Raspunderea penala a intreprinzatorilor pentru infractiuni comise in legatura si cu incalcarea dispozitiilor legale privind constituirea, organizarea, modificarea si incetarea societatilor comerciale, reglementate de dispozitiile Legii 31/1990.


PARTEA I.

 

Raspunderea penala a intreprinzatorilor pentru infractiuni comise in legatura si cu incalcarea dispozitiilor legale privind constituirea, organizarea, modificarea si incetarea societatilor comerciale, reglementate de dispozitiile Legii 31/1990.

 

Indiferent de forma de constituire a societatilor comerciale, Legea 31/1990 reglementeaza limitele raspunderii asociatiilor ca regula de baza si anume ca obligatiile sociale ce apartin societatii sa fie garantate cu patrimonial social. Asa cum este si normal, exista si situatii de exeptie, situatii care difera in functie de forma de organizare a societatii.

Avand in vedere realitatea ca societatile comerciale au o importanta deosebita in domeniul afacerilor, legiuitorul roman incrimineaza anumite fapte de incalcare a normelor prevazute de Legea 31/1990. Dispozitiile de incriminare cuprinse in lege au un caracter special in comparatie cu cele existente in Codul Penal, astfel ca daca o fapta este prevazuta ca fapta penala si de legea in discutie si de Codul Penal, vor avea prioritate in aplicare dispozitiile Legii 31/1990, afara de cazul in care pedeapsa prevazuta de Codul Penal este mai severa.

Un aspect important de retinut este ca Infractiunile cuprinse in lege sunt savarsite cu intentie, sau mai bine spus, cu rea credinta. O alta caracteristica este ca infractiunile sunt calificate datorita faptului ca subiectul este o persoana calificata (fondator, administrator, director, cenzor etc.)

Art.271 din Legea 31/1990 prevede:

Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

 1. a) prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii societăţii ori asupra condiţiilor economice sau juridice ale acesteia ori ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date;
 2. b) prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice sau juridice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale;
 3. c) refuză să pună la dispoziţia experţilor, în cazurile şi în condiţiile prevăzute la 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu rea-credinţă, să îndeplinească însărcinările primite.
 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • Infractiunea consta in prezentarea cu rea-credinta in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului/actionarilor/asociatilor/expertilor, a unor date incorecte asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice sau juridice ale acesteia ; ascunderea cu rea-credinta in parte sau in tot a unor astfel de date.
 • Aceasta fapta poate fi comisa prin orice mijloace : mass-media, internet, afise publicitare, anunturi, comunicari, etc.

 

Art. 272 din Legea 31/1990 prevede:

    (1) Se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani ori cu amendă fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

 1. a) dobândeşte, în contul societăţii, acţiuni ale altor societăţi, la un preţ pe care îl ştie vădit superior valorii lor efective, sau vinde, pe seama societăţii, acţiuni pe care aceasta le deţine, la preţuri despre care are cunoştinţă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;
 2. b) foloseşte, cu rea-credinţă, bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect;
 3. c) se împrumută, sub orice formă, direct sau printr-o persoană interpusă, de la societatea pe care o administrează, de la o societate controlată de aceasta ori de la o societate care controlează societatea pe care el o administrează, suma împrumutată fiind superioară limitei prevăzute la 144^4 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societăţi să îi acorde vreo garanţie pentru datorii proprii;
 4. d) încalcă dispoziţiile 183.

    (2) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă a fost săvârşită de administratorul, directorul, membrul directoratului ori reprezentantul legal al societăţii în cadrul unor operaţiuni de trezorerie între societate şi alte societăţi controlate de aceasta sau care o controlează, direct ori indirect.

    (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) lit. c), dacă este săvârşită de către o societate ce are calitatea de fondator, iar împrumutul este realizat de la una dintre societăţile controlate ori care o controlează pe aceasta, direct sau indirect.

 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • Infractiunea consta in incheierea unor contracte de vanzare-cumparare dezavantajoase d.p.d.v. economic pentru o societate pe actiuni in cadrul careia faptuitorul are calitatea de fondator, administrator, director general, etc., existand o diferenta foarte mare de valoare intre contraprestatiile partilor, avand ca effect prejudicierea societatii in cauza.
 • Aceasta fapta este incriminata numai daca este savarsita cu intentie. Tentativa nu se pedepseste.
 • Constituie infractiune fapta unei persoane care conduce sau controleaza o societate prin deturnarea cu buna stiinta a activelor patrimoniale (bunuri, creante sau creditul de piata).
 • Este infractiune, daca este indeplinita cerinta prin care bunurile sau creditul a fost folosit contrar intereselor societatii, pentru obtinerea unor avantaje proprii sau pentru favorizarea unei alte societati in care faptuitorul are interese directe sau indirecte.
 • Constituie infractiune de imprumut direct, daca actul juridic a fost incheiat intre faptuitorul imprumutat si societatea imprumutatoare. Imprumutul indirect este si el incriminat, fiind realizat prin intermediul unui interpus persoana fizica sau juridical, dar adevaratul beneficiar al imprumutului fiind persoana care administreaza societatea care a imprumutat.

 

 

 

Art.2721 din Legea 31/1990 prevede:

Se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

 1. a) răspândeşte ştiri false sau întrebuinţează alte mijloace frauduloase care au ca efect mărirea ori scăderea valorii acţiunilor sau a obligaţiunilor societăţii ori a altor titluri ce îi aparţin, în scopul obţinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba societăţii;
 2. b) încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situaţiei financiare anuale sau contrar celor rezultate din aceasta.

 

 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • Constituie infractiune aducerea la cunostinta altor persoane a unor date nereale, folosirea unor instrumente nelegale si intrebuintarea unor mijloace frauduloase ce au ca rezultat marirea ori scaderea valorii actiunilor sau obligatiunilor societatii.
 • Este o infractiune savarsita cu intentie directa si calificata prin scopul ilicit urmarit. Tentativa nu se pedepseste.
 • Prezentarea altor persoane a unor profituri fictive ale societatii ce nu au o acoperire reala in bani, constituie infractiune.

Art.273 din Legea 31/1990 prevede:

Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

 1. a) emite acţiuni de o valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale sau emite noi acţiuni în schimbul aporturilor în numerar, înainte ca acţiunile precedente să fi fost achitate în întregime;
 2. b) se foloseşte, în adunările generale, de acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor;
 3. c) acordă împrumuturi sau avansuri asupra acţiunilor societăţii ori constituie garanţii în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
 4. d) predă titularului acţiunile înainte de termen sau predă acţiuni liberate în total sau în parte, în afară de cazurile stabilite de lege, ori emite acţiuni la purtător fără a fi achitate integral;
 5. e) nu respectă dispoziţiile legale referitoare la anularea acţiunilor neachitate;
 6. f) emite obligaţiuni fără respectarea dispoziţiilor legale sau acţiuni fără să cuprindă menţiunile cerute de lege.
 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • In functie de felul actiunilor, nominative sau la purtator, determinate prin insusi actul  constitutiv al societatii, conditie care daca nu este indeplinita, impune ca actiunile sa fie nominative. Acestea, de regula, au valoare egala pentru a conferi posesorilor drepturi egale. Dispozitiile art.95 si 962 permit totusi emiterea de actiuni cu valori diferite.
 • Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiouni pana cand nu se achita in totalitate emisiunea precedent de actiuni.
 • Art.106 alin1 din Legea 31/1990 prevede ca o societate nu poate sa acorde imprumuturi sau avansuri si nici sa constituie garantii in vederea subscrierii sau dobandirii propriilor actiuni de catre un tert. Exceptie facand tranzactiile efectuate in cadrul operatiunilor curente ale institutiilor de credit, sau cele prin care salariatii societatii subscriu la dobandirea de actiuni la societate.
 • Actionarii ce nu au efectuat plata varsamintelor pentru actiunile achizitionate nu au drept de vot si este obligatoriu sa se anuleze acele actiuni neplatite sau sa se decida urmarirea actionarilor pentru varsamintele restante.
 • Pentru actiunile anulate societatea este obligata sa isi reduca in mod corespunzator capitatul social subscris.

Art.274 din Legea 31/1990 prevede:

    Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii care:

 1. a) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
 2. b) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea capitalului social, fără ca membrii să fi fost executaţi pentru efectuarea vărsământului datorat ori fără ca aceştia să fi fost scutiţi, prin hotărârea adunării generale, de plata vărsămintelor ulterioare;
 3. c) îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei societăţii, fuziune, divizare, dizolvare, reorganizare sau reducere a capitalului social, fără informarea organului judiciar ori cu încălcarea interdicţiei stabilite de acesta, în cazul în care faţă de societate s-a început urmărirea penală.
 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • Modificarea formei juridice a societatii necesita o serie de formalitati si acte obligatorii, unele in forma autentica. Nerespectarea dispozitiilor legale in materie poate constitui infractiune.

Art. 275 din Legea 31/1990 prevede :

    (1) Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an ori cu amendă administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului care:

 1. a) încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispoziţiile 144^3;
 2. b) nu convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă dispoziţiile 193 alin. (2);
 3. c) începe operaţiuni în numele unei societăţi cu răspundere limitată înainte de a se fi efectuat vărsământul integral al capitalului social;
 4. d) emite titluri negociabile reprezentând părţi sociale ale unei societăţi cu răspundere limitată;
 5. e) dobândeşte acţiuni ale societăţii în contul acesteia în cazurile interzise de lege.

    (2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi asociatul care încalcă dispoziţiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

 • Aceasta infractiune poate fi savarsita de fondator, administrator, director general, director, membru consiliu de administratie sau supraveghere, consiliului director sau reprezentantul legal al societatii.
 • ART. 144^3

    (1) Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.

    (2) Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

    (3) Dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicţiile stabilite la alin. (1) şi (2), referitoare la participarea, la deliberarea şi la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:

 1. a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2), de acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;
 2. b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea societăţii.

    (4) Administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.

 • ART. 193

    (2) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate între ele şi societate.

 •  ART. 127

    (1) Acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune.

    (2) Acţionarul care contravine acestei dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

 

Art.276 din Legea 31/1990 prevede :

Se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin lege.

 • Aceasta infractiune poate fi comisa numai de cenzorul societatii

Art.277 din Legea 31/1990 prevede :

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an ori cu amendă persoana care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor, contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2), ori persoana care a acceptat însărcinarea de expert, cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.

    (2) Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole.

    (3) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se pedepseşte şi fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau cenzorul care îşi exercită funcţiile sau însărcinările cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

 • ART. 161

    (2) Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost aleşi, decad din mandatul lor:

 1. a) rudele sau afinii până la al patrulea grad inclusiv sau soţii administratorilor;
 2. b) persoanele care primesc sub orice formă, pentru alte funcţii decât aceea de cenzor, un salariu sau o remuneraţie de la administratori sau de la societate sau ai căror angajatori sunt în raporturi contractuale sau se află în concurenţă cu aceasta;
 3. c) persoanele cărora le este interzisă funcţia de membru al consiliului de administraţie, respectiv al consiliului de supraveghere şi al directoratului, în temeiul 73^1;
 4. d) persoanele care, pe durata exercitării atribuţiilor conferite de această calitate, au atribuţii de control în cadrul Ministerului Finanţelor Publice sau al altor instituţii publice, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.

    (3) Cenzorii sunt remuneraţi cu o indemnizaţie fixă, determinată prin actul constitutiv sau de adunarea generală care i-a numit.

 • ART. 39

    Nu pot fi numiţi experţi:

 1. a) rudele sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ori soţii acelora care au constituit aporturi în natură sau ai fondatorilor;
 2. b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru funcţiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu ori o remuneraţie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în natură;
 3. c) orice persoană căreia, ca urmare a relaţiilor sale de afaceri, de muncă sau de familie, îi lipseşte independenţa pentru a realiza o evaluare obiectivă a aporturilor în natură, potrivit normelor speciale care reglementează profesia.

