Flash Feed Scroll Reader

Arhivă | Ordonante de urgenta

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Descarcati aici spre consultare ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 79-2017 din 8 noiembrie 2017 privind modificarea Codului Fiscal

Publicat in sectiunea : Economic - Financiar, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Blocarea vânzării societăţilor cu datorii

Blocarea vânzării societăţilor cu datorii

Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 54/2010, emisă de Guvern pentru a combate evaziunea fiscală, societăţile comerciale (SRL) vor putea fi vândute numai cu acordul organelor fiscale şi al creditorilor.

Scopul urmărit este blocarea vânzării societăţilor comerciale cu datorii către persoane insolvabile.

Procedura obligă proprietarul care intenţionează să înstrăineze părţile sociale ale firmei să certifice aceasta, în termen de 15 zile, la Registrul Comerţului. La rândul său Registrul Comerţului va înştiinţa organele fiscale astfel încât fiscul, sau orice persoană fizică/ juridică, să poată contesta, în istanţă, în termen de 30 de zile tranzacţia în cauză. Mai exact, în conformitate cu prevederile ordonanţei sus menţionate “Creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociaţilor privitoare la transmiterea părţilor sociale pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat, precum şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenţionează să îşi cedeze parţile sociale.”

În lipsa oricărei contestaţii operaţiunea se consideră valabilă după cum nedeclararea la Registrul Comerţului a vânzării sau înstrăinării societăţilor deţinute se pedepseşte cu închisoarea între 6 luni şi 3 ani.

Publicat in sectiunea : Acte normative, Economic - Financiar, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru Blocarea vânzării societăţilor cu datorii

In data de 9 iunie 2010, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru consumatori

In data de 9 iunie 2010, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru consumatori

Aceasta va intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial si va obliga creditorii sa modifice contractele existente in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare.

Ordonanta adoptata reglementeaza drepturile si obligatiile consumatorilor si ale creditorilor la promovarea, incheierea si derularea diverselor contracte de credit si transpune in legislatia nationala Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului.

Actul normativ se va aplica contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipoteca sau cu o alta garantie pentru proprietatea imobiliara sau garantate printr-un drept privind proprietatea imobiliara, precum si contractelor de credit al caror scop il constituie dobandirea sau pastrarea drepturilor de proprietate asupra unui teren sau asupra unei cladiri existente sau proiectate, indiferent de valoarea totala a creditului, precum si contractelor de leasing.

Prevederile noului act normativ se vor aplica atat contractelor noi, cat si celor aflate in derulare, indiferent de valoarea acestora.

Noutati:

-Creditorii vor avea dreptul de a percepe un comision de rambursare anticipata de maxim 1% in cazul in care perioada ramasa din contract e mai mare de 1 an si maxim 0.5% pentru perioade sub 1 an. In cazul rambursarii anticipate a creditului, creditorul va fi indreptatit la o compensatie pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipata a creditului numai daca rambursarea anticipata intervine intr-o perioada in care rata dobanzii aferente creditului este fixa.

-Creditorii vor fi obligati sa comunice consumatorilor, inainte de semnarea contractului, toate informatiile relevante printr-un formular standardizat. Formularul standardizat va permite consumatorilor sa analizeze si sa compare cu usurinta ofertele bancilor si sa ia o decizie informata.

-Consumatorii vor avea dreptul de a renunta neconditionat, fara a invoca motive, in termen de 14 zile de la semnare, la un contract de credit.

-Se va interzice perceperea comisionului de analiza a dosarului de credit, in cazul in care creditul nu se acorda, precum si perceperea unui comision de depunere/retragere numerar pentru plata ratelor la credit.

-Numarul comisioanelor aferente contractului de credit a fost limitat la patru: comision de administrare credit, comision de rambursare anticipata dupa caz, comision de penalizare pentru intarzierea la plata si comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Sursa: CCI Suceava

Publicat in sectiunea : Acte normative, Economic - Financiar, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru In data de 9 iunie 2010, Guvernul Romaniei a adoptat Ordonanta de Urgenta privind contractele de credit pentru consumatori

Monitorul Oficial 30 septembrie – 16 octombrie 2008

Acte normative cu incidenţă în materie fiscal publicate în Monitorul Oficial în perioada 30 septembrie-16 octombrie 2008.

1.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (M.Of. nr.680 din 3 octombrie 2008)

2.Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2847/2008 pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1074/2006 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr.  694 din 13 octombrie 2008).

3. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2980/2008 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1/2006 privind nivelul comisioanelor percepute de către Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor (M.Of. nr. 696 din 13 octombrie 2008).

4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bază brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare (M.Of. nr. 697 din 14 octombrie 2008).

5. Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 2848/2008 pentru actualizare listei marilor contribuabili administraţi conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, cu modificările şi completările ulterioare (M.Of. nr. 698 din 14 octombrie 2008).

6.Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii nr. 888/2008 privind procedura de verificare şi omologare a sistemelor informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronic, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de persoanele care emit, transmit sau arhivează facturi, chitanţe şi bonuri fiscal în formă electronic (M.Of. nr. 699 din 14 octombrie 2008).

7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 127/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal (M.Of. nr. 705 din 16 octombrie 2008).

8. Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării (M.Of. nr. 686 din 8 octombrie 2008).

Publicat in sectiunea : Acte normative, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru Monitorul Oficial 30 septembrie – 16 octombrie 2008

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 350-2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL Nr. 628 din 29 august 2008

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
Art. I
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. În tot cuprinsul actului normativ, denumirea „Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului” se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor”.
2. La capitolul II, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA a 3-a: Strategia de dezvoltare teritorială, activităţi de amenajare a teritoriului şi de urbanism”
3. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:
„Art. 14. – (1) Activităţile principale de amenajare a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu naţional a strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă in profil teritorial, precum şi urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. (2) Strategiile, politicile şi programele de dezvoltare durabilă în profil teritorial, prevăzute la alin. (1), se fundamentează pe Strategia de dezvoltare teritorială a României. (3) Strategia de dezvoltare teritorială a Romîniei este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a Romîniei şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. (4) În procesul de implementare, Strategia de dezvoltare teritorială a României se bazează pe: a) sistemul de politici publice teritoriale, în conformitate cu obiectivele Strategiei de dezvoltare teritorială a României şi cu evoluţiile din domeniu la nivelul Uniunii Europene; b) metodologia de prioritizare a proiectelor, astfel încât investiţiile publice care decurg din Strategia de dezvoltare teritorială a României să fie considerate investiţii publice de interes naţional; c) sistemul naţional de observare a dinamicii teritoriale, elaborare a scenariilor de dezvoltare teritorială, evaluare a impactului teritorial al politicilor şi pe sisteme de fundamentare tehnică a deciziilor în dezvoltarea teritorială; d) crearea de parteneriate interinstituţionale, intersectoriale şi teritoriale pentru promovarea şi implementarea proiectelor strategice vizând coeziunea teritorială.

Publicat in sectiunea : Acte normative, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru ORDONANŢA Nr. 27 din 27 august 2008

Taxa pe poluare

Agentia Nationalã de Adminstrare Fiscalã face urmãtoarele precizãri privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

Începând cu  data de 1 iulie 2008 a intrat în vigoare  Ordonanta Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare.Taxa pe poluare se stabilešte de cãtre organul fiscal teritorial, unde persoanele vor prezenta urmãtoarele documente:

– cerere prin care se solicitã calcularea taxei;

– copie dupã actul de identitate al persoanei fizice sau certificatul de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice;

– cartea de identitate a vehiculului în copie ši original,

– un document din care sã rezulte data primei înmatriculãri, pentru cele achizitionate din alte state, în copie ši original, tradus în limba românã.

Dupã depunerea documentatiei complete la ghiseul organului fiscal, la data precizatã de organul fiscal, persoana se va prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul a taxei pe poluare ( HG 686/2008 ši Ordinul ANAF 986/2008).

Formula de calcul prevãzutã la art. 6 din OG 50/2008 se regãseste pe site-ul www.mfinante.ro ši poate fi accesatã de orice persoana care doreste sa verifice suma de plata .Conform prevederilor OG 50/2008 art.6 litera b), pentru autovehiculele din categoria M1( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 ši Euro 2 in formula de calcul nu se ia în considerare emisia de CO2 ( în consecinøã nu este necesarã menøionarea emisiei de CO2 pe Cartea de identitate a autovehiculului).Pentru autovehiculele M1 ( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare Euro 3 si Euro 4,  în calculul  taxei se ia în considerare ši emisia de CO2, care are ca efect reducerea taxei pe poluare. În cazul în care contribuabilul deøine un autovehicul cu grad de poluare Euro 3 ši Euro 4 ši nu are menøionat pe cartea de identitate a autovehiculului  valoarea emisiilor de CO2, i se poate calcula taxa de poluare dar nu va beneficia de reducerea corespunzãtoare emisiei de CO2.

Pentru a obøine de la RAR, valoarea privind emisia de CO2 care se înscrie în Cartea de identitate a autovehiculului, puteøi face programare la numerele de telefon ale RAR 0264266491, 0264266492, 0264266493, urmând ca la data programatã sã vã prezentaøi numai cu Cartea de identitate a autovehiculului. Proprietarul de autovehicul nu va duce mašina la RAR pentru calculul emisiei de CO2. Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenøe dintre  taxa specialã pentru autoturisme ši autovehicule platitã  ši  taxa pe poluare pentru autovehicule, se va  respecta procedura stabilitã prin HG 686/2008 pct.VI.

Pentru restituire se va depune o cerere tip care se gasešte în anexa nr. 3 din hotarare. La cererea de restituire se vor anexa ši urmatoarele documente:

– dovada plãøii taxei speciale pentru autoturisme ši autovehicule;

– Cartea de identitate a vehiculului în original ši copie;

– Certificatul de înmatriculare în original ši copie.

Cererile de restituire vor fi soluøionate în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii cererii ( art.70 din Codul de Procedura Fiscala).

1. În cazul în care contribuabilii solicită emiterea, de îndată, a Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea achitãrii taxei pe loc:

Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule se emite in termen de doua zile de la data solicitării, cu excepţia societăţilor de leasing pentru care termenul de emitere este de cinci zile.

Această decizie a fost luată pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele administraţiei fiscale, mai ales în primele zile de aplicare a taxei, tinand cont de faptul ca foarte multe persoane vor aştepta în interiorul administraţiei fiscale emiterea deciziei.

Potrivit procedurii prezente, contribuabilii depun cererea de emitere a deciziei la registratura organului fiscal şi, la momentul depunerii cererii, îi este comunicat momentul la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei.

2. În cazul în care contribuabilii nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale de înmatriculare, în copie sau în original:

S-a prevăzut ca în cazul contribuabililor care nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale, odată cu depunerea cererii de restituire, aceştia să solicite administraţiei fiscale eliberarea unei copii după documentul de plată existent la unităţile Trezoreriei Statului. Documentul eliberat completează cererea de restituire depusă de contribuabil, în cadrul procedurii interne (contribuabilul nu trebuie să ridice personal copia documentului de plată).

3. În cazul în care proprietarul şi-a schimbat domiciliul fiscal:

Contribuabilii care de la data plăţii taxei speciale şi până la solicitarea restituirii diferenţei de taxă şi-au schimbat domiciliul depun cererea la organul fiscal în a cărui evidenţă se află la data depunerii cererii.

4. În ceea ce priveste exprimarea nemuløumirii din partea contribuabililor referitor la obligativitatea traducerii documentelor care atestă data primei înmatriculări emise de autoritatea străină:

Potrivit art.8 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completăriule ulterioare, dacă la organele fiscale se depun (….), documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

5. În cazul în care nu sunt înscrise de RAR  în cartea de identitate a vehiculului emisiile de CO2 :

Contribuabilii urmează să se adreseze RAR în vederea înscrierii în cartea de identitate a vehiculului, după caz, a emisiilor de  CO2. Acestea sunt necesare numai calculului taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro4, Euro5 şi Euro 6.

6. În cazul în care plata taxei a fost efectuată de contribuabil înainte de data de 1 iulie 2008:

Pentru autovehiculele care urmează a se înmatricula în România, începând cu data de 1 iulie 2008, persoana în numele căreia se înmatriculează autovehiculul trebuie să facă dovada plăţii taxei pe poluare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2008 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 686/2008.

În cazul în care persoanele fac dovada achitării taxei speciale pentru autovehicule (potrivit Codului fiscal) , acestora li se va restitui la cerere suma plătită cu acest titlu ca fiind nedatorată.

7. În cazul în care un contribuabil solicitã restituirea taxei în condiøiile în care autovehiculul a fost înstrăinat de persoana care a achitat taxa respectivă:

În aceastã situaøie restituirea nu este posibilã.

Persoana care solicită restituirea trebuie să depună documentele prevăzute de normă. Persoana care deţine autovehiculul în proprietatea sa trebuie să facă şi dovada că a plătit taxa.

8. În ceea ce priveste documentul care să ateste data primei înmatriculări a autovehiculelor în alte state:

Un document eliberat sau autentificat de o autoritate din ţara de unde a fost achiziţionat autovehiculul (de regulă documentul are acelaşi conţinut cu cel din cartea de identitate emisă de RAR).

9. În ceea ce priveste stabilirea vechimii autovehiculului (1 luna, 1-3 luni inclusiv, 3-6 luni inclusiv):

Vechimea autovehiculului pentru calculul taxei se determină în funcţie de data primei înmatriculări şi nu pe baza anului înscris în rubrica 5 a cărţii de identitate a vehiculului, care este aferentă anului fabricaţiei.

Data primei înmatriculări se preia din documentul autentificat, prezentat de contribuabil în acest sens.

Publicat in sectiunea : Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru Taxa pe poluare

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 27 DIN 18 APRILIE 2003

ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 27 DIN 18 APRILIE 2003 PRIVIND PROCEDURA APROBĂRII TACITE
ART. 1
(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează procedura aprobării tacite ca modalitate alternativă de emitere sau reînnoire a autorizaţiilor de către autorităţile administraţiei publice, având la bază următoarele obiective:
a) înlăturarea barierelor administrative din mediul de afaceri;
b) responsabilizarea autorităţilor administraţiei publice în vederea respectării termenelor stabilite de lege pentru emiterea autorizaţiilor;
c) impulsionarea dezvoltării economice prin oferirea unor condiţii cât mai favorabile întreprinzătorilor, implicând costuri de autorizare cât mai reduse;
d) combaterea corupţiei prin diminuarea arbitrarului în decizia administraţiei;
e) promovarea calităţii serviciilor publice prin simplificarea procedurilor administrative.
(2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică, după caz:
a) procedurilor de emitere a autorizaţiilor;
b) procedurilor de reînnoire a autorizaţiilor;
c) procedurilor de reautorizare ca urmare a expirării termenului de suspendare a autorizaţiilor sau a îndeplinirii măsurilor stabilite de organele de control competente.
ART. 2
(1) Procedura aprobării tacite se aplică tuturor autorizaţiilor emise de autorităţile administraţiei publice, cu excepţia celor emise în domeniul activităţilor nucleare, a celor care privesc regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor, regimul drogurilor şi precursorilor, precum şi a autorizaţiilor din domeniul siguranţei naţionale.
(2) Guvernul poate stabili, prin hotărâre, la propunerea motivată a fiecărei autorităţi a administraţiei publice interesate, şi alte excepţii de la aplicarea procedurii aprobării tacite.
ART. 3
În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
a) autorizaţie – actul administrativ emis de autorităţile administraţiei publice prin care se permite solicitantului desfăşurarea unei anumite activităţi, prestarea unui serviciu sau exercitarea unei profesii; noţiunea de autorizaţie include şi avizele, licenţele, permisele, aprobările sau alte asemenea acte administrative;
b) procedura aprobării tacite – procedura prin care autorizaţia este considerată acordată dacă autoritatea administraţiei publice nu răspunde solicitantului în termenul prevăzut de lege pentru emiterea respectivei autorizaţii.
ART. 4
(1) Autorităţile administraţiei publice care au competenţa de a emite autorizaţii au obligaţia de a afişa la sediul acestora sau pe pagina proprie de Internet, pentru fiecare tip de autorizaţie, următoarele informaţii:
a) formularul cererii care trebuie completată de către solicitant, precum şi modul de completare a acesteia;
b) lista cu toate documentele necesare pentru eliberarea autorizaţiei şi modul în care acestea trebuie prezentate autorităţii administraţiei publice;
c) toate informaţiile privind modul de întocmire a documentelor şi, dacă este cazul, indicarea autorităţilor administraţiei publice care au competenţa de a emite acte administrative ce fac parte din documentaţia ce trebuie depusă, precum: adresa, numărul de telefon sau fax, programul de lucru cu publicul.
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aduce la îndeplinire în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
(3) Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi prezentate într-o formă clară, indicându-se, dacă este posibil, exemple concrete.
(4) Orice persoană interesată poate obţine o copie conţinând informaţiile prevăzute la alin. (1), autorităţile administraţiei publice putând elabora ghiduri privind procedura de autorizare şi constituirea documentaţiei care stă la baza emiterii unei autorizaţii.

Publicat in sectiunea : Acte normative, Ordonante de urgentaComentariile sunt închise pentru ORDONANŢA DE URGENŢĂ NR. 27 DIN 18 APRILIE 2003