Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă


Începând cu 1 februarie 2013, pentru operatorii economici din unele domenii specifice, au fost instituite următoarele obligaţii fiscale, reprezentând venituri la bugetul de stat:

– impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;

– impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;

– impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.53/23.01.2013.

Obligaţiile fiscale sus menţionate se stabilesc potrivit legislaţiei specifice care le reglementează şi se declară de către operatorii economici, la organul fiscal competent, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care acestea se calculează.

Faţă de modificările legislative sus menţionate, se impune modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, după cum urmează:

1. Completarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.11, cu următoarele poziţii:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

2. Modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, prevăzute în Anexa nr.6.

*

*      *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.