 

Art.278 din Legea 31/1990 prevede:

 • Dispoziţiile 271 – 277 se aplică şi lichidatorului, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor sale.

 

Art.279 din Legea 31/1990 prevede :

(1) Se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani ori cu amendă acţionarul sau deţinătorul de obligaţiuni care:

 1. a) trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari ori deţinători de obligaţiuni;
 2. b) votează în adunări generale, în situaţia prevăzută la lit. a), ca proprietar de acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu îi aparţin;
 3. c) în schimbul unui folos material necuvenit, se obligă să voteze într-un anumit sens în adunarea generală sau să nu ia parte la vot.

    (2) Determinarea unui acţionar sau a unui deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unui folos material necuvenit, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

 

Art.2801 din Legea 31/1990 prevede :

  Transmiterea fictivă a părţilor sociale ori a acţiunilor deţinute într-o societate, în scopul săvârşirii unei infracţiuni sau al sustragerii de la urmărirea penală ori în scopul îngreunării acesteia, se pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

 • Transmiterea fictive a partilor sociale sau actiunilor detinutela o societate consta in cesiunea acestor participant cu intentia sustragerii de la raspunderea penal ace poate intervene ca urmare a comiterii unor fapte ilicite. In practica, in acelasi timp cu semnarea contractului de cesiune a partilor sociale sau a actiunilor sau imediat dupa aceasta sunt semnate si procese verbale de predare a evidentei contabile. In cazul in care transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor este efectuata in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, opinia de specialitate considera ca vor devein incidente dispozitiile art.2801 din Legea 31/1990.

 

Art.2803 din Legea 31/1990 prevede :

Folosirea, cu ştiinţă, a actelor unei societăţi radiate, în scopul producerii de consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

 • Potrivit art.237 din Legea 31/1990, la cererea oricarei persoane interesate sau a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatiiin urmatoarele cazuri:

Societatea nu mai are organe statutare

Actionarii au disparut ori nu au domiciliu cunoscut

Societatea nu mai are sediu social legal, sau sediul social a expirat

Activitatea societatii a expirat sau nu a mai fost reluata dupa perioada de suspendare anuntata organelor fiscal, perioada ce nu poate depasi 3 ani de zile

Societatea nu a depus situatiile financiare anuale, precum si raportarile contabile in termenul prevazut de lege

Societatea nu si-a depus la Ministerul Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, declaratia ca nu a desfasurat activitate de la constituire, daca perioada depaseste 60 de zile

 

Art.281 din Legea 31/1990 prevede:

“Faptele prevazute in prezentul titlu, daca, potrivit Codului penal sau altor legi special, constituie infractiuni mai grave, se sanctioneaza cu pedepsele prevazute de acestea”.

 • Ca exemplu, fapta de a folosi bunurile societatii in scopul personal al administratorului acesteia poate realiza in acelasi timp, in functie de elementele concrete, continutul infractiunii prevazute de dispozitiile art.272 alin.1 lit.b din Legea 31/1990, infractiuni de abuz in serviciu art.297 Cod penal, infractiuni de delapidare art.295 Cod penal, abuz de incredere art.238 Cod penal.

Incadrarea juridical se va face in functie de pedeapsa prevazuta de lege. Daca Legea 31/1990 prevede pedeapsa mai severa, se va aplica aceasta lege, in caz contrar fiind incidente dispozitiile Codului penal sau alte legi speciale.

 

 

Prezentul material are la baza lucrarea intitulata “GHIDUL PENAL AL OMULUI DE AFACERI – Consecinte penale ale activitatii economice ilicite”

Lucrare editata de S.C. UNIVERSUL JURIDIC S.R.L.

Drepturile de autor apartin in exclusivitate S.C. UNIVERSUL JURIDIC S.R.L.

 

 

Sursa:

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE CLUJ

OFICIUL JURIDIC