profesională

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Scopul monitorizarii si evaluarii derularii programelor de formare profesionala este acela de a studia dacă si in ce mod cursul de formare si-a atins obiectivele propuse, precum si de a găsi solutii adecvate pentru urmatoarele cursuri/grupe de curs.

Expertul monitorizare formare profesionala va realiza monitorizarea derularii formarii profesionale prin aplicarea si interpretarea unor chestionare pentru relevarea calitatii si utilitatii cursurilor de formare profesionala pentru cursanti pentru fiecare grupa de curs, iar evaluarea se va realiza tinand cont de analiza acestor chestionare.

Inca din prima luna de implementare, expertul va analiza chestionarele completate la 1.2 si va evalua stadiul initial al competentelor fiecarui cursant (si decalajul intre competentele existente si cele necesare intreprinderii – relevate de expertii care implementeaza subactivitatea 3.1), apoi va elabora chestionarele si alte instrumente de monitorizare.

Monitorizarea si evaluarea realizarilor va fi efectuata imediat dupa finalizarea cursului pentru a lua act si pentru a corecta, acolo unde este posibil, eventualele erori sau anomalii de realizare. Concluziile monitorizarii/evaluarii vor contine si masuri necesare pentru remedierea problemelor identificate sau pentru imbunatatirea calitatii formarii profesionale, acestea urmand a fi puse in practica de Expertii formare profesionala in cadrul subactivitatii 2.1.

Evaluarea rezultatelor finale si a impacturilor va fi efectuata in ultimele luni de implementare. Evaluarea ex post a rezultatelor si a impacturilor are o relevanta fundamentala deoarece este realizata initial o evaluare ex ante (stadiul initial relevat de chestionarele completate la inscriere), permitand astfel o comparatie intre efectele asteptate si efectele obtinute, plus o analiza a abaterilor. O astfel de analiza va fi benefica nu numai pentru a evalua corectitudinea previziunilor si eficienta si eficacitatea realizărilor, ci si pentru a izola mai bine efectele cursului fata de numeroşii factori externi ce pot interveni modificand rezultatele unui proiect chiar daca acesta a fost corect programat.

Principalii indicatori ai evaluarii vor fi:

a.Angajati care beneficiaza de programe de formare….

b. Persoane care dobandesc o calificare/ care si-au validat competentele in sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta….

In afara de acesti indicatori, se va urmari evaluarea calitativa a furnizarii cursurilor de formare profesionala, cu accent pe impactul competentelor dobandite asupra carierei profesionale si asupra activitatii intreprinderii. Se va evalua si gradul de inovare in randul angajatilor dupa finalizarea cursurilor (capacitatea de dezvoltare de noi solutii sau servicii digitale adaptate nevoilor intreprinderilor in cadrul carora activeaza), respectiv modalitatile de punere in practica a cunostintelor acumulate.

Subactivitatea va fi implementata de Expert monitorizare formare profesionala.

Aspecte contractuale:

Resurse Umane Expert monitorizare formare profesională (Dumitrescu Elisabeta).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

În perioada de raportare, Expertul monitorizare formare profesională a elaborat urmatoarele documente de lucru:

A fost elaborat un Raport de monitorizare a activitatii de formare profesionala nr. 14 – decembrie 2023. Monitorizarea s-a efectuat atat cantitativ cat si calitativ. Cantitativ se compara numarul de persoane evaluate initial cu numarul de persoane la care s-a angajat beneficiarul (308 persoane) prin cererea de finantare,  iar calitativ se urmareste evolutia competentelor digitale la toti cei inscrisi in proiect, de la stadiul initial la stadiul 2- dupa absolvirea cursului.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 2.2. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Monitorizarea lunara a furnizarii formarii profesionale pentru angajati, 1 raport lunar de monitorizare.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 2.2.

 • .

Subactivitatea 3.1 Furnizarea serviciilor de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de muncă

Perioada de deșfășurare: 01.11.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.3 Dezvoltarea si implementarea unor programe de invatare la locul de munca in randul a 36 IMM pentru cresterea competitivitatii si sustenabilitatii afacerilor, pentru adaptarea la sectoarele competitive

Resurse umane: Expert sprijin IMM 1, Expert sprijin IMM 2.

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Cei 2 Experti sprijin IMM vor realiza pregatirea si initierea procesului de elaborare si introducere a programelor de invatare la locul de munca, iar apoi vor selecta (in functie de concluziile de la 1.2) minim 36 IMM care au nevoie de sprijin si sunt dispuse sa participe (prin implicarea propriilor angajati). Ulterior, vor demara o analiza a istoriei IMM si a situatiei actuale (fiecare expert pt 18 IMM), concomitent cu cooperarea cu ceilalti experti ai proiectului implicati in furnizarea formarii profesionale si a serviciilor specializate (2.1 si 2.2) pt a identifica nevoia de sprijin. Urmatorul pas va consta in clarificarea (impreuna cu reprezentantii IMM) misiunilor si valorilor organizatiei, nevoii de forta de munca si nevoii de competente profesionale domeniul alfabetizarii digitale si TIC.

Pt sustinerea acestor servicii de sprijin, dar mai ales pt a crea un instrument care sa poata fi utilizat si adaptat de IMM, este necesara dezvoltarea unui software pt programe de invatare la locul de munca (serviciu subcontractat catre un furnizor specializat) care sa permita:

Software-ul va fi creat in functie de cerintele formulate de experti, va fi adaptat continuu in cadrul proiectului si va permite si adaptarea ulterioara de catre fiecare IMM. Initial, furnizorul va instrui cei trei experti pt a utiliza software-ul si apoi pt a-l adapta, iar ulterior expertii vor instrui reprezentantii IMM pt a utiliza si adapta software-ul. Astfel, folosirea acestui software va constitui un factor motivational suplimentar pt reprezentantii IMM si apoi va fi un instrument TIC util pt proiect (implementarea cu succes a subactivitatii 3.1 si introducerea programelor de cat mai multe IMM) si in activitatea IMM, care il vor utiliza si dupa finalizarea proiectului (asigurarea sustenabilitatii masurilor de sprijin).

Expertii vor urmari sa sustina constientizarea (de catre angajatori) importantei formarii la locul de munca si apoi dezvoltarea in comun a unor programe de dezvoltare a abilitatilor si competentelor.

Avand in vedere faptul ca in marea lor majoritate IMM-urile nu au dezvoltat departamente de formare profesionala si nici nu au angajat persoane specializate in acest domeniu, serviciile de sprijin se vor baza pe instruirea unor angajati, care apoi sa sustina procesul de invatare la locul de munca.

In cadrul fiecarui IMM va fi identificata minim o persoana avizata si informata (proprietarul afacerii, manageri,etc) cu care se va coopera pt elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca.

Expertii vor realiza diagnoza organizationala in scopul identificarii realitatii concrete a organizatiei in cauza dar si constientizarii (de catre reprezentantii intreprinderilor) elementelor profunde ce stau la baza functionarii unei organizatii. Diagnoza organizationala va viza identificarea nevoilor de competente specifice, implicare si responsabilitate, motivare si satisfactie.

In plus, pt o mai buna perspectiva asupra fiecarui IMM, vor fi consultate fisele de post, vor fi culese date cantitative din si din afara organizatiei si vor fi identificate schimbarile care sunt in pregatire in organizatie (cele care presupun dobandirea de noi abilitati din partea angajatilor) si schimbarile din domeniul specific de activitate al intreprinderii (tendintele in evolutia domeniului).

Etapele procesului de diagnoza/analiza a nevoilor de formare vor fi:

-Colectarea datelor despre posturi (ce presupun acele posturi)

-Intelegerea standardelor de performanta relative la acestea (la ce nivel este de dorit sa actioneze angajatii)

-Masurarea performantei curente (la ce nivel sunt angajatii)

-Determinarea abaterilor performantei reale fata de standard (cat din acel standard este actualizat)

-Calcularea costului abaterii constatate. Daca acesta este redus, nu se face nimic. Daca este semnificativ, se continua investitia in procesul de dezvoltare.

-Evaluarea nivelului de aptitudini si cunostinte ale angajatilor pe posturile respective.

-Analizarea discrepantei dintre cerintele postului si nivelul de performanta.

Ulterior, se va propune solutia (ce masuri este bine sa se ia pt a elimina diferentele dintre ceea ce se cere si nivelul curent al performantei angajatilor) si se va trece la implementarea solutiei si evaluarea acesteia (cat de eficienta s-a dovedit a fi? Daca nu suficient, procesul se poate repeta).

Astfel, expertii vor analiza posibilitatile si potentialul de digitalizare pt fiecare IMM, vor stabili perspectivele de dezvoltare ale acestora, iar cu ajutorul software-ului vor determina necesarul de formare profesionala in domeniul TIC si modalitatile de dezvoltare a competentelor angajatilor, proces care se poate repeta ori de cate ori este nevoie.

IMM-urile pot opta pt cursuri de formare clasice sau online, dar mai ales pt metode inovative (si mai putin costisitoare) de invatare la locul de munca:

-Instruirea in-house –instruire strict la locul de munca ce permite angajatilor sa invete si sa aplice imediat noile cunostinte. Reprezentantii IMM vor fi sustinuti si li se vor prezenta modalitati eficiente de selectare a persoanelor potrivite care sa fie formatori.

-Job shadowing –implica un angajat care urmeaza un alt angajat, ca o umbra, pt a invata toate aspectele unui loc de munca (in special pt noii angajati pt initierea acestora). Shadowing-ul este o modalitate simpla si eficienta de a reduce decalajele de competente intr-un interval scurt de timp.

-Mentorat –implica transmiterea informala de cunostinte catre angajatii mai putin experimentati sau in cazurile in care se doreste eficientizarea activitatii. Este importanta identificarea si selectarea unui mentor din randul angajatilor seniori, a caror performanta are un impact major asupra activitatii celorlalti angajati.

Expertii vor derula actiuni de constientizare asupra importantei integrarii angajatilor varstnici si prelungirii vietii profesionale in contextul lipsei de forta de munca si aparitiei fenomenului imbatranirii demografice si se va accentua nevoia participarii angajatilor varstnici in cadrul programelor de invatare la locul de munca.

Cu toate acestea, parcurgerea unui ciclu alcatuit din patru etape (identificarea nevoilor de formare; proiectarea si planificarea; furnizarea formarii si evaluarea rezultatelor) nu ofera sustenabilitate masurilor de sprijin dupa ce proiectul va fi incheiat si este nevoie ca reprezentantii intreprinderilor sa repete acest ciclu periodic (software-ul va facilita acest lucru) si sa fie capabili sa anticipeze nevoile viitoare de competente si evolutia domeniului de activitate.

Astfel, pe langa serviciile de sprijin individualizat pt fiecare din cele 36 IMM, toate intreprinderile vor fi stimulate sa participe activ la constituirea unei retele regionale formata din intreprinderi, furnizori de formare profesionala si specialisti (in domeniul formarii profesionale, in domenii tehnic si in domeniul resurselor umane), reteaua urmand a fi infiintata prin proiect. Pt constituirea retelei si activarea ei se vor organiza intalniri, iar ulterior comunicarea se va realiza si online, urmand a fi creata si o sectiune web pe pagina S. Scopul retelei va fi de a permite schimbul de idei si bune practici, schimbul de cunostiinte de specialitate si anticiparea nevoilor viitoare de competente si tendintelor din diferitele domenii economice. Reteaua va fi sprijinita sa actioneze pt construirea unei culturi de invatare si dezvoltare continua, pt stabilirea unor criterii de succes si reevaluarea/adaptarea programelor de formare profesionala, respectiv pt utilizarea unei mari varietati de metode de formare si dezvoltare, adecvate diferitelor situatii si stiluri de invatare, cu accent pe invatarea la locul de munca.

Astfel, va fi creat si dezvoltat un mecanism inovator care sa anticipeze nevoile viitoare de competente, relationarea permanenta intre membri retelei urmand a fi benefica pt dezvoltarea si adaptarea permanenta a competentelor angajatilor si implicit pt cresterea competitivitatii intreprinderilor.

Prin implementarea subactivitatii 3.1, beneficiile pt IMM vor fi:

 • mecanism inovator (reteaua regionala), care sa anticipeze nevoile viitoare de competente intr-o perioada caracterizata a fi a 4-a revolutie industriala;

Contributie la tema secundara POCU Inovare sociala: 30% din total cheltuieli salariale Experti sprijin IMM 1 si 2 (prin crearea si functionarea retelei ca mecanism inovator care sa anticipeze nevoile viitoare de competente) – 111340 lei.

Contributie la tema secundara POCU TIC: cost software – 148750 lei.

Aspecte contractuale: –

Resurse Umane Expert sprijin IMM 1 (Toth Tiberiu Dorin), Expert sprijin IMM 2 (Parparita Felicia).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Cei 2 Experti sprijin IMM au elaborate materiale de sustinere a furnizarii serviciilor de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de munca: Retelele de cooperare pentru IMM si Economia colaborativa.

Cei 2 Experti sprijin IMM au furnizat urmatoarele masuri de sprijin: in urma furnizarii software-ului si a instrumentelor de organizare a programelor de invatare la locul de munca 18 IMM au introdus programe de invatare (curs Excel), fiind semnate 18 Procese verbale. Expertii au organizat procedurile de infiintare a Retelei de cooperare intre IMM, fiind inscrise in retea cele 40 de IMM-uri sprijinite prin proiect. In urma constituirii retelei si a introducerii programelor de invatare au fost actualizate 40 de Fise de sprijin.

De asemenea, expertii au elaborat un document privind asigurarea sustenabilitatii proiectului – Acord sprijin IMM sustenabilitate – care urmeaza a fi semnat de IMM-urile interesate.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 3.1. Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Furnizarea masurilor de sprijin catre 40 IMM; constituire retea de cooperare IMM, 18 IMM au introdus programe de invatare la locul de munca.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 3.1.

 • .

Subactivitatea 3.2 Masuri de asigurare a sustenabilitatii proiectului

Perioada de deșfășurare: 01.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului: O.S.3 Dezvoltarea si implementarea unor programe de invatare la locul de munca in randul a 36 IMM pentru cresterea competitivitatii si sustenabilitatii afacerilor, pentru adaptarea la sectoarele competitive

Resurse umane: –

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Persoanele inregistrate in grupul tinta si intreprinderile din care fac parte vor fi stimulate sa se organizeze in cadrul unei retele (subactivitatea 3.1) care sa-si formuleze si sustina interesele, urmand a fi organizate grupuri de lucru, care sa fie puse in legatura cu alti factori interesati (care au participat in prealabil la evenimentele de la subactivitatea 1.1): asociatii ale intreprinderilor, asociatii profesionale, furnizori de formare profesionala, alte retele de la nivel regional , national si european (de exemplu Reteaua Europeana pentru Educație și Formare Profesională în Sănătatea și Securitatea Muncii sau Platforma Europeana pentru Invatarea pe Tot Parcursul Vietii http://lllplatform.eu/ ) pentru realizarea schimburilor de bune practici si actualizarea permanenta a cunostiintelor din diverse domenii.

Actiunile de cooperare se vor realiza in special in cadrul Centrului de Formare Digitala (CFD) infiintat in cadrul proiectului, dotarile cu echipamente TIC, licente software si sistemul antiincendiu ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect urmand a asigura un cadru optim de cooperare si comunicare. De asemenea, software-ul pentru programe de invatare la locul de munca dezvoltat in cadrul proiectului va fi utilizat de catre IMM-uri (reprezentantii IMM vor fi instruiti cu privire la utilizarea si adaptarea software-ului) si va permite inclusiv stabilirea decalajelor de competente fata de nevoile viitoare anticipate de reteaua regionala, fiind un instrument util pe termen mediu si lung cu efect multiplicator la nivelul IMM si al pietei muncii si FPC.

Factorii interesati vor fi informati permanent cu privire la activitatile derulate in cadrul proiectului si rezultatele obtinute (inclusiv asupra feedback-ului si progresului inregistrat in randul grupului tinta), urmarindu-se o implicare activa a acestora in diverse arii de expertiza pentru a asigura o actualizare permanenta a continuturilor programelor de formare si a serviciilor specializate la ultimele tendinte inregistrate in diverse domenii. Validarea masurilor de sprijin de catre factorii interesati, dar mai ales a rezultatelor obtinute si a mijloacelor utilizate in acest scop (exemplele de bune practici),  va asigura continuitatea masurilor si dupa finalizarea proiectului si avea un efect multiplicator in diverse domenii (management, antreprenoriat, resurse umane, formare profesionala, etc), sectoare de activitate (sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) si la nivel regional sau national.

Materialele de informare, materialele de formare profesionala (suporturi de curs, curricula), metodologiile de implementare a activitatilor si de furnizare a serviciilor de sprijin specializat (inclusiv instrumentele de analiza si elaborare a programelor de invatare la locul de munca) vor fi publicate pe site-ul solicitantului si vor fi puse la dispozitia factorilor interesati pentru a asigura multiplicarea rezultatelor obtinute si a modalitatilor de obtinere.

Structura creata in cadrul proiectului – CFD – va continua sa functioneze in baza alocarii de resurse financiare din partea CCI CJ dupa finalizarea proiectului, in spatiile CCI CJ urmand a fi continuata furnizarea formarii profesionale si a serviciilor specializate (inclusiv prin utilizarea software-ului) adresate mediului de afaceri, dar si a sprijinului pentru implementarea programelor de invatare la locul de munca pentru cele 36 de IMM.

Rezultatele obtinute in cadrul proiectului si impactul asupra competitivitatii intreprinderilor va asigura continuarea furnizarii de servicii atat pentru noile nevoi ale intreprinderilor care au participat la proiect, cat si pentru alti factori interesati, inclusiv in cadrul unor proiecte in domeniul resurselor umane.

Pentru realizarea acestor deziderate, pe langa alocarea de resurse pentru continuarea activitatilor dupa finalizarea proiectului, va fi realizata si instruirea tuturor expertilor implicati in implementarea activitatilor pentru a identifica, propune si valorifica si alte oportunitati de continuare a activitatilor/masurilor proiectului.

La implementarea subactivitatii 3.2 participa toti expertii proiectului.

CONTRIBUTIA LA TEMELE SECUNDARE POCU (in cadrul fiecarei subactivitati sunt detaliate costurile totale aferente contributiei la temele secundare):

Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizarii resurselor: subactivitatea 1.1 – 124747,20 lei  (3,14% din total proiect), peste ponderea minima de 3%.

Inovare sociala – 46680 lei (1.1) si 111340 lei (3.1) – total 158020 lei (3,98% din total proiect), peste ponderea minima de 2%.

Imbunatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calității tehnologiilor informatiei si comunicatiilor – 655890,60 lei (2.1) si 148750 (3.1) – total 804640,60 lei (20,29% din total proiect), cu mult peste ponderea minima de 1%.

Nediscriminare – 155934 lei (1.2) – 3,93%, peste ponderea minima pe proiect de 3%.

Aspecte contractuale: –

Resurse Umane

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Centrul de formare digitala functioneaza si vor asigura sustenabilitatea masurilor de sprijin si dupa finalizarea proiectului, iar software-ul pentru programe de invatare la locul de munca a fost operationalizat si furnizat IMM-urilor interesate pentru a fi utilizat si dupa finalizarea proiectului.

A fost creata reteaua de cooperare IMM (CCI CJ si cele 40 de IMM sprijinite) care va functiona dupa finalizarea proiectului, au fost pregatite si transmise catre cele 40 de IMM Acorduri de sprijin IMM sustenabilitate, iar CCI CJ a emis Decizia pentru aprobarea asigurarii sustenabilitatii masurilor de sprijin.

De asemenea, a fost pregatita diseminarea materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si rezultatelor obtinute.

In perioada de raportare a fost continuata implementarea subactivitatii 3.2, monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări Utilizare software si mijloace TIC in cadrul Centrului de formare digitala. Pregatirea diseminarii materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si rezultatelor obtinute; asigurarea continuarii activitatilor si utilizarii mijloacelor TIC si software-ului, in special prin intermediul Centrului de Formare Digitala si retelei regionale.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind modalitatea de implementare a subactivitatii 3.2.

 • 4. Activitate transversala – managementul proiectului

Subactivitatea 4.1 Managementul proiectului

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului:

Resurse umane: Manager proiect.

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Aceasta activitate va fi continua, urmand a fi organizate periodic intalniri de lucru. Managerul de proiect va realiza distribuirea si asumarea rolurilor/responsabilitatilor membrilor echipei de implementare si furnizorilor de servicii/produse, se vor aloca resursele materiale, financiare si umane pe fiecare activitate. Vor fi stabilite modalitatile efective de actiune si regulile de comunicare intre membrii echipei, va fi evaluat permanent stadiul implementarii si atingerea rezultatelor, urmand ca actiunile sa fie adaptate conform acestor concluzii. Managerul de proiect va coordona implementarea proiectului, raspunzand de indeplinirea obiectivelor, indicatorilor, atingerea rezultatelor, implementarea activitatilor cu respectarea termenelor si de resursele alocate.

Managementul proiectului se va desfasura pe intreaga perioada de implementare prin delegarea responsabilitatilor pt fiecare membru al echipei de implementare, acestia raspunzand direct de realizarea sarcinilor ce le revin. La demararea proiectului va fi organizata o intalnire de lucru (prin convocarea tuturor expertilor), care vizeaza distribuirea si asumarea de rolurilor operationale si responsabilitatilor, adoptarea si detalierea planului de activitati, iar periodic vor fi organizate intalniri cu echipa de implementare pentru stabilirea noilor responsabilitati in functie de evolutia proiectului.

Managerul de proiect va asigura implementarea masurilor care sa previna discriminarile de orice fel, urmand a promova tema nediscriminarii atat in relatia cu expertii – sarcinile acestora vor fi stabilite astfel incat sa fie promovata egalitatea de sanse si nediscriminarea in orice activitate desfasurata (in special cele legate de selectia persoanelor, selectarea planurilor de afaceri, sustinerea obtinerii transelor de subventie, etc), cat si in realizarea achizitiilor.

Subactivitatea va fi implementata de Managerul de proiect.

Aspecte contractuale:

Resurse Umane Manager de proiect (Georgescu Marius Bogdan).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Managerul de proiect a verificat modalitatile in care sunt implementate activitatile si rezultatele obtinute.

Actiuni intreprinse:

Informarea permanentă a echipei de proiect cu privire la activitățile, obiectivele și indicatorii ce trebuiesc atinși;

Ședințe de lucru periodice pentru stabilirea modalitatilor efective de actiune si regulilor de comunicare intre membrii echipei;

Organizarea echipei de implementare prin distribuirea si asumarea rolurilor/responsabilităților de catre fiecare membru: elaborarea si semnarea fiselor de post de către membrii echipei;

Monitorizarea atingerii obiectivelor si indicatorilor asumati;

Respectarea contractului de finanțare: modificări a contractului de finanțare prin notificare sau act adițional;

Menținerea legăturii cu OIRPECU NV în vedere clarificării/soluționării unor aspecte legate de implementarea proiectului,  rezolvare solicitări clarificări ale OIRPECU NV legate de notificări/acte adiționale depuse, rapoarte etc.;

Verificare si avizare Rapoarte de activitate, Fise de pontaj si documente întocmite de experți in cadrul proiectului, întocmire raport tehnic aferent Cererii de Rambursare.

Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Verificare si control implementare activitati si obtinere rezultate. Pregatire Raport tehnic 6 final.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, printre subiectele abordate fiind asigurarea unui management de proiect eficient in vederea implementarii activitatilor la termen, obtinerii rezultatelor estimate, respectarii bugetului, a legislatiei in vigoare, atingerii indicatorilor asumati si indeplinirii obiectivelor propuse.

 • 5. Activitati transversale aferente decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Subactivitatea 5.1 Managementul financiar al proiectului.

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului:

Resurse umane: Responsabil financiar (cheltuieli indirecte).

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Responsabilul financiar va organiza evidenta contabila analitica a proiectului, utilizand conturi analitice distincte pentru evidentierea tuturor operatiunilor legate de implementare. Responsabilul financiar va asigura implementarea normelor legale in vigoare si regulilor stabilite de AMPOCU privind raportarile financiare (in cadrul cererilor de rambursare si de plata). Vor fi aplicate regulile managementului financiar in special in privinta planificarii, monitorizarii si ajustarii cheltuielilor, respectiv a intocmirii fluxului de numerar al proiectului si corelarea acestuia cu fluxul de numerar al solicitantului.

Subactivitatea va fi implementata de Responsabilul financiar.

Aspecte contractuale:

Resurse Umane Responsabil financiar (Sanda Juhasz).

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Au fost derulate actiuni de pregatire a modalitatilor de realizare a raportarilor financiare in conformitate cu normele legale in vigoare si s-a asigurat verificarea realizarii cheltuielilor conform Cererii de finantare si regulilor POCU.

Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Transmitere Cerere de plata, pregatirea Cererii de rambursare nr 5.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, unul dintre subiectele abordate fiind asigurarea unui management financiar eficient si aplicarea regulilor de raportare financiara POCU.

 • 5. Activitati transversale aferente decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Subactivitatea 5.2 Achizitii publice si cheltuieli de functionare.

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 31.12.2023

Obiectivul specific al proiectului:

Resurse umane: – Expert achizitii (Georgescu Marius Bogdan).

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Procedurile se vor derula prin implicarea Expertului in achizitii, care va aplica normele legislative in vigoare (Ordinul 1284/2016 privind aprobarea procedurii competitive aplicabila solicitantilor/beneficiarilor privati)  si instructiunile MFE si AMPOCU. In organizarea si derularea achizitiilor publice vor fi utilizate principiile achizitiilor ecologice (impactul asupra mediului pentru produse, lucrari, servicii; specificatii tehnice prin utilizarea factorilor de mediu – acolo unde este posibil). Activitatea va fi continua deoarece implementarea activitatilor proiectului presupune realizarea achizitiilor pentru diverse bunuri si servicii.

Solicitantul isi va asigura cheltuielile de functionare in cadrul acestei subactivitati, cheltuieli indirecte in limita a 15% din costurile directe eligibile cu personalul care nu fac obiectul subcontractarii: salarii personal suport manager proiect, administrativ/auxiliar, utilitati, multiplicare documente, taxe notariale, cheltuieli financiare si juridice, materiale consumabile.

La aceasta subactivitate sunt bugetate si cheltuielile de transport experti avand in vedere faptul ca pentru implementarea subactivitatilor vor participa mai multi experti (in cadrul unei deplasari chiar mai multi experti bugetati pe subactivitati diferite) si nu pot fi evidentiate exact aceste cheltuieli pe fiecare subactivitate, iar 5.2 se deruleaza pe toata perioada de implementare a proiectului.

Aspecte contractuale: –

Resurse Umane – Expert achizitii

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

In perioada de raportare nu au fost realizate achizitii.

Rezultate/ realizări: –

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, unul dintre subiectele abordate fiind modalitatile de realizare a achizitiilor planificate.

 • 5. Activitati transversale aferente decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara.

Subactivitatea 5.3 Masuri de informare si publicitate.

Perioada de deșfășurare: 26.09.2022 – 13.09.2023

Obiectivul specific al proiectului:

Resurse umane: –

Resurse materiale: 1 birou/spatiu pentru Centru de Formare Digitala (CFD), 6 birouri proprii dotate cu mobilier, acces la telefonie fixa, internet, 1 sala curs.

Locația de implementare: Sediu CCI CJ, Str. Horea nr. 3, Ap. 0, Cluj Napoca, judetul Cluj, România.

Descriere:

Se va asigura respectarea Regulilor generale privind masurile de informare si publicitate din Anexa 3 la Contractul de finantare POCU (varianta august 2020), Regulamentului Comisiei Europene (CE) Nr. 1303/2013 si prevederilor Manualului de Identitate Vizuala pt Instrumentele Structurale 2014-2020 in Romania.

Astfel, vor fi publicate anunturi/comunicate de presa la inceputul si la finalizarea proiectului, care vor contine valoarea proiectului (evidentiind suma finantarii primite din Programul Operational Capital Uman), titlul proiectului/investitiei, Beneficiarul, rezultatele prevazute/obtinute, plus informatiile si elementele grafice obligatorii. Este prevazuta tiparirea afiselor cu informatii despre proiect (dimensiunea A3) si contributia financiara din partea Uniunii, care vor fi asezate in locuri usor vizibile publicului. Toate materialele de comunicare (pliante, afise, autocolante, comunicate, etc) si orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului vor contine toate elementele si mentiunile obligatorii (mentiune cu privire la faptul ca operatiunea este sprijinita in cadrul FSE), iar echipamentele achizitionate vor avea aplicate autocolante.

De asemenea, vizibilitatea proiectului va fi asigurata prin expunerea unui afis si unui banner la sediile de implementare ale proiectului, iar participantii la proiect vor fi informati permanent cu privire la sprijinul acordat prin FSE.

Participantii in cadrul proiectului vor fi informati in mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE, iar orice fel de documente referitoare la implementarea proiectului (si publicate pentru public sau participanti, inclusiv certificatele de prezenta sau alte certificate) vor contine mentiunea cu privire la faptul ca operatiunea a fost sprijinita in cadrul FSE.

Subactivitatea va fi realizata de Expertul informare si publicitate, care va realiza conceperea si transmiterea prin intermediul presei a anunturilor privind demararea proiectului, evenimentele importante ce se vor desfasura si materialele de comunicare. Acesta va asigura respectarea regulilor din Manualul de identitate vizuala si promovarea elementelor de identitate vizuală specifice.

Aspecte contractuale: –

Resurse Umane

Implementare, monitorizare, raportare, evaluare

Au fost continuate actiunile de pregatire a finalizarii activitatii de informare si publicitate, fiind realizat comunicatul de presa privind finalizarea proiectului. Aceste este publicat pe site-ul CCI CJ si urmeaza a fi publicat in presa.

Monitorizarea si evaluarea activitatilor desfasurate si rezultatelor obtinute a fost realizata in luna decembrie 2023 in vederea intocmirii prezentului Raport tehnic.

Rezultate/ realizări: Realizare comunicat de presa finalizare proiect.

Sedințe: Au fost organizate sedinte cu participarea expertilor, unul dintre subiectele abordate fiind legat de actiunile de informare si publicitate necesare pentru respectarea Regulilor generale privind masurile de informare si publicitate.

4. Stadiul general al implementării proiectului

4.1. Stadiul derulării procedurilor de achiziții (daca este cazul)*

Tipul achiziției Procedura aplicată Valoarea estimată CF Valoarea contractată Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/ Data publicării anunț în ziar/ Data transmiterii cererii de ofertă Data estimată de finalizare a procedurii Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire) Durată contract Stadiul aplicării procedurii 1.Finalizată (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3.Întârziată (bifează  motive din tabel) 4. Anulată**
FEDR – Sistem inteligent antitincendiu Achizitie directa 123,622.00 lei Septembrie 2022 Noiembrie 2022 Noiembrie 2022 Întârziată  
FEDR – echipamente TIC Centru Formare Digitala Achizitie directa cf Legii 208/2022 art 7 al 5 167,000.00 lei Septembrie 2022 Noiembrie 2022 Noiembrie 2022 31.12.2023  Finalizata SC ELEKTROWEIGL SRL Contract nr.1998 din 26.10.2022
Licente software Achizitie directa 43,680.00 lei Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 31.12.2024 Finalizata SC ELEKTROWEIGL SRL Contract nr.2177 din 21.11.2022  
Servicii organizare evenimente Achizitie directa 124,480.00 lei Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 31.12.2023  Finalizata SC MIND SHOP SRL Contract nr.2175 din 21.11.2022
Materiale consumabile pentru cursanti Achizitie directa 14,914.00 lei Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 Îfinalizata SC ROXER GRUP SRL Contract nr. 1845 din 18.09.2023
Inchiriere sali curs Achizitie directa 15,000.00 lei Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 Întârziată  
Dezvoltare aplicatii/sisteme informatice – software programe de invatare la locul de munca Achizitie directa 148,750.00 146,000.00 Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 31.12.2023 Finalizata SC FARO DEVELOPMENT SRL, Contract nr.2381/27.12.2022  
Furnizare formare profesionala Social Media Achizitie directa 135,612.40 133.875 Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 31.12.2023 Finalizata SC SMARTMAINT SRL, Contract nr.2002/05.10.2023  
Furnizare formare profesionala Cloud Achizitie directa 135,612.40 118.395,48 Septembrie 2022 Octombrie 2022 Octombrie 2022 31.12.2023 Finalizata SC BITTNET SYSTEMS SA, Contract nr.1999/05.10.2023  
Furnizare cursuri calificare nivel 2 Achizitie directa 105,920.00 105,920.00     Decembrie 2022 31.12.2023 Finalizata CENTRUL REGIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULTILOR CLUJ (CRFPA) Contract nr.1086/24.05.2023

* Conform Cererii de finanțare, anexă acontractului de finanțare

** În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor:

Achizitionarea unui Sistem inteligent antitincendiu este anulata. Achizitionarea materialelor consumabile si a inchirierii salilor de curs sunt anulate deoarece nu mai sunt necesare.  

4.2. Situație sintetică a contractelor semnate în cadrul proiectului

Nr.crt. Denumire contract[5] Pondere din total proiect (%)i) Stadiul implementării (Procent valoric din total contract executat)
1. Echipamente TIC Centru Formare Digitala 166.161,74 lei – 4,19% 100%
2. Licente software 51.579,36 lei – 1,30% 100%
3. Servicii organizare evenimente 122,000.00 lei – 3,07% 100%
3. Dezvoltare aplicatii/sisteme informatice – software programe de invatare la locul de munca 146,000.00 lei – 3,80% 100%
4. Furnizare cursuri calificare nivel 2 105,920.00 lei – 2,90% 100%
5. Furnizare formare profesionala Social Media 133.875,00 – 3,60% 100%
6. Furnizare formare profesionala Cloud 118.395,48 – 3% 100%
7. Materiale consumabile pentru cursanti 14.917,00 lei – 0,4% 100%

i) Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la valoarea totală a proiectului inclusiv valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea contractului de finanțare.

Atenţie! Dacă nu există contract semnat, stadiul implementării va fi 0%

5.  Abateri / întârzieri în atingerea rezultatelor / realizărilor aşteptate.

Dacă există modificări în cadrul Planului de Implementare al activităţilor, acestea trebuie prezentate şi justificate. Dacă există activităţi planificate şi nerealizate, Beneficiarul trebuie să le menţioneze, împreună cu motivele întârzierilor şi perioada pentru care au fost reprogramate. De asemenea, în cazul în care există activităţi planificate iniţial şi derulate în avans, Beneficiarul trebuie să le menţioneze şi să prezinte cauzele/motivele pentru această re-planificare.

Nu s-au inregistrat intarzieri in implementarea activitatilor si nici abateri in obtinerea rezultatelor – rezultatele asumate au fost depasite, iar indicatorii au fost realizati in proportie de peste 100%.

6. Sinteza implementării viitoarelor activităţi (după caz):

Nu este cazul – proiectul este finalizat la data de 31.12.2023.

Vor fi realizate masurile de asigurare a sustenabilitatii proiectului

7. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat, dacă este cazul.

  DA NU Observații/Descriere
Este proiect care se supune ajutorului de stat?   NU  
Este proiect care se supune regulii de minimis?   NU  

8. Respectarea cerințelor cu privire la publicitatea proiectului

Descrieţi detaliat activităţile şi măsurile de informare şi publicitate desfăşurate în cadrul proiectului în perioada de raportare, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare (de ex.: număr de materiale informative, număr de persoane participante sau care au beneficiat de informare și publicitate, modalitate de diseminare, etc.). Se va menționa dacă acestea s-au realizat cu respectarea prevederilor Manualului de identitate vizuală.

A fost realizat si publicat comunicatul de presa privind lansarea proiectului. Promovarea activitatilor proiectului este realizata si pe site-ul Beneficiarului, care va respecta intocmai prevederile Manualului Beneficiarului POCU.

9. Principii orizontale (conform informațiilor din Cererea de finanțare)

Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

9.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernanței pe mai multe nivele (transparență, tratament egal…

 

9.2 – Promovarea egalității între bărbați şi femei

Principiile egalitatii de gen si a prevederilor Legii nr. 202/2002 au fost promovate in cadrul materialelor de informare (pliante, brosuri) si in cadrul evenimentelor de informare (subactivitatea 1.1) adresate grupului tinta si altor factori interesati. Principiul egalitatii de gen este respectat si prin faptul ca ponderea femeilor va fi de peste 40% din persoanele inregistrate in grupul tinta. Peste 50% din expertii proiectului sunt femei (10 din 13 experti) si astfel este asigurata egalitatea de tratament in cadrul relatiilor de munca.

9.3 – Dezvoltarea durabilă

Acest principiu a fost prezentat in cadrul materialelor de informare, fiind subliniata importanta aplicarii (necesitatea respectarii normelor de protectie a mediului in orice activitate derulata) acestui principiu.

9.4 – Non-discriminare

Principiul egalitatii de sanse este respectat si prin faptul ca nu au fost realizate discriminari in activitatile de selectionare (1.2), evitarea discriminarii realizandu-se printr-o informare corecta si concreta a tuturor indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata sau orice alt criteriu asemanator. Principiul nediscriminarii este respectat in cadrul angajarii expertilor si in organizarea achizitiilor publice. Expertii au elaborat si prezentat materiale de specialitate pe tema nediscriminarii.

9.5 – Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități

NA

9.6 – Regulile de mediu

Regulile privind protectia mediului au fost prezentate in cadrul materialelor de informare, fiind subliniata necesitatea respectarii normelor de protectie a mediului in orice activitate derulata.

10.1. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate în perioada de referință

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

Tipul vizitei de verificare la faţa locului Perioada desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului Termen de îndeplinire stabilit Stadiul îndeplinirii recomandărilor
………. Nu au fost realizate VFL in perioada de raportare
……….        

10.2. Stadiul implementării recomandărilor formulate în cadrul altor vizite de verificare la faţa locului

Prezentaţi stadiul implementării recomandărilor formultate în cadrul vizitei/vizitelor de verificare la faţa locului efectuate de către structurile responsabile din cadrul AMPOCU/OIR/OI responsabil. Se va menţiona stadiul îndeplinirii acestora în corelaţie cu termenele stabilite şi documentele verificate care atestă realizarea acestora

Tipul vizitei de verificare la faţa locului Perioada desfăşurării vizitei de verificare la faţa locului Recomandări formulate în cadrul vizitelor de verificare la faţa locului Termen de îndeplinire stabilit Stadiul îndeplinirii recomandărilor
       
         
         
         

11. OBSERVAŢII IMPORTANTE PENTRU SUCCESUL PROIECTULUI / PROPUNERI PENTRU PERIOADA URMĂTOARE ÎN VEDEREA PREÎNTÂMPINĂRII EVENTUALELOR DEFICIENȚE LA MOMENTUL RAPORTĂRII

12. Beneficiarul Camera de Comert si Industrie Cluj are calitatea de beneficiar/partener  în următoarele proiecte finanțate din POCU:

Denumirea beneficiarului   Denumirea proiectului Cod SMIS Nr./ dată contract finanțare Perioada de implementare OI/OIR-ul care a gestionat/ gestionează proiectul
Camera de Comert si Industrie Cluj Antreprenoriat sustenabil în Regiunea Nord Vest 105903 POCU/82/3/7/105903 04.01.2018 – 04.01.2021 OIR Nord Vest
Camera de Comert si Industrie Cluj Imbunatatirea potentialului de absorbtie pe piata muncii a studentilor prin stagii de practica de calitate 109172 POCU/90/6/19/19/109172 18.07.2018 – 19.08.2020 OI POCU (Ministerul Educatiei Nationale)
Camera de Comert si Industrie Cluj Dezvoltarea sustenabila a competentelor digitale pentru angajatii IMM din Regiunea Nord Vest 143404 POCU/860/3/12/143404 26.09.2022 – 31.12.2023 OIR Nord Vest

13. ANEXE: Documente justificative:

 • subactivitatilor (modele documente, materiale informare, tabele/liste prezenta, fise informare, dosare grup tinta, materiale IMM, documente pregatire si organizare cursuri);
 •  

TABELE

TABEL 1:      GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

(în conformitate cu modificările contractuale)

Activitatea/subactivitatea Durata Organizatia care implementeaza
1.Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
1.1. Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
1.2. Identificarea, selectionarea si evidenta persoanelor/entitatilor din grupul tinta   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
2. Furnizarea de programe de formare profesionala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
2.1 Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
2.2. Monitorizarea derularii programelor de formare profesionala 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
3. Sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
3.1 Furnizarea serviciilor de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de muncă   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
3.2 Masuri de asigurare a sustenabilitatii proiectului 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
4. Activitate transversala – managementul proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
4.1 Managementul proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
5. Activitati transversale aferente decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
5.1 Managementul financiar al proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
5.2 Achizitii publice si cheltuieli de functionare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj
5.3 Masuri de informare si publicitate 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Camera de Comert si Industrie Cluj

TABEL 2: RAPORT DE REALIZARE A REZULTATELOR

[Acest tabel va fi completat cu informațiile cumulate de la începutul perioadei de implementare a proiectului până la data de finalizare a perioadei de raportare]

Perioada: 26.09.2022 – 31.12.2023
Activităţi Rezultate planificate Rezultate atinse Procent de realizare Stadiul (început, în curs, realizat) şi, după caz, comentarii cu privire la motivele abaterilor, constrângeri şi riscuri
Activitatea 1 Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor  
1.1 Organizarea si derularea de campanii de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua Informarea publicului prin mass-media, elaborare materiale de constientizare si promovare, completarea a minim 308 fise de informare de catre persoanele din grupul tinta, organizarea a 6 seminarii/webinarii de informare si 4 seminarii/webinarii de specialitate. Informarea publicului prin mass-media, elaborare materiale de constientizare si promovare, documente de lucru, completare 559 fise de informare, organizare 11 seminarii//webinarii de informare.   100% realizat
1.2 Identificarea, selectionarea si evidenta persoanelor/entitatilor din grupul tinta Identificare si selectionare minim 36 IMM si 308 persoane din grupul tinta (32 angajati varstnici si 125 femei); evidenta permanenta dosare 308 persoane si 36 entitati inregistrate in grupul tinta. Elaborare documente de lucru si formulare/declaratii grup tinta, asigurarea respectarii normelor privind protectia datelor, identificarea si selectionarea a 40 IMM si 366 persoane (din care 238 femei si 19 angajati varstnici) pentru participarea la activitatile proiectului, aplicarea permanenta a principiului nediscriminarii in identificare si selectie, promovarea temei catre grupul tinta; evidenta permanenta dosare persoane inregistrate in grupul tinta.     100% realizat
Activitatea 2 Furnizarea de programe de formare profesionala
2.1 Pregatirea si furnizarea programelor de formare profesionala Furnizarea programelor de formare profesionala pentru 308 de angajati (minim 10% – 32 persoane vor fi din categoria angajatilor varstnici de peste 55 ani si peste 40% – 125 vor fi femei), iar minim 280 persoane vor fi certificate (91%). Furnizare programe formare competente digitale avansate pentru 154 persoane. Pregatirea furnizarii cursurilor, elaborare documente necesare furnizarii FPC. Furnizarea programelor de formare profesionala pentru 366 angajati (din care 238 femei – 65,02%), 346 persoane certificate. Furnizare curs Social media pentru 162 persoane (162 diplome eliberate), furnizare curs Cloud Computing pentru 230 persoane (165 diplome eliberate).   100% realizat
2.2. Monitorizarea derularii programelor de formare profesionala Monitorizarea lunara a furnizarii formarii profesionale pentru angajati, 16 rapoarte lunare de monitorizare, 3 rapoarte de evaluare. Pregatirea materialelor si documentelor de lucru pentru monitorizarea lunara a furnizarii formarii profesionale pentru angajati, elaborare 14 Rapoarte monitorizare. 100% realizat
Activitatea 3 Sprijin acordat intreprinderilor pentru organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor
3.1 Furnizarea serviciilor de sprijin pentru elaborarea si introducerea programelor de invatare la locul de muncă Furnizarea masurilor de sprijin catre 36 IMM; 36 programe de invatare la locul de munca elaborate si operationalizate; 10 IMM introduc programe de invatare la locul de munca; creare, dezvoltare si utilizare software pentru programe de invatare la locul de munca; o retea creata pentru anticiparea nevoilor viitoare de competente. Pregatirea materialelor si documentelor de lucru pentru elaborarea si introducere a programelor de invatare la locul de munca. Furnizarea masurilor de sprijin catre 40 IMM (pana la determinarea necesarului de formare); creare, dezvoltare si utilizare software pentru programe de invatare la locul de munca. 18 IMM au introdus programe de invatare la locul de munca; o retea creata pentru anticiparea nevoilor viitoare de competente. 100% realizat
3.2 Masuri de asigurare a sustenabilitatii proiectului Cooperarea cu factorii interesati; transmiterea si validarea rezultatelor proiectului de catre factorii interesati; diseminarea materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si rezultatelor obtinute; asigurarea continuarii activitatilor si utilizarii mijloacelor TIC si software-ului, in special prin intermediul Centrului de Formare Digitala si retelei regionale. Utilizare software si mijloace TIC in cadrul  Centrului de formare digitala. Pregatirea diseminarii materialelor utilizate, exemplelor de bune practici si rezultatelor obtinute; asigurarea continuarii activitatilor si utilizarii mijloacelor TIC si software-ului, in special prin intermediul Centrului de Formare Digitala si retelei regionale. 100% realizat
Activitatea 4 Activitate transversala – managementul proiectului
4.1 Managementul proiectului Implementarea activitatilor la termen, obtinerea rezultatelor estimate, respectarea bugetului, a legislatiei in vigoare, atingerea indicatorilor asumati si indeplinirea obiectivelor propuse. Initierea si planificarea activitatilor proiectului. Verificare si control implementare activitati si obtinere rezultate. Pregatire Raport tehnic 1, 2, 3, 4, 5 si 6. Implementarea activitatilor la termen, obtinerea rezultatelor estimate, respectarea bugetului, a legislatiei in vigoare, atingerea indicatorilor asumati si indeplinirea obiectivelor propuse. 100% realizat
Activitatea 6 Activitati transversale aferente decontarii cheltuielilor indirecte pe baza de rata forfetara
5.1 Managementul financiar al proiectului Realizarea raportarilor financiare la termen, respectarea bugetului si a legislatiei in vigoare. Stabilirea regulilor privind raportarile financiare, transmiterea Cererilor de prefinantare, de plata si pregatirea Cererilor de rambursare.   100% realizat
5.2 Achizitii publice si cheltuieli de functionare Achizitionarea tuturor resurselor planificate, respectarea legislatiei in vigoare pentru organizarea achizitiilor publice. Au fost realizate achizitiile de echipamente TIC Centru Formare Digitala, licente software si servicii de organizare evenimente, dezvoltare aplicatii/sisteme informatice – software de invare la locul de munca, furnizare cursuri calificare nivel 2, cursuri Social Media si Cloud Computing.   100% realizat
5.3 Masuri de informare si publicitate Doua anunturi/comunicate de presa privind demararea si finalizarea proiectului, 30 afise; 400 pliante; 80 autocolante; 2 rollup; 1 banner informativ investitii, toate prevazute la cheltuieli indirecte A fost realizat si publicat comunicatul de presa privind lansarea proiectului si finalizare proiectului. Realizate materiale de informare si publicitate. 100% realizat

Avizat,                                                         Întocmit,

[semnătura] [ştampila] DIMITRIU Stefan Florea [nume şi prenume] Presedinte [funcţia] [semnătura]   GEORGESCU Marius Bogdan [nume şi prenume] Manager de proiect [funcţia]

[1] Perioada este determinată de perioada de implementare a activităților proiectului în legătură cu cheltuiele declarate prin Cereri de Rambursare aferente Prefinanțării/ Cererilor de Plată sau prin Cereri de Rambursare, după caz.

[2] Valoarea prognozată – se va insera valoarea grupului ţintă prevăzută în contract sau dacă este cazul în conformitate cu ultimele modificări (Acte Adiţionale)

[3] Se va insera valoarea grupului ţintă realizată de la începutul perioadei de implementare a proiectului şi inclusiv până la ultimul Raport tehnic aprobat. De asemenea se va menţiona perioada (de la …/…./…./ până la …/…/…).

[4] Valoare realizată în perioada de raportare – se va insera valoarea grupului ţintă realizată în perioada de raportare

[5] Informațiile din tabel sunt prezentate orientativ. Beneficiarul va completa în funcție de activitățile din proiect.

Descărcați aici:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

,