Flash Feed Scroll Reader

Tag Archive | "Comunicat legea 52/2003"

COMUNICAT DE PRESĂ Legea 52/2003 – Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de insp


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de  Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”

În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 46, ale art. 95,  ale art. 131 şi ale art. 342 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, organele de inspecţie fiscală utilizează, la finalizarea unei acţiuni de inspecţie fiscală la un contribuabil, persoană juridică, decizia de impunere, (prevăzută la art. 131 alin. 4), pentru diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare.
Prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală sunt aduse următoarele modificări care au fost preluate în conţinutul „Deciziei de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si in continutul Deciziei de impunere provizorie, după cum urmează:
– potrivit art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului

– potrivit art. 113 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, obiectul inspecţiei fiscale îl reprezintă stabilirea diferenţelor de obligaţii fiscale principale, ca urmare „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” cuprinde numai diferenţele în plus sau în minus de obligaţii fiscale principale aferente diferenţelor de baze de impozitare, fără calculul obligaţiilor fiscale accesorii, iar Decizia de impunere provizorie cuprinde numai constatări privind diferenţele de obligaţii fiscale principale.

– potrivit art. 133 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, pe parcusul inspecţiei fiscale  organul de inspecţie fiscală poate emite decizii de impunere provizorii pentru obligaţiile fiscale principale suplimentare aferente unei perioade şi unui tip de obligaţie verificată. În acest caz, prin excepţie de la prevederile art. 131, nu se întocmeşte raport de inspecţie fiscală. În acest scop, organul fiscal informează în cel mult 5 zile lucrătoare, contribuabilul/plătitorul cu privire la finalizarea unei perioade fiscale şi a unui tip de obligaţie fiscală verificată. Deciziile de impunere provizorii se emit la cererea contribuabilului/plătitorului, în scopul plăţii obligaţiilor fiscale suplimentare. Obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizii de impunere provizorii se includ şi se regularizează  în „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice „.

În considerarea modificărilor aduse de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, au fost elaborate prezentele proiecte de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice ” si  cel privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere provizorie  privind obligaţiile fiscale principale”, cu aplicare începând cu data de 01 ianuarie 2016.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

 

Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Legea 52/2003 – Proiectele de Ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizia de impunere privind diferenţele de obligaţii fiscale principale stabilite de insp

COMUNICAT DE PRESĂ proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare


COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

 

Prin Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare se abrogă, începând cu data de 1 ianuarie 2016, Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
Menționăm că, potrivit dispozițiilor art.30 alin.(1) din noul Cod de procedură fiscală, pentru administrarea creanţelor fiscale competenţa revine acelui organ fiscal teritorial din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, stabilit prin ordin al preşedintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului/plătitorului.
Față de această prevedere, precizăm că, în prezent, competența teritorială pentru administrarea fiscală a contribuabililor, cu excepția contribuabililor mijlocii și mari, este aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2211/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, act normativ prin care unitățile administrativ-teritoriale au fost arondate unităților fiscale din subordinea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.
De asemenea, prin Ordinul președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2852/2015 a fost modificată structura Direcției generale regionale a finanțelor publice Galați, prin desființarea Serviciului fiscal orășenesc Năvodari, situație în care este necesară rearondarea la alte unități fiscale a localităților arondate anterior acestui serviciu fiscal.
În plus, Direcţia generală regională a finanţelor publice Ploiești a solicitat arondarea localităţii Filipeștii de Târg de la Serviciul fiscal orăşenesc Boldești-Scăeni la Serviciul fiscal orăşenesc Băicoi.

Având în vedere cele de mai sus, considerăm că este necesară elaborarea unui alt ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care să fie stabilită noua arondare a unităților administrativ-teritoriale și prin care să fie abrogate, începând cu data de 1 ianuarie 2016, dispozițiile Ordinului președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2211/2013, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de acte normative, iniţiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituţiei la adresa www.anaf.ro, domeniul Legislatie/ Transparenţa decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, Bucureşti.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media – cu menţiunea “Conf.Legii nr.52/2003”, la următoarele adrese:

  •        Prin scrisori la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 – la Serviciul Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media;
    ·        Electronic la adresa de mail: relatiipublice.anaf@mfinante.ro
    ·        Prin fax la numarul: 021-319.98.57.
    Pentru a avea acces la informaţiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul Informaţii / Comunicate şi informaţii de presă aflat pe site-ul instituţiei.

SERVICIUL COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS-MEDIA
Sursa:

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass media
021.3871000/1105
021.3199857/fax
presa.anaf@mfinante.ro
sesizari.anaf@mfinante.ro
petitii.anaf@mfinante.ro
relatiipublice.anaf@mfinante.ro
str. Apolodor nr 17, sector 5, Bucuresti

Publicat in : Economic - FinanciarComentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ proiect de ordin pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare