Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "COMUNICAT DE PRESA ANAF"

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin al președintelui ANAF privind aprobarea procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole
Potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru veniturile din activități agricole realizate de persoanele fizice, individual sau într-o formă de asociere, în cazul în care s-au înregistrat pierderi ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, seceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice, care afectează peste 30% din suprafeţele destinate producţiei agricole vegetale/animale deţinute, norma de venit se reduce proporţional cu pierderea respectivă.

Procedura de aplicare a prevederilor legale sus menționale se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Potrivit art.73 alin.(8) din Legea nr.571/2003, constatarea pagubelor şi evaluarea pierderilor se face, la cererea persoanelor fizice/asocierilor fără personalitate juridică care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul anual se stabileşte pe bază de norme de venit, de o comisie constituită pe plan local, prin ordin al prefectului judeţului/municipiului Bucureşti la propunerea directorului executiv al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti, dintr-un reprezentant al primăriei, un specialist al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, un reprezentant al direcţiei agricole judeţene/municipiului Bucureşti şi un reprezentant al direcţiei generale regionale a finanţelor publice din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Reducerea normei de venit se face de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe baza documentelor justificative eliberate de comisia de specialitate menționată mai sus.

Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, reglementează următoarele aspecte:

– detalierea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească contribuabilii care desfășoară activități agricole pentru a beneficia de facilitatea prevăzută de lege;
– modalitatea de constatare a pagubelor înregistrate de producția vegetală/animală și stabilirea pierderii;
– modalitatea de reducere a normei de venit și de stabilire a venitului net anual.

Totodată, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea modelului și conținutului următoarelor formulare, utilizate în aplicarea procedurii de reducere a  normei de venit:

–        Cerere pentru constatarea pagubelor și evaluarea pierderilor produse de calamitățile naturale în cazul culturilor agricole/efectivelor de animale;
–        Proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
–        Cerere privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole;
–        Referat privind reducerea normei de venit, potrivit art.73 alin.(7) din Legea nr.571/2003;
–        Decizie de respingere a cererii privind reducerea normei de venit, în cazul activităților agricole.
*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
  ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
  ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

În urma inventarierii creanțelor bugetare de recuperat de la marii contribuabili, ANAF a
instituit popriri pe conturile TVR și RATB.
Precizăm că, în perioada următoare, ANAF va institui popriri pe conturile tuturor marilor
contribuabili care înregistrează datorii către bugetele de stat, în funcție de vechimea
arieratelor.

Sursa:
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, în situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, plăţile anticipate stabilite vor fi recalculate de organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.

În vederea aplicării unitare de către organele fiscale a dispoziţiilor legale privind recalcularea plăţilor anticipate şi creşterii operativităţii procesului de administrare, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2365/2014.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF


COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

La data de 09.05.2015 au intrat în vigoare prevederile cap.I”Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar” din Legea nr.70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

1. Actul normativ menţionat anterior instituie obligativitatea ca, operaţiunile de încasări şi plăţi  să se  realizeze numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii, de la/către următoarele categoriile de persoane:

– persoane juridice;

– persoane fizice autorizate;

– întreprinderi individuale;

– întreprinderi familiale;

– liber profesionişti;

– persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent;

– asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică.

Prin excepţie, categoriile de persoane precizate mai sus pot efectua operaţiuni    de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:

a) încasări, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele vizate,în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;

c) plăţi,  în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;

e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

ATENŢIE: Sunt interzise:

– încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei;

– plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele care intră sub incidenţa acestor reglementări  pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.

Operaţiunile de încasări/plăţi în numerar efectuate de persoanele vizate de la/către persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană.

Sunt interzise încasările/plăţile fragmentate în numerar de la/către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei.

