Taxa pe poluare


Agentia Nationalã de Adminstrare Fiscalã face urmãtoarele precizãri privind aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008

Începând cu  data de 1 iulie 2008 a intrat în vigoare  Ordonanta Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei pe poluare.Taxa pe poluare se stabilešte de cãtre organul fiscal teritorial, unde persoanele vor prezenta urmãtoarele documente:

– cerere prin care se solicitã calcularea taxei;

– copie dupã actul de identitate al persoanei fizice sau certificatul de înregistrare fiscalã pentru persoane juridice;

– cartea de identitate a vehiculului în copie ši original,

– un document din care sã rezulte data primei înmatriculãri, pentru cele achizitionate din alte state, în copie ši original, tradus în limba românã.

Dupã depunerea documentatiei complete la ghiseul organului fiscal, la data precizatã de organul fiscal, persoana se va prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul a taxei pe poluare ( HG 686/2008 ši Ordinul ANAF 986/2008).

Formula de calcul prevãzutã la art. 6 din OG 50/2008 se regãseste pe site-ul www.mfinante.ro ši poate fi accesatã de orice persoana care doreste sa verifice suma de plata .Conform prevederilor OG 50/2008 art.6 litera b), pentru autovehiculele din categoria M1( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare non-Euro, Euro 1 ši Euro 2 in formula de calcul nu se ia în considerare emisia de CO2 ( în consecinøã nu este necesarã menøionarea emisiei de CO2 pe Cartea de identitate a autovehiculului).Pentru autovehiculele M1 ( vehicul de transport pasageri cu cel mult 8 locuri pe scaun) cu norma de poluare Euro 3 si Euro 4,  în calculul  taxei se ia în considerare ši emisia de CO2, care are ca efect reducerea taxei pe poluare. În cazul în care contribuabilul deøine un autovehicul cu grad de poluare Euro 3 ši Euro 4 ši nu are menøionat pe cartea de identitate a autovehiculului  valoarea emisiilor de CO2, i se poate calcula taxa de poluare dar nu va beneficia de reducerea corespunzãtoare emisiei de CO2.

Pentru a obøine de la RAR, valoarea privind emisia de CO2 care se înscrie în Cartea de identitate a autovehiculului, puteøi face programare la numerele de telefon ale RAR 0264266491, 0264266492, 0264266493, urmând ca la data programatã sã vã prezentaøi numai cu Cartea de identitate a autovehiculului. Proprietarul de autovehicul nu va duce mašina la RAR pentru calculul emisiei de CO2. Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenøe dintre  taxa specialã pentru autoturisme ši autovehicule platitã  ši  taxa pe poluare pentru autovehicule, se va  respecta procedura stabilitã prin HG 686/2008 pct.VI.

Pentru restituire se va depune o cerere tip care se gasešte în anexa nr. 3 din hotarare. La cererea de restituire se vor anexa ši urmatoarele documente:

– dovada plãøii taxei speciale pentru autoturisme ši autovehicule;

– Cartea de identitate a vehiculului în original ši copie;

– Certificatul de înmatriculare în original ši copie.

Cererile de restituire vor fi soluøionate în termen de 45 de zile de la data înregistrãrii cererii ( art.70 din Codul de Procedura Fiscala).

1. În cazul în care contribuabilii solicită emiterea, de îndată, a Deciziei de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule, în vederea achitãrii taxei pe loc:

Decizia de calcul a taxei pe poluare pentru autovehicule se emite in termen de doua zile de la data solicitării, cu excepţia societăţilor de leasing pentru care termenul de emitere este de cinci zile.

Această decizie a fost luată pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele administraţiei fiscale, mai ales în primele zile de aplicare a taxei, tinand cont de faptul ca foarte multe persoane vor aştepta în interiorul administraţiei fiscale emiterea deciziei.

Potrivit procedurii prezente, contribuabilii depun cererea de emitere a deciziei la registratura organului fiscal şi, la momentul depunerii cererii, îi este comunicat momentul la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei.

2. În cazul în care contribuabilii nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale de înmatriculare, în copie sau în original:

S-a prevăzut ca în cazul contribuabililor care nu mai deţin dovada plăţii taxei speciale, odată cu depunerea cererii de restituire, aceştia să solicite administraţiei fiscale eliberarea unei copii după documentul de plată existent la unităţile Trezoreriei Statului. Documentul eliberat completează cererea de restituire depusă de contribuabil, în cadrul procedurii interne (contribuabilul nu trebuie să ridice personal copia documentului de plată).

3. În cazul în care proprietarul şi-a schimbat domiciliul fiscal:

Contribuabilii care de la data plăţii taxei speciale şi până la solicitarea restituirii diferenţei de taxă şi-au schimbat domiciliul depun cererea la organul fiscal în a cărui evidenţă se află la data depunerii cererii.

4. În ceea ce priveste exprimarea nemuløumirii din partea contribuabililor referitor la obligativitatea traducerii documentelor care atestă data primei înmatriculări emise de autoritatea străină:

Potrivit art.8 alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completăriule ulterioare, dacă la organele fiscale se depun (….), documente justificative, certificate sau alte înscrisuri într-o limbă străină, acestea vor fi însoţite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizaţi.

5. În cazul în care nu sunt înscrise de RAR  în cartea de identitate a vehiculului emisiile de CO2 :

Contribuabilii urmează să se adreseze RAR în vederea înscrierii în cartea de identitate a vehiculului, după caz, a emisiilor de  CO2. Acestea sunt necesare numai calculului taxei pe poluare pentru autovehiculele din categoria M1 cu norma de poluare Euro 3, Euro4, Euro5 şi Euro 6.

6. În cazul în care plata taxei a fost efectuată de contribuabil înainte de data de 1 iulie 2008:

Pentru autovehiculele care urmează a se înmatricula în România, începând cu data de 1 iulie 2008, persoana în numele căreia se înmatriculează autovehiculul trebuie să facă dovada plăţii taxei pe poluare, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 50/2008 şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 686/2008.

În cazul în care persoanele fac dovada achitării taxei speciale pentru autovehicule (potrivit Codului fiscal) , acestora li se va restitui la cerere suma plătită cu acest titlu ca fiind nedatorată.

7. În cazul în care un contribuabil solicitã restituirea taxei în condiøiile în care autovehiculul a fost înstrăinat de persoana care a achitat taxa respectivă:

În aceastã situaøie restituirea nu este posibilã.

Persoana care solicită restituirea trebuie să depună documentele prevăzute de normă. Persoana care deţine autovehiculul în proprietatea sa trebuie să facă şi dovada că a plătit taxa.

8. În ceea ce priveste documentul care să ateste data primei înmatriculări a autovehiculelor în alte state:

Un document eliberat sau autentificat de o autoritate din ţara de unde a fost achiziţionat autovehiculul (de regulă documentul are acelaşi conţinut cu cel din cartea de identitate emisă de RAR).

9. În ceea ce priveste stabilirea vechimii autovehiculului (1 luna, 1-3 luni inclusiv, 3-6 luni inclusiv):

Vechimea autovehiculului pentru calculul taxei se determină în funcţie de data primei înmatriculări şi nu pe baza anului înscris în rubrica 5 a cărţii de identitate a vehiculului, care este aferentă anului fabricaţiei.

Data primei înmatriculări se preia din documentul autentificat, prezentat de contribuabil în acest sens.