Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Proiect de ordin"

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ


Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

Prin Legea nr.168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, au fost introduse prevederi referitoare la consolidarea veniturilor şi cheltuielilor sediilor permanente ale aceleiaşi persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România.

Astfel, persoana juridică străină care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin. Sediile permanente care aplică dispoziţiile art.29^1 alin.(1) din Codul fiscal, închid perioada impozabilă până la data de 30 iunie 2013 inclusiv.

Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art.34 şi 35.

În sensul modificărilor legislative sus menţionate, se impune adaptarea corespunzătoare a modelului şi conţinutului formularului 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestuia.

Astfel, în conţinutul formularului se introduce rubrica “Perioada” care se va completa pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea prin mai multe sedii permanente, astfel: 01.01 – 30.06 pentru sediile permanente care închid perioada impozabilă la 30 iunie 2013 şi depun formularul până la data de 25 iulie 2013 şi respectiv 01.07-31.12 în cazul sediului permanent desemnat, pentru perioada impozabilă 1 iulie – 31 decembrie 2013.

Totodată, în vederea identificării situaţiilor prevăzute la Titlul IV^1 din Codul fiscal, pentru necesităţi de administrare, rubrica se va completa şi de către:

– persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art.112^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi începând cu 1 februarie 2013 au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art.112^6 din Codul fiscal;

– de către contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art.112^2 alin.(6) şi devin plătitori de impozit pe profit.

Prin prezentul proiect de ordin, se propune înlocuirea Anexei nr.2 „Declaraţie privind impozitul pe profit”, modificarea şi completarea Anexei nr.7 “Instrucţiuni de completare a formularului 101”, la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, cu modificările şi completările ulterioare.

*

*      *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat următorul proiect de act normativ

ANAF – Informatii fiscale


Referat de aprobare a proiectului de ordin pentru modificarea şi

completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de

Administrare Fiscală nr.2224/2011 pentru aprobarea competenţei

teritoriale de administrare a contribuabililor

Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011 s-a aprobat competenţa teritorială de administrare a contribuabililor şi au fost arondate unităţile administrativ-teritoriale la administraţiile finanţelor publice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2180/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Ulterior aprobării Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2224/2011, s-au primit două solicitări de la autorităţi locale, după cum urmează:

–       Primăria Comunei Tătaru – judeţul Prahova solicită rearondarea comunei Tătaru de la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Văleni la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Mizil din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Prahova;

–       Primăria Comunei Bethausen – judeţul Timiş solicită rearondarea comunei Bethausen de la Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Lugoj la Administraţia Finanţelor Publice a Oraşului Făget din subordinea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a judeţului Timiş.

Menţionăm că, atât Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Prahova, cât şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Timiş şi-au exprimat acordul privind rearondarea celor două unităţi administrativ-teritoriale.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare


Prin modificările aduse art.153 alin.(9) lit.d) şi e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului 2012, au fost schimbate condiţiile pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.

Astfel, începând cu decontul de TVA aferent lunii iulie 2012, respectiv trimestrului al III-lea al anului 2012, persoanele impozabile(cu perioada fiscală luna) care nu depun niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive şi persoanele impozabile (cu perioada fiscală trimestrul) care nu depun niciun decont de taxă pentru 2 trimestre calendaristice consecutive se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

De asemenea, persoanele impozabile care, în deconturile depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru 2 trimestre calendaristice consecutive nu au evidenţiat operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare, se scot din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, din oficiu, de organul fiscal competent.

Anterior acestor modificări, organele fiscale anulau înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care, pe parcursul unui semestru calendaristic, nu au depus niciun decont de taxă sau care, în deconturile depuse pentru 6 luni cosecutive în cursul unui semestru calendaristic sau pentru 2 trimestre consecutive în cursul unui semestru calendaristic, nu au evidenţiat operaţiuni efectuate în aceste perioade.

Astfel, potrivit vechilor reglementări, organele fiscale verificau îndeplinirea condiţiilor de 2 ori pe an, respectiv după expirarea termenelor de depunere al celui de-al 6-lea decont lunar/al 2-lea decont trimestrial din cadrul aceluiaşi semestru calendaristic. În noile condiţii legislative, organele fiscale urmează să verifice lunar îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cu perioada fiscală luna, respectiv trimestrial îndeplinirea condiţiilor pentru anularea înregistrării în cazul persoanelor impozabile cu perioada fiscală trimestrul.

Întrucât procedura de anulare a înregistrării în scopuri de TVA este aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, este necesară adaptarea acestei proceduri la noile prevederi legale.

De asemenea, având în vedere dispoziţiile Codului Fiscal privind sistemul TVA la încasare, considerăm necesară completarea formularelor de decizii de înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, şi de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu, cu precizări privind înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, respectiv radierea din acest registru.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa
www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă


Începând cu 1 februarie 2013, pentru operatorii economici din unele domenii specifice, au fost instituite următoarele obligaţii fiscale, reprezentând venituri la bugetul de stat:

– impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, prin Ordonanţa Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;

– impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.52/23.01.2013;

– impozit asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, prin Ordonanţa Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial nr.53/23.01.2013.

Obligaţiile fiscale sus menţionate se stabilesc potrivit legislaţiei specifice care le reglementează şi se declară de către operatorii economici, la organul fiscal competent, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care acestea se calculează.

Faţă de modificările legislative sus menţionate, se impune modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, precum şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

Astfel, prin prezentul proiect de ordin, se propune modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, după cum urmează:

1. Completarea Nomenclatorului privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, prevăzut în Anexa nr.11, cu următoarele poziţii:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

2. Modificarea Instrucţiunilor de completare a formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat“, prevăzute în Anexa nr.6.