2. Plafoanele-limită  nu se aplică pentru următoarele operaţiuni:

a) depunerea de numerar în conturile deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României, inclusiv în automatele de încasări în numerar;

b) plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens;

c) plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, amenzilor şi a altor obligaţii datorate bugetului general consolidat al statului;

d) retragerea de numerar din conturi deschise la instituţiile de credit sau la instituţiile care prestează servicii de plată şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal prevăzute de lege şi pentru alte operaţiuni de plăţi efectuate către persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 4 alin. (4) din lege;

e) transferarea de sume prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii;

f) depunerea de numerar în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

3. Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie. Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei.

4. Prevederile legii se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi.

5. Sancţiuni

Nerespectarea:

– realizării operaţiunilor de încasări şi plăţi efectuate de persoane menţionate la pct.1 de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii,

– interdicţiei privind încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei,

–  interdicţiei privind plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele  menţionate la pct.1,  pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar,

– plafonului zilnic de 10.000 lei de la o persoană, în cazul operaţiunilor de încasări în numerar efectuate de la persoane fizice, reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, precum şi contravaloarea unor livrări de bunuri sau a unor prestări de servicii,

– interdicţiei privind încasările fragmentate de la o persoană, cu o valoare mai mare de 10.000 lei, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi sau alte finanţări, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare de 10.000 lei,

– plafonului zilnic de 10.000 lei către o persoană, în cazul operaţiunilor de plăţi în numerar către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, sau fragmentarea plăţilor în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 lei,

– pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate şi/sau serviciilor care nu au fost prestate, cu valori mai mari de 5.000 lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 5.000 lei, respectiv 10.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar,

– în cazul returnării de bunuri de către persoanele fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către persoanele fizice, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată în numerar în limita a 10.000 lei, sumele care depăşesc acest plafon putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar,

– plafonului zilnic de 50.000 lei/tranzacţie, în cazul operaţiunilor de încasări şi plăţi în numerar între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, precum şi  a încasărilor/plăţilor fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei tranzacţii mai mari de 50.000 lei,

constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.

Nerespectarea:

– interdicţiei privind acordarea oricăror avantaje clienţilor, pentru efectuarea de plăţi în numerar,

– interdicţiei de către Trezoreria Statului, instituţiile de credit, instituţiile emitente de monedă electronică, instituţiile care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiile financiare nebancare şi entităţile care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorii din domeniul jocurilor de noroc, privind eliberarea de sume în numerar,  peste plafonul de 5000 lei/persoană dar nu mai mult de 10000 lei/zi, către persoanele menţionate la pct.1, sau către sucursalele/sediile secundare ale persoanelor juridice,

– interdicţiei de către persoanele menţionate la pct.1, precum şi de către sucursalele/sediile secundare ale persoanelor juridice, privind fragmentarea solicitărilor de eliberare de numerar care conduce la depăşirea plafonului de 5000 lei/persoană dar nu mai mult de 10000 lei/zi,

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 4.500 lei.

Informaţii detaliate se pot obţine:

–     accesând pagina de Internet, www.anaf.ro;

–     telefonic, la Biroul central de asistenţă telefonică a contribuabililor, la nr. 031.403.91.60;

–     la serviciille/birouri de servicii pentru contribuabili din cadrul unităţilor fiscale teritoriale.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ
1.187 de sesizări penale întocmite de Inspecția Fiscală de ANAF, în primele 4 luni din 2015
Ref: acuzațiile aduse ANAF potrivit cărora combaterea evaziunii fiscale vizează cu precădere micii comercianți.

Pe primele 4 luni din 2015, Inspecția Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală a înaintat 1.187 de sesizări penale privind cazuri de mare evaziune, valoarea aferentă a prejudiciilor descoperite fiind de 3,7 miliarde lei (3.730.537.155 lei), în creștere cu 172% față de ianuarie-aprilie 2014.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cazurilor de mare evaziune instrumentate de Inspecția Fiscală și finalizate cu înaintarea sesizărilor penale a crescut cu 37,23%, de la 865 la 1.187, vizând un număr de 1.177 operatori economici.

De asemenea, dintre cele 1.187 de sesizări penale, un număr de 313 vizează operatori economici de tip „fantomă” care au adus prejudicii de cca. 1,1 miliarde lei (1.091.530.508 lei).

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Ref: materialele de presă care au avut ca sursă pagina de Facebook a domnului Gabriel Biriș, fără ca informația prezentată de acesta să fie verificată de către jurnaliști, și care informează în mod greșit opinia publică susținând că ANAF ”și-a dat o ordonanță care spune că deciziile instanțelor NU li se aplică lor”

1. ANAF nu are drept de inițiativă legislativă.

2. ANAF nu a solicitat și nu a făcut propuneri în vederea introducerii respectivei prevederi.

Sursa:
SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

885 de sesizări penale întocmite în urma verificării a 880 de firme, pentru        prejudicii de 2,6 miliarde lei

În activitatea de combatere a evaziunii fiscale, alături de Direcția Antifraudă Fiscală, un     rol important îl ocupă Direcția de Inspecție Fiscală.

În primul trimestru din 2015, inspectorii ANAF din cadrul acestei structuri au verificat 880    de firme cu un profil ridicat de risc, întocmind 885 de sesizări penale.

Agenții economici controlați desfășurau activități comerciale în domeniul comerțului en-            detail, construcțiilor și al desfacerii de produse agro-alimentare.

Valoarea prejudiciilor estimate este de cca 2,6 miliarde lei iar cea a măsurilor asiguratorii instituite la operatorii economici pentru care s-au întocmit sesizări penale este de cca     877 milioane lei.

Comparativ cu anul trecut, s-a înregistrat o creștere cu 38,07% a numărului de sesizări       penale înaintate de Direcția Inspecție Fiscală (de la 641 la 885) și o creștere de 119% în           ce privește măsurile asiguratorii (de la 399,3 milioane lei la 877,1 milioane lei)

Vă reamintim că, în anul 2014, inspecţia fiscală din ANAF a înregistrat, cele mai bune     rezultate de la înfiinţarea Agenţiei, respectiv creşteri considerabile la principalii indicatori    de performanţă, astfel:

 • diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale –cca 14 miliarde lei, în creştere cu cca 50,7% faţă de anul 2013;
 • valoare prejudicii aferente sesizărilor penale transmise instituţiilor competente ale statului în vederea continuării cercetărilor – cca 9,2 miliarde lei, în creştere cu cca 55,5% faţă de anul 2013;
 • valoare măsuri asigurătorii instituite – cca 3,7 miliarde lei, în creştere cu cca 26,5% faţă de anul 2013;
 • diminuarea pierderii fiscale – cca 1,6 miliarde lei, în creştere cu cca 36,3% faţă de anul 2013.

De asemenea, în ceea ce priveşte valoarea amenzilor contravenţionale aplicate, care în anul 2014 au fost în sumă totală de cca 24 milioane lei, s-a înregistrat o creştere cu cca 15,9% faţă de anul 2013, iar valoarea estimată a confiscărilor de bunuri şi numerar de cca 22 milioane lei este în creştere cu cca 294,2% faţă de anul 2013.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

ANAF: Aproximativ 6 000 000 ţigarete de contrabandă descoperite de lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta


COMUNICAT DE PRESĂ

Aproximativ 6 000 000 ţigarete de contrabandă descoperite de

lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta

În data de 08 aprilie 2015 inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de

Frontieră Constanta au reţinut în vederea confiscării, aproximativ 6.000.000

ţigarete de contrabandă

Ca urmare a analizei de risc efectuată la nivelul Biroului Vamal de Frontiera

Constanţa, containerul sosit din Egipt in data de 02.04.2015 a fost selectat pe culoarul

roşu de vămuire. Pentru mărfurile aflate in container (850 colete şerveţele din hartie) a

fost depusă in data de 08.04.2015 declaraţie vamală de tranzit.

In urma controlului vamal de specialitate efectuat de inspectorii vamali au fost

descoperite aproximativ 6.000.000 tigarete circa 600 baxuri a 10.000 bucăţi ţigarete/bax

ascunse în vederea sustragerii de la controlul vamal prin metoda capac format din 3

rânduri baxuri cu şerveţele, restul containerului continand ţigarete, circa 3/4 din volumul

total al containerului.

Sursa:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Serviciul comunicare, relatii publice si mass media

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru ANAF: Aproximativ 6 000 000 ţigarete de contrabandă descoperite de lucratorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanta

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

7 000 bucăţi ţigarete marca Jin Ling netimbrate reţinute în vederea

confiscării şi un microbuz reţinut până la plata amenzii de inspectorii vamali de la

B.V.F. Halmeu.

În data de 03.04.2015, orele 18:30 s-a prezentat la intrarea în ţară microbuzul

marca Ford Tranzit înmatriculat în România. În urma controlului vamal s-au găsit

ascunse şi nedeclarate în pereţii laterali şi plafonul microbuzului, 7 000 bucăţi

ţigarete marca Jin Ling netimbrate.

Contravenientul a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 5 000 lei,

ţigaretele au fost reţinute în vederea confiscării, iar microbuzul a fost reţinut până la plata amenzii.

Sursa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESĂ ANAF cu privire la declaratiile europarlamentarului Monica Macovei


COMUNICAT DE PRESĂ

Ref declaratiile europarlamentarului Monica Macovei cu privire la activitatea ANAF

”Este a doua oară când, în deplină cunoștință de cauză, europarlamentarul Monica Macovei lansează acuzații false la adresa ANAF.

După ce a îndemnat românii să picheteze sediile ANAF, europarlamentarul Monica Macovei a reafirmat recent că „In loc sa se duca dupa marii datornici” Fiscul se duce „peste cei mici, 5 lei, 10 lei, 100 lei, 1.000 lei”.

Deși, în mod repetat, ANAF a prezentat opiniei publice rezultatele direcției Antifraudă din primul an de funcționare și din primele două luni din 2015, Monica Macovei, membru al Parlamentului European, continuă să dezinformeze opinia publică cu privire la activitatea uneia dintre cele mai importante instituții ale statului.

Europaramentarul Monica Macovei știe că 90% din dosarele instrumentate de Direcția Antifraudă sunt dosare de peste 1 milion de euro și că în primul an de activitate a înaintat           organelor de anchetă peste 700 de sesizări penale, cu o valoare estimată a prejudiciilor       de peste 800 milioane de euro.

Cățărată pe valul populismului, manipulează însă fără nicio reținere opinia publică, afirmând că Fiscul se ocupă de buticuri.

În plus, deși europarlamentarul Monica Macovei, ca fost ministru al Justiției, știe că recuperarea prejudiciilor de către ANAF este îngreunată, în procent de aproape 50%, de activitatea sistemului judiciar, dezinformeză cu lejeritate și în această privință, aruncând întreaga responsabilitate în spatele ANAF.

De doi ani, de când mă aflu la conducerea ANAF, această instituție a trecut prin  transformări structurale profunde, ale căror rezultate au început deja să se vadă. În tot  acest timp, am reușit să mențin activitatea ANAF în afara oricăror bătălii politice, însă nu pot să tac atunci când munca mea și a colegilor mei este dusă în derizoriu de interese politicianiste meschine.

Alături de doamna Alina Gorghiu și de alți lideri politici, europarlamentarul Monica Macovei a reușit performanța de a se situa pe o poziție adversă celei exprimate de Transparency International România, care e emis recent un comunicat de presă legat de acțiunile ANAF de combatere a evaziunii și de întărire a disciplinei fiscale în care se afirmă:

„(…)Transparency International România salută campania de promovare a disciplinei fiscale ca atitudine de justiție socială, de combatere a fraudelor și a corupției privind veniturile bugetare. Considerăm că nu este indicată aplicarea unor decizii cu jumătate de măsură, pentru că evaziunea fiscală reprezintă furt din banii publici.(…)

(…)Totodată atragem atenția că o campanie împotriva ANAF este greșit direcționată (…)

(…) De exemplu, un antreprenor care face evaziune de 300 de lei privează de ajutorul social un cetățean aflat în dificultate. Este injust ca o persoană să nu poată beneficia de dreptul la asistență socială din cauza lipsei de resurse și a toleranței pentru furt și înșelăciune. (…)”

Marii datornici și marii evazioniști nu numai că nu sunt ocoliți de ANAF, dar unii dintre ei se află deja în pușcărie. Iar europarlamentarul Monica Macovei știe  acest lucru.

Programul de verificare a marilor averi a început să dea primele rezultate, însă o astfel  de activitate nu se desfășoară în fața camerelor de luat vederi. Iar europarlamentarul  Monica Macovei știe acest lucru. Nu intenționez să transform activitatea ANAF într-un circ, doar pentru că așa vrea unul sau altul.

Să ai pretenția și să induci publicului ideea ca Fiscul poate repara în doi ani tot ce s-a făcut greșit în 25 de ani este o dovadă a neseriozității și a incapacității de înțelegere a complexității acestei instituții.

Dezaprob ferm această campanie împotriva ANAF, purtată de nume sonore din politica românească, și doresc să asigur opinia publică că ANAF se află în mijlocul unui proces ireversibil de reformă instituțională veritabilă. Nu voi intra în jocul meschin al celor care aleargă după voturi, însă nici nu voi lăsa pe nimeni să-și bată joc în asemenea mod de  activitatea instituției pe care o conduc.” – Gelu Ștefan Diaconu, Președinte ANAF

Sursa:

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ ANAF cu privire la declaratiile europarlamentarului Monica Macovei

COMUNICAT DE PRESĂ


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin pentru modificarea Anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

Prin Anexa nr.2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1104/2013 a fost aprobată structura organizatorică a direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, fiind stabilite unităţile fiscale din subordinea acestora.

Potrivit art.33 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competenţa teritorială de administrare este stabilită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Astfel, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2211/2013 a fost aprobată competenţa teritorială de administrare a contribuabililor, fiind arondate unităţile administrativ-teritoriale la unităţile fiscale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

Față de această arondare, precizăm că Primăria orașului Simeria şi primăriile comunelor Băcia şi Rapoltu Mare au solicitat Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin scrisoarea nr.335/75/88/2015, arondarea la Administrația județeană a finanțelor publice Hunedoara a unităților  administrativ-teritoriale Simeria, Băcia și Rapoltu Mare, prin preluare de la Serviciul fiscal municipal Orăștie.

Administrația județeană a finanțelor publice Hunedoara precizează, prin adresa nr.2210/2015, faptul că propunerea de rearondare fiscală este oportună și imperios necesară și că, din punct de vedere al activității de trezorerie și contabilitate publică Hunedoara, nu există obiecții cu privire la rearondarea celor trei unități administrativ – teritoriale la trezoreria municipiului reședință de județ din cadrul acesteia.

*   *  *

Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

Sursa: A.NA.F. – SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ

COMUNICAT DE PRESA ANAF


C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală rambursea TVA în luna februarie în valoare de peste 1.100 milioane lei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) rambursează, în luna februarie, TVA  în valoare de 1.141,35 milioane lei.

În selecţia lunii februarie 2015 au fost cuprinse, în ordinea vechimii, toate deconturile de TVA, soluţionate prin decizii de rambursare înregistrate în baza de date până la 05.01.2015, excepţie făcând deconturile de TVA aferente operaţiunilor de import soluţionate până la 26.01.2015.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

1)     Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 928,80 mil. lei, din care se compensează suma de 54,05 mil. lei şi se restituie suma de 874,75 mil. lei;

2)     Deconturi cu compensare integrală în valoare de 128,03 mil. lei;

3)     Deconturi cu compensare parţială: 84,52 milioane lei, (suma de 765,28 mil lei va fi restituită în perioada următoare)

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 874,75 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

Tranşa I (10 februarie): 278,75 mil. lei;

Tranşa II (27 februarie): 596,00 mil. lei.

În Tranşa I au fost incluse şi toate deconturile al căror termen de soluţionare era întârziat cu peste 180 de zile şi care au fost cuprinse în selecţia lunii curente (95 de deconturi însumând 88,23 mil lei TVA de rambursat)

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA ANAF

COMUNICAT DE PRESA ANAF


Directia Generala Antifrauda Fiscala verificasocietatile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

Incepând cu data de 01 februarie 2015 intra in vigoare noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, menita sa reduca si sa previna

frauda in domeniul TVA.

Decizia de acordare a codului de TVA apartine Administratiei fiscale judetene competente teritorial si depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifica, printre

altele:

– corectitudinea si veridicitatea informatiilor furnizate in declaratia 088 de catre reprezentantul societatii, care solicita inregistrarea;

– daca asociatii/administratorul detin/au detinut societati cu obligatii neachitate la bugetul de stat, la momentul cesionarii partilor sociale;

– daca asociatii/administratorul detin/au detinut societati lichidate sau radiate, la care a fost declansata procedura insolventei sau au fost declarate inactive fiscal.

In functie de rezultatul analizei de risc fiscal, solicitarea este transmisa cu celeritate Directiei Generala Antifrauda Fiscala in vederea clarificarii aspectelor constatate.


Sursa: ANAF: SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA ANAF

COMUNICAT DE PRESA ANAF


Proiect de ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata , datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit.g) sau lit.h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal”

Prin dispozitiile art. I pct. I si pct. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2015, au fost aduse completari prevederilor art. 11 alin. (13) si art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal.

Astfel, obligatiile declarative prevazute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal au fost extinse si pentru persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal si care efectueaza, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei.

De asemenea, persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare si al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, trebuie sa declare livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate inaintea anularii inregistrarii in scopuri de TVA, a caror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la incasare prevazut de art. 1342 alin. (3) – (8) din Codul fiscal, in perioada in care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA.

Mentionam ca, potrivit prevederilor art. 153 alin. (9) lit. h) din Codul fiscal, organele fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile, infiintata in baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Intrucat, pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor declarative prevazute la art. 1563 alin. (10) din Codul fiscal, persoanele impozabile utilizeaza formularul 311 „Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal”, s-a considerat ca este necesara adaptarea corespunzatoare a acestui formular, precum si a instructiunilor de completare ale acestuia.

Proiectele de acte normative, initiate de ANAF, sunt facute publice pe site-ul institutiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Info ANAF/ Transparenta decizionala. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul in str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucuresti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise in scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu mentiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la urmatoarele adrese:

 • Prin scrisori la adresa postala: Agentia Nationala de Administrare Fiscala, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media;
 • Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
 • Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informatiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se poate accesa domeniul Info ANAF / Comunicate de presa aflat pe site-ul institutiei.

Sursa ANAF:SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE SI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA ANAF

COMUNICAT DE PRESA ANAF


COMUNICAT DE PRESA

Directia Generala Antifrauda Fiscala verifica societatile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA

Incepând cu data de 01 februarie 2015 intra in vigoare noua procedura de inregistrare in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, menita sa reduca si sa previna frauda in domeniul TVA.

Decizia de acordare a codului de TVA apartine Administratiei fiscale judetene competente teritorial si depinde de rezultatul analizei de risc fiscal, care verifica, printre altele:

– corectitudinea si veridicitatea informatiilor furnizate in declaratia 088 de catre reprezentantul societatii, care solicita inregistrarea;

– daca asociatii/administratorul detin/au detinut societati cu obligatii neachitate la bugetul de stat, la momentul cesionarii partilor sociale;

– daca asociatii/administratorul detin/au detinut societati lichidate sau radiate, la care a fost declansata procedura insolventei sau au fost declarate inactive fiscal.

In functie de rezultatul analizei de risc fiscal, solicitarea este transmisa cu celeritate Directiei Generala Antifrauda Fiscala in vederea clarificarii aspectelor constatate.

Sursa ANAF: SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESA ANAF