Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | mai, 2015

Licitatii internationale in Elvetia

Licitatii internationale in Elvetia

Camerade Comert si Industrie a Romaniei are placerea sa va informeze cu privire la anunturile de licitatii internationale care vor avea loc in perioada urmatoare in Elvetia, primite prin amabilitatea Biroului de Promovare Comerciala Economica din cadrul Ambasadei Romaniei in Berna.

Descărcaţi aici: licitatie lucrări de arhitectură peisagistică

licitatie lucrări de construcții de porturi

licitatie servicii de gestionare a lucrărilor de construcții

licitatie servicii și lucrări instalare echipament laborator

licitatie achiziție mobilier birou

Relatii suplimentare cu privire la licitatiile mentionate, pot fi obtinute de la: BPCE Berna, Kirchenfeldstrasse 78, 3005 Bern, tel: +41313523546, fax: +41313518228, mobil:+41799403580, ruxandra.andrei@dce.gov.ro, persoană de contact: Daniela Andrei.

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camerade Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : UncategorizedComentariile sunt închise pentru Licitatii internationale in Elvetia

COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate stabilite vor fi recalculate de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

În vederea aplicării unitare de către organele fiscale a dispoziţiilor legale privind recalcularea plăţilor anticipate şi creşterii operativităţii procesului de administrare, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2365/2014.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

Poziţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu privire la proiectele de OUG aflate în dezbatere publică referitoare la suspendarea temporară şi reglementarea exportului de material lemnos

Poziţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu privire la proiectele de OUG aflate în dezbatere publică referitoare la suspendarea temporară şi reglementarea exportului de material lemnos

Opinii şi propuneri referitoare la administrarea şi gospodărirea  pădurilor în regim silvic

Amploarea tăierilor ilegale de păduri din ultimii 10 – 15 ani cu consecinţe dezastruoase asupra mediului naţional şi a sănătăţii oamenilor necesită măsuri urgente şi ferme din partea autorităţilor statului şi, deopotrivă din partea proprietarilor de drept.

Cele două Ordonanţe de Urgenţă iniţiate de Guvern sunt necesare ( nu şi suficiente) pentru oprirea abuzurilor săvârşite în comerţul cu masă lemnoasă. Cauzele ilegalităţilor constatate sunt însă mult mai profunde şi mai grave. Dintre acestea menţionăm:

a). Reconstituirea dreptului de proprietate foştilor proprietari de păduri, în mai multe etape, s-a făcut fără să se asigure, concomitent, cadrul organizatoric corespunzător pentru aplicarea regimului silvic pădurilor retrocedate, paza acestora împotriva tăierilor ilegale şi protecţia lor împotriva bolilor şi dăunătorilor biotici şi abiotic.

b). Acceptarea exploatării lemnului din pădurile retrocedate fără amenajamente silvice aprobate de autorităţile administraţiei silvice competente.

c). Accesul în pădure a unor agenţi economici de exploatarea lemnului fără să posede atestate de competenţă legală dată de autorităţile prevăzute de lege.

d). Transportul de produse lemnoase pe drumurile publice şi introducerea lemnului în circuitul comercial fără documente legale de provenienţă.

e). Deficienţe organizatorice şi administrative ale autorităţilor publice centrale şi locale privind asigurarea aplicării regimului silvic în toate pădurile indiferent de forma lor de proprietate şi lipsa controlului respectării acestora.

În prezent de gospodărirea şi administrarea pădurilor se ocupă Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor la nivel central, iar în teritoriu funcţionează 14 Inspectorate teritoriale de regim silvic şi vânătoare, structuri care nu pot acoperi, în mod corespunzător, cerinţa de aplicare a regimului silvic şi în pădurile private.

Din cele peste 6,4 milioane hectare păduri, mai mult de jumătate aparţin domeniului public aflat în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor ( ROMSILVA) care pe lângă Pădurile proprietatea publică pot administra potrivit legii şi păduri private pe bază de contracte, „de prestări servicii”. Până în prezent s-au încheiat astfel contracte pentru puţine suprafeţe de păduri private.

Pentru remedierea deficienţelor semnalate propunem următoarele:

  1. paza şi protecţia pădurilor împotriva bolilor şi a dăunătorilor să fie asigurate cu personal calificat şi atestat retribuit de la bugetul de stat. În acest scop pentru pădurile private să se înfiinţeze Ocoale de regim silvic cu personal calificat şi atestat la care să fie arondate teritorial pădurile asociaţiilor de proprietari în bugetul cărora cheltuielile privind paza şi protecţia împotriva bolilor şi a dăunătorilor să fie suportate din bugetul statului (modelul acesta a funcţionat cu bune rezultate în perioada interbelică pe baza Legii din 1930.
  1. Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS) să fie susţinut financiar pentru realizarea activităţilor de maximă importanţă privind destinul pădurilor ţării, şi anume:

–         Inventarul Fondului Forestier Naţional prin reactualizarea continuă al acestuia

–         Sistemul de protecţie a pădurilor împotriva bolilor şi a dăunătorilor (monitoring) pe tot teritoriul împădurit al ţării.

  1. În ţară sunt semnalate cazuri când unii proprietari doresc să-şi vândă proprietatea dobândită. Propunem ca Departamentul Pădurilor să întreprindă demersuri pentru obţinerea de fonduri europene eligibile destinate creşterii fondului forestier al ţării.
  1. În contractele de vânzare a masei lemnoase pe picior cu agenţii economici atestaţi să fie prevăzute distinct sumele necesare regenerării suprafeţei de pădure afectate şi să fie plătite anticipat pentru constituirea fondului de regenerare. Autorizaţia de tăiere să fie eliberată numai după achitarea sumei în cauză.
  2. Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor să reactualizeze şi să amplifice programele naţionale de combatere a eroziunii solului, alunecările de terenuri, surpările de maluri, de amenajare a albiilor cursurilor de ape şi corectarea torenţilor, inclusiv prin lucrări de împădurire pe terenurile degradate, inapte pentru folosinţe agricole.

Pădurile fiind o bogăţie inestimabilă, cu valenţe multiple se cuvine să fie folosite cu mai multă chibzuinţă, înţelepciune, responsabilitate civică şi nu în ultimul rând cu mai mult respect şi dragoste.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Poziţia Camerei de Comerţ şi Industrie Cluj cu privire la proiectele de OUG aflate în dezbatere publică referitoare la suspendarea temporară şi reglementarea exportului de material lemnos

COMUNICAT DE PRESĂ referitor noua procedura de inregistrare in scop de TVA

COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: diminuarea evaziunii fiscale din TVA prin blocarea firmelor evazioniste și a persoanelor implicate în rețele de fraudă sau cu un comportament fiscal anterior  contrar prevederilor legale manifestat în mod repetat, ca rezultat al implementării  noii proceduri de înregistrare în scop de TVA

Informațiile din bazele de date ale aplicației care gestionează noua procedură de    înregistrare în scopuri de TVA (intrată în vigoare începând cu luna februarie 2015)     confirmă limitarea accesului pe piață a firmelor cu comportament evazionist și a persoanelor implicate în rețelele de fraudă sau cu un comportament fiscal anterior           contrar prevederilor legale manifestat în mod repetat.

Astfel, în perioada februarie -aprilie 2015, 2.515 agenți economici nu au reușit să   îndeplinească criteriile aplicației informatice, fiind excluși automat sau în urma  verificărilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) care au avut loc după ce   aplicația informatică i-a situat în categoria de risc mediu.

Dintre aceștia, 2.111 reprezintă societăți nou înființate care au solicitat înregistrarea în  scop de TVA, fiind respinși de aplicație sau în urma verificărilor DGAF. Totodată, 404  firme care desfășurau deja activitate economică nu au primit codul de TVA în urma operațiunii de reînregistrare.

Subliniem faptul că1.063 de agenți economici încadrați la categoria de risc mediu   au obținut aprobarea înscrierii în scop de TVA sau neanularea codului de TVA după interviul desfășurat conform procedurilor cu reprezentanții ANAF.

În perioada mai sus menționată, după implementarea noii proceduri, 4.527 de societăți au fost înregistrate în scop de TVA atât de la înființare cît şi pe parcursul desfăşurării    activităţii, comparativ cu 10.061 firme, în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce  reprezintă o diminuare cu cca 55%.

Detalii legate de funcționarea aplicației informatice dedicată analizei de risc

În primul rând trebuie menționat faptul că refuzul înregistrării în scop de TVA nu poate surveni în urma neîndeplinirii unui singur criteriu, ci a unui cumul de criterii.

Neîndeplinirea unui cumul de criterii situează solicitantul în grupa de risc mare sau   mediu, ceea ce conduce la eliminarea directă (risc mare) sau la parcurgerea unui interviu cu reprezentanții ANAF (risc mediu) pentru a oferi lămuririle necesare.

Dintre cele mai importante criterii, a căror neîndeplinire conduce la refuzul înregistrării în  scop de TVA, exemplificăm: deținerea în prezent sau în trecut, de către administratorul  care solicită înregistrarea în scop de TVA, a calității de asociat sau administrator în   societăți cu risc fiscal ridicat (cu obligații fiscale neachitate; care au fost declarate inactive de Fisc, fără a fi reactivate ulterior; aflate în inactivitate temporară la registrul  comerțului; lichidate sau radiate), dar și instabilitatea sediului social.

Obs! Fiecare criteriu are un punctaj diferit. Astfel, în unele cazuri, neîndeplinirea a două   criterii cu punctaj mare duce la refuzul înregistrării în scop de TVA la fel ca în situația în  care solicitantul nu îndeplinește trei sau patru criterii cu un punctaj mai mic per criteriu.

Exemplu:

Cererea unui solicitant de înregistrare în scop de TVA a fost respinsă pentru că persoana   în cauză:

1. a făcut și făcea parte, la momentul depunerii cererii, din societăți care aveau obligații    fiscale neachitate de aproximativ 500.000 euro

2. a făcut parte din 3 societăți care aveau statutul de inactiv și din 2 societăți care au fost lichidate.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ referitor noua procedura de inregistrare in scop de TVA

Vizita E.S.Ambasadorul Republicii Cuba la sediul CCI Cluj

Presedintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, domnul Stefan Dimitriu  a primit luni, 25 mai 2015, vizita Es. Doamna  Nieves Ileana Hernandez PORTALES, Ambasador al  Republicii Cuba in Romania. Domnia sa a fost insotita in cadrul vizitei de doamna Consul Gipsy Rodriguez Garcia.

In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte privind dorinta reciproca de dinamizare a relatiilor de colaborare in plan economic, cultural si educational dintre cele doua tari.

Doamna Ambasador a vorbit despre eforturile pe care guvernul cubanez le depune pentru atragerea de investitori straini constientizand importanta pe care acestia o au in dezvoltarea economica sustenabila a tarii. In acest context au fost elaborate de catre guvernul cubanez o serie de politici legislative, menite sa faciliteze atragerea de investitii straine in anumite sectoare economice precum industria, energia regenerabila, biotehnologia si medicina.

La finalul intalnirii, domnul presedinte Dimitriu a asigurat delegatia cubaneza de tot sprijinul pentru diseminarea in randul mediului de afaceri clujean a informatiilor referitoare la climatul economic cubanez,  cu scopul incurajarii parteneriatelor si  a investitiilor.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Vizita E.S.Ambasadorul Republicii Cuba la sediul CCI Cluj

Licitatii internationale in Egipt

Licitatii internationale in Egipt

Camerade Comert si Industrie a Romaniei are placerea sa va informeze cu privire la anunturile de licitatii internationale care vor avea loc in perioada urmatoare in Egipt, primite prin amabilitatea Biroului de Promovare Comerciala Economica din cadrul Ambasadei Romaniei in Cairo.

Descărcaţi aici: 05.24 – Licitatie – echipamente pentru statii pompare apa

Relatii suplimentare cu privire la licitatiile mentionate, pot fi obtinute de la: BPCE – Cairo, R.A. Egipt, Adresa: 9, Talaat Harb Str, 5th floor. Persoana de contact: Mihai Burghel, ministru consilier, tel.: 00202 2393 0103; 02 2735 6137, fax: 00202 2736 0851, mobile: 0020 10 23 73 11 55, e-mail: bcecairo2@gmail.com.

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camerade Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Licitatii internationale in Egipt

Senegal – Licitatie zahar si orez

Senegal – Licitatie zahar si orez

Camerade Comert si Industrie a Romaniei are placerea sa va informeze cu privire la anuntul de licitatii internationale care vor avea loc in perioada urmatoare in Senegal, primite prin amabilitatea Camerei de Comert Bilaterala SENEGAL – ROMANIA.

Descărcaţi aici: LICITATIE – Produse alimentare-2

Relatii suplimentare cu privire la licitatiile mentionate, pot fi obtinute de la: Camera de Comert Bilaterala SENEGAL – ROMANIA, mail: office.ccbsr@gmail.com / senegalorom@gmail.com, telefon: ( +40) 0721.730.011 / (+221) 774.625.976 /  (+221) 771.357.442

Sursa:

Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

Camerade Comert si Industrie a României

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 59
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Senegal – Licitatie zahar si orez

Informare prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman CM POCU

Informare  prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman CM POCU

Camera de Comerţ şi Industrie a României   va informeaza cu privire la participarea la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman 2014-2020, organizata in data de 20 mai 2015 de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman la sediul Ministerului Fondurilor Europene.

In cadrul acestei prime intalniri, Ministrul Fondurilor Europene a sublinait urmatoarele aspecte care vor fi avute in vedere in perioada de programare 2014-2020: absorbtia integrala a fondurilor nerambursabile, simplificarea birocratiei si introducerea sistemului de evaluare a performantei angajatilor din cadrul tuturor autoritatilor de management si a organismelor intermediare.

Descărcaţi aici materialele documentare distribuite la reuniune:

1 Prezentare membri CM POCU

3 Prez POCU DG APE – CM POCU pdf

3.1 Prezentare CM POCU_conditionalitati ex-ante pdf

4 AMPOCU metodologia evaluare

5 criterii selectie POCU AP 1 si 2_final

9 prezentare optiuni simplificate_CM POCU_final

Sursa:

Camera de Comerţ şi Industrie a României

Nicoleta Niţă
Şef Birou Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri

CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 021 319 01 10
Fax: 021 319 01 50
www.ccir.ro;

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare prima reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Capital Uman CM POCU

INVITATIE- SEMINAR Rödl & Partner

Pentru a vă sprijini în deciziile pe care le luati zilnic cu privire la afacerea pe care o gestionati şi pentru a vă oferi soluţii practice la problemele întâmpinate, vă invităm să participaţi la seminariile organizate de Rödl & Partner la Cluj, în data de 16 iunie 2015 şi la Sibiu, în data de 18 iunie 2015.

In cadrul seminariilor vor fi abordate doua teme principale:

1. Reglementări contabile aprobate prin OMFP 1802 din 2014 – studiu comparativ cu OMFP 3055 din 2009

> Redefinire tipuri de societăţi şi grupuri de societăţi;

> Tratamente contabile noi

> Analiză comparativă speţe contabile

2. CIM. De la teorie la practică

> Modul de gestionare a dosarelor de personal;

> Acte adiţionale la CIM şi transmiterea acestora în Revisal;

> Speţe HR: Ce fac dacă…….?;

Pentru mai multe detalii referitor la cele doua seminarii si pentru confirmarea participarii, va rugam sa descarcati aici invitatia oficiala.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INVITATIE- SEMINAR Rödl & Partner

Rapoarte de Monitorizare a presei

Rapoarte de Monitorizare a presei

Raport de monitorizare 25 mai 2015, ora 13.00

Raport de monitorizare 25 mai 2015, ora 17.00

Publicat in sectiunea : UncategorizedComentariile sunt închise pentru Rapoarte de Monitorizare a presei

INVITAŢIE spectacol Scaunele fermecate

INVITAŢIE în 26 mai ora 17.00 la Casa Artelor, B-dul Eroilor nr.16, să asistaţi la această poveste născocită de Ioana Popa, studentă la secţia Artele spectacolului muzical a Academiei de Muzică Gheorghe Dima, Cluj
este un spectacol cu fragmente din opera Flautul fermecat de W.A. Mozart ce aduce în prim plan un nou personaj, care încearcă să îşi distreze prietenii la o petrecere organizată în propria casă.
Maestrul de ceremonii îşi invită cei mai buni prieteni să ia parte la câteva farse şi destăinuiri. Ca să îşi surprindă oaspeţii, le pregăteşte fiecăruia câte un cadou ciudat.
Scaunele sunt fermecate, deoarece pe fiecare moment muzical, cu ajutorul lor se creează o relaţie între personaje şi se prezintă noi întâmplări, ele ţinând locul flautului magic, cel care îi aduce împreună pe tinerii Pamina şi Tamino.
Balul organizat de maestru, răspunsul invitaţilor, scaunele cu vraja lor, înfăptuiesc cea mai mare „veselie şi poveste, cum pe lume nu mai este”.

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru INVITAŢIE spectacol Scaunele fermecate

Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru probleme de fiscalitate

Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru probleme de fiscalitate

Camera de Comert si Industrie a Romaniei transmite informare saptamanala din Rapoartele de monitorizare a presei,   aferente Comisiei pentru mediu din cadrul Comitetului pentru strategii de dezvoltare economică,informare 19.05 – 21.05.2015.

Descarcati aici: Informare Comisie pentru probleme de fiscalitate

Relatii suplimentare: doamna Adina Pera-Stefanie
Secretar Tehnic Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare
Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 037 447 44 04
Fax: 021 319 01 50
adina.pera-stefanie@ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru probleme de fiscalitate

Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru dezvoltare urbana si constructii

Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru dezvoltare urbana si constructii

Camera de Comert si Industrie a Romaniei transmite informare saptamanala din Rapoartele de monitorizare a presei,   aferente Comisiei pentru mediu din cadrul Comitetului pentru strategii de dezvoltare economică,informare 19.05 – 21.05.2015.

Descarcati aici: Informare Comisie pentru dezvoltare urbana si constructii

Relatii suplimentare: doamna Adina Pera-Stefanie
Secretar Tehnic Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare
Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 037 447 44 04
Fax: 021 319 01 50
adina.pera-stefanie@ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare raport monitorizare a presei Comisia pentru dezvoltare urbana si constructii

Informare presa saptamanala Comisia pentru Mediu

Informare presa saptamanala Comisia pentru Mediu

Camera de Comert si Industrie a Romaniei transmite informare saptamanala din Rapoartele de monitorizare a presei,   aferente Comisiei pentru mediu din cadrul Comitetului pentru strategii de dezvoltare economică,informare 19.05 – 21.05.2015.

Descarcati aici:  Informare Comisie pentru mediu

Relatii suplimentare: doamna Adina Pera-Stefanie
Secretar Tehnic Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare
Biroul Comunicare cu Membri
Departamentul Relaţii cu Membri
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A ROMANIEI
CCIR Business Center, B-dul Octavian Goga nr. 2,
sector 3, Bucureşti, România
Tel.: 037 447 44 04
Fax: 021 319 01 50
adina.pera-stefanie@ccir.ro

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Informare presa saptamanala Comisia pentru Mediu

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA

Portugalia-Figueira da Foz: Servicii de catering pentru scoli

Supunem atenției oportunitatea de afaceri descrisă aici:servicii de catering pentru scoli

Pentru detalii suplimentare contactati:
Adela CONDURACHE-FEDORCA
Secretar Economic – Secretaria Económica
——————————————————————————–
Embaixada da Romenia em Portugal – Escritorio Comercial

Rua de São Caetano, nº 5, 1200-828 LISBOA, Portugal
Tel: +351 917 787 709
Fax: +351 213 960 984
E-mail: ambrom.economic@mail.telepac.pt
Web: http://lisabona.mae.ro/

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA

OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA

Portugalia-Funchal: Lucrări de construcţii de staţii de epurare a apelor reziduale

Supunem atenției oportunitatea de afaceri descrisă aici: lucrari de constructii statii de epurare în valoare contract: 7.500.000 de euro, fără TVA.

Pentru detalii suplimentare contactati:
Adela CONDURACHE-FEDORCA
Secretar Economic – Secretaria Económica
——————————————————————————–
Embaixada da Romenia em Portugal – Escritorio Comercial

Rua de São Caetano, nº 5, 1200-828 LISBOA, Portugal
Tel: +351 917 787 709
Fax: +351 213 960 984
E-mail: ambrom.economic@mail.telepac.pt
Web: http://lisabona.mae.ro/

Publicat in sectiunea : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru OPORTUNITĂŢI DE AFACERI – PORTUGALIA