*

*      *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANAF nr.1950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

ANAF – Informatii fiscale


Proiect de ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioarePotrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, începând cu data de 1 februarie 2013, a fost modificat regimul fiscal aplicabil veniturilor din anumite activităţi agricole, veniturilor din silvicultură şi din piscicultură.

Modificările legislative au vizat, în principal, următoarele aspecte în ceea ce priveşte impozitul pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură:

– extinderea sferei veniturilor impozabile din activităţi agricole, prin includerea celor din  cultivarea produselor agricole vegetale, indiferent de sistemul de cultură sau modalitatea de valorificare, din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală;

– stabilirea regimului de impozitare pentru veniturile din activităţi agricole, pe baza normelor anuale de venit şi respectiv în sistem real, pentru activităţile agricole pentru care nu au fost stabilite norme de venit;

– includerea în sfera veniturilor impozabile a veniturilor din silvicultură şi din piscicultură şi impunerea acestora în conformitate cu regulile aplicabile veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Ca urmare a modificărilor sus menţionate, a fost necesară adaptarea corespunzătoare a procedurilor de administrare a impozitului pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, atât în ceea ce priveşte modelul şi conţinutul unor formulare de declaraţii, precum şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

Faţă de cele de mai sus, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

●       modificarea formularului 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”, prin:

– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;

– introducerea unor informaţii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, potrivit legii.

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 220;

●       modificarea formularului 221 „Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”, prin:

– includerea unor informaţii privind stabilirea normei de venit referitoare la suprafaţa destinată produselor vegetale, numărul total de capete animale/familii de albine deţinute.

– introducerea unor informaţii privind datele de identificare ale asociaţiei, privind cota de distribuire a venitului între asociaţi, în cazul în care activitatea agricolă se desfăşoară în asociere;

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 221;

●       modificarea formularului 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”, prin:

– introducerea unor rubrici speciale referitoare la veniturile din silvicultură şi piscicultură;

– modificarea instrucţiunilor privind completarea formularului 223.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF – Informatii fiscale

Noutăți legislative – informații fiscale


Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare


Începând cu data de 1 iulie 2012, contribuabilii persoane fizice care datorează contribuţii sociale obligatorii, conform capitolului II şi III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, au fost preluaţi în administrare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile sale subordonate.

Stabilirea obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii sociale se face pe baza veniturilor declarate de contribuabili, prin “Decizie de impunere privind obligaţii de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”(formular 610) şi  “Decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”(formular 620).

Având în vedere modificările legislative sus menţionate, precum şi în vederea simplificării procesului de administrare a contribuţiilor sociale, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

– modificarea modelului şi conţinutului formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, prin introducerea unor informaţii care să permită stabilirea bazei de impunere pentru contribuţiile sociale, în funcţie de categoria de venit realizată;

– unificarea titlurilor de creanţă privind stabilirea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prin includerea informaţiilor referitoare la plăţile anticipate privind impozitul pe venit şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi cele referitoare la obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale în formularul „Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”.

Astfel, printr-un singur titlu sunt stabilite şi individualizate obligaţiile fiscale datorate de o persoană fizică, pe categorii şi surse de venit.


Publicat in : Acte normative, Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Noutăți legislative – informații fiscale

Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale


Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, precum şi pentru reglementarea unor aspecte procedurale
Prin Ordonan
ța Guvernului nr.15/ 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr.621 din 29 august 2012, au fost introduse noi prevederi în ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, aplicabile în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în România şi obţin venituri din salarii de la angajatori nerezidenţi.
Potrivit noilor prevederi, obligaţiile fiscale declarative şi de plată a contribuţiilor sociale obligatorii le revin fie salariaţilor, fie anajatorilor nerezidenţi, după cum urmează:

a) în situaţia în care există un acord, încheiat între angajat şi angajatorul nerezident, privind achitarea contribuţiilor sociale obligatorii, salariatului îi revine obligaţia declarării şi plăţii contribuţiilor sociale individuale şi ale angajatorului;

b) în situaţia în care nu există un acord încheiat între angajat şi angajatorul nerezident care nu are sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribu
țiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, angajatorului îi revine obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate în calitate de angajator, reținerea şi virarea contribuţiilor sociale individuale, precum şi declararea acestora la organul fiscal competent direct sau printr-un reprezentant fiscal/împuternicit.
Totodată, în mod similar au fost prevăzute obligaţiile persoanelor fizice române care obţin venituri din salarii, ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, în cazul în care misiunile şi posturile respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale, potrivit legii.

Având în vedere cele de mai sus, pentru clarificarea noilor prevederi din legea fiscală şi pentru a veni în sprijinul contribuabililor şi al organelor fiscale teritoriale, a fost elaborat prezentul proiect de ordin, prin care se propune:

a) aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenţi cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri din salarii, care stabileşte:

– obligaţiile de înregistrare fiscală şi cele declarative care le revin persoanelor fizice care au încheiat un acord, privind plata contribuţiilor sociale, cu angajatorul nerezident;

– organul fiscal competent pentru administrarea acestei categorii de salariaţi;

– pentru reducerea obligaţiilor declarative pentru această categorie de salariaţi, se propune ca în formularul 112 “Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” să se declare şi impozitul pe venitul din salarii datorat potrivit legii, fiind eliminată obligaţia depunerii formularului 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România”.
b) precizarea unor aspecte procedurale referitoare la obligaţiile privind înregistrarea fiscală care le revin angajatorilor nerezidenţi care nu au sediul social sau reprezentanţa în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii în România, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte şi care nu au încheiat un acord privind plata contribuţiilor sociale, cu angajaţii care desfăşoară activitatea în România.

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.
Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Directia de Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

·
Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Direcţia de Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
·
Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
·
Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.


Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea şi plata contribuţiilor sociale