ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008


ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 350-2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL Nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor”.
2. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 3-a: Strategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism”
3. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă in profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. (2) Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României. (3) Strategia de dezvoltare teritorială a Romîniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a Romîniei şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. (4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe: a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi cu evoluţiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene; b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investiţiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investiţii publice de interes naţional; c) sistemul naţional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor şi pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială; d) crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale şi teritoriale pentru promovarea şi implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială.