COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională


COMUNICAT DE PRESĂ – Legea 52/2003-transparența decizională
Prin Legea nr. 358/31 decembrie 2015, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988/31 decembrie 2015, au fost aduse modificări art. 80 alin.(2) lit. d) din Codul fiscal.
Astfel, potrivit noilor prevederi ale art. 80 alin. (2) lit. d), din Codul fiscal, și „… persoanele fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă” au obligația de a plăti impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor, aferent veniturilor fiecărei luni, calculat şi reţinut la data efectuării plăţii acestor venituri, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.
De asemenea, potrivit Titlului V ”Contribuții sociale obligatorii” din Codul Fiscal, entitățile care au calitatea de angajator și care, potrivit legii au obligația de declarare și plată trimestrială, pot opta, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, pentru depunerea lunară a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.
Până la modificarea legislativă, această categorie de persoane fizice aveau obligația de declarare și plată lunară a impozitului pe venitul din salarii și a contribuțiilor sociale obligatorii.
Având în vedere prevederile legale menționate, este necesară completarea vectorului fiscal din formularele 020 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal” și 030 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, cu perioada fiscală de declarare trimestrială, respectiv lunară prin opțiune, pentru impozitul pe venitul din salarii și pe venituri asimilate salariilor și contribuții sociale, în cazul persoanelor fizice care dețin capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, care au, potrivit legii, personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
Precizăm că tipurile de obligații fiscale care formează vectorul fiscal precum și formularele utilizate pentru înregistrarea fiscală, declararea mențiunilor și a radierii sunt aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3698/17 decembrie 2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 979, respectiv nr. 979Bis, din 30 decembrie 2015.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin se propune:
– completarea formularului (020) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia;
– completarea formularului (030) “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal”, precum şi a instrucţiunilor de completare a  acestuia.